Skip to content

Kven stal jødane sin Gud?


Bildet: Dansen om Gullkalven, av Nicolas Poussin.

SATIRE.

Innleiing.

Dersom jødane sjølve meiner at nokon har stole guden deira, må det i så fall vere fordi dei sjølve har kravt at han skulle vere dum som fjøl og steindaude, så dei kunne lage eit bilete eller ein skulptur av han. Då kunne nokon klare å stele han.

Ei sak for FBI, har dei kristne stole jødane sin Gud?

Det går no rykte om at nokon har stole jødane sin Gud. Det har vorte tradisjon gjennom lang tid og slik prøver ulike grupper å stele valet i USA. Det er meldt til politiet og FBBI (Federal Bureau of Basic Investigation) har starta gransking av saka.

Nokon påstår det er dei kristne som har gjort det. Men dei hevda det var den levande og sanne Gud som gjorde Kristus levande igjen og vekte han opp frå dei døde. Soldatar vakta grava og dei fortalde det til overprestane og dei eldste, men dei betalte dei for å sette ut det ryktet at læresveinane hans kom og stal liket medan dei sov (Matt.27,62-28,15). Dette er no ei sjølvmotseiing, for sov dei på vakt, så kunne dei heller ikkje vite kva som hadde skjett. Kunne folk vere så sløve at dei ikkje forstod det?

Ikkje nok med det, men var dette å stele jødane sin gud? Dei ville ikkje vite av at han var levande altså, så dei drap han. Så sette dei vakt, så ingen kunne stele han. Likevel påstår dei at det var nokon som klarde å stele han etter at han var død og det er eit problem for dei og religionen deira.

Korleis var han, korleis såg han ut?

Dei som skal granske ei slik sak, treng å få greie på korleis han var, korleis han såg ut, så dei kan finne han og soleis finne ut kven som stal han. Då får dei vite at han var ein gullkalv, men Moses stal han og gøymde han så godt at dei aldri fann han igjen.

Når dei tok i eige landet som Gud lova dei, der han skulle vere deira Gud og dei skulle vere hans folk, var der ei kvinne som oppdaga at nokon hadde stole sølv frå henne, ho forbanna tjuvradden, men så innrømma son hennar at det var han som hadde teke det. Ho velsigna han, Mika, heitte han og helga pengane til Herren og fekk ein gullsmed til å lage ein gud av dei. Mika fekk ein levitt til å vere prest for seg.

Men så var der ei hær-avdeling frå Dan-stamma som var på veg til å ta ein rest av det landet som var lova dei. Dei kom inn i huset hans og tok guden hans med seg og fekk med seg presten også. Mika kom etter dei og ville ha tilbake det som tilhøyrde han, men det var nyttelaust, dei var for mange (Dom.17-18). Dei tok landet som planlagt, men kvar vart det av denne guden deira, var det andre som stal den ifrå dei eller korleis gjekk det?

Etter eit par hundrede år vart riket deira delt i eit Nord-rike med Samaria som hovudstad og eit Sør-rike (Juda) med Jerusalem som hovudstad. I Nord-riket leita guden deira seg oppatt, ein gullkalv i Betel og ein i Dan, så no hadde han endåtil fusjonert eller formeira seg og vorte til to. Men kven veit kvar som vart av dei? Kanskje nokon stal dei og smelta dei om til gullringar og gull-smykke og vart selde og spreidde for alle vindar. Så det kan synast som ei uoverstigeleg oppgåve å krevje inn så mykje gull at dei kan kjenne seg nokolunde trygge på at dei har fått tilbake guden sin.

Den katolske eller den ortodokse kyrkja?

I den gresk-syriske tida kravde Antiokus 4. Epifanes at alle i riket hans skulle dyrke Zevs og ingen annan gud. Jødane sette seg til motverje og gjorde avtale med Romarriket. Dei kristne nekta å tilbe keisaren som gud, derfor vart dei forfølgde. Det rare var at dei jødiske religiøse leiarane også forfølgde dei. Men etter nokre hundrede år vart kristendomen legalisert og så gjort til statsreligion i Romarriket. Det vart delt i to og soleis vart kyrkja delt i den Romersk Katolske og den Ortodokse Kyrkja. Kva for ei av dei var det då som hadde stole jødane sin Gud?

Det Tysk-Romerske keisar-riket var katolsk, tsar-Russland var ortodoks. Her kom Ukraina mellom barken og veden og i vår tid synest det verte meir og meir dramatisk.

Var det vikingane som stal jødane sin Gud? Kva med reformasjonen?

Vikingane for på langtur, kriga og herja, men det var også handelsferder, særleg på elvane i Aust-Europa og dei tente godt på handelen. Men dei bidrog også til stats-danning som vart verdifullt for folket. På reisene sine fekk dei høyre om kristendomen og tok den med seg. Sjølv om det ofte vert framstilt som om kristendomen vart påtvinga folket med makt, så er det eigentleg ikkje kristendomens metode. Det er ingen som kan stele Bibelens Gud, det er heller ingen som kan tvinge han på andre, så han skal verte guden deira, men vi får han gratis, av berre nåde, trua kjem av forkynninga og forkynninga av Kristi Ord. Ved trua på Kristus vert Abrahams Gud vår Gud. Det skulle vi vite no heretter, så lang tid etter reformasjonen.

Ved stats-danning vert det brukt makt, det er sikkert klokt å prøve med minst mogleg makt, men det er neppe til å unngå at det vert brukt makt. Og så vert det krig mellom statar også. Men evangeliet om Guds rike er meir fundamentalt enn dette, det er for alle og det er klokt å bygge på evangeliets grunnvoll.

Usynleg, fullkommen Gud og/eller klimagud.

I følgje matematikaren og filosofen Descartes eksisterer Gud sjølv om vi ikkje ser og sansar det, matematikaren og filosofen Blaise Pascal meinte vi ein fri vilje så vi fritt kan velje å tru på Bibelens Gud, den trua som vi har fått i hjertet overgår vår forstand. Det høver med den kristne trua, at Kristus er vegen til Faderen, vi må velje å gå den, for å komme til han. Gud openberrar si frelse for oss i Kristus, ved sitt Ord og sin Ande.

Mange meiner det er ein illusjon, så vi har likevel ikkje den moglegheita til å velje. Vi møter her eit empirisk vitskapssyn der erfaringa skal erstatte «illusjonen». Men der verkar då som om Gud skal erstattast av ein avgud, laga av stokk og stein, som vi kan sjå med våre fysiske auge og kjenne på. Men i så fall har dei ikkje forstått halva av metodene i realfag.

Ikkje nok med det, men soleis vil dei stele vårt val og erstatte det med sitt val og endåtil påstå at det er vitskapleg. Mange jødar hevdar at slik er dei i ferd med å få tilbake guden sin, som ein klima-gud på toppen av FN, som om FNs klimapanel erstattar rådet på Areopagos, men med deira Gud på toppen av systemet.

Ja, for Gud varsla gjennom profeten Elia at det skulle verte komme ei tørkeperiode og deretter arrangerte han ein konkurranse på Karmel om kven som kunne be om regn og få det. Ba’al-prestane og profetane bad til inga nytte, så bad Elia og fekk styrtregn. Men i vår tid verkar det ikkje som klima-prestane og profetane er særleg opptekne av å få regn og vatn til ei tørr jord, men at dei i staden ber om kuleregn over dei som ikkje vil bøye seg for guden deira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: