Home

Kapitalen og entropien.

Entropien er eit mål for uorden og i følgje termodynamikkens andre hovudlov (entropilova), vert det ikkje meir orden i naturen med tida. Då tenker vi globalt. Vi seier gjerne at vi bruker energi, men det er ordna energi, eigentleg brukar vi orden. Men lokalt kan det verte meir orden, som når plantar veks og ber frukt og vert til næring for både dyr og menneske. Eller når ei vare vert produsert. Så den opparbeidde ordenen i plante- og dyrelivet, i det vi lagar med å arbeide, i varene vi sel og kjøper er verdifull for oss. Så kapitalen representerer denne ordenen, men vi får merke at det meste av denne ordenen vert nedbroten i følgje entropilova.

I marknadsøkonomien er det kjøparens behov for ei vare og tilbodet av vara som vert avgjerande for prisen, men sjølvsagt vert også kostnaden med å produsere vara avgjerande for tilbodet av den og der kjem også energi-rekneskapet inn. Det er dette som er den grunnleggande tanken i menyane “Kapitalen og Entropien” og “Value and Entropi”. Men innlegga her er henta frå mi deltaking i debatt på henholdsvis norske og engelske nettstadar.

Trua og Entropien.

Dette handlar om den kristne trua og å samanlikne den med realfag og filosofihistoria. Og det kjem som motsetnad til “oppløysinga i verda”, at verdifulle sosiale samanhengar vert nedbrotne, til samanlikning med korleis verdifulle ting forvitrar i samsvar med entropilova.

I følgje Paulus kjem trua av forkynninga og forkynninga av Kristi ord. I følgje apostelen Johannes er Jesus Guds Ord. Når Ordet ved trua smeltar saman med oss i våre hjarte, får vi komme inn til Guds kvile, for vi får oppleve at Gud gjer sitt verk med oss, ved sitt Ord og sin Ande (Heb.3-4). Han bygger oss opp innvendig og bygger Kristi kyrkje. Det vesentlege og mest grunnleggande er at Gud frelser oss for æva og gir oss evig liv, så det får verdi for æva, både for oss og for han. Det er ein orden som ikkje vert nedbroten av entropilova altså. Men den ordenen har verdi for oss allereie her og no. Den ordenen som vert nedbroten kjem i tillegg. Dette kan vi sjå av det Paulus sa om at vi som Guds medarbeidarar bygger på grunnvollen som er Kristus, vi bygger med gull, sølv og dyre steinar og vi bygger med tre, høy og strå. Men elden skal prøve det, berre det som tåler elden vert ståande (1.Kor.3).

Kristus sa til disiplane sine at han er det sanne vintreet, dei var greinene. Dei skulle verte verande i han, liksom greina i vintreet, berre slik kunne dei bere frukt. Og han sa dei skulle gå ut og bere frukt, frukt som varer. Og det er no det som er sant, rett og godt som varer.

Gud lærer oss noko verdifullt ved sitt Ord (Bibelen). Men vi kan også lære noko verdifullt ved å sanse, sjå og høyre og prøve å lære og forstå. Dersom vi lærer noko som på sett og vis er rett og sant, så det vert verdifullt for oss på ein eller annan måte, så kan vi seie at vi har fått ein verdifull orden i toppetasjen, i hjerna og/eller i hjertet. Men vi veit fint lite om korleis den ordenen er representert, korleis minnet er koda.

Dette har eg skrive om i lang tid og det ligg under menyen “blog”. Nyare artiklar om dette ligg også på menyen “Trua og Entropien”.

Kristen filosofi.

I Middelalderen kom antikk moral- og politisk filosofi inn i kyrkja og prega teologien og fortrengde evangelisk kristendom. Det var dette som også var årsaka til at kyrkja stod imot pionerane i den nye naturvitskapen. Men den vann fram som ein renessanse av antikk naturfilosofi og matematikk og vart ein kjempesuksess. Det høver betre med naturfilosofien vi finn i Bibelen, så no kan vi forholde oss til realfag og teknologi og la Bibelens eigen filosofi komme til sin rett.

Eg har skrive mange artiklar om dette, så dei ligg under menyen “blog”. Nyare artiklar om dette legg eg også ut på menyen “Kristen filosofi”.

Sivert’s Speakers’ Corner.

Eg har i lang tid gått på kristne møte, der eg har fått oppleve at Gud har tala til meg gjennom tyding av tungetale. Eg byrja å spele det inn og skrive om korleis det talte til meg og sende det tilbake til kyrkjelyden. Seinare byrja eg å legge det ut på bloggesida mi tsivert.com. Menyen “Sivert’s Speakers’ Corner er ein link til den bloggesida.