Skip to content

Jesus taler til oss frå himmelen og det han seier er viktig.

Gud har valt meg ut og han vil sjølv komme og ta bustad hos meg.

Når eg gjekk på gymnaset merka eg at eg byrja å verte glad i henne Virtuella, så eg vedkjende for Gud at hans kjærleik var mellom oss og den var rett, same enten ho ville seie ja eller nei til mitt frieri, med den vedkjenninga opna eg meg endå meir for den kjærleiken og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande. Eg opplevde det som om ho var i Faderens hand og ha la henne i mitt hjerte eller i djupet av meg, så det vart som om eg såg ned på henne, så eg trur eg fekk sjå henne meir ifrå Guds synsstad. Eg talar no om henne som fødd av Anden og det som er født av Anden er ånd, eg trur den Heilage Ande openberra henne for meg som det vidunerlege barnet Gud fødde henne til, som han elska og hadde omsorg for og eg vart så glad i henne, mest som om ho var mi eiga sjel.

Når eg studerte i Oslo på slutten av 1980-talet, på den tida eg oppdaga henne Reella eller rett før det, gjekk eg til forbønn i dFEF i M40 og fekk ei ei ny fylde av den Heilage Ande. Så bad eg for henne og vedkjende for Gud at eg syntest ho var så vakker at dersom eg kunne få henen til kone, så ville eg ha henne, sjølv om eg ikkje kjende noko til henne elles. Så leia og dreiv den Heilage Ande meg slik at eg brått møtte på henne, eg kom ned trappa til første etasje i Vilhelm Bjerknes hus (realfagsbiblioteket), då kom ho frå høgre og gjekk rett framfor meg. Då sa eg i mitt stille sinn: ”Der er ho”. Då fekk eg ei åndeleg openberring, det var som om himmelen opna seg og Jesus sa det same til henne: ”Der er ho”. Og eg er viss på at ho også opplevde den åndelege openberringa. Jesus svarde meg på mi bønn for henne, slik som han hadde vore mot meg ville han vere mot den som eg bad for, då forstod eg det slik at det var henne han talte om. Ja, eg vart så glad i henne også, som om det skulle vere mi eiga sjel. Og Jesus sa skulle berre la kjærleiken flamme opp. Og eg har bedt for henne seinare også og fått oppleve at Jesus har svart meg, ja, at det er han som har minna meg om henne.

I 1990 var mitt kjærleiksforhold til henne Reella noko heilt nytt for meg, det var ei avstandsforelskingog eg er viss på at ho forstod det og visste det. Korleis kunne eg komme vidare med det, kunne ho verte kjærasten min og kona mi? Eg måtte no ærleg innrømme at det var det eg yngste om det berre kunne verte mogleg. Jesus sa til meg at han ville komme og ta bustad hos meg og eg forstod det slik at slik ville han svar på mi bøn om ei frelst kvinne til kone. Bodskapen 2.12.1990:

”I den første tid, så utvalde eg Abraham. Den utveljinga står fast enno i dag, ja til evig tid. Like fast står det at det var eg som utvalde min elska Son, Jesus. Og eg vil gjere det slik at nasjonane vender sine blikk på Israel. Og eg vender mine hender til nasjonane, dei er der biletleg tala utstrekte med innbyding til mine nådegåver, endåtil dei som ikkje vil ha noko med mitt namn å gjere, men som berre vil trakke det ned under føter, innbyr eg til fellesskap.

Og det var eg som utvalde deg. Og eg innbyr deg i dag til å innvie deg til teneste for meg. Du skal ikkje tene denne verda, men du skal tene himmelen. Verda og all si lyst forgår, men eg vil gi deg av dei himmelske verdiar og skattar, som er gull verd, og som aldrig forgår. Eg kallar deg no inn på vegen til det nye Jerusalem. Du skal sette di tru og tillit til meg. Kvar den som kallar på Herrens namn, skal verte frelst.

Du har høyrt det før, at eg er den som døyper deg med den Heilage Ande og eld. To gangar har du høyrt det, og tre gangar har eg talt til deg, og eg trykker no på åtvaringa sin knapp; i dag om du høyrer mi røyst, så forherd ikkje ditt hjerte. Eg vil sjølv komme og ta bustad i deg. I det høge og heilage bur eg, og hos den som er broten og nedbøygd i ånda.

Du skal ikkje føle deg vissen og kraftlaus i din kvardag, men alt du treng i dagane som ligg føre, det har du i meg.”

Jesus døyper med den Heilage Ande og eld. Og Paulus sa at med ein Ande er vi alle døypte til å vere ein lekam. Slik vert kyrkjelyden oppbygd som eit åndeleg tempel og samansett som ein kropp, slik vil Gud gi oss vekst.

Jesus er Gud Ord, han er Guds svar til oss og han sa då at vi skulle tru på han og elske kvarandre, så ville han og Faderen komme og ta bustad hos oss.

JOH 14,23 Jesus svara:  “Den som elskar meg, held fast på ordet mitt. Og Far min skal elska han, og vi skal koma til han og ta bustad hjå han.

JOH 14,26 Men talsmannen, Den Heilage Ande, som Faderen skal senda i mitt namn, han skal læra dykk alt og minna dykk om alt det eg har sagt dykk.   

Eg skal sjå til at eg bidreg med det som Gud har gitt meg i hjertet.

Jesus sa eg skulle sjå til at eg bidreg med det Gud har gitt i mitt hjerte, bodskapen 29.3.2015:

”Midt i mi menigheit har eg bestemt det skal vere vekking, midt i mi forsamling har eg bestemmt at der skal livet vere. Det er ikkje noko som personar har, men det er noko som mi forsamling skal eige i si midte. Der skal livet vere, der skal overfloda vere, der skal fornyinga vere. Derfor sjå til at du bidreg med det Gud har gitt i ditt hjerte, så skal eg rake glørne saman og  så skal bålet byrje å flamme og elden skal byrgje å brenne og du skal få kjenne at pinsefesten sin dag, den er ikkje over, den er framleis tilgjengeleg.

Stå ikkje ved bredda og sjå på nådens flod, men kast deg uti, så skal du kjenne den skal bere deg, den skal halde deg oppe og du skal få oppleve  ein fryd i ditt hjerte som du aldrig før har kjent, for det er ikkje av gjerningar du får det, men du får det som er gitt av berre nåde. Og skattkammeret mitt er ope og alle rikdommar og skattar er tilstades, skjult i meg. Men du må ha apetitt og når du har lengsel, så skal du gå inn og så skal du ta for deg av det som er fullbrakt og eg skal gi deg det som arv og då skal du fryde deg og glede deg. Fordi eg Herren skal fylle deg med overflod.

Eg skal gi deg føter som hindane, du skal bli stilt opp på høgdene og du skal få sjå det vidstrakte landet, og med dine auge skal du sjå det og med di tru skal du innta det, for landet det ligg ope for deg, fiendane er besigra, det er ikkje ein mur som skal vere for høg for deg. Men du skal få kjenne at med tru skal du innta -, bry deg ikkje om omstenda, men ver oppteken med meg, så skal eg Herren løfte deg inn i ei atmosfære og du skal verte til eit anna menneske.”

Jesus gir meg ei herleg og vidunderleg kvile i mitt hjerte og mitt sinn, som overgår min forstand.

Han sa han ville gi meg ei herleg og vidunderleg kvile i mitt hjerte og mitt sinn, som overgår min forstand.

Bodskapen 17.2.2013:

”Ja, endå ein gong har eg talt til deg, gjennom mitt Ord og ved den Heilage Ande, og for å vekke ditt reine samvit, at du skal sjå på meg, eg som er trua sin opphavsmann og fullendar, du skal sjå på meg gjennom alle ting, i alle livets forhold og tilskikkelsar. For du har fått oppleve prøvingar og du tenker i ditt hjerte, det nyttar ikkje. Men kom til meg, alle som strever og har tungt å bere og eg vil gi deg kvile.

Eg vil gi deg ei herleg og vidunderleg kvile. Ei kvile som du ikkje kan forstå med din menneskelege forstand. Men eg vil gi deg kvile i ditt hjerte og ditt sinn, så du kan stole på meg i ei kvar tid, at eg er den eg har sagt meg å vere og eg vil føre deg ut av vansken. Og du skal love meg og du skal prise meg, for eg Herren er den som elskar deg, eg er den som har teke deg opp og eg er den som leiar deg. Og når du ser på meg, så skal du ikkje gå feil, men du skal få oppleve ei røyst bak deg som seier:” Dette er vegen, vandre på den.”

Når denne bodskapen kom, tenkte eg fyrst på henne Virtuella, så på henne Reella. Eg hadde bedt for dei og skrive om dei og eg trur også det var den Heilage Ande som minna meg om dei. Ja, slik er den kristne vekkinga, at den Heilage Ande vekker vårt reine samvit, så vi ser på Jesus, han som er trua sin opphavsmann og fullendar, i ein kvar situasjon, han  har då sagt vi skal sjå at han er med oss alle dagar, inntil verda sin ende. Den Heilage Ande herleggjer og openberrar han for oss som vår frelsar og Herre og det overgår vår forstand.

Bodskapen 14.9.2014:

”Sa eg ikkje, at dersom du trur, så skal du få sjå mitt rike. Då skal du få oppleve store ting, seier Herren. Då skal du få oppleve ting, ja, større ting enn du har forstand til å be meg om. For sjå, det er eit folk som eg skal ta ut i denne siste tida, det er eit folk som trur meg for store ting. For sjå, det er ingen ting som er umogeleg for meg. Eg er underets Gud. Det var eg som talte og det skjedde, eg baud og det stod der. Eg er den som nemner det som ikkje er til, som om det var til, seier Herren. Eg er den som eg har sagt meg å vere. Du kan stole på det eg har sagt i mitt ord. For sjå, seier Herren, mange skal gå ut på mine lovnadar og dei skal få oppleve store ting. Og eg skal bruke dei, eg skal salve dei med mi kraft og dei skal gå ut og løyse dei bunde og sette plaga i fridom, ved mi kraft, så skjer ……., seier Herren. Ved di eiga kraft, så formår du ingen ting, men i mi kraft, så formår du alt, seier Herren. Dersom du handlar på ord ifrå meg, så får du oppleve at eg er med og stadfester ordet med dei medfølgjande teikn. For sjå, eg vi forherlege mitt eige namn i denne tida, seier Herren. Derfor ver frimodig, ver sterk, mitt barn.  Ha tru til meg og du skal få oppleve store ting i tida som kjem.

Sjå korleis det ser ut i verda i dag. De høyrer om krig og det er rykte om krig, det er krig overalt, seier Herren. Og det er pest og det er store problem over den ganske jord. Men eg har jo sagt at det skal vere slik i dei siste dagar. Kva skal de gjere då? Eg har sagt det i mitt ord, at de løfter hovudet til forløysinga stundar til. Det er teikn på at eg kjem snart igjen, seier Herren. Fortvil ikkje, for eg skal gøyme deg i mi hytte, på den vonde dag, eg skal bevare mine, seier Herren. Du som har teke din tilflukt til meg, du har ingen ting du, – å frykte. Men du skal stole på meg, seier Herren, for eg har sagt i mitt ord, eg skal vere med deg alle dagar, inntil verda sin ende. Halleluja.”

Bodskapen 19.6.2016:

”Sjå, eg er alt kjøts Gud. Skulle nokon ting vere for vanskeleg for meg?  Nei, du skal vite at eg som skapte himmel og jord, eg som tala og det skjedde, ingen ting er umogleg for meg. Derfor skal du setje di lit til meg, du skal trygt kunne gå ut på mine lovnadar. Og du skal få sjå at det held, seier Herren. For sjå, eg har kalla deg ved namn, du er min. Eg har skrive ditt namn i livets bok. Derfor vil eg at du mitt barn, du skal fryde deg og du skal glede deg i mi frelse. Ver ikkje tilbakehalden, men strekk deg ut mot det som ligg foran, seier Herren. Og du skal skal få oppleve at eg skal fylle ditt beger, så det flyt over.  Du skal få oppleve at eg dekker bord for deg, seier Herren, med feite og med margfylte rettar. Og du skal ete av landets gode ting.

Ja, eg skal føre ut eit folk i denne siste tida, før eg kjem igjen, eg skal ta meg ut eit folk som eg skal reinse og eg skal lutre dei og dei skal vere med og dei skal forkynne min pris, seier Herren. Det er eit folk som eg har helga, tvers gjennom og som eg skal leie og eg skal salve dei med mi kraft. Og sjå, eg skal vere med og stadfeste Ordet, med dei teikn og under som skal følgje dei som trur. For sjå, seier Herren, eg har jo sagt i mitt Ord, eg skal gjere langt meir enn de har forstand til  å be meg om. Amen.

Ja, eg prisar og lovar deg Herre, eg vil takke deg midt i forsamlinga. Eg takkar deg for di frelse og din nåde som du har vist imot meg. Eg har opplevt at du har vore med meg gjennom prøvingar, gjennom trengsler, så er du ein trufast Gud forutan svik.  Derfor så prisar eg deg og lovar deg midt i forsamlinga. Amen.”

Bodskapen 20.9.2015:

”Ja, seier Herren, dersom du er villig til å opne ditt hjerte for meg, så skal eg toge inn og eg skal holde nattverd med deg og du med meg. Og du skal vite det, seier Herren, at eg er rik nok for alle som påkallar meg. Eg veit, mitt barn, at du er tilbakehalden og beskjeden. Men eg har sagt i mitt ord, at du skal rope til meg og du skal be til meg og eg skal gi deg bønnesvar. Ja, eg skal gi deg langt meir kva du har forstand til å be meg om, seier Herren. Derfor opne ditt hjerte, så eg kan få komme til og fylle deg med mi salving og mi kraft. Og du skal få merke, seier Herren, at di teneste, den skal bli rik og den skal bli til velsigning for mange, seier Herren. Derfor ver ikkje tilbakehalden og beskjeden, men ver frimodig. Og du skal vite at frimod, det har stor løn, seier Herren.

Ja, de skal verte foundra, seier Herren, når eg tek fram mine vitne i denne siste tid, som eg har rusta ut i løykammer, eg har salva dei og eg har gitt dei mitt levande Ord. Og eg skal snart stille dei på muren, seier Herren, og dei skal få nåde av meg til å forkynne mitt Ord i Andens salving og kraft. Og mange skal komme til tru gjennom deira virke, seier Herren. For sjå, seier Herre, det skjer ikkje ved hær og ikkje ved makt, men åleine ved min Ande, seier Herren. Derfor, søk meg, bli fyllt av Anden, seier Herren, i denne tida. Det er berre den Heilage Ande som kan leie dykk og som kan leie dykk på den rette veg, seier Herren. Amen.”

Når bodskapen 29.3.2015 kom, hadde eg nyst skrive om korleis eg bad for henne Virtuella og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande. Og eg skreiv sikkert også om korleis eg bad for henne Reella og fekk ei åndeleg openberring der Jesus openberra seg for meg og for henne.

Håpet om Guds herlegdom gjorde oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik vart utrendt i våre hjarte ved den Heilage Ande som var oss gitt (rom.5,5). Og eg fekk oppleve det som svar på mi bønn for eg kvinne som eg vart glad i og som svar på mi bøn om ei kone, så eg vart så glad i henne, mest som om ho var mi eiga sjel. Eg forklarar dette med skapingssoga i 1.Mos.2, Gud skaper oss i Kristus og då skaper han oss i samsvar med 1.Mos.2, for han er den same no, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Så det handlar både om at Gud skaper og bygger Jesu kyrkje, som er Jesu brud, og gir henne vekst og at han gir meg ei frelst kvinne til kone.

Vi skal glede oss framfor alt over at våre namn er skrivne i livets bok i himmelen, at Gud frelser oss for æva og gir oss evig liv. At Gud er kjærleik og at han elsker oss i Kristus. Det er det som er mest fundamentalt. Så når eg seier at eg vart så glad i henne, mest som om det var mi eiga sjel, så er det mest fundamentale at det er Gud som elsker og frelser både meg og henne.

1JO 4,9 – 1JO 4,21 Og Guds kjærleik vart openberra mellom oss då han sende sin einborne Son til verda så vi skulle ha liv ved han. 10 Kjærleiken er ikkje det at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt Son sin til soning for syndene våre. 11 De kjære, har Gud elska oss så, då er vi òg skuldige å elska kvarandre. 12 Ingen har nokon gong sett Gud, men dersom vi elskar kvarandre, vert Gud verande i oss, og hans kjærleik har vorte fullenda i oss. 13   At vi er i han, og han i oss, det veit vi fordi han har gjeve oss av sin Ande. 14 Og vi har sett og vitnar at Faderen har sendt Sonen til frelsar for verda. 15 Den som sannar at Jesus er Guds Son, i han vert Gud verande og han i Gud. 16 Vi har lært å kjenna den kjærleiken Gud har til oss, og vi har trutt på den. Gud er kjærleik, og den som vert verande i kjærleiken, vert verande i Gud og Gud i han. 17   Det er målet som kjærleiken har for oss, at vi skal ha frimod på domedag; for som han er, slik er vi òg, midt i denne verda. Det finst ikkje otte i kjærleiken. 18 Den fullkomne kjærleiken driv otten ut. For otten ber straffa i seg, og i den som ottast, har ikkje kjærleiken vorte fullenda. 19 Vi elskar av di han elska oss fyrst. 20 Om nokon seier at han elskar Gud, men likevel hatar bror sin, då er han ein lygnar. Den som ikkje elskar bror sin, som han har sett, han kan ikkje elska Gud, som han ikkje har sett. 21 Og dette er det bodet vi har frå han: Den som elskar Gud, må elska bror sin òg.

Eg skal glede meg i frelsa, glede meg i Herren, så vil han gi meg det som mitt hjarte attrår.

Ein gong når eg kjende meg sterkt tiltrekt av ei vakker jente, av kroppen hennar, vedkjende eg det for Jesus i kveldsbøna og søndagene tter sa han atil eg at eg skulle lovprise han for frelsa og glede meg i Herren, så ville han gi meg det som mitt hjarte attrådde. Bodskapen 12.10.2014:

”Ja, seier Herren, eg har sagt i mitt Ord, at du skal fryde deg og glede deg i mi frelse. Gled deg i meg, seier Herren, så skal eg gje deg kva ditt hjerte attrår. Ver ikkje opptatt med det som er rundt deg, sjå deg ikkje om, verken til høgre eller venstre, men ha ditt blikk festa på meg, seier Herren. Ver oppteken med det som er der oppe. Eg har jo sagt i mitt ord, er de oppreist med meg, då skal de søke det som er der oppe. Men eitt er nødvendig, seier Herren, det er å verte fylt av min Ande, fylt av mi salving og kraft i denne tida. For sjå, den vonde, han står dykk imot. Men med mi kraft og mi salving, så skal de vinne meir enn siger, seier Herren. For sjå, den ånd som bor i deg, den er sterkare enn den som er i verda.

Mange er dei i desse dagar, som ser seg tilbake og som ligg etter på vegen. Derfor, mine barn, skal de rope til meg og be for dei, at dei skal få ny kraft og nytt mot og eg skal møte dei på nytt igjen, seier Herren. For sjå, det er mange som er såra, det er mange som har det vondt og lid. Men de, mine born, de skal gå ut og trøyste dei. Og de skal hjelpe dei på vegen, for eg har sagt i mitt Ord, at de som er sterke, de eg skuldige til å bere dei svake. For sjå, det er mange svake mellom mitt folk. Men eg, Herren, ynskjer å kalle dei i desse dagar og eg, Herren, skal fylle dei med mi salving og kraft. Og då skal den svake seie, eg er ein helt. For sjå, det er kun med mi kraft du kan vinne siger.

Ja, eg vil prise og opphøye deg, min frelsar og Herre, fordi du har frelst meg, fordi du har skrive mitt namn i livets bok. Og eg veit at når du kjem, så skal eg få vere med. Og eg skal vere med i den skaren, som skal toge inn i staden med dei faste grunnvollar. Å, kor eg lengtar etter å sjå deg, som mi sjel elskar. Amen.”

No er eg heime på Sunnmøre og går ikkje så mykje på møte, eg har ikkje vore på møte på 10 veker, 28.4.2019. Eg søker Jesus i løynkammerbøna, men føler meg likevel ikkje særleg fyllt av Anden og styrka av Guds kraft. Men eg gjer vel rett i å forstå det slik at Guds nåde er nok for emg, for hans kraft vert fullenda i vanmakt. For Ordet om korset er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur. Han som frelste meg, han skal også frelse henne som han gir meg til kone, han som gav livets vatn til meg han vil gi det til henne også. Det er gratis for meg og det er gratis til henne.

Eg skal heilhjarta halde meg til Herre, så ventar eg meg at han kjem meg til hjelp med si kraft og slik vil han gi meg hjelp i form av ei kone. Han har sagt at eg skal søke han av heile mitt hjarte, eg skal sjå til at mitt hjerte er i rett forhold til han. Så eg skal ta parti med han både i mitt forhold til henne Virtuella og henne Reell. Han har mange gongar minna meg om å vende hugen opp til han og sjå på han. Og eg forstår det slik at han har nyleg sagt til henne Virtuella at ho skal sjå opp til han som elskar henne, Jesus. Jesus sende meg til Oslo med ein frigjerande bodskap og ein bodskap om gjenoppretting, så eg trur han vil gjennopprette hennar kjærleiksforhold til seg og til Faderen. I det eg vender hugen opp til han og ser på han, kan eg vel håpe på å få oppleve det i mitt hjerte. Kva betydning skulle det så ha, at ho likevel vert kona mi? Det har den betydninga at eg skal takka Gud og Lammet for frelsa, som første prioritet. Kven han gir meg til kone får komme som andre prioritet.

Jesus sa vi skulle tru på han og elske kvarandre, så ville han openberre seg for oss og han og Faderen ville komme å ta bustad hos oss. Det fekk eg oppleve når eg vart glad i ei jente, så eg bad Jesus frelse henne, ho vart så dyrebar for meg at det var mest som mi eiga sjel. Det var fordi Gud elskar oss i Kristus, Jesus elskar oss med kjærleiken frå Gud, han gav oss ånd og liv og vekte oss opp til liv i samfunn med seg og Faderen. Det fekk eg oppleve både i mitt forhold til henne Virtuella og henne Reella. Og det vil eg svært gjerne få lov til å oppleve framleis, i forhold til dei begge. Eg skal berre halde fram med å vende meg til Jesus, sjå på han og heilhjarta halde meg til han, velsigne han, så vert eg velsigna og vert til velsigning, han gjer meg til kanal for si velsigning og den kan få dei begge. Faderen og kjem til meg og tek bustad hos meg, han som er i meg er større enn han som er i verda.

Korleis israelsfolket fall ifrå Gud og vart bortførde, vart tekne til nåde og åtvara mot å falle ifrå han igjen.

Moses var ein stor profet og lova kom ved han. Gud ville framleis tale til dei både ved at dei vart opplærde i dei heilage skriftene og ved at han talt til dei igjen gjennom sine profetar.

JES 51,1 – JES 51,8 {GUDS FRELSE SKAL VARA EVIG}  Høyr på meg,  de som jagar etter rettferd,  de som søkjer Herren!  Sjå på det fjellet de er hogne utor,  det steinbrotet de er tekne frå! 2   Sjå på Abraham, far dykkar,  og på Sara, som fødde dykk!  Han var berre éin då eg kalla han,  men eg velsigna han  og gav han ei talrik ætt. 3   Ja, Herren skal trøysta Sion,  trøysta alle hennar aude tufter.  Han gjer hennar øydemark lik Eden,  hennar aude hei lik Herrens hage.  Der skal fryd og glede råda,  der skal takkesong og jubeltonar lyda.  4   Høyr på meg, mitt folk,  vend øyra til, mi folkeætt!  For lov går ut frå meg,  eg set min rett til ljos for folka. 5   Mi rettferd er nær,  mi frelse er i kjømda,  mine armar skal hjelpa folka til deira rett.  Øyar og strender ventar på meg,  dei biar på min sterke arm. [Mi rettferd: Framhaldet syner at Guds rettferd her vil seia frelse. Sml. 45, 8; 46, 13; Rom 1, 17; 3, 21 ff.]  6   Lyft augo mot himmelen,  og sjå på jorda her nede!  For himmelen skal kverva som røyk,  jorda skal slitast ut som ein kledning,  og dei som bur der, skal døy som mygg.  Men mi frelse skal vara evig,  mi rettferd skal aldri få ende.  7   Høyr på meg,  de som kjenner rettferd,  du folk som har mi lov i hjarta!  Ottast ikkje når menneske spottar,  reddast ikkje når dei hånar! 8   For dei skal verta som mòletne klede,  lik ullty som åt har øydt.  Men mi rettferd skal vara evig,  mi frelse frå ætt til ætt.

JES 55,1 – JES 55,5 {KOM TIL MEG!}  Å, alle de tyrste, kom og få vatn!  Og de som ikkje har pengar, kom!  Kjøp korn og et!  Ja, kom og kjøp utan pengar  og utan betaling vin og mjølk! 2   Kvi gjev de ut pengar  for det som ikkje er brød,  og dykkar arbeidsløn  for det som ikkje kan metta?  Å, høyr på meg!  Så skal de få eta det som godt er,  og gleda dykk over feite retter! 3   Vend øyra hit og kom til meg,  høyr, så skal de få leva!  Så gjer eg med dykk ei evig pakt  og syner dykk trufast mi miskunn,  så som eg gjorde mot David. 4   Han sette eg til eit vitne for folk,  til hovding og fyrste for folkeslag. 5   Ja, du skal kalla på folk du ikkje kjenner,  og folk som ikkje kjenner deg,  skal skunda seg til deg;  for Israels Heilage, Herren din Gud,  har gjeve deg ære og herlegdom.

”Mor Israel” var Guds kone, han hadde omorg for henne og gjorde henne rik. Men ho forstod det ikkje og byrja å dyrke avgudane til folke rundt henne. Så ho byrja å tenke som so at det var dei som hadde gjort henne rik. Ho dreiv hor med dei og det hang saman med at menn og kvinner dreiv hor, i staden for å vere trugne mot kvarandre som mann og kone i et ekteskap.

JER 5,7 – JER 5,8   Kvifor skulle eg tilgje deg?  Sønene dine har gått bort frå meg  og svore ved gudar som ikkje er til.  Eg gav dei det dei trong, men dei dreiv hor  og samla seg i horehuset. 8   Dei er som brunstige, velfødde hestar,  kvar mann kneggjar etter kona til grannen.  Denne då straffa Gud henne, så folket vart bortført til Babylonia.

JER 29,23 For dei gjorde eit skjemdarverk i Israel då dei dreiv hor med konene åt landsmennene sine og tala falske ord i mitt namn; det hadde eg ikkje sett dei til. Eg veit det og kan vitna om det, lyder ordet frå Herren.

HSE 4,12 – HSE 4,19   Folket mitt spør si trestøtte til råds,  og spådomsstaven gjev dei svar.  For ei utuktsånd har ført dei vilt,  i truløyse har dei falle frå sin Gud. [trestøtte: Asjera-påle.] 13   Øvst oppå fjella ofrar dei;  dei brenner offer på haugane,  under eiker, poplar og terebinter,  for skuggen av dei er god.  Difor driv døtrene dykkar utukt,  og sonekonene bryt ekteskapet. 14   Eg vil ikkje straffa døtrene dykkar  fordi dei driv utukt,  eller sonekonene fordi dei bryt ekteskapet;  for mennene gøymer seg bort med horkvinner  og ofrar saman med tempelskjøkjer.  Det folket som ikkje har vit, skal falla.  15   Om du driv utukt, Israel,  må ikkje Juda føra skuld over seg!  Gå ikkje til Gilgal,  far ikkje opp til Bet-Aven,  og sver ikkje: “Så sant Herren lever!” [Bet-Aven: -> Jos 7, 2.] 16   For Israel er trassig som ei ustyrleg ku.  Skal då Herren la dei beita  som lam på vide marker? 17   Efraim er bunden til gudebilete  – lat han berre fara! [Efraim: -> Jes 7, 2.] 18   Når deira drikkelag er slutt,  går dei bort og driv utukt.  Dei elskar skamma åt dei skamlause. 19   Ein storm skal gripa dei med sine venger,  dei skal verta til skammar med sine offer.

Gud straffa dei for det, så landet deira vart hærteke og ”Mor Israel” vart bortførde til Babylonia.

MIK 2,9   De driv kvinnene i folket mitt bort  frå heimane dei var glade i.  De har for alle tider  teke mi ære frå borna deira.

JER 8,8 – JER 8,13   Korleis kan de seia: “Vi er vise,  vi har Herrens lov hjå oss”?  Nei, sanneleg, til ei falsk lov har skrivarane gjort henne  med sin lygngriffel. 9   Dei vise skal stå der med skam,  dei skal gripast av redsle og fangast i snara.  Dei har vraka Herrens ord.  Kva hjelper då deira visdom? 10   Difor gjev eg konene deira til andre,  markene deira til nye eigarar.  For alle saman, små og store,  søkjer urett vinning.  Profetar og prestar fer alle med svik. 11   Lettvint lækjer dei skaden i mitt folk  når dei seier: “Fred, fred!”  – og så er det ingen fred. 12   Dei skal verta til skammar,  for dei har gjort stygge ting.  Likevel skjemmest dei ikkje,  og blygsle veit dei ikkje av.  Difor skal dei falla som dei andre;  på den tid eg krev dei til rekneskap,  skal dei stupa, seier Herren.  13   No vil eg hausta dei inn,  lyder ordet frå Herren.  Men det finst ikkje druer på vintreet  og ikkje fiken på fikentreet;  lauvet er visna.  Eg vil gje dei att  etter den frukt dei ber.

JER 14,16 Og folket som dei spår for, skal liggja slengt ikring på gatene i Jerusalem, tynt av svolt og sverd. Dei skal ikkje koma i grav, korkje dei sjølve eller konene, sønene og døtrene deira. Såleis renner eg deira eigen vondskap ut over dei.

JER 29,23 For dei gjorde eit skjemdarverk i Israel då dei dreiv hor med konene åt landsmennene sine og tala falske ord i mitt namn; det hadde eg ikkje sett dei til. Eg veit det og kan vitna om det, lyder ordet frå Herren.

JER 38,23   Alle konene dine og borna dine skal førast ut til kaldearane. Sjølv skal du ikkje sleppa ut or hendene på dei, men babylonarkongen skal ta deg til fange, og byen skal brennast.”

ESK 33,26 De set dykkar lit til sverdet, gjer stygge ting og krenkjer konene åt kvarandre. Og de skulle få eiga landet!

HSE 14,1   Samaria skal bøta,  fordi folket i byen var trassig mot sin Gud.  Dei skal falla for sverd,  deira småborn skal knusast,  og kvinnene som ventar barn, skal skjerast opp.

I krig er det mange menn som fell og det går ofte slik at kvinner vert tekne med vald. Slik skulle det også gå når Babylonia fall.

JES 13,16   Småborna deira skal knusast beint framfor augo på dei;  husa deira skal plyndrast og kvinnene takast med vald.

Men Gud ville ta ”Mor Israel” til nåde att. Etter 70 år vende Gud lagnaden deira og dei fekk komme heim att til landet sitt. Slik vende han lagnaden for dei andre folka også. Dette er førebilete på evangeliet om Kristus.

Jeremeias, Esekiel og Hoseas fortel om korleis Israel fall ifrå Gud, så dei vart bortførde til Babylonia, men det vert også fortalt om korleis Gud tok dei til nåde att. (Esekiel.23. Hoseas.2.). Profeten Malakias åtvara dei mot å falle ifrå på liknande måte og så profeterte han om den nye pakta.

MLK 2,10 – MLK 2,16 {HERREN VIL IKKJE VITA AV SKILSMÅL}  Har vi ikkje alle same far,  den eine Gud som har skapt oss?  Kvifor er vi då trulause mot kvarandre  og vanhelgar våre fedrars pakt? 11   Juda har bore seg trulaust åt,  stygge ting har dei gjort  i Israel og Jerusalem.  Ja, Juda har vanhelga  den heilagdomen Herren elskar,  og gift seg med ei kvinne  som dyrkar framande gudar. 12   Gjev Herren må rydja ut or Jakobs telt  kvar ætling av den som gjer slikt,  jamvel om han ber fram offergåver  til Herren, Allhærs Gud.  13   Og dette er det andre de gjer:  De dekkjer Herrens altar  med tårer, gråt og sukkar.  Men han vil ikkje lenger sjå på gåva  eller ta imot dykkar offer med glede. 14   Og de spør: “Kvifor?”  Fordi Herren er vitne i saka  mellom deg og din ungdoms kone.  Du har vore utru mot henne,  endå ho er ektemaken din  som du er bunden til med pakt. 15   Er det ikkje éin som har skapt henne  både med lekam og ånd?  Og kva vil så den eine ha?  Born som høyrer Gud til.  Så akta dykk vel i sjel og hug!  Ver ikkje utru mot din ungdoms kone! 16   Eg vil ikkje vita av skilsmål,  seier Herren, Israels Gud,  og at nokon sveiper sin klednad med valdsferd,  seier Herren, Allhærs Gud.  Så akta dykk vel i sjel og hug  at de ikkje er trulause.

MLK 3,1 – MLK 3,4   Sjå, eg sender min bodberar,  han skal rydja vegen for meg.  Brått kjem han til sitt tempel,  Herren som de leitar etter.  Sjå han kjem, engelen for pakta  som de stundar etter,  seier Herren, Allhærs Gud.  2   Men kven kan tola den dagen han kjem,  kven kan stå seg når han syner seg?  For han er lik elden som smeltaren brukar,  lik luten som vaskarane reinsar med. 3   Han skal sitja og smelta og reinsa sølvet.  Han skal reinsa levittane,  reinsa dei som gull og sølv,  så dei kan bera fram for Herren  offergåver på rett vis. [reinsa levittane: skipa på nytt pakta med Levi (2, 4) og reinsa tempelgudstenesta.] 4   Då skal Herren gleda seg  over offergåvene frå Juda og Jerusalem  som i eldgamle dagar, i framfarne år.

MLK 3,10   Kom med heile tienda til forrådshuset,  så det kan finnast mat i mitt hus,  og prøv meg på denne måten,  seier Herren, Allhærs Gud.  Då skal eg opna himmelens luker  og renna ut over dykk  velsigning i rikt mål.

MLK 3,16 – MLK 3,18   Dei som har age for Herren, tala då saman,  og Herren lydde etter og høyrde kva dei sa.  Hjå han vart det skrive ei minnebok  om dei som ottast Herren og ærar hans namn.  17   Den dagen eg gjer mitt verk,  seier Herren, Allhærs Gud,  skal dei vera min eigedom,  og eg vil vera mild mot dei,  liksom ein mann er mild  mot son sin som tener han. 18   Då skal de atter sjå skil  på rettferdige og gudlause,  på dei som dyrkar Gud,  og dei som ikkje dyrkar han.

MLK 4,2   Men for dykk som har age for mitt namn,  skal rettferdssola renna  med lækjedom under sine venger.  De skal gå ut og kjæta dykk som kalvar  når dei slepp or fjøset.

Den nye pakta med ny åtvaring mot å falle ifrå.

Jesus og disiplane hans forkynnte den glade bodskapen og lærde folket å tilgi kvarandre.

MTT 18,21 – MTT 18,35 {DEN HARDHJARTA TENAREN}  Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: “Herre, kor mange gonger skal eg tilgje bror min når han syndar mot meg? Så mykje som sju gonger?” 22 Jesus svara: “Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju! 23   Difor kan himmelriket liknast med ein konge som ville gjera opp rekneskapen med tenarane sine. 24 Då han tok til med oppgjerda, førte dei fram for han ein som var skuldig ti tusen talentar. 25 Men han hadde ikkje noko å betala med. Då baud herren hans at han skulle seljast, både han og kona hans og borna og alt han åtte, så gjelda kunne betalast. 26 Men tenaren fall på kne for han og bad: Ver tolmodig med meg, så skal du få det alt saman. 27 Herren tykte synd i han, ettergav han skulda og lét han gå. 28   Då tenaren kom ut, møtte han ein av dei andre tenarane som skulda han hundre denarar. Han greip han, tok strupetak på han og sa: Kom med det du er skuldig! 29 Den andre fall ned for han og bad: Ver tolmodig med meg, så skal du få det. 30 Men han ville ikkje. Han gjekk av stad og sette medtenaren sin i fengsel; der skulle han sitja til skulda var betalt. 31   Då dei andre tenarane såg det som hende, vart dei sorgfulle; dei gjekk til herren sin og fortalde han alt i hop. 32 Då kalla herren han for seg att og sa til han: Du vonde tenar! Heile skulda ettergav eg deg fordi du bad meg om det. 33 Skulle ikkje du òg ha vore mild imot medtenaren din, som eg var mild imot deg? 34 Og herren vart harm og overgav tenaren til harde fangevaktarar, til dess han hadde betalt heile skulda. 35   Såleis skal Far min i himmelen gjera med kvar ein av dykk som ikkje av hjarta tilgjev bror sin.”   

Når ein ung mann vil ha seg ei kone, verkar det som om prestar og politikarar og kristen leiarar med ein gong seier imot og argumenterer som om han er skuldige dei noko. Sikkert fordi det er på den måten dei får makt. Om dei ikkje hadde noko å klaga han for, så finn dei på noko, ved å forføre kvinna. Argumentasjonen kan vel samanliknast med forklaringa på at Israelsfolket vart bortførde frå landet sitt. Det er to måtar å argumentere på, først vert det argumentert for å forføre henne, så vert det argumentert for å ta makta. Så ho Virtuella vart forførd til samanlikning med korleis ”Mor Israel” vart forførd og verdslege autoritetar fekk makt over henne til samanlikning med korleis Israel og Juda vart hærtekne.

Slik vert det altså argumentert for at den verdslege makt skal få makta over kyrkja i staden for Kristus og argumentert mot at ein  mann som trur på Kristus skal få seg ei kone. Så når ein ung mann vil ha seg ei kone, så vil dei ta henne frå han. Det er to motstridande interesser.

Slik får dei verdslege autoritetane makt over kyrkja og folket til samnalikning med korleis Babylonia fekk makta over israelsfolket. Men då er likninga om den hardhjarta medtenaren svært så relevant.

JOH 3,26 – JOH 3,36 Læresveinane kom til Johannes og sa til han: “Rabbi, den mannen som var saman med deg på hi sida av Jordan, han som du vitna om, no døyper han, og alle går til han.” 27 Johannes svara: “Eit menneske kan ikkje få noko utan at det vert gjeve han frå himmelen. 28 De er sjølve mine vitne på at eg sa: Eg er ikkje Messias; men eg er send føre han. 29 Den som har brura, han er brudgom. Men venen hans, som står og høyrer på, gleder seg når han høyrer målet til brudgomen. Slik glede har eg no fått, og det i fullt mål. 30 Han skal veksa, eg skal minka. 31   Den som kjem ovanfrå, er over alle. Den som kjem frå jorda, er av jorda og talar jordisk. Han som kjem frå himmelen, er over alle. 32 Han vitnar om det han har sett og høyrt, men ingen tek imot vitnemålet hans. 33 Den som har teke imot hans vitnemål, har stadfest at Gud talar sant. 34 Han som Gud har sendt, talar Guds ord, for Gud gjev Anden utan mål. 35 Faderen elskar Sonen, og alt har han gjeve i hans hand. 36 Den som trur på Sonen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han.”

Hebrearbrevet gjer det atter klart for oss kor viktig det er å høyre når Herren talar til oss.  No talar han frå himmelen og dess viktigare er det å høyre på kva han seier.

HEB 12,18 – HEB 12,29 {SINAI OG SION}  De er ikkje komne til eit fjell som ein kan ta og kjenna på, med logande eld, med skyer, mørker og storm, 19 med gjallande horn og med ei røyst som tala slik at dei som høyrde på, bad om å få sleppa å høyra meir. 20 For dei kunne ikkje tola det påbodet som vart gjeve: “Om så eit dyr kjem innåt fjellet, skal det steinast.” 21 Ja, så gruvekkjande var synet at Moses sa: “Eg er så redd at eg skjelv.” 22 Nei, de er komne til Sion-fjellet, til den levande Guds by, det himmelske Jerusalem, til dei mange tusen englar, til ei høgtidsstemne, [Sion-fjellet: tempelhøgda i Jerusalem. Sjå 2 Sam 5, 6 ff; Sal 48.] 23 til samlinga av dei fyrstefødde som er oppskrivne i himmelen. De er komne til ein domar som er Gud for alle, til åndene åt dei rettferdige som har nått fullendinga, 24 til Jesus, mellommannen for ei ny pakt og til reinsingsblodet som talar sterkare enn Abels blod. 25   Sjå til at de ikkje viser frå dykk han som talar! Dei som viste frå seg han som tala sitt ord her på jorda, slapp ikkje unna. Endå mindre skal vi sleppa unna om vi vender oss bort frå han som talar frå himmelen. 26 Hans røyst fekk den gongen jorda til å skjelva. Men no har han lova: “Endå ein gong vil eg skaka, ikkje berre jorda, men himmelen med.” 27 Her står det: “endå ein gong”. Det syner at det som kan rikkast, fordi det er skapt, skal skiftast ut, så det som ikkje kan rikkast, skal verta ståande. 28 Sidan vi får eit rike som ikkje kan rikkast, så lat oss vera takksame og såleis tena Gud til hans hugnad, med otte og age. 29 For Gud er ein øydande eld.

Men evangeliet om Kristus er fullført og fullkome, Kristus er fullkomen, han er Guds elska Son. Han er i går og i dag den same, ja til evig tid. Gud elskar oss i han og skaper oss i han og då skaper han oss i samsvar med 1.Mos.2, for han er den same.

Jesus sende meg med ein frigjerande bodskap og ein bodskap om gjenoppretting.

For vel 10 år sidan sende Jesus meg til Oslo med ein frigjerande bodskap, eg skulle gå med ein bodskap om gjenoppretting. For på evangeliets grunnvoll vert vårt forhold til Gud gjenoppretta slik det var før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Han er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud.

Eg hadde ei leilighet i Oslo som eg leigde ut, ettar å ha vore der i eit par år flytt eg inn der sjølv. Men eg hadde ikkje inntekt, eg levde av oppspard kapital, men det vart oppbrukt og så selde eg leiligheta. Seinare leigde eg ei lita leilighet eit par år, men så flytta eg heim att. Så det eg oppnådde desse åra i Oslo, var å bruke opp pengane mine og verte fattig. Slik hadde det i grunnen verka tidlegare også, eg tente pengar som fiskar men brukte dei opp når eg studerte. Og eg har ikkje fått jobb med den kompetansen eg fekk ved å studere ved universitetet.

Og kvifor det? Jau, for sidan eg bad Gud gi meg ei kone, har dei halde meg for å vere skuldige, til samanlikning med den hardhjarta medtenaren som kasta den andre tenaren i fengsel. Men her utartar det seg endåtil slik at ved å rekne meg for å vere skuldige, så gjer dei krav på henne for å bruke henne som hore, for å tene pengar på henne og for å få makt og det ligg det så tydeleg maktpolitiske interesser i.

No er eg som sagt framleis heime på Sunnmøre og Jesus sa til meg at han visste kvar eg budde, eg skulle reise sigersmerket der eg var, eg skulle søke han i løynkammeret og gå ut og vitne prate med folk og vitne om han. Der er mange i min nærleik som er einsome og som vil ha utbytte av å prate med meg, eg kunne vere til hjelp for dei og samarbeide med dei. Eg har skrive på bloggesida mi og teke del i debatt på facebook og vitna. Eg har gått ut og prata med folk, men det bør det nok verte meir av.

Kvinnerørsla, prestar, politikarar og kristne leiarar protestert mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen, mennen er hovudet for kvinna og soleis er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Så det er å samanlikne med ein lurendreiar av ein økonom som gir lovnadar til dei som vil investere i prosjektet hans, kjøpe aksjar i bedrifta hans eller sette av pengar i eit fond. Men så mister dei alt, fordi han bryt lovnadane. Eller kanskje fordi han kan vise til nokre reglar som dei ikkje var gjorde kjende med.

Men no har dei sjølve gjort det allment kjent at dei ikkje held seg til evangeliet med dei lovnadane vi har fått der, tvert om protesterer dei mot det. Likevel kallar dei det kristendom? Det er no som om ein lurendreiar av ein økonom ope vedkjenner at dei som investerer i prosjektet han ikkje skal få igjen pengane, men han skal stikke av med dei. Og så ventar han seg at folk likevel skal ”investere” i det. Nei, etter kvart som folk byrjar å oppfatte kva som faktisk vert sagt og skrive, så er det vel ikkje så mange som vil investere i det. Så derfor vert mange kyrkje og bedehus ståande nokså tome.

Gud måtte no vere svært så rik, sidan han hadde råd til å ha ei kone som hora vekk pengane hans og med tida tok henne til nåde og gjorde henne rik igjen. Han hadde ein bortkomen son som sløste bort arven sin, festa og hora vekk pengane. Og så laga han fest når han kom tilbake som ein fattig stakkar. Men vanlege norske menn har ikkje råd til slik sløsing og i kristne kyrkjelydar skulle dei då få eit betre alternativ, vere heime med Faderen, som den heimeverande Sonen, så dei med Faderen som formyndar, får nyte arven.

No for tida dukkar det opp mange skryteartiklar på internett, spesielt på Facebook om kryptovaluta-spekulantar som vil få deg til å investere, så vil du komme til å vinne mykje pengar på det. Men det vert også fortalt at mange vert lurte, så pengane forsvinn. Det liknar då svært på korleis mange prestar, politikarar og kristne leiarar forheld seg til evangeliet, for dei vil ikkje vite av lovnadane når vanlege folk trur på dei og vil ha dei innfridde, så dei får oppleve det som var lova i sine liv. Vi skulle søke fyrst Guds rike og hans rettferd, så skulle vi få alt det andre i tillegg. Eg vart tvert om fattig, men eg held fram med å søke fyrst Guds rike og han rettferd, be til Jesus i mitt løynkammer. Eg hadde framleis igjen noko pengar og mykje av det har eg no investert hos ein krypto-valuta-spekulant. Om så eg taper alt, så kan eg umogleg tape så mykje på det som ved å reise til storbyen for å studere og satse på at Gud skal gi meg hjelp i form av ei kone. Men å forkynne den glade bodskapen til dei som eg møter er uansett det viktige og verdifulle i denne samanheng. For Guds Ord vender ikkje tomt tilbake, men utfører det som han sender det til.

I 1995 kjende eg meg einsam og forlatt i Oslo, eg gjekk på møte i dFEF i M4o, men elles hadde eg ingen venner, ingen å møte og snakke med på fritida. Men Jesu sa til meg at han ville snakke med meg.

Grønlandskonferansen, M40, Søndag 11.6.95. Formiddag.

Tyding av tungetale, ikkje diktafonopptak:

”…sett fram dine tome kar, om du vil kalle dei sprukkne eller ubrukte/ubrukelige (?) …. eg vil fylle dei med salveolje. Eg vil fylle deg meir enn du nokon gong har opplevd. Du skal få oppleve ting du aldri før har opplevd. …Fylle deg så det flyter over og ut til dei andre. Framstill deg for meg. ….ikkje ver bunden av tradisjonen. Eg veit du har dine bestemmte meiningar. Forherd ikkje ditt hjerte. Mine tenarar har vitna for deg i dag. ”

M40, onsdag 28.6.95.

”Du føler deg nedfor, du føler deg på avstand, men jeg står ved din side. Jeg skal gi deg kraft fra dag til dag. Jeg skal styrke deg, jeg skal være med din familie. Og du skal være et redskap for meg, til jeg henter deg hjem. Halleluja. Jesus. Å, jeg er her for å møte deg i kveld. Jeg vil snakke med deg i kveld. Jeg vil legge mine hender på deg i kveld. Og du skal bli en ny skapning. Du skal begynne på nytt igjen i kveld. Halleluja.”

M40, onsdag 5. juli 1995.

”Ja, for jeg har fridd deg ut av mørkets makt og satt deg inn i min elskede Sønns rike. Du har fått oppleve min grenseløse nåde; å gå over ifra død til liv, ifra Satans makt til Gud, ifra mørke og inn i et underfullt lys. Du var død, men nå er du levende, og levende i meg, sier Herren. For også jeg var død, men jeg oppstod og jeg lever. Og derfor bringer jeg liv og uforgjengelighet fram for lyset, ved evangeliet. Og det er dette budskap du har tatt imot.

Så er det ikke lenger døden og de nedbrytende krefter som har makt over livet ditt. Men det er jeg som er livets fyrste og som har tatt bolig ved troen i ditt hjerte. For at du skal leve med meg og for at du når dagen kommer skal herske med meg, sier Herren. For jeg har satt deg inn i noe nytt, noe levende, noe ekte og noe virkelig, du har fått del i det evige livet. Dette som er upåvirkelig av alle dødens krefter, dette som er upåvirkelig av alle denne verdens mørke og nedbrytende krefter, du har fått del i det evige livet, det som står, det som blir, det som tåler alle ildens prøver, som blir stående i evigheters evighet. Det er ditt liv, fordi du er mitt barn.

Jeg vet at du kan oppleve å møte mørke stunder på din vandring. Jeg vet at du kan føle at fiendehæren står rundt deg på alle kanter. Men fordi du er mitt barn, så har jeg satt deg opp på en ryddet vei. En banet vei. Intet rovdyr, ingen løve skal kunne komme opp på den. Og ingen veifarende på denne veien skal fare vill. Og den veien, den går til Sion. Den går til den stad som jeg har beredt for deg. Så skal du følge trofast i mine fotspor og du skal erfare; den veien du går på, om den kan være smal og kronglete, det er livets vei, den går til livets mål, det mål som jeg har til deg, mitt elskede barn.”

Vel, har eg ikkje andre å snakke med enn Jesus, så skulle det vel vere enkelt å seie meg enig med han, eg treng ikkje ta omsyn til kva andre meiner, eg treng ikkje forhandle med ei på nokon måte. Kristne har vel den innstillinga uansett? Jau, men vi blir nok påverka av verda. På mange område er dei kristne bevisste om edet og på vakt mot det. Men på mange område er dei nok ikkje det likevel, sjølv om dei trur det og meiner det. Derfor er det også så viktig å søke Gud i løynkammerbøna og innvie seg for han. Det har også noko med at vi er individuelle og ulike og skal halde fram med å vere det innfor vår frelsar og Herre.

Og no når eg søker han i løynkammer-bøna, som ei levande sjel, som har fått del i det evige livet, så seier eg til han det som eg sjølv vil og meinar, utan å ta omsyn til kva andre vil og meinar eller kva dei med si verdslege makt har prestert å gjennomføre. Så då seier no eg til han at eg vil han skal frelse henne Virtuella og setje hennen fri, gi henne ånd og liv og vekke hennar sjel opp til liv i samfunn med seg og Faderen. Gjenopprette hennar kjærleiksforhold til seg og Faderen. Og eg vil han skal frelse henne Reella også, gi henne ånd og liv og vekke hennar sjel opp til liv i samfunn med seg og Faderen.

Ormen lokka kvinna med at dersom dei åt av kunnskapstreet, så skulle dei verte liksom Gud og kjenne godt og vondt. Men etter at dei hadde ete av kunnskapstreet, vart augo deeira opplatne, så dei såg at dei var nakne. Derfor gøymde dei seg for Gud med dårleg samvit. Slik er det mange som søker ein kunnskap som verkar som argument mot at dei skal leve i samfunn med Gud. Med ein slik moralfilosofi driv dei kristendomsforfølging og forfølgjer sikket andre menneske også. Eg forstår det slik at det er på denne måten dei avviser den evangeliske forkynninga og proteserer mot Paulus si lære. Men han sa at den som forkynner eit anna evangelium enn det som han har forkynt, skal vere forbanna. Han talte også om at dei som tok imot eit anna evangelium, tok imot ei anna ånd, som ikkje var av Gud.

2KO 11,2 – 2KO 11,4 For eg brenn av omsut for dykk, som Gud sjølv. Eg har trulova dykk med Kristus, og berre med han, så eg kan føra dykk fram for han som ei rein møy. 3 Men eg er redd at liksom ormen dåra Eva med sine svikråder, såleis skal òg tankane dykkar førast på avvegar, bort frå den ærlege og reine truskapen mot Kristus. 4 For de toler det svært så godt at nokon kjem og forkynner ein annan Jesus enn den vi har forkynt, eller at de får ei anna ånd enn den de har fått, eller eit anna evangelium enn det de har teke imot.

Synda skilde menneks frå Gud, men med eitt synde-offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Så når menneske vender om til han, bøyer seg for korsets fot og vedkjenner si synd for han, så vert dei reinsa i Jesu blod. Det som skilde dei frå Gud vert tekebort og dei oppdagar at der er ikkje lenger noko argument mot at dei skal leve i samfunn med han. Jesus gir dei ånd og liv, livet er lyset for menneska, det skin for dei så mørket må vike. Mørkets makt må vike for Guds Ande, dei vert fyllte av den Heilage Ande. Når Jesus gir dei ånd og liv, vert dei løyste frå band og lenker, slik set han dei fri.

Slik vil han setje henne Virtuella fri. Og eg tek parti med han, så eg vil han skal gjere det. Jesus sa han ville fylle meg så det flyt over, han ville gjere meg til ein kanal for si velsinging, ja, han har mange gongar minna meg om å verte fylt av Anden. Og det er no vel tydeleg at han gjer meg til kanal for si velsigning til henne Virtuella, så han vil fylle henne med den Heilage Ande, han talar til til henne og vil frelse henne og setje henne fri. Når ho var ung, spelte ho gitar og lovpriste Jesus som sin frelsar og Herre og eg gleda meg over det, eg gleda meg i  Herren og i hans frelse og det gjer eg framleis. Med trua på Jesus og med kjærleiken frå Gud, håper eg at ho vil ta fram gitaren sin igjen og byrja å spele og lovprise Kristus som sin frelsar og Herre og eg håper eg atter skal få glede meg over det.

2KO 3,1 – 2KO 3,18 {TENARAR FOR EI NY PAKT}  Tek vi no atter til å gje oss sjølve lovord? Eller treng vi, som visse andre, tilrådingsbrev frå dykk eller til dykk? 2 Nei, de er sjølve vårt tilrådingsbrev, skrive i hjarto våre, kjent og lese av alle menneske. 3 For de syner dykk som Kristi brev, eit brev som har vorte til ved vår teneste. Det er ikkje skrive med blekk, men med den levande Guds Ande, ikkje på steintavler, men i menneskehjarto. 4   Denne overtydinga har vi i Kristus, for Guds åsyn. 5 Ikkje så at vi av oss sjølve duger til dette; vi kan ikkje tenkja ut noko, som om det kom frå oss. Nei, vår dugleik er av Gud, 6 han som gjorde oss til tenarar for ei ny pakt, som ikkje byggjer på bokstav, men på Ande. For bokstaven slår i hel, men Anden gjer levande. 7 Den tenesta som var føreskriven med bokstavar hogne i stein, var ei dødens teneste. Likevel var ho omgjeven av ein slik herlegdom at israelittane ikkje kunne sjå Moses i andletet; så sterk var glansen frå det, endå det var ein glans som kvarv. 8 Kor mykje større herlegdom har ikkje då Andens teneste? 9 For hadde fordømingstenesta herlegdom, så må rettferdstenesta vera endå mykje rikare på herlegdom. 10 Ja, det som den gongen var omgjeve av herlegdom, har mist all herlegdomen sin. For no er det kome ein herlegdom som er så mykje, mykje større. 11 For når det som kvarv, var herleg, kor mykje herlegare må ikkje det vera som vert ståande? 12   Sidan vi no har slik ei von, går vi fram med stort frimod. 13 Vi gjer ikkje som Moses, han som la eit sveip over andletet, så israelittane ikkje skulle sjå den kvervande glansen før han var borte. 14 Men dei vart forherda. For heilt til denne dag ligg dette sveipet der når dei les frå bøkene i den gamle pakta. Og dei ser ikkje at pakta er avlyst i Kristus. 15 Ja, heilt til denne dag ligg det eit sveip over hjarta deira når Moses vert lesen. 16 Men når dei vender om til Herren, vert sveipet bortteke. 17 Herren er Anden, og der Herrens Ande er, der er fridom. 18 Men vi som med usveipt åsyn ser Herrens herlegdom som i ein spegel, vi vert alle omlaga til det same biletet, frå herlegdom til herlegdom. Dette skjer ved Herrens Ande.

Når eg gjekk på gymnaset, bad for henne Virtuella og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande og fekk oppleve at ho var i Anden og gleda seg i Anden og det gleda eg meg over, slik gleda eg meg i Herren og hans frelse. Det vil eg at eg og ho framleis skal gjere. Når eg studerte realfag i Oslo på slutten av 1980-talet gjekk eg til forbønn i dFEF i M40 og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande. Så bad eg for henne Reella og fekk oppleve at den Heilage Ande kom over meg og henne og openberra Kristus for oss, som vår frelsar og Herre. Eg er viss på at ho så var i Anden og gleda seg i Anden og det gleda eg meg over, slik gleda eg meg i Herren og hans frelse. Det vil eg at eg og ho framleis skal gjere.

Jesus sa eg skulle glede og fryde meg i frelsa, glede og fryde meg i Herren, så ville han gi meg det som mitt hjarte attrår. Så eg vil halde fram med å glede meg over at ho Virtuella var i Anden og gleda seg i Herren og at ho Reella var i Anden og gleda seg i Herren. Han sa han ville gjere meg til ein kanal for si velsigning og eg forstår det slik at han ville gjere meg til ein kanal for si velsinging til dei. Han har mange gongar minna meg om å verte fylt av den Heilage Ande, av hans salving og han kraft. Eg forstår det slik at i det eg vert fylt av Anden og er kanals for Guds velsigning til dei, så vert dei også fylt av Anden, dersom dei berre vender seg til Jesus og tek imot. Han har sagt eg skal søke han av heile mitt hjarte, eg skal sjå til at mitt hjerte er i rett forhold til han, eg skal søke han i løynkammerbøna. Og eg trur det er nettopp for at vi skal få oppleve dette, at Jesus openberrar seg for oss og at han og Faderen kjem og tek bustad hos oss. Eg trur og håper vi skal få oppleve det sterkt og mektig.

Jesus er det sanne vintreet, vi er greinene. Vi må berre verte verande i han, som greina i vintreet, så ber vi mykje frukt. Utan han kan vi ingen ting gjere. (Joh.15). Gud gjer sitt verk med oss i Kristus Jesus (Efesarbrevet). Det er no heilt klart at det må eg ære og takke Gud og Lammet for.

Lækjedom ved bønn, møte på Maranata Landsstevne på Seljord 2019.

Innleiing ved Arne Andersen.

HSA 2,3   Som ein apal mellom trea i skogen,  så er min ven mellom unge menn.  I hans skugge er det hugnad å sitja,  hans frukt er søt i min munn.

2KO 8,9 De kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for dykkar skuld vart fattig då han var rik, så de ved hans fattigdom skulle verta rike.

EFE 1,3 {GUD VERE LOVA FOR NÅDEN I KRISTUS!}  Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,  han som i Kristus har velsigna oss  med all Andens velsigning i himmelen.

Tale ved Turid Omdal.

1.Mos.2-3. Adam og Eva vart redde og gøymde seg for Gud.

Slik er det framleis mange som trekker seg unna, fordi dei er redde, for dei kjenner ikkje Gud.

Gud sende Samuel til Isai for å salve ein av sønene hans til konge. Den yngste vart ikkje invitert til møtet, men Samuel spurde om han ikkje hadde fleire søner. Ja, dei måtte få inn David også og så vart han salva til konge. Sidan viste det seg at David var fryktlaus.

Når Jesus gjekk på vatnet, vart disiplane først redde, men så sa Jesus til dei at dei ikkje skulle vere redde. Så snakka Peter med Jesus og så gjekk han også på vatnet. Han byrja å synke, men Jesus berga han og så gjekk han tilbake til båten saman med Jesus.

Seinare vart Peter redd og nekta for at han kjende Jesus. Men etter at den Heilage Ande fall over dei på pinsedag, vart dei fryktlause og gjekk ut og vitna om Jesus.

Ikkje vere redde, som Adam og Eva etter syndefallet, men krype inn i samfunnet med Gud.

Vi er Jesu stedfortredarar på jorda.

Turid fortalde at ein gong når ho hadde lagt seg, fekk ho ein draum eller eit syn. I draumesynet såg ho eit hus i Israel fullt av folk, Jesus sat midt i huset og la henden på dei så dei vart læke. Dei gjekk ut att friske, men nye sjuke kom inn. Men brått var han borte, stolen var tom. Men så sat ho der og så fortsette det likevel.

Turid talte om lækjedom ved bønn og det var så tydeleg med bønn til Gud om lækjedom for folk.

Tyding av tungetale ved Turid:

  1. ”Du har lese i mitt Ord der det står; eg skal utgyte min Ande over alt kjøt. Og her er utgytt med min Ande, men eg skal utgyte min Ande på ein sterkare måte enn før. Du har no lese der står i dei siste dagar skal det igjen gå an å sjå skilnad på dei som kjenner meg og dei som ikkje gjer det. Skilnaden vil bli stor. Du mitt elska barn, kom nær til meg, så eg kan fylla deg, så eg kan gi deg av mi kraft, så eg kan salva deg. Så eg kan få gi mine tankar inn i dine tankar, for eg veit kva tankar eg har for deg, eg har ikkje tankar til ulykke, men eg har tankar til framtid og til håp. Du mitt barn som trur at eg har tankar til ulykke, du kjenner meg ikkje, mitt barn. Eg vil så inderleg du skal krypa nærmar meg. At du skal ta mitt Ord og spisa det, morgon, middag, kveld.  At du spise Ordet mitt på ein sånn måte at når Ordet mitt blir i deg og du blir i meg, så skal du få be om kva du vil og du skal få det. Så mitt elska barn, kom nær til meg, kom nær til meg, søk meg. Og eg skal la meg finna, i Jesus namn, i Jesu namn.”
  2. ”Eg har høyrt di inderlege bøn om frelse for din familie. Og du skal vita eg har sett dine tårer. Ja, eg har endå samla dine tårer i mine flasker i himmelen. Eg har samla dine bønner i mine skåler i himmelen. Og, mitt barn, der er svar underveis, englar kjem med bod, om det drygjer, så skal du vita, svaret er under vegs. Nærmare enn du trur, nærmare enn du trur. Så berre forhold deg i ro, forhold deg i ro, i min nærleik, la meg få kjempa for deg. La meg få ta kampen din. Du slite deg ut, min son, du slite deg ut. La meg få ta kampen din. Eg er sigersherren ifrå Golgata, la meg få kjempa kampen din. Du skal få kvila, ja, sett deg berre stille ned og kjenn at eg er Herre, i Jesu namn. Amen, amen, amen.”

Aktuelle bibelvers.

JBS 19,25 – JBS 19,29   Men eg veit at min utløysar lever,  og som den siste skal han stå fram på molda. [utløysar: eig. løysingsmann.] 26   Når det ikkje er noko att av mi hud  og mitt kjøt er borttært,  då skal eg skoda Gud. 27   Med eigne augo skal eg sjå han,  eg sjølv og ikkje ein framand.  Å, eg tærest bort av lengsle!  28   Når de seier: “Vi vil jaga han,  rota til ulukka finst hjå han,” 29   då må de reddast for sverdet;  det er straffa for slike synder.  Då skal de sanna at det finst ein domar.

2KO 12,1 – 2KO 12,10 {SYNER OG OPENBERRINGAR}  Eg må rosa meg, endå det ikkje tener til noko. Og no kjem eg til syner og openberringar eg har fått frå Herren. 2 Eg veit om eit menneske i Kristus, ein som for fjorten år sidan vart rykt inn i den tredje himmel – om han var i lekamen eller utanfor lekamen, veit eg ikkje, Gud veit det. 3 Og eg veit at denne mannen vart rykt inn i Paradis – om han var i lekamen eller utanfor lekamen, veit eg ikkje, Gud veit det – 4 og der fekk han høyra useielege ord, som eit menneske ikkje har lov til å tala. 5 Denne mannen vil eg rosa meg av, men av meg sjølv vil eg ikkje rosa meg, utan av mi vanmakt. 6 Men om eg ville rosa meg, så var eg ikkje frå vitet, for eg kom til å seia sanninga. Men eg lèt det vera, for eg vil ikkje at nokon skal gjera seg større tankar om meg enn dei han får når han ser og høyrer meg. 7 Og for at eg ikkje skal gjera meg stor av dei høge openberringane, har eg fått ein torn i kroppen, ein Satans engel som skal slå meg, så eg ikkje skal verta hovmodig. 8 Om denne bad eg Herren tre gonger at han måtte vika frå meg. 9 Men Herren sa til meg: “Min nåde er nok for deg, for mi kraft vert fullenda i vanmakt.” Difor vil eg helst rosa meg av mi vanmakt, så Kristi kraft kan bu i meg. 10 Og difor er eg, for Kristi skuld, ved godt mot i vanmakt, i hard medferd, i naud, i forfylging, i trengsler. For når eg er veik, då er eg sterk.

LUK 8,43 – LUK 8,48   No var det ei kvinne der som hadde hatt blødingar i tolv år. Alt ho åtte hadde ho lagt ut til lækjarar, men ingen hadde greitt å gjera henne frisk att. 44 Ho gjekk bort til Jesus attanfrå og tok i kanten på kappa hans, og med ein gong stogga blodet. 45 “Kven var det som tok i meg?” spurde Jesus. Ingen ville vedgå det. Då sa Peter: “Meister, folk trykkjer og trengjer seg innpå deg frå alle kantar.” 46 Men Jesus sa: “Det var einkvan som tok i meg, for eg kjende at det gjekk ei kraft ut ifrå meg.” 47 Då kvinna skjøna at det ikkje kunne løynast, kom ho skjelvande fram. Ho kasta seg ned for han og fortalde, medan heile folket høyrde på, kvifor ho hadde teke i han, og korleis ho hadde vorte frisk att med det same. 48 Då sa Jesus til henne: “Trua di har frelst deg, dotter. Gå med fred!”

JOE 3,1 – JOE 3,2 {NÅR ANDEN VERT UTREND}  Ein gong skal det henda  at eg renner ut min Ande over alle menneske.  Sønene og døtrene dykkar skal tala profetord;  dei gamle mellom dykk skal ha draumar,  og dei unge skal sjå syner. 2   Jamvel over trælar og trælkvinner  vil eg renna ut min Ande i dei dagane.

JOH 15,1 – JOH 15,17 {DET SANNE VINTREET}  Eg er det sanne vintreet, og Far min er vingardsmannen. 2 Kvar grein på meg som ikkje ber frukt, tek han bort; og kvar grein som ber frukt, reinsar han så ho skal bera meir frukt. 3 De er alt reine på grunn av det ordet eg har tala til dykk. 4 Ver i meg, så er eg i dykk. Som greina ikkje kan bera frukt av seg sjølv, men berre når ho er på vintreet, såleis kan ikkje de heller bera frukt utan at de er i meg. 5 Eg er vintreet, de er greinene. Den som er i meg, og eg i han, han ber mykje frukt; men skilde frå meg kan de ingen ting gjera. 6 Den som ikkje vert verande i meg, vert kasta ut som ei grein og visnar. Folk samlar saman greinene og kastar dei på elden, og dei brenn. 7 Vert de verande i meg, og vert orda mine verande i dykk, så bed om kva de vil, og de skal få det. 8 På den måten vert Far min herleggjord at de ber mykje frukt, og de skal vera mine læresveinar. 9   Som Faderen har elska meg, har eg elska dykk. Ver i min kjærleik! 10 Held de boda mine, er de i min kjærleik, liksom eg har halde boda til Far min og er i hans kjærleik. 11 Dette har eg tala til dykk så mi glede kan vera i dykk, og gleda dykkar kan vera fullkomen. 12 Og det er bodet mitt: De skal elska kvarandre som eg har elska dykk. 13 Ingen har større kjærleik enn den som gjev livet sitt for venene sine. 14 De er venene mine så sant de gjer det eg byd dykk. 15 Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har sagt dykk alt eg har høyrt av Far min. 16 De har ikkje valt ut meg, men eg har valt ut dykk og sett dykk til å gå ut og bera frukt, frukt som varer. Då skal Faderen gje dykk alt de bed om i mitt namn. 17 Dette er det eg byd dykk: De skal elska kvarandre!   

MLK 3,16 – MLK 3,18   Dei som har age for Herren, tala då saman,  og Herren lydde etter og høyrde kva dei sa.  Hjå han vart det skrive ei minnebok  om dei som ottast Herren og ærar hans namn.  17   Den dagen eg gjer mitt verk,  seier Herren, Allhærs Gud,  skal dei vera min eigedom,  og eg vil vera mild mot dei,  liksom ein mann er mild  mot son sin som tener han. 18   Då skal de atter sjå skil  på rettferdige og gudlause,  på dei som dyrkar Gud,  og dei som ikkje dyrkar han.

MLK 4,1 – MLK 4,3   Sjå, dagen kjem, han brenn som ein omn.  Alle frekke og gudlause  skal då vera som halm,  og dagen som kjem, skal brenna dei opp,  seier Herren, Allhærs Gud,  så korkje rot eller grein vert att. [dagen kjem: Herrens dag.]  2   Men for dykk som har age for mitt namn,  skal rettferdssola renna  med lækjedom under sine venger.  De skal gå ut og kjæta dykk som kalvar  når dei slepp or fjøset. 3   Då skal de trakka ned dei gudlause,  dei skal vera som støv under sólane dykkar  den dagen eg gjer mitt verk,  seier Herren, Allhærs Gud.

JER 29,10 – JER 29,14   Så seier Herren: Når sytti år er lidne for Babylonia, skal eg sjå til dykk. Då vil eg gjera det eg har lova, og føra dykk heim att til denne staden. 11 For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von. 12   Når de kallar på meg og kjem til meg med bønene dykkar, vil eg høyra på dykk. 13 Når de søkjer meg, skal de finna meg. Ja, søkjer de meg av eit heilt hjarta, 14 lèt eg dykk finna meg, seier Herren. Så vil eg venda lagnaden dykkar og samla dykk frå alle dei folk og stader som eg har drive dykk bort til, lyder ordet frå Herren. Og eg vil la dykk koma heim att til den staden eg førte dykk bort ifrå.

1JO 2,24 – 1JO 2,28 Lat det då verta verande i dykk, det som de har høyrt frå fyrst av. For dersom det vert verande i dykk, det som de har høyrt frå fyrst av, vert de òg verande i Sonen og Faderen. 25 Og dette er det han har lova oss: det evige livet. 26   Når eg skriv dette, tenkjer eg på dei som fører dykk vilt. 27 Men de har fått salving av han; ho vert verande i dykk, og de treng ikkje til at nokon lærer dykk. For hans salving lærer dykk alt og er sannferdig og utan lygn. Vert difor verande i han, så som de har lært.  28 {NÅR KRISTUS OPENBERRAR SEG}  Ja, mine born, ver i han! Då kan vi vera frimodige når Kristus openberrar seg, og ikkje verta bortviste med skam når han kjem att.

1JO 4,7 – 1JO 4,19 {GUD ER KJÆRLEIK}  De kjære, lat oss elska kvarandre! For kjærleiken er frå Gud, og den som elskar, er fødd av Gud og kjenner Gud. 8 Den som ikkje elskar, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærleik. 9 Og Guds kjærleik vart openberra mellom oss då han sende sin einborne Son til verda så vi skulle ha liv ved han. 10 Kjærleiken er ikkje det at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt Son sin til soning for syndene våre. 11 De kjære, har Gud elska oss så, då er vi òg skuldige å elska kvarandre. 12 Ingen har nokon gong sett Gud, men dersom vi elskar kvarandre, vert Gud verande i oss, og hans kjærleik har vorte fullenda i oss. 13   At vi er i han, og han i oss, det veit vi fordi han har gjeve oss av sin Ande. 14 Og vi har sett og vitnar at Faderen har sendt Sonen til frelsar for verda. 15 Den som sannar at Jesus er Guds Son, i han vert Gud verande og han i Gud. 16 Vi har lært å kjenna den kjærleiken Gud har til oss, og vi har trutt på den. Gud er kjærleik, og den som vert verande i kjærleiken, vert verande i Gud og Gud i han. 17   Det er målet som kjærleiken har for oss, at vi skal ha frimod på domedag; for som han er, slik er vi òg, midt i denne verda. Det finst ikkje otte i kjærleiken. 18 Den fullkomne kjærleiken driv otten ut. For otten ber straffa i seg, og i den som ottast, har ikkje kjærleiken vorte fullenda. 19 Vi elskar av di han elska oss fyrst.

Kommentar.

I Job.19,25-29 ser det ut som Job opplever situasjonen som at der er noko som førfølger han som rovdyr og som vil erstatte han, men det går ikkje lenger når Gud vekker opp dei døde. Det er merkeleg kor det liknar på min eigen situasjon, men ser vi det på grunnlag av 2.Tess.2, så er det ikkje lenger så rart.

Eg forstår det slik at bodskap A var først og fremst mynta på henne Virtuella. Bodskap B var fyrst og fremst mynta på meg. Når eg var ein liten gutunge lærde mor mi meg å påkalla Jesus som min frelsar og Herre, be om frelse for mine næraste og be for folket og landet. Etter kvart forstod eg at frelsa var det motsette av å verte dåra og forførd slik som ved syndefallet, så eg byrja å be Jesus gi meg ei frelst kvinne til kjæraste og kone. Ved å be slik for meg sjølv ber eg om frelse for min famile også.  Der er nok ein naturleg samanheng, så fiendskapen eg vert møtt med er fiendskap mot familien min også.

Min kryptovaluta-handel.

Så oppdaga eg desse skrytesidene på facebook og elles på internett om selskap som let deg kjøpe kryptovaluta og så handlar dei med det, så både du og dei får mykje meir tilbake. Eg klikka på ein link på ei slik side og registrerte meg i eit slikt selskap. Eg brukte sikkert data på bankkortet mitt for å overføre pengar, eg hugsar ikkje heilt kor langt eg kom med det, jau, det var spørsmål om koden til mi krypto-lommebok, men den var no feil. Eg vart oppringt av ein kontaktperson (KP1) for å gjennomføre det, han ville ha mi eingangskode i banken, den fekk han, så ville han ha mi personlege kode, men den fekk han ikkje. Han skulle ringe meg oppatt dagen etter, i 12-tida. Men på formiddagen var det ein annan (KP2) som ringde for å ekspedere det og han sa eg skulle ikkje snakke med nokon annan enn han. Seinare på ettermiddagen ringde ringde KP1 igjen, han ville ha kodene mine til bankkontoen min. Han ”forsikra” meg om at telefonsamtala var overvåka av visa, dersom han gjorde noko ulovleg ville han hamne i fengsel. Eg sa at dersom eg gav han kodene, så gjorde eg noko ulovleg, så det ville verte eg som hamna i fengsel. Han måtte no berre gi seg på det. Når dei prøver seg på slikt, så er det sikkert fordi der er folk som er godtruande og sløve nok til å gjere det. Så her må ein sanneleg vere på vakt! Der kom mange telefonoppringingar som vart brotne, ei stund parat eg med ei kvinne, så vart det også brote. Nokre dagar seinare var der ein som ringde og snakka om at han hadde oppretta ei krypto-lommebok for meg, men der hadde enno ikkje vorte sett inn pengar, han sa han hadde prøvt å ringe meg mange gangar utan å komme gjennom. Mest sannsynleg var det K2. Men no hadde eg gjort mine investeringar i eit anna selskap, så han fekk berre avslutte den kontoen.

Eg hadde klikka meg inn på ei lenke i ein annan slik artikkel og kjeme til eit anna selskap, eg prøvde først å investerte eit lite beløp, men det gjekk visst ikkje inn likevel. Så vart eg oppringt og det viste seg at eg hadde brukt koda for ei anna krypto-lommebok, men han klarde å rette det. Så fekk eg min eigen finansielle rådgivar (TM). Han ringde meg opp dagen etterpå og viste meg korleis heimesida deira verkar. Etter kvart som eg vart tryggare, investerte eg litt meir, dette såg no heilt fantastisk ut. Etter nokre dagar sa han at dersom eg investerte så mykje som ein bitcoin, så ville det verte forsikra mot tap. Eg so gjorde, sjølv om eg hadde berre hans muntlege ord over telefonen på det. Og eg fekk sjå det på heimesida deira at det virka. Det er altså ein kryptovaluta-spekulant som brukar ”artificial intelligence” for å finne ut kva slags handel som sannsynlegvis gir god gevingst. Når dei handlar med litt større beløp tek dei mindre sjansar og er meir langsiktige.

TM spurde meg om eg hadde inntekt, så eg kunne investere litt kvar månad, men eg svarde eg var pensjonist og hadde ikkje høg nok inntekt til det. Seinare foreslo han at eg kunne få tilbakebetalt 5% av total saldo kvar månad, det gjorde vi avtale om muntleg over telefonen og på e@post. Eg byrja å investere 14.juni og fekk allereie eit slikt beløp i månadsskiftet, neste gang blir det i byrjinga av august.

Jesus hadde sagt at eg skulle søke han i løynkammerbøna, så eg bad no sjølvsagt over dette då. Eg tenkte på Jesu ord om at vi ikkje skulle bekymre oss for mat og klede, dei materielle tinga, men søke fyrst Guds rike og hans rettferd, så skulle vi få alt det andre i tillegg til det. Han let Judas ha pengepungen, han og dei andre hadde altså noko viktigare å tenke på. Men så viste det seg at Judas stal av pengepungen og så selde han Jesus for 30 sølvpengar. Når dei var i Getsemane sa han til dei andre disiplane sine at dei måtte vake og be Eg har nyst skrive om at det må vi no også, men no ventar vi på at Jesus skal komme att, så vi må vere himmelvende.

For omlag 20 år sidan handla eg med aksjar nokre år og det gjekk no nokolunde bra, men eg fekk litt ”kalde føter” når eg såg kor gale det kunne gå. Og så hadde eg eigentleg ikkje så mykje tid til å følgje med, eg hadde anna å tenke på, slik som no, eg skulle no søke Herren då også og så dreiv no med dette skriveriet mitt. Men no har eg altså lete dette selskapet handle for meg, med TM som min finansielle rådgiver. Det verkar som det er trygt. Eg tek med litt av e@post-vekslinga med han, for å vise korleis eg har tenkt.

E@post-veksling med T.M.

Dear Torbjorn,

 

Thank you very much for your email – well noted.

Please be aware that we are fully legit company working according to the EU regulation in the field of the exchange – please see attached our license of operation from the EU.

Please also note that we can switch from managed account as you are having now to self-trading account and then we shall take off responsibility from the account.

As off the return and what you are looking for so definitely we will be able to start and send you the return but then it will influence on the trading sequence, I strongly recommend to be a bit more patient with that and then we will start processing the ROI.

As of your relatives as you mentioned I would love to speak with them and to try to get them on board with us or to give you the reason why  -to invest with us more, there is no such kind of return in the financial market and any financial availability you have could go in with that.

 

If you need any other clarification please don’t hesitate to contact me.

 

p.s. – How much money do you want us to transfer to this charity org. Litteraturmisjonen ?

 

BR, T.M.

Fundamentaly speaking I don’t thrust in humans, I only thrust in the power of God and that I find in the gospel of Jesu Christ. I bless him and get blessed. I cooperate with him, so I don’t only think of what I can do, but what he can do with his Word and his Spirit.

In the old testament it is told that the jews should give 10% of their income to God, that’s to say to his tempel with its priests. And after they came back home for Babylonya, it was important for them to start building the temple, because then God would bless them. And that was good economy.

It sounds strange, but there are still promises that the blessing will result in good economy and I would like this to be functioning.

So when I get 5% of the total balance as an income, I would like to give 1/10 of that to “Litteraturmisjonen”.

You advise me to wait a bit. What if the first payment comes in the end of july or 1. of august.

rgs Torbjørn Sivertstøl

Dear Torbjorn,

 

Thank you very much for your email – well noted.

I am familiar with the written below and  sympathize with that a lot as I am Jew by myself.

 

I will make sure your first ROI will be withdrawable for the 01st-5th of August and 10% from that amount will go to the below mentioned  “Litteraturmisjonen”.

 

If you need anything further in the meanwhile please don’t hesitate to contact me.

 

BR, T.M.

That peak was very steep, then it is likely to be very steep on the other side also, som maybe it is wise to wait a bit before reinvestment?

rgs TS

Please don’t go in-out and close the positions, otherwise we will not trade your account anymore…. It’s very disturbing to do the trades this way.

If you want to trade by yourself and think you know what to do please do that.

 

As I said we proof ourselves already in many aspects – the only thing required from you is to let the account to work according to our system and to inject funds in order to increase the possible profits – we believe the BTC/USD will go towards 20,000USD per unit very soon.

 

Please advise.

 

BR, T.M.

Dear T.M.

Good morning and thank you very much for trading my account. I have been a fisherman and I have studied natural sciences, mathematics and programming, not very advanced, but I have wide spectre of subjects. To think this way with my brain and to believe in God with my heart and think with my heart is to ways of thinking. I try to think both ways, but the faith I have in God in my heart is superior to my understanding, it gives me a wonderful rest in my heart and my mind, at Jesus gives me the Holy Spirit from heaven. So I’m certain that Israels God is also my God.

I made my self sure that I was thinking good and right with my heart when I started these investments, I mean I experience the blessing from God with his spirit in my heart and that is important to me. I am also ready to “think with my brain”, but when I stopped those to posts it was rather stupid and also an abrupt behaviour. I regret that. I see bitcoin is on its way up like you expected.

Thank you and your company for trading my account. I thrust the Lord and I also thank him for it.

God bless you and have a very good day.

rgs Torbjørn Sivertstøl.

Good Morning,

 

Please watch the following link- very interesting : https://finance.yahoo.com/news/anthony-pompliano-bitcoin-212654611.html?guccounter=1

Have a good day.

T.M.

…..

Shalom.

Yes, very interesting. I clicked on the link, but then they wanted access to my computer and I don’t dear to give them that. I don’t mind about all that advertisement eighter.

I just think I will continue with that 5% plan, then I think of a period of a year at a time. After some moths, maybe I can join one of your standard plans?

I think it fits with the peace I feel in my heart and my mind, more correctly I mean I experience the peace with Israel God, with his spirit in my heart and my mind.

rgs TS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: