Skip to content

Prestar og politikarar sine behov for ei ”Krystallnatt”. 

Bildet: Her har vi ei typisk metoo-sak frå nokre år siden. Ein slibrig gakkgakk prøver seg, men vert avslørt som pengelens. Bra ho forstår språket, så ho forstår hans gode hensikter og er i stand til å svare, om ikkje anna. Men nyare metro-saker tyder på at hoa ikkje er i stand til det lenger. Kanskje ho har vorte forgifta av miljøgifter eller vorte senil på sine gamle dagar? Eller kanskje ho har vorte genmodifisert og omprogrammert til kun å vere salsvare som dun og kjøt?

Innleiing.

Jesus og disiplane hans feira nattverden den natta han vart sviken. Då var der ein av disiplane hans som hadde ein annan plan, Judas var prototypen for «den Duglause Hyrdingen» i Sak11, ein profeti som spenner over ei lang historie. Det er er tydelegvis den Lovlause som Paulus profeterte om i 2.Tess.2, som set seg inn i Guds hus og gjer seg sjølv til gud. Sanninga vert erstatta med løgn og avgudane er personifisert Løgn. Den Store Skjøkje dyrka styresmaktene som gudar.

Men i 2.Tess.2 er det tale om ein som held att, så den Lovlause ikkje kan stige fram før hans tid kjem. Den som held att, må fyrst rydjast bort og kven er det? Det talar om kristendomsforfølgingane, dei som hadde teke imot nåden i Kristus og fått den Heilage Ande, så dei tente med den utrustninga dei fekk ved Anden. Med den utrustninga tente dei den Gode Hyrdingen som dugande hyrdingar. Men når den som tener slik, vert rydja bort, så vert det klart for den Duglause Hyrdingen til å ta over, den som ikkje har den utrustninga og som derfor ikkje duger til den tenesta. 

Korleis kan han verte rydja bort? Jau, først og fremst ved å hevde at den nåden han fekk i Kristus ikkje gjeld for han lenger, for så å bannlyse han og støyte han ut. Og kvifor det? Jau, fordi dei er korrupte, jfr. Bileams villfaring). Soleis nektar dei han den fridomen og dei rettane Gud har gitt han i barnekåret. Så viser det seg at dei også nektar han grunnleggande menneserettar og demokratiske rettar som elles er vanleg i eit moderne demokratisk samfunn. Det er uretten sett i system. Den Lovlause sin religion og politikk viser seg som mafia-verksemd som infiltrerer kyrkjer og kristne organisasjonar og politiske parti.

Kjerna i lovløysa er at dei ikkje let denne einskilde svare for seg sjølv. Men dei er svært så ivrige etter å svare i staden for han. Så det utartar seg som prosessen mot Sokrates. Det viste seg også ved hendrettinga av Kristus og kristendomsforfølgingane. 

Då må vi dess meir vite å nytte oss av at Kristus døde i staden for oss og ære og takke Gud og Lammet for frelsa. Vi må sjå opp til Kristus og vente på at han kjem att og tynder den Lovlause med pusten frå sin munn.

Jesus har svart på mi bønn sidan eg var ung, så kva er problemet?

Eg fekk evangeliet forkynnt frå eg var ein liten gutunge og tok imot og trudde. Livet vart planta i meg ved Guds Ord. Eg vart opplærde til å påkalle Kristus som min frelsar og Herre, be om frelse for mine næraste, folket og landet. Eg forstod at frelse var det motsette av å verte forførde slik som ved syndefallet. Derfor byrja eg å be spesielt for kvinna slik og be han gi meg ei frelst kvinne til kjæraste og kone med tida. Eg merka at kjærleiksforholdet mellom Kristus og kvinna var født i mitt hjerte ved den Heilage Ande og når eg las i Bibelen og fekk det forkynnt at Jesu kyrkje er hans brud, forstod eg at kjærleiksforholdet mellom han og henne var født i mitt hjerte ved den Heilage Ande, så for meg gjaldt det soleis kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne. 

Eg har bedt Jesus gi meg ei frelst kvinne til kone sidan eg var ung og han har svart meg positivt på det heile tida, det er inkludert i det fullførde frelsesverket. Det stemmer med barnekåret vi har fått hos Gud, det stemmer med Paulus sine ord om at mannen skal vite å vinne seg si eiga kone i helging, Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Og det stemmer med skapingssoga i 1.Mos.2. 

Men dette har prestar og politikarar og spesielt kvinnerørsla protestert imot. Det vil seie at då vil dei prøve å forføre henne for å ta henne ifrå meg. Det var då som den Lovlause (2.Tess.2). De vender dykk til folket og talar om frigjering i svært så generelle ordelag, men det er fråfall og verdsleggjering. Kva kan eg gjere med det? Eg skal berre halde fram med å halde meg nær til Jesus, jfr. Johannes ved korsets fot. Ved trua på han har eg fått eit personleg Guds-forhold, så eg presiserer at dette er ei personleg sak, eg har bed han gi meg ei frelst kvinne til kone og han har svart meg positivt på det. Og det er dette de har protestert mot og kalla det kvinnefrigjering. Det betyr at de vil forby det og slik vil de forby det for mange andre menn også. Men det er ikkje frigjering verken for kvinne eller mann. Det er ikkje kristendom og det er slett ikkje naturvitskap.

Men eg påkallar framleis Kristus som min frelsar og Herre og påstår at han frelser ei kone til meg også. Han stod oppatt frå dei døde og vart lyfta opp for at vi skal løfte blikket opp til han i tru og sjå på han med den openberrings Ande han gir oss i hjertet og verte tiltrekte av han og hans herlegdom. Slik må eg berre halde fram med å vende meg til Jesus, halde meg heilhjarta til han, halde meg nær til han, lytte til hans røyst og gå den vegen han kallar meg, ja, han har staka vegen for meg. I den himmelske heilagdomen og framfor nådens kongsstol tek eg imot det som Jesus gir meg frå himmelen av berre nåde, han gir meg ånd og liv, det er om å gjere for meg å la han gi meg liv i overflod. Han gir ånd og liv til mi sjel og vekker meg opp til liv i samfunn med seg. Og eg ventar meg at han vil gi meg ei kone ved at han gir ånd og liv til hennar sjel også og vekker henne opp til liv i samfunn med seg. Så ho skal leve i eit kjærleiksforhold til han, som hans brud.

Kven vart vi døypte til?

Eg merka at Guds kjærleik var mellom meg og henne Virtuella, så eg bad til Gud over det og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande. Når eg seinare møtte henne igjen, fekk ho vite at eg var glad i henne og at eg hadde bedt om å få møte henne igjen.

Dette var ikkje berre eit nei til mitt frieri, men eit nei til Kristus og dermed eit fråfall, slik det har vist seg i kvinnerørsla sin protest mot Paulus si lære. Men når det vart splitting i kyrkjelyden i Korint, ved at nokre heldt seg til Kefas, nokre til Paulus og andre til Apollos, spurde Paulus dei kven det var som døde for dei og som stod oppatt frå dei døde, kven vart dei døypte til, var det kanskje ikkje Kristus?

Peter sa at dåpen er eit godt samvits vedkjenning til Gud, med grunnlag i Jesu oppstode frå dei døde. Vi må kjennast ved han som den levande og oppståtte Guds Messias, vår frelsar og Herre, først og fremst for Gud og dernest for menneske. Og det er spesielt viktig for ein mann å kjennast ved han for ei kvinne, når han vil fri til henne, for han skal vite å vinne seg si eiga kone i helging.

Prestar og politikarar sitt behov for ei «Krystallnatt».

Protest mot evangelisk forkynning, for å blåse liv i keisardyrkinga.

Det vondes problem, med det fundamentale klagemålet mot mennesket viser seg no i protesten mot Paulus si lære. Både han og apostelen Johannes sa at vi er syndarar, men då må vi bøye oss for korsets fot og vedkjenne vår synd for han, ta imot tilgjevinga og verte reinsa i Jesu blod og ta imot den Heilage Ande. Når vi soleis admjuker oss for Gud, gir vi han makt i våre liv ved sitt Ord og sin Ande. Paulus sa at vi får Anden av berre nåde, ved trua på Jesus, Herren er Anden og der Herrens Ande er, der er det fridom. Ja, for Herrens Ande er då suveren over den fysiske naturen, den har alltid vore det og kjem alltid til å vere det, det er berre for oss å erkjenne det og innrømme det og godta det for vår eigen del. 

Men desse såkalla lærde fornektar han, for å prøve å erstatte han med ein keisar eller politikar, soleis argumenterer dei for keisardyrking og dernest for å dyrke styresmaktene som gudar, jfr. Den Store Skjøkje”. Derfor prøver dei å freiste til synd som opponerer mot Anden. 

Med protesten mot Paulus si lære, har dei svart med å fornekte han. Men kven vart dei då døypte til? Kven vil dei erstatte han med? Vart dei døypte til presten? Vil dei erstatte han med ein politikar? Problemstillinga er fundamental i kyrkjehistoria og vidare i det ”sekulære” samfunnet. Keisaren legaliserte kristendomen og så gjorde han den til statsreligion og bygde makta si på den. Men paven vart som ein keisar i kyrkja, med gude-status. Og i det sekulære eineveldet beheldt keisaren mykje av sitt gudestatus. Det gjorde dei kommunistiske, nazistiske og facistiske diktatorane også.

«Krystallnatt-metoda», historia som gjentek seg.

Under andre verdskrig var jødar først fengsla, men kva skulle dei så gjere med dei? Ein ung jødisk mann fekk vite at familien hans var utvist frå Tyskland saman med mange andre opolske jødar. Som hevn gjorde han attentat mot ein tysk offiser. Nazistane hevna det med å rasere jødiske butikkar i Tyskland. Det vart kalla ”Krystallnatta”. Mange jødar vart drepne. 

https://snl.no/Krystallnatten 

Seinare kom meir systematisk jødeutrydding. Det gjekk stille for seg, deira skjebne var ikkje noko som det vart snakka om.

Men når dei då fornektar han, brukar dei syndserkjenninga som argument for keisaredyrking og avgudsdyrking i staden. Og det utartar seg som eit svik, Judas var då prototypen på ”den Duglause Hyrdingen” (Sak.11). Og det utartar seg no tydelegvis som ei ”krystallnatt”, der det er norske menn det går ut over. Men i staden for å verte fengsla, slik som jødane, vert dei førebels bannlyste og utstøytte, så dei ikkje skal få lov til å seie noko. Kva vil dei då gjere? 

Fyrst og fremst må vi halde fram med å tru på evangeliet, tru på Jesus, han er vegen til Faderen. Han har kalla meg, han har bana vegen for meg inn i den himmelske heilagdomen. Den vegen er det eg har å gå.

Denne strategien som nazistane brukte i ”Krystallnatta” er ikkje noko nytt i historia. I Sak.3 ser vi at Djevelen førde klagemål mot ein mann, den jødiske øvstepresten og det gjekk ut over heile folket. Justismordet på Sokrates gjekk ut over heile folket. Platon førde klagemål mot dei og argumenterte for diktatur. Den argumentasjonen finn vi igjen i prestane sin argumentasjon for å få makta over kyrkja og i politiske totalitære ideologiar, eineveldet, kommunisme, nazisme og facisme. I følgje Hegel er det den intersubjektive Tidsånda i dialektikken mellom herre og knekt som driv historia framover. Men Gud og einskildmennesket har lite og ingen betydning for dette. Hegel yngste å få fortgang i samling av dei tyske statane og det påverka nok filosofien hans, omsynet til einskilde sine særinteresser skulle ikkje bremse det. Men han hadde ikkje føresetnad for å tenke seg at det kunne utarte seg så einsrettande som under nazitida. Men han var då prest og skulle fokynne evangeliet og då skulle han sette lyset i staken, så det skulle skine for alle som var i huset. 

Frå Stm.74 av 1979 til terroråtaket i Oslo i 2011.

Der har nok vore ein slik hegeliansk dialektikk i det norske folk, der den einskilde mannen som trur på Jesus vert sett utanfor, bannlyst og utstøytt. Det kan samanliknast med jødane si skjebne i Tyskland under andre verdskrig, strategien liknar, men med ein viss skilnad. Jødane vart fengsla, men norske menn vert bannstøtte og utestengde. Krystallnatta skjedde der eit attentat, så dei fekk noko å reellt å klage dei for. Jødane vart hendretta på nokre få år, men norske menn si farsætt vert henvist til å døy ut over lengre tid. Dette har eg skrive om i 

https://bluehost944.com/2018/06/04/liberalisme-eller-populisme-den-frigjorde-kvinna-har-erstatta-den-frie-personlege-samtala-med-goebbels-retorikk/ 

Stortingsmelding 74 av 1979 

http://kamik-scandinaviaunited.blogspot.com/2012/11/stortingsmelding-nr-74-av-1979-skrevet.html 

er eit dokument som tydelegvis fører klagemål mot det norske folk og verkar som argumentasjonen for Krystallnatta. Klagemålet viser ikkje til ei bestemmt reell handling, men er i staden grunnlagt på gammal moralfilosofisk tradisjon og menneskesyn, heilt tilbake til Platon og antikk mytologi. Verknaden er heller ikkje så tydeleg reell som i Krystallnatta, men verkar over lang tid og saman med den såkalla kvinnefrigjeringa og likestilllinga har den vorte den største katastrofa som har ramma det norske folk sidan svartedauden.

Reknar vi tida frå 1979 til terroråtaket i Oslo i 2011, så gjekk det 32 år. Så brukar dei dette terroråtaket i sin politiske argumentasjon, til dømes for å målbinde Sylvi Listhaug. Ho brukte demokratiske metoder når ho argumenterte for sitt syn, men så påsttod dei at det ho sa kunne brukast som argument for slike terroråtak. Men det var då verkeleg ikkje slike metoder ho brukte, ho brukte demokratiske metoder. Og dersom demokratiske metoder ikkje lenger skal vere godtekne og lovlege, ja vel, så er det i seg sjølv eit argument for å bruke andre metoder. Eg hevdar det er om å gjere for oss alle å bruke demokratiske metode så langt som mogleg, skal vi nå langt med det, må vi lære å formujlere oss godt. Men ein justisminister skal sjølvsagt også disponere fysisk makt.

Å bruke dette terroråtaket politisk slik, kan samanliknast med at Nero påstod det var dei kristne som sette fyr på Roma og brukte det som argument for kristendomsforfølgingane. Så dei vart ofra som eit syndeoffer, så han sjølv skulle sleppe å få skulda for det. Slik er det ei religiøs metode som vert brukt politisk. Og eg hevdar det er den typiske, poltitiske metoda til Dyret i Op.13.

https://bluehost944.com/2017/09/05/splitt-og-hersk-metode-for-a-fa-makt-men-i-jesu-kyrkje-skal-vi-vere-eitt-i-trua-pa-han/ 

PrideParader for mangfold og toleranse eller for å provosere?

I slutten av eit møte i Maranata i juni 2016, kommenterte predikanten Pride-paradene i Oslo og der kom ein bodskap der Herren minna oss om at syda si løn er døden. Bodskapen:

https://tsivert.com/2016/07/20/frelse-i-jesu-namn/ 

Sjå, det vankar staffedom, sjå korleis det gjekk i Orlando altså. Tenk at dei er degenererte til slike lavmål, at dersom noko snik seg inn på dei og drep dei i eit bakhaldsangrep, så er det til pass åt dei, han gjer rett, for det er Guds rettferdige dom over dei. Så eg skulle be Herren om å halde tilbake sin straffedomen. 

Men så skulle eg be herren halde sin strffande arm attende. Då tenker eg på korleis Abraham bad for folket i Sodoma og Gomorra. Han spurde om der ikkje var nokre få vituge, enn om Gud ville spare byane for deira skuld.

Så kan vel eg spørje om der ikkje er vituge folk i Oslo? Og då tenker eg både på Bibel-kunnskap, juss og realfag, spesielt biologi. Og eg har sjølv gjort bruk av slik kunnskap i mine notatar, men kven bryr seg vel om kva eg seier? Jau, Gud bryr seg no om det.

I mine siste dokument

https://bluehost944.com/2018/05/22/opposisjonen-mot-mannens-optimistiske-tru-og-hans-konstruktive-tenking-for-a-fa-seg-eit-meiningsfullt-liv-og-motarbeidinga-av-hans-arbeid-for-a-produsere-noko-verdifullt-viser-seg-no-i-draku/ 

https://bluehost944.com/2018/05/26/jesus-vert-de-verande-i-mitt-ord-er-de-rette-laeresveinane-mine-da-skal-de-fa-kjenna-sanninga-og-den-skal-sette-dykk-fri-macciavelli-malet-helgar-middelet/ 

https://bluehost944.com/2018/06/04/liberalisme-eller-populisme-den-frigjorde-kvinna-har-erstatta-den-frie-personlege-samtala-med-goebbels-retorikk/ 

har eg skrive om at Krf- leiar Knut Arild Hareide, Venstre-leiar Trine skei Grande og Frp’s Jon Georg Dale har teke del i slike demonstrasjonar. Og her er ein artikkel der det vert hevda at det er viktig for Trine å provosere som kulturminister. 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ka6wak/Trine-Skei-Grande-kan-bli-en-viktig-kulturminister-Da-ma-hun-vage-a-provosere–Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund 

Men kvifor det? Provosere til kva?

Når eg var ung og fekk høyre Freuds påstand om at menneska vert motiverte av seksualitet og aggresjon, var eg nokså reservert, men eg fekk då oppleve at håpet om Guds herlegdom gjorde meg ikkje til skamme, for Guds kjærleik var utrend i mitt hjerte ved den Heilage Ande. Så eg vart motivert av den kjærleiken og driven av den Heilage Ande, det var suverent over både kjønnslysta og aggresjonen. Og Gud gav oss ikkje ei ånd som verkar missmod, men ei ånd som verkar kraft, kjærleik og visdom. Ja, så kan eg vel tale visdom til dei eg møter. Men kven vil høyre på meg? Eg er då berre ein fiskar frå sunnmøre som har prøvt meg på å studere realfag.

Men så til poenget, her er sterke religiøse, verdslege, økonomiske og politiske maktinteresser som prøver å dåre og forføre menneska slik som ved syndefallet, lokke kvinna for å få makt over henne og så bruke henne til å lokke mannen med, for å få makt over han også. For å få makt over menneske og over kyrkja, med kunnskapen dei fekk av kunnskapstreet, kunnskapen om godt og vondt. Så dei prøver med ”det gode”, lokke med lysta og så prøver dei med det vonde, freiste til aggresjon. For at dei sjølve skal få motiv til å bruke makt. Få motiv til å hate og bruke mat. Og så lenge du ikkje går med på det, ikkje vil gi dei ei slik innrømming og la dei få slik makt over deg, så er du og blir du utstøytt. For sidan dei fornektar Kristus, treng dei ei slik ”Krystallnatt”, så dei kan argumentere på liknande vis som nazistane, for å få makt. For dei prøver å få makt gjennom ei sosialisering ved ein ”splitt- og hersk-teknikk”.

Dersom ein einsleg, ulykkeleg mann forstår at han er einsleg fordi desse maktinteressene forfører kvinna, så kunne han verte provosert eller freista eller kva du vil no kalle det, til å gjere eitt attentat mot ein slik demonstrasjon. Så vart han straffa for det og så fekk dei nok ei ”Krystallnatt” som dei kunne bruke til å forsterke sin argumentasjon og sin politikk. 

Men kanskje der er andre som også vert provoserte? Det heiter seg at du skal ikkje freiste Herren din Gud, men mykje tyder på at det er nettopp det dei prøver på. Skal han berre vere snill og god og sende sine disiplar ut med den glade bodskapen? Det er ein bodskap om frelse frå domen, men då må det no vere same Gud som dømmer. Jau, det er berre eit spørsmål om tid, ei nådetid. Og det er berre om å gjere for oss å nytte den som best vi kan, så flest mogleg vert frelste frå vreiden. Skal han ikkje snart vise sin straffande arm då? Så kan dei få rett i sin påstand om at han er vond og få vatn på mølla. Men det får dei ikkje, for Gud er god og når den Heilage Ande overtyder verda om dom, så blir det klart for oss at hans rettferdige domar er herlege, dei er visdom frå Gud.

I Rom.1 er det fortalt at avgudsdyrking er årsak til homofili. Og i Joh.Op.17-18 er det fortalt at den Store Skjøkje dreiv hor med kongane rundt om på jorda, ho dyrka dei som gudar altså. Men det skal straffast ved bruk av våpenmakt.

Frå kunstig likskap til kunstig mangfold.

Platon forklarde det vondes problem slik at vår fysiske nature er vond og dum, men med langvarig utdanning får vi betre innsikt i det godes ide og derfor skal ei lærd elite styre med diktatorisk makt. Men Bibelen forklarer det vondes problem slik at synda skilde menneska frå Gud som er ånd og som er god. Løysinga på det er at med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Så på evangeliets grunnvoll kan vi alle komme til Gud slik som vi er, det kjem ikkje lenger an på den fysiske naturen, genane.

Men no er det mange som avviser evangeliet. Så det er mange som framleis tenker platonsk og soleis argumenterer for klasseskilje, sjølv om sosialistane med sin klassekamp vil oppheve det, så betyr no likevel proletariatets diktatur eit liknande klasseskilje. Prestar, teologar, kristne leiarar, sosialistar og humanistar, høgreorienterte og venstreorienterte, har dialog som til tider utartar seg som hegeliansk dialektikk. Kvar på si side vil dei vere den styrande og leiande overklassa. I skuleverket og vidare elles i samfunnet er det om å gjere å sjå på alle som mest mogleg like og behandle dei like, så dei vert mest mogleg like. Som om det skulle vere rettferdig. Det er humanisme og vert gjerne kalla god og rettferdig, som motsetnad til realisme, ettersom den fysiske menneskenaturen er vond i følgje platonismen.

Men dette er som å bøye seg for ein avgud, den er kunstig og kravet om at vi skal vere like er eit kunstig pålagt krav. For genetisk sett er vi av naturen ulike og det har med tilpassing til naturen rundt oss å gjere, samtidig som det er viktige med genetisk mangfold i slekta og folket. Det høver også med at vi passar til ulike oppgåver i samfunnet. Spesielet er mann og kvinne ulike, ettersom mannen har eit kromosom som kvinna ikkje har.

Så med denne liksskapspolitikken og einsrettinga har dei prøvt å viske ut ulikskap, glatte over det, men det er kunstig og fungerer som eit kunstig krav om tilpassing, krav om at du skal prøve å vere noko anna enn det du eigentleg, naturleg vis er. Dei har naturleg vis behov for å vere seg sjølv og vere ulike og soleis vise mangfold. Derfor treng dei å vende om frå denne avguden og desse avgudane og vende om til Kristus i staden, komme til han slik som dei er.

Men i desse PrideParadene går dei i staden ut i gatene og demonstrerer ei kunstig påtatt rolle, for å demonstrere eit kunstig mangfald, for dei dyrkar politikarane som kunstige gudar.

Eg vedkjende for Jesus at eg vart sterkt tiltrekk av ei jente på forelesinga, men eg skulle berre glede meg i han alltid.

På ei biologiforelesing hausten 2014 møtte eg ei vakker, lyshåra jente, ho hadde ein flått kropp og kjende meg sterkt tiltrekt av kroppen hennar akkurat når ho gjekk forbi meg. Det vedkjende for Gud i mi bønn om kvelden og søndagen etterpå sa han at eg skulle verre takke han for det fullførde frelsesverket, så ville han gje meg det mitt hjerte attrår. Eg hadde ikkje snakka med henne før, men når eg sidan tok kontakt og prata med henne, fekk eg vita at ho var frå Ukraina. Eg har ikkje sett henne igjen siste året. Men altså, når eg som mann naturleg nok vert tiltrekt av kvinna sin kropp, så får eg gå til Gud med det også, fordi eg er forsona med han på evangeliets grunnvoll, for det svaret han gav meg, var at eg skulle berre takke han for det fullførde frelsesverket, så ville han gje meg det som mitt hjarte attrår. Og i stil med dette svarar han meg no at han er alt kjøts Gud, skulle noko vere umogleg for han? Nei, han skapte det alt saman, han talte og det skjedde og han er den same no. Bodskapen 12.10.2014:

«Ja, seier Herren, eg har sagt i mitt Ord, at du skal fryde deg og glede deg i mi frelse. Gled deg i meg, seier Herren, så skal eg gje deg kva ditt hjerte attrår. Ver ikkje opptatt med det som er rundt deg, sjå deg ikkje om, verken til høgre eller venstre, men ha ditt blikk festa på meg, seier Herren. Ver oppteken med det som er der oppe. Eg har jo sagt i mitt ord, er de oppreist med meg, då skal de søke det som er der oppe. Men eitt er nødvendig, seier Herren, det er å verte fylt av min Ande, fylt av mi salving og kraft i denne tida. For sjå, den vonde, han står dykk imot. Men med mi kraft og mi salving, så skal de vinne meir enn siger, seier Herren. For sjå, den ånd som bor i deg, den er sterkare enn den som er i verda.

Mange er dei i desse dagar, som ser seg tilbake og som ligg etter på vegen. Derfor, mine barn, skal de rope til meg og be for dei, at dei skal få ny kraft og nytt mot og eg skal møte dei på nytt igjen, seier Herren. For sjå, det er mange som er såra, det er mange som har det vondt og lid. Men de, mine born, de skal gå ut og trøyste dei. Og de skal hjelpe dei på vegen, for eg har sagt i mitt Ord, at de som er sterke, de eg skuldige til å bere dei svake. For sjå, det er mange svake mellom mitt folk. Men eg, Herren, ynskjer å kalle dei i desse dagar og eg, Herren, skal fylle dei med mi salving og kraft. Og då skal den svake seie, eg er ein helt. For sjå, det er kun med mi kraft du kan vinne siger.

Ja, eg vil prise og opphøye deg, min frelsar og Herre, fordi du har frelst meg, fordi du har skrive mitt namn i livets bok. Og eg veit at når du kjem, så skal eg få vere med. Og eg skal vere med i den skaren, som skal toge inn i staden med dei faste grunnvollar. Å, kor eg lengtar etter å sjå deg, som mi sjel elskar. Amen.»

2014.10.12.M.Eg skal glede meg i frelsa, så vil Gud gje meg det mitt hjarte attrår.

Eg tek også med bodskapane som kom i møtet 19.6.2016:

«Sjå, eg er alt kjøts Gud. Skulle nokon ting vere for vanskeleg for meg?  Nei, du skal vite at eg som skapte himmel og jord, eg som tala og det skjedde, ingen ting er umogleg for meg. Derfor skal du setje di lit til meg, du skal trygt kunne gå ut på mine lovnadar. Og du skal få sjå at det held, seier Herren. For sjå, eg har kalla deg ved namn, du er min. Eg har skrive ditt namn i livets bok. Derfor vil eg at du mitt barn, du skal fryde deg og du skal glede deg i mi frelse. Ver ikkje tilbakehalden, men strekk deg ut mot det som ligg foran, seier Herren. Og du skal få oppleve at eg skal fylle ditt beger, så det flyt over.  Du skal få oppleve at eg dekker bord for deg, seier Herren, med feite og med margfylte rettar. Og du skal ete av landets gode ting.

Ja, eg skal føre ut eit folk i denne siste tida, før eg kjem igjen, eg skal ta meg ut eit folk som eg skal reinse og eg skal lutre dei og dei skal vere med og dei skal forkynne min pris, seier Herren. Det er eit folk som eg har helga, tvers gjennom og som eg skal leie og eg skal salve dei med mi kraft. Og sjå, eg skal vere med og stadfeste Ordet, med dei teikn og under som skal følgje dei som trur. For sjå, seier Herren, eg har jo sagt i mitt Ord, eg skal gjere langt meir enn de har forstand til  å be meg om. Amen.

Ja, eg prisar og lovar deg Herre, eg vil takke deg midt i forsamlinga. Eg takkar deg for di frelse og din nåde som du har vist imot meg. Eg har opplevt at du har vore med meg gjennom prøvingar, gjennom trengsler, så er du ein trufast Gud forutan svik.  Derfor så prisar eg deg og lovar deg midt i forsamlinga. Amen.»

I slutten av møtet kom John med ein kommentar om parader gjennom gatene, eg reknar med det var ”homo-parader”. Då kom Mari med tungetale og John tyda det:

«Når eg såg ned på Sodoma og Gomorra, då såg eg at synda var så stor, forfallet var så stort, at eg bestemmte meg for å utslette desse byane, seier Herren. Og sjå, eg skodar ut over denne verda og eg ser det også i dag, seier Herren, kor synda er stor og når menneska syndar  og dei vil ikkje ha noko med meg å gjere, dei forkastar min Son, sjå, det kjem, det kjem straffedommar over land, over by, seier Herren. For sjå, seier Herren, eg manar dykk, mitt folk, til å gå i forbønn for dykkar land. Rop til meg og be om at eg må halde min vreide tilbake, seier Herren. For sjå, eg ser at synda er stor og eg har sagt i mitt Ord, synda si løn, det er døden, seier Herren. Sjå, seier Herren, det får konsekvensar, når menneska ikkje vil gå på mine vegar. For sjå, dei som vendar om, seier Herren og ropar til meg om frelse og om barmhjertighet, dei får oppleve, at eg er ein nådig, ein barmhjertig Gud, som tilgjev og som vil reinse og som vil gjere noko nytt for den einskilde. Derfor, mitt barn, rop til meg, gå inn i ditt løynkammer og rop til meg, seier Herren. Og eg skal svare på din bønner. Halleluja.»

2016.06.19. Maranatha. Alt kjøts Gud.

Eg skal heilhjerta halde meg til Herren, så eg får oppleve at han kjem meg til hjelp med si kraft. Det får eg oppleve i hans kyrkje. Og slik ventar eg meg at han vil gi meg hjelp i form av ei kone. Bodskapen 6.10.2002:

«……i min menighet. (Det måtte sikkert vere velsigninga det er tale om her, straumen med levande vatn.) Åpna ditt hjerte, for den flyt også deg i møte, mitt elskede barn, og eg ønsker å nå deg, slik at du skal få oppleva både hjelpen ifra helligdommen og støtten ifra Sion. Eg har opna himmelen over deg, men også mens du vandrer her nede, skal du få oppleva det er en husvalelse som flyter midt i min menighet. Og denne husvalelse skal også du få lov til å bringa ifrå ditt hjerte, der eg får væra, der eg får bo, der eg får leva ved troen, skal du også få bringa denne velsignelsen med deg ut. Derfor har eg plassert deg, eg har plassert deg midt iblant mitt folk, slik at du der skal få oppleva å bli fylt, igjen og igjen og igjen. Og så kan du få lov til å ta denne fylde, denne kraft, denne velsignelse med deg, midt ut i hverdagen. Og husk då på at, då vil eg også i den grad fylla deg at det får flyte over kanten av ditt hjerte. Og du  får oppleva sannheten av ordet, fra deres liv skal det som skriften har sagt rinne strømmer av levende vann. Og så skal du sleppe å frykta for å gi ut, for eg har ny fylde. Slik skal du få oppleva at min menighet skal du få venda tilbake til, for å oppleva ny fylde, ny velsignelse, ny støtte, og slik skal du få ha menigheten som et kraftsenter, og du skal få ha den som en -, en velsignelsessenter i din tilværelse. Og du skal få oppleva at -, du kan også -, du skal oppleve at i min menighet så finnes det en motkraft imot de nedbrytande krefter du får -, får oppleve du er bombardert av. Søk næring, søk hjelp, opna deg for velsignelsen, den er her. Og i min menighet, der eg er midt i blant, sier Herren, skal du også få oppleva at, der er eg som miraklenes Gud, der er eg som åndsdøperen, der er eg som den store legen, der er eg som den som kan gjøra det umulige mulig. Eg er underets Gud, miraklenes Gud. Vit at det er en undergjørande kraft også i min menighet, fordi eg er der, sier Herren, og eg har det navnet som, der eg fremdeles kalles Under, veldig Gud, evig Fader, og rådgiver. Amen. Amen i Jesu namn.»

2002.10.06.M40. Jesus har plassert meg i sin kyrkjelyd, for at eg skal ha den som ei kraftkjelde i mitt liv.

Sjå på Jesus, møte hans blikk, fullt av kjærleik.

Jesus har nyleg minna meg om å søke han i løynkammeret, ikkje ta imot råd frå menneske på nokon måte, men la han gi meg råd med sitt auge. Når mørket omsluttar meg, så er han mitt lys. Dette vitner om einsemd og eg oppfatta hans ansikt som strengt, tydeleg vis fordi ho Virtuella ikkje har teke imot hans kall og vore lydig og gått hans veg, men gått andre vegar. Men eg skal ikkje ta av, verken til høgre eller venstre, men gå rett fram på den vegen Jesus har staka ut for meg. Eg skal ikkje la meg vippe av pinnen, men vere balansert. Når menneska så tydeleg ikkje brur seg om kva Gud seier i sitt Ord og kva Anden talar til kyrkjelydane og heller ikkje brur seg om kva eg vil ha sagt, så treng eg ikkje bry meg om kva dei seier heller. Eg tek imot Guds Ord, lytter til Andens tale og løfter hugen og blikket opp til Jesus. Dette skreiv eg om i mitt siste dokumentet

https://bluehost944.com/2018/06/04/liberalisme-eller-populisme-den-frigjorde-kvinna-har-erstatta-den-frie-personlege-samtala-med-goebbels-retorikk/ 

Likevel takka eg han for at han i tidlegare tider openberra si frelse for meg i Kristus, openberra den både for meg og henne Virtuella og for meg og henne Reella. Og så kom eg i hug ein bodskap der han sa til meg at eg skulle møte hans blikk, fullt av kjærleik. Bodskapen 29.10.1995:

”Ja, jeg minner deg om, sier Herren, at du er i meg, fullkomen ren, uklanderlig innfor meg. I min Sønns blod så har du renselsen ifra alle dine synder. Og derfor så ønsker jeg mitt barn at ikke det skal være med å tynge deg ned. Denne verdens problemer skal ikke få ta glansen vekk fra ditt øye, fra ditt hjerte. For du er satt i fullkommen frihet, sier Herren.

Du tenker på tidligere tider, sier Herren. Den gang jeg fikk velsigne ditt hjerte. Da det strømmet over fra din munn og det var lovsang i din sjel. Men jeg er den samme sier Herren. Jeg har jo ikke forandret meg. Og du er like dyrebar for meg i dag. Tre frem for mitt åsyn. La lovsangen slippe fram. Å hvor jeg lengter etter å høre din tilbedelse. Som jeg lengter å høre din lovsang innfor mitt åsyn, sier Herren. Det skal frigjøre noe i ditt liv, slik at du kan være det du skal være der du vandrer, en lovsang for meg.

Derfor ber jeg deg mitt barn, se deg ikke lenger tilbake, men se framover, opp mot meg, se meg og møt mitt blikk full av kjærlighet, det skal gi deg den kraft og styrke du trenger. Å, jeg råder deg, søk meg der jeg er å finne, i mitt ord, i fellesskapet med vennene, der jeg satt velsignelsen, der ønsker jeg å møte deg. Amen.”

Fyrst talar han om synda som vil tynge meg ned, til tross for at eg er forsona med Gud på evangeliets grunnvoll og om denne verda sine problem som vil ta glansen vekk frå mine auge. Eg forstår det slik at det er sikta til forføringa og politiseringa av kvinna, verdsleg makt prøver å forføre henne for å få makta over henne og så prøver dei å lokke mannen med henne, for å få makt over han også. Slik går det når dei et av kunnskapstreet, då får denne kunnskapen makt over dei, så dei vert tralar under den og den er drepande for det åndelege og intelektuelle livet, for den er dårskap. Den dårskapen viser seg både i ”metoo-rørsla” og ”Pride-Paradene”. Det grunnleggande problemet er at kvinna og kristne kyrkjelydar vender seg bort frå den enkle lydande mot Kristus.

2KO 11,2 – 2KO 11,4 For eg brenn av omsut for dykk, som Gud sjølv. Eg har trulova dykk med Kristus, og berre med han, så eg kan føra dykk fram for han som ei rein møy. 3 Men eg er redd at liksom ormen dåra Eva med sine svikråder, såleis skal òg tankane dykkar førast på avvegar, bort frå den ærlege og reine truskapen mot Kristus. 4 For de toler det svært så godt at nokon kjem og forkynner ein annan Jesus enn den vi har forkynt, eller at de får ei anna ånd enn den de har fått, eller eit anna evangelium enn det de har teke imot.

Eg fekk oppleve at Gud openberra si frelse for meg i Kristus, for meg og for henne Virtuella og for meg og henne Reella. Dette vil eg takke han for, sjølv om ho Virtuella vende seg bort ifrå han og fall ifrå. Det er då å ære og takke Gud og Lammet for frelsa og det vil no eg halde fram med. Det ligg tilbake i tid, men å tale om det er ikkje nødvendigvis det same som å sjå seg tilbake. For Gud skaper noko nytt, det er nyskaping og ein utviklingsprosess og då skal ikkje det gamle komme i vegen for det nye, men det skal erstattast av det nye. 

Ved trua på Jesus får vi den Heilage Ande og vert fødde av Anden og det som er født av Anden er ånd. Gud er ånd og vi får oppleve at han elskar oss og har omsorg for oss som sine born. Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Han elskar henne og har omsorg for henne som si brud, slik elskar han den einskilde kvinna og det gjer han gjennom mannen også. Og slik har han omsorg for oss som sine born. 

Så når han sa til meg at eg skulle sjå opp til han og møte hans blikk, full av kjærleik, så forstod eg det slik at eg med det blikket sa meg enig, i samsvar med det gode samvits pakt med Gud (vedkjenning til Gud) med grunnlag i Jesu oppstode frå dei døde. Jesus gir meg ei kone ved at han elskar henne gjennom meg, som si brud. Og det seier eg meg samd i og er eg glad for, han elskar henne som si brud og vil henne vel, slik elskar han henne gjennom meg, slik elskar han meg og vil meg vel. Ja, slik elskar Kristus kyrkja som er hans brud og det heng saman med at Faderen elskar oss og har omsorg for oss som sine born.

På denne tida var det henne Reella eg tenkte på, men eg hadde nok også ei viss aning om at det framleis hadde med henne Virtuella å gjere og det viste seg når eg seinare kom tilbake til Oslo. Men i mitt førre dokument 

https://bluehost944.com/2018/06/04/liberalisme-eller-populisme-den-frigjorde-kvinna-har-erstatta-den-frie-personlege-samtala-med-goebbels-retorikk/ 

skreiv eg om min lekam som eit tempel for den Heilage Ande, om å opne fleire rom i dette tempel for Herren som er Anden og soleis stille meg disponibel for han. Og sidan eg trur at han gir meg henne Reella til kone, så vi skal vere ein lekam, eitt tempel for den Heilage Ande, tenker eg meg at dette heng saman med at der er rom i min lekam som vert disponibel for henne, som ei frelst sjel, som eit Guds barn, fødd av Anden, for det som er født av Anden er ånd. Altså ved at dei vert disponible for Herren som er Anden.

Og seinare har eg endå sterkare følt og opplevt livet i meg, i desse roma, så eg vart minna om at omlag eit halvt år etter at eg byrja å studere, sa Jesus til meg:” Du som fekk livet planta i deg, dette livet skal vekse” (ikkje sikkert ordrett gjengjeve, men rett meining). Då visste eg at livet vart planta i meg ved Guds Ord allereie når eg var ein liten gutunge. Og dette skulle eg no dele med henne Virtuella, det var som å ta av livets tre. Og Jesus har kalla henne mange gangar seinare, om ho ville seie ja til hans kall og komme til han, ville det nok verte for henne som å ta av livets tre. Men ho har vike av og gått andre vegar.

Jesus sa til meg at livet vart planta i meg og det skulle vekse. Og det får eg tydelegvis oppleve no når eg vender meg mot henne Reella, slik som eg nyst har skrive, opnar meg som kanal for Guds velsigning til henne, med mi tru på at Jesus gir meg henne til kone. Mitt frieri til henne er som å tilby henne å ta av livets tre saman med meg, for dette livet er det eg ynskjer å dele med henne. Og eg opplever det no som om dette livet veks fram i meg og det gjer meg så glad, det gleder meg, gleda i meg vert fornya, livsgleda i meg vert fornya. Ja, gi det var så vel, at det blir noko av, amen.

Den Duglause Hyrdingen er korrupt. Men frelsa i Kristus er gratis.

Religiøsitet som er avspora seksualitet? Korrigering!

Eg kjem i hug noko som ein lærar sa når eg gjekk i 7.klasse på ungdomsskulen. Han var lærar i  matematikk og naturfag og når han i ein naturfagstime underviste om menneska sitt kjønnsliv, sa han at formeiringa var den naturlege hendsikta med kjønnslysta. Så den skulle motivere formeiring. Dette er heilt vanleg naturfagleg tankegang, det gjeld dyr også og vi har sikkert høyrt det mange gangar, både i lærebøker, populærvitskplege skrift og ikkje minst i naturfilmar. Det er sjølvsagt og det er bra vi tenker over det og innrømmer det og så tenker konstruktivt med tanke på formeiringa og omsorga for den oppveksande slekt. Dette er då å vere forstandig.

Når eg gjekk på gymnaset høyrde eg om Freud sine påstandar om at menneske vert motivert av aggresjon og seksualitet og at religiøsitet er avspora seksualitet. Eg vegra meg litt for det, men eg hadde då fått Guds Ande og Guds kjærleik i hjertet og det er suverent over lysta, eg tenkte som so at eg vart motivert av Guds kjærleik og driven av den Heilage Ande. Når Freud tala om avspora seksualitet, så heldt han det for gitt at det er noko som ikkje er avspora seksualitet og som soleis er rett. Slik også i kristendomen, avgudsdyrking er årsak til avspora seksualitet (Rom.1) og det er synd. Og som med all annan synd, må vi bøye oss for korsets fot og vedkjenne vår synd, så Jesu blod reinser oss frå all synd og urettferd. Ta imot den Anden og det livet som Jesus gir oss frå himmelen, verte fyllte av den Heilage Ande, så vi får oppleve at Gud gjer sitt verk i våre liv ved sitt Ord og sin Ande. Han er den same, han skaper oss i Kristus Jesus og då skaper han oss i samsvar med 1.Mos.2.

Eg bad Jesus gi meg ei frelst kvinne til kone. Han vil frelse si kyrkje som si brud og slik vil han frelse ei kone til meg. 

Eg har bedt Jesus gje meg ei frelst kvinne til kone sidan eg var ung og Jesus har svart meg på det heile tida, det er inkludert i det fullførde frelsesverket. Gud openberra si frelse for meg i Kristus, han openberra den for meg og henne Virtuella. Eg bad for henne og fekk ei nye fylde av den Heilage Ande, så eg er viss på at det gjaldt henne og. Det var barnekårsanden, som gjer at vi ropar Abba Far. I barnekåret hos Gud, ber vi til han og han gir oss gode gaver. Det han i sin nåde har gitt oss, openberrar han for oss ved sin Ande. 

Men seinare vende ho seg bort ifrå han og fekk eit anna evangelium og ei anna ånd, ei trelldomsånd, så ho spurde etter menneskelege prestasjonar, krav og forteneste i staden. Ho bytte bort Guds herlegdom med verdsleg rikdom og dyrka styresmaktene som avgudar (Rom.1, Joh.Op.17-18). Men dei kan ikkje tilfredsstille behova hennar. Det er det berre Kristus som kan og han har lengta etter å gi henne det som han vil gi henne og som han veit at ho treng. Men har ho teke imot han?

Eg vil referere til ein bodskap som kom sommaren eller litt ut hausten 1995, tyding av tungetale, ikkje diktaforn-opptak, så det vert ikkje ordrett gjengitt:

Kor eg lengter etter å gi min menighet det som eg vil gi henne. Men dette er avhengig av din lydighet, at du opner deg for det som eg vil gi. Opn deg og eg vil fylle deg, opn din munn og eg vil legge mine ord i den. Takk for at du opner deg.

Den frie forskaren i universitets demokratiet og den frigjerande bodskapen i evangeliet.

Når altså ein ung mann vert glad i ei ung jente, held dei han for å ikkje vere kompetent til å snakke med henne. Det underliggande problemet er nok at dei held han for å ikkje vere økonomisk sterk nok. Men vi skulle søke fyrst Guds rike og hans rettferd, så skulle vi få alt det andre i tillegg til det. Og det gjer vi ved å ta imot hans Ord, tru det, vedkjenne sanninga, tale sanning til kvarandre og soleis samtale med kvarandre. 

Men då held dei altså den unge mannen for å ikkje vere kompetent til det. Fordi dei meiner seg å vere så mykje meir lærde og kompetente. Slik lagar dei ei motsetjing mellom barnelærdomen med barnekåret hos Gud og deira universitetslærdom. Men for meg er den motsetnaden kunstig, eg har då studert realfag, samtidig som eg har behelde barnelærdomen og levt i barnekåret hos og nettopp det har vore viktig for meg medan eg har studert.

Med sin visdom har dei helde fram med å seie meg imot og stå meg imot og ikkje villa høyre på meg, men soleis har dei då også stått Herren imot og ikkje villa høyr på hans Ord og kva Anden talar til kyrkjelydane. Og då vert det tydeleg at at visdomen deira ikkje stemmer overeins verken med kristendomen eller med metodene realfag, det stemmer ikkje med naturfag.

Og det er no fatalt for universitetsmiljøet og for universitets-tilsette om det skal konkluderast med at dei ikkje er kompetente. Og det føregår no ein debatt om korleis universiteta skal styrast, kor demokratiske dei skal vere, om forskarens fridom og det berører også studentdemokratiet. 

Vel, studentdemokratiet har eg ikkje brytt meg særleg om, eg kan ikkje hugse at eg har stemt ved noko av vala til studentparlamentet eller kva dei no kallar det. For meg har det vore om å gjere å vende meg til Kristus, sjå på han og ta imot det han gir meg frå himmelen, kle meg i Guds fulle rustning og gjere bruk av den utrustninga han gir meg ved sin Ande. Det er sanningens Ande, den gjer meg kompetent til å delta i undervisninga og i samfunnet.

No har Jesus sendet meg med ein frigjerande bodskap og kalla meg til å studere biologi, realfag igjen. Eg har fått dette gratis, av berre nåde, utan krav om gjerningar. Og nettopp det er sentralt i den frigjerande bodskapen. Det er like mykje gratis til dei andre. Når vi tek imot hans Ord i tru og tek imot den Heilage Ande av berre nåde, så gjer han oss kompetente ved sitt Ord og sin Ande.

Bibelens Gud er alfa og omega, ingen var til før han og ingen kjem etter han. Så ingen kunne komme med noko krav til han. Kan vel leiren seie til pottemakaren:” Kvifor skaper du meg slik?” Han gjer akkurat slik som han vil. Men når vi tek imot nåden i Kristus, vert vi som ein mjuk leirklump i pottemakarens hand og då skaper han det til eit kar til si ære.

Jesu blod talar betre enn Abels blod.

Ho fall ifrå og opponerte mot Paulus si lære og dermed mot Herren som er Anden. Men framleis talar Jesu blod betre enn Abels blod. 

HEB 11,4   I tru bar Abel fram for Gud eit betre offer enn Kain. Av di han trudde, fekk han det vitnemålet at han var rettferdig; for Gud godkjende offergåvene hans. Og med si tru talar han enno, etter sin død.

HEB 12,22 – HEB 12,29 Nei, de er komne til Sion-fjellet, til den levande Guds by, det himmelske Jerusalem, til dei mange tusen englar, til ei høgtidsstemne, [Sion-fjellet: tempelhøgda i Jerusalem. Sjå 2 Sam 5, 6 ff; Sal 48.] 23 til samlinga av dei fyrstefødde som er oppskrivne i himmelen. De er komne til ein domar som er Gud for alle, til åndene åt dei rettferdige som har nått fullendinga, 24 til Jesus, mellommannen for ei ny pakt og til reinsingsblodet som talar sterkare enn Abels blod. 25   Sjå til at de ikkje viser frå dykk han som talar! Dei som viste frå seg han som tala sitt ord her på jorda, slapp ikkje unna. Endå mindre skal vi sleppa unna om vi vender oss bort frå han som talar frå himmelen. 26 Hans røyst fekk den gongen jorda til å skjelva. Men no har han lova: “Endå ein gong vil eg skaka, ikkje berre jorda, men himmelen med.” 27 Her står det: “endå ein gong”. Det syner at det som kan rikkast, fordi det er skapt, skal skiftast ut, så det som ikkje kan rikkast, skal verta ståande. 28 Sidan vi får eit rike som ikkje kan rikkast, så lat oss vera takksame og såleis tena Gud til hans hugnad, med otte og age. 29 For Gud er ein øydande eld.  

1JO 3,7 – 1JO 3,17   Mine born, lat ingen føra dykk vilt! Den som lever rett, han er rettferdig, liksom Kristus er rettferdig. 8 Den som syndar, er av djevelen, for djevelen har synda frå opphavet. Og det var for å gjera ende på djevelens verk at Guds Son openberra seg. 9 Den som er fødd av Gud, syndar ikkje. For det sædet Gud har lagt ned i han, er i han; han kan ikkje synda lenger, fordi han er fødd av Gud. 10 Såleis syner det seg kven som er Guds born og kven som er djevelens born: Den som ikkje lever rett og ikkje elskar bror sin, han er ikkje av Gud. 11   For dette er den bodskapen de har høyrt frå fyrste stund: Vi skal elska kvarandre. 12 Vi må ikkje vera som Kain; han var av den vonde og drap bror sin. Og kvifor drap han broren? Fordi hans eigne gjerningar var vonde, men dei bror hans gjorde, var rettferdige. 13   De må ikkje undra dykk, brør, om verda hatar dykk. 14 Vi veit at vi har gått over frå døden til livet, vi som elskar brørne. Den som ikkje elskar, er enno i døden. 15 Den som hatar bror sin, er ein mordar, og de veit at ingen mordar har evig liv i seg. 16 Kva kjærleik er, har vi lært av at Jesus gav livet for oss. Så er det vår skyldnad å gje livet for brørne. 17 Men den som har meir enn nok å leva av, og likevel lèt att hjarta sitt når han ser bror sin lida naud, korleis kan han ha Guds kjærleik i seg?  

Abel bar fram eit betre offer enn Kain. Derfor vart Abel velsigna. Men Kain vart ikkje tilsvarande velsigna. Derfor hata Kain Abel og slo han i hel. Dette viser den fundamentale skilnaden mellom dei to naturane, det er ei svart-kvitt-tenking, vi opplever nok alle konflikta mellom dei to naturane i våre liv. Men Kristus sigra over den vonde og over verda og stod opp att frå dei døde, derfor er det så viktig for oss å tru på han, ta imot han, velge han, vende oss til han, sjå på han og helde oss nær til han. Han er den siste Adam som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd, det er berre for oss å tru på han og ta imot det han gir oss frå himmelen av berre nåde.

Denne gamle naturen, slik Johannes definerer den og forstår den, er av djevelen og vi kan forstå det som striden mellom ormen si ætt og kvinna si ætt. Og det er tydeleg at det er naturen til den Lovlause, han har si kraft ifrå Satan og det er nok nettopp ved at han hatar den rettferdige med eit djevelsk hat. Han hatar den som er rettferdig ved trua på Jesus. Fornektinga av trua på Kristus er som ein rasjonalitet, sjølv om dei kanskje nektar for rasjonaliteten, så har dei likevel ein rasjonalitet som vi kan kalle det ormen sin rasjonalitet. Og med den rasjonaliteten prøver dei å finne motiv for sitt hat. Med den rasjonaliteten kan dei endåtil drive forsking, det pregar tydelegvis mykje av kvinneforskinga. Med si fornekting av trua på Kristus vil dei ikkje vite av annan rasjonalitet og forskinga deira vert som eit bestillingsverk, dei er berre ute etter ein kunnskap som gir motiv for deira hat, elles er det ikkje interessant og vert ikkje godteke som kunnskap. Så denne vonde naturen med dette djevelske hatet ligg i protesten mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. 

Ho Virtuella let seg dåre og forføre slik som ved syndefallet og har prøvt å forgude seg sjølv med sin kunnskap. Så ho fall ifrå og vart med i denne protesten, det var ikkje frigjerande, men ho vart tvert om gjort til trellkvinne. Men dette sviket vart som ei mafia-dronning og med dette djevelske hatet vart ho som ei satanist-dronning.

 Men Jesus har kalla på henne igjen og igjen, for å frelse henne og setje henne fri. Han har makt til det, men det er opp til henne om ho vil vende om til han og ta imot han.

Med denne protesten mot Paulus si lære har kvinna erstatta behovet for Kristus og behovet for mann med noko anna og gjort slutt på kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne og på ekteskapet mellom mann og kvinne. Det er det sentrale problemet og det sentrale poenget i metoo-aksjonane og i PrideParadene.

Jesus gir meg ei frelst kvinne til kone, frelsa er gratis, så eg får henne gratis. 

Men eg har altså bedt Jesus om å gi meg ei frelst kvinne vil kone og når eg oppdaga henne Reella, sa eg til han at dersom eg kunne få henne, så ville eg ha henne. Så leia han meg slik at eg møtte på henne, då sa eg i mitt stille sinn:” der er ho.” Då fekk eg ei åndeleg openberring, der han openberra seg for meg og for henne ogsa det same, samtidig som eg:” Der er ho”. Håpet om Guds herlegdom gjorde oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik var utrendt i våre hjerte ved den Heilage Ande som var oss gitt (Rom.5,1-5). Når eg møtte henne igjen på Biologibygget, var det tydeleg at ho hadde denne herlege gleda og det gleda meg. Ho var som eit kjærleikens vesen. 

Vi skal ikkje prøve å gjere oss betre som mann og kvinne, vi skal berre lengte etter han som gir liv. Ved Jesu kors finn vi den sanne kjærleiken, den kjerleiken skal vere mellom oss. Og så skal vi glede oss for at vi har funne den sanne kjærleiken. 

https://tsivert.com/2016/08/08/2011-02-12-m40-jesus-kalla-sions-dotter-til-a-frigjere-seg/ 

Frelsa er gratis, Jesus gir meg ei frelst kvinne til kone, han gir meg henne ved at han frelser henne som kona mi, så eg får henne gratis, eg skal berre bøye meg for han og ta imot. Eg skal berre glede meg i Herren, så vil han gi meg det som mitt hjerte attrår. Så eg vil tenke tilbake på då eg såg henne på biologibygget og ho hadde denne herlege gleda og var som eit kjærleikens vesen og så vil eg takke Jesus for det. Eg tenker meg at eg velsigner henne på den måten at eg Gleder meg i Herren og takkar for at han har frelste meg og så takkar eg han for at han frelser henne som kona mi, så ho også gleder seg i Herren og takkar han for at han frelser henne. Og det får eg oppleve i mitt indre menneske. Slik får eg oppleve Guds frelseskraft i mitt indre menneske, gleda i Herren er vår styrke. Jesus har lagt lengselen ned i meg og slik vil han tilfredsstille den. Gud gir oss livets vatn for inkje, heilt gratis.

https://tsivert.com/2017/06/23/2017-06-18-ekte-kristendom-frelsa-er-gratis-vi-ma-berre-audmjuke-oss-og-ta-imot-i-tru-av-berre-nade-mote-i-maranata/

Frelsa er som ei kjelde med friskt vatn, som vi får drikke av heilt gratis, eg får drikke av den og oppleve at den gir liv til mi sjel og at Jesus gir meg ei kone ved at han gjer hennar sjel også levande, saman med meg. Eg frå oppleve det i mitt indre menneske, min lekam er eit tempel for den Heilage Ande og eg får oppleve det i dette tempelet.

Bibelvers om det levande vatnet.

HSA 4,12   Ein avstengd hage er mi syster, mi brur,  ein avstengd hage med kjelda forsegla.  

HSA 4,15   Du er som kjelda i ein hage,  ei oppkome med sildrande vatn,  som bekker frå Libanon.  

JER 2,13   For to vonde ting har folket mitt gjort:  Dei har gått bort frå meg,  kjelda med levande vatn,  og hogge seg brunnar,  leke brunnar som ikkje held vatn.  

JER 17,13   Herre, du Israels von,  alle som går bort frå deg, skal verta til skammar;  dei som vik frå deg i landet,  skal skrivast opp.  For dei har gått bort frå Herren,  kjelda med levande vatn.  

ÅPE 21,6 Så sa han til meg: “Det har hendt! Eg er Alfa og Omega, opphavet og enden. Eg vil gje den tyrste av kjelda med livsens vatn for inkje.

OSP 5,15 – OSP 5,19   Drikk or din eigen brunn,  rennande vatn or di eiga kjelde! 16   Lat ikkje kjeldene dine renna ut på gata,  bekkene dine strøyma på torg og plassar! 17   Du skal ha dei heilt for deg sjølv  og ikkje dela dei med andre. 18   Då skal kjelda di vera velsigna.  Gled deg over din ungdoms kone, 19   den elskelege hind, den yndefulle gasell!  Fryd deg støtt ved hennar barm,  lat alltid hennar kjærleik gjera deg ør!  

JES 12,1 – JES 12,3 {ISRAELS LOVSONG FOR HERRENS FRELSE}  Den dagen skal du seia: Eg takkar deg, Herre.  Du var harm på meg.  Men harmen din kvarv, og du trøysta meg. 2   Sjå, Gud er mi frelse,  eg er trygg og ottast ikkje.  For Herren er mi kraft og min styrke,  og han har vorte mi berging. 3   Med fagnad skal de ausa vatn  or frelseskjeldene.  

JOH 4,10 – JOH 4,11 Jesus svara: “Kjende du Guds gåve, og visste du kven han er, han som bed deg om drikke, så bad du han, og han gav deg levande vatn.” 11 “Herre,” sa ho, “du har ikkje noko å dra opp vatn med, og brunnen er djup. Kvar får du så det levande vatnet frå? 

JOH 7,38 Den som trur på meg, frå hans indre skal det, som Skrifta seier, renna elvar med levande vatn.”

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: