Skip to content

Menneska ber sine avgudar og trælkar under dei. Men den levande og sanne Gud har openberra si frelse for oss, ved at han vekte Kristus opp frå dei døde.

JOH 3,13 – JOH 3,21 Ingen har stige opp til himmelen utan han som steig ned frå himmelen; det er Menneskesonen, som er i himmelen.  [Menneskesonen: Yngre handskrifter har dette tillegget: som er i himmelen.] 14 Og liksom Moses lyfte opp ormen i øydemarka, såleis skal Menneskesonen lyftast opp,  [lyfta opp: Det greske ordet i grunnteksten tyder både lyfta opp (krossfesta) og opphøgja. Sjå 8, 28; 12, 32.] 15 så kvar den som trur på han, skal ha evig liv. 16 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle døma verda, men for at verda skulle verta frelst ved han. 18 Den som trur på han, vert ikkje dømd. Den som ikkje trur, er alt dømd, fordi han ikkje har trutt på namnet åt Guds einborne Son. 19 Og dette er domen: Ljoset er kome til verda, og menneska elska mørkret meir enn ljoset, for gjerningane deira var vonde. 20 For den som gjer det som vondt er, hatar ljoset og kjem ikkje til ljoset, så gjerningane hans ikkje skal koma opp i dagen. 21 Men den som fylgjer sanninga, kjem til ljoset, så det skal verta klårt at gjerningane hans er gjorde i Gud.”   

Ved trua på Jesus får vi komme inn til Guds kvile.

Når Gud førde jødane ut ifrå Egypt og inn i detlandet han hadde lova dei, så ville han føre dei inn til si kvile, det viser til at Gud kvilte den sjuande dagen. Det viser til at Gud skapte Adam og Eva og Edens hage, dei fekk oppleve at han gjorde sitt verk med dei og det betydde kvile for dei. Det ser vi av at ved syndefallet fall dei ut av denne kvila, Gud sa til Adam at med sveitte i andletet skulle han ete sitt brød, mold var han og til molda skulle han attende. 

Etter at Josva hadde leia israelsfolket inn i landet, vart det sagt at han hadde leia dei til ro. Men så tala David om ein annan dag, då dei måtte passe på å høyre hans røyst.

JOS 11,23 Så tok Josva heile landet, så som Herren hadde sagt til Moses. Og han lét israelittane få det til odel og eige; kvar ætt fekk sin del.  Og landet fekk ro etter ufreden.  

JOS 23,1 {JOSVA TALAR TIL FOLKET}  Så gjekk det ei lang tid etter at Herren hadde late Israel få ro for alle fiendar rundt ikring. Josva var gamal og langt oppi åra.

SLM 95,1 – SLM 95,11 {HØYR PÅ HERREN I DAG!}  Kom, lat oss jubla for Herren  og ropa høgt for vårt frelsande berg! 2   Lat oss gå fram for han med lovsong  og hylla han med song og spel!  3   For Herren er ein mektig Gud,  ein stor konge over alle gudar. 4   Han har jord-djupnene i si hand  og fjelltoppane i si eige. 5   Havet er hans, for han har skapt det,  det faste landet har hans hender forma.  6   Kom, lat oss bøya oss og tilbe,  bøya kne for Herren, vår skapar! 7   For han er vår Gud, vi er folket han gjæter,  den hjord han leier med si hand.   Å, ville de høyra på han i dag! 8   Gjer ikkje hjarto dykkar harde, som ved Meriba,  som den dagen ved Massa i øydemarka, 9   då fedrane eggja meg  og sette meg på prøve,  endå dei såg kva eg gjorde!  10   I førti år hadde eg uvilje mot denne ætta,  og eg sa om dei:  “Dei er eit folk som fer vilt i sitt hjarta,  dei kjenner ikkje mine vegar.” 11   Så svor eg i min vreide:  “Dei skal aldri koma inn til mi kvile!” [kvile: ro og fred i det landet som Gud hadde lova Israel.]  

Og der står framleis att ein kviledag for Guds folk.

HEB 3,7 – HEB 3,19 {I DAG, OM DE HØYRER HANS RØYST}  Difor, som Den Heilage Ande seier:  I dag, om de høyrer hans røyst, 8   så gjer ikkje hjarto dykkar harde  som den gongen fedrane dykkar trassa meg,  den dagen dei eggja meg i øydemarka. 9   Der eggja dei meg  og sette meg på prøve, 10   endå dei hadde sett mine gjerningar i førti år.  Difor fekk eg uvilje mot denne ætta  og sa: Dei fer alltid vilt i sitt hjarta,  dei kjenner ikkje mine vegar. 11   Så svor eg i min vreide:  Dei skal aldri koma inn til mi kvile! 12   Sjå til, brør, at ikkje nokon av dykk har eit vondt, vantruande hjarta, så han fell frå den levande Gud. 13 Set mot i kvarandre kvar dag så lenge det heiter “i dag”, så ikkje nokon av dykk skal la seg dåra av synda og verta forherda. 14 For vi har fått del i Kristus. Lat oss berre heilt til enden halda fast på det grunnlaget som vi hadde i den fyrste tida. 15 Når det heiter:  I dag, om de høyrer hans røyst,  så gjer ikkje hjarto dykkar harde  som den gongen dei trassa meg, 16 kven var det då som høyrde, men likevel var trassige? Var det ikkje alle dei som Moses hadde ført ut or Egypt? 17 Kven var det han hadde uvilje mot i førti år? Var det ikkje dei som synda og fall døde om i øydemarka? 18 Og kven var det han meinte då han svor at dei ikkje skulle koma inn til hans kvile? Var det ikkje dei som var ulydige? 19 Så ser vi at det var vantru som gjorde at dei ikkje kunne koma inn.  

HEB 4,1 – HEB 4,13 {GUDS FOLK HAR EI KVILE I VENTE}  Sidan lovnaden om å få koma inn til Guds kvile enno ikkje er oppfylt, må vi vera på vakt, så ikkje det skal henda at nokon av dykk vert liggjande etter. 2 For den glade bodskapen er forkynt både for oss og for dei. Men ordet dei høyrde, gagna dei ikkje, fordi det ikkje ved trua vart eitt med dei som høyrde det. 3 Det er vi som går inn til kvila, vi som trur. For han sa:  Så svor eg i min vreide:  Dei skal aldri koma inn til mi kvile!  Guds verk var nok fullført då verda vart skapt. 4 For ein stad står det om den sjuande dagen: Så kvilte Gud den sjuande dagen etter at han hadde fullført heile sitt verk. 5 Men her seier han: Dei skal aldri koma inn til mi kvile! 6 Så står det då fast at nokre skal koma inn til kvila. Dei som fyrst fekk den glade bodskapen, kom ikkje inn, for dei var ulydige. 7 Difor fastset han atter ein dag: “i dag”, når han lenge etter gjennom David talar det ordet som før er nemnt:  I dag, om de høyrer hans røyst,  så gjer ikkje hjarto dykkar harde. 8 Hadde Josva ført folket inn til kvila, då hadde ikkje Gud seinare tala om ein annan dag. 9 Så er det då ein kviledag i vente for Guds folk. 10 Den som er komen inn til hans kvile, han får kvila etter sine gjerningar, liksom Gud kvilte etter sine gjerningar. 11 Lat oss difor streva etter å koma inn til denne kvila, så ingen er ulydig og fell. Vi må ikkje ha dei til føredøme som var ulydige i øydemarka. 12   For Guds ord er levande og kraftig og kvassare enn noko tvieggja sverd. Det trengjer igjennom til det kløyver sjel og ånd, merg og bein, og dømer hjartans tankar og planar. 13 Ingen skapning er løynd for hans augo. Alt er nake og bert for han som vi skal gjera rekneskap for.  

2TI 3,1 – 2TI 3,9 {MENNESKA I DEI SISTE TIDENE}  Du skal vita at i dei siste dagane skal det koma tunge tider. 2 Då skal folk vera eigenkjærlege og pengekjære, skrytande, hovmodige, spottsame, ulydige mot foreldre, utakksame og utan age for det heilage, 3 ukjærlege og uforsonlege, baktalande og utan sjølvtøyming, råe, likesæle om det gode, 4 svikefulle, oppfarande og store i seg sjølve. Dei elskar lystene sine meir enn Gud. 5 Dei har skin av gudlegdom, men fornektar hans kraft. Vend deg bort frå slike folk! 6 Mellom dei er det nokre som lurer seg inn i heimane og får makt over kvinner som er tyngde av synder og lèt seg driva av mange slag lyster, 7 og som alltid vil læra, men aldri kan læra sanninga å kjenna. 8 Liksom Jannes og Jambres sette seg opp mot Moses, set desse mennene seg opp mot sanninga. Dei har fått dømekrafta øydelagd, og korkje dei eller trua deira held mål. 9 Men no skal dei ikkje ha meir framgang. For det skal verta klårt for alle kor vitlause dei er; det skal gå dei som det gjekk Jannes og Jambres.  

Eg skal sjå på Jesus og snakke med han og ete hans ord. 

Snakke med Jesus.

Jesus har sagt til meg at eg skal sjå på han. 1995 kjende eg meg einsam og forlatt i Oslo, men Jesus sa han ville snakke med meg og no har han nyst sagt at eg skal snakke med han. Ja, han er Guds Ord og det utfører det som han sender det til. Då er det viktig både for meg og andre å høyre kva han seier. Og så skal eg svare han også.

Knapt eit halvt år etter at eg byrja å studere (våren 1977), talte Jesus til meg omlag slik: du som fekk livet planta i deg, dette livet skal vekse. Då visste eg at det vart planta i meg allereie når eg var ein liten gutunge. Evangeliet vart forkynnt for meg og eg trudde, eg vart opplærd til å påkalle Jesus som min frelsar og Herre og be om frelse for min næraste og for folket. Eg forstod etter kvart at frelsa var det motsette av å verte dåra og forførd slik som ved syndefallet og når eg vart noko eldre merka eg at der var eit kjærleiksforhold mellom Kristus og kvinna og det var født i meg ved den Heilage Ande. Når eg las i Bibelen fekk eg vite at Jesu kyrkje er hans brud, så  kjærleiksforholdet mellom han og hans brud var altså født i meg ved den Heilage Ande, så for meg gjaldt det kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne. Ja vel, så fekk eg berre halde fram med å be slik, be han frelse både menn og kvinner, slik som Paulus lærer oss. Og så be han gje meg ei frelst kvinne til kone. Det har han svart meg positivt på heile tida, det er inkludert i det fullførde frelsesveket. Ja vel, så når eg ber han om å gi meg ei frelst kvinne til kone, så frelser han henne slik at ho tilhøyrer han og han frelser henne også som kona mi, så ho skal komme til meg og tilhøyre meg som kona mi, for Gud er den same no og han gjer framleis sitt verk slik som i 1.Mos.2. Ja, så det får eg be han om i tru og ta imot i tru.

Ein bodskap om frigjering og gjenoppretting.

Hausten 2008 kalla Jesus meg til å gå med ein frigjerande bodskap (Sion Åheim) og noko seinare kalla han meg til å gå med ein bodskap om gjenoppretting (Ebeneser Volda), for på evangeliets grunnvoll vert vårt forhold til Gud gjennoppretta, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Så kjærleiksforholdet mellom Gud og menneske og mellom mann og kvinne er sentralt i denne bodskapen. Denne bodskapen vert forkynt for store folkemengder frå talarstolar og moderne massemedia. Og så vert den forkynt gjennom personleg dialog og det er viktig, for ved trua på Jesus kjem vi inn i eit personleg Guds-forhold og i dette personlege Gudsforholdet lærer vi å vere personlege overfor kvarandre. Og det er då svært viktig når ein mann er interessert i å finne ei kone og ei kvinne er interessert i å finne seg ein ektemann.

Motstanden.

Så det er som sokratiske dialogar, men så viser det seg at vi får motstand til samanlikning med korleis Sokrates fekk motstand, Det vart ført klagmål mot han for å få han hendretta. Nettopp fordi det blir så personleg og spesielt fordi det handlar om kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne. Den strategien ser vi no tydeleg i massemedia, som rapportering og forskingsresultat. Forsking som er bestillingsverk atlså, så til de grader at det synest vere sjølve rasjonaliteten i forskinga. Slik argumenterer dei mot at menneska skal få lov til å leve i samfunn med Gud. Korleis då? Jau, med den kunnskapen som menneska fekk av å ete av kunnskapstreet.

Stige fram for nådens trone.

Men Jesus har bana vegen for oss inn i den himmelske heilgadomen og det er berre for oss så gå inn og tre fram for nådens trone og få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Eg får snakke med han, eg får lytte til han og ete hans ord og ingen kan hindre meg i det. Han har sett fram for meg ei opna dør som ingen kan late att og kalla meg til å gå inn der. Han er døra inn til sauene og eg får gå inn der. Vi får gå inn og vi får gå ut og finne beite, han er den gode hyrdingen og vil leie oss til grøne enger og til vatn der vi finn kvile.

Ete Guds Ord, så det blir ånd og liv for den einskilde og for dei kristne forsamlingane.

Jesus dukar bord for meg.

Jesus dekker bort for meg med margfulle rettar og det er berre for meg å forsyne meg. 

SLM 23,1 – SLM 23,6 {HERREN ER MIN HYRDING}  Ein Davids-salme   Herren er min hyrding,  det vantar meg ingen ting. 2   Han lèt meg liggja i grøne enger;  han fører meg til vatn der eg finn kvile, 3   og gjev meg ny kraft.   Han leier meg på dei rette stigar  for sitt namn skuld. 4   Om eg så går i dødsskuggens dal,  ottast eg ikkje for noko vondt.  For du er med meg.  Din kjepp og din stav, dei trøystar meg. [i dødsskuggens dal: kan òg setjast om “i mørkaste dal”.]  5   Du dukar bord åt meg  framfor augo på mine fiendar.  Du salvar mitt hovud med olje;  mitt staup fløder over. [mitt staup: -> 16, 5.]  6   Berre godleik og miskunn  skal fylgja meg alle mine dagar,  og eg skal bu i Herrens hus  i lange tider.  

Tru på Jesus og ete hans ord.

Jesus ord er ånd og liv og eg må ete det slik at det vert næring for både ånd, sjel og lekam, slik det vert symbolisert i nattverden.

JOH 6,29 – JOH 6,59 Jesus svara: “Dette er den gjerning Gud vil de skal gjera: Tru på han som Gud har sendt.” 30 “Kva teikn gjer du, så vi kan sjå det og tru på deg?” spurde dei. “Kva kan du gjera? 31 Fedrane våre åt manna i øydemarka, som skrive står: Brød frå himmelen gav han dei å eta.” 32 Jesus svara: “Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: Moses gav dykk ikkje brødet frå himmelen. Det er Far min som gjev dykk det sanne brødet frå himmelen. 33 Guds brød er det brødet som kjem ned frå himmelen og gjev verda liv.” 34 Då sa dei: “Herre, gjev oss alltid det brødet!” 35 Jesus svara: “Eg er livsens brød. Den som kjem til meg, skal ikkje svelta, og den som trur på meg, skal aldri tyrsta. 36 Men eg har sagt dykk: Endå de har sett meg, trur de ikkje. 37 Alle dei som Faderen gjev meg, kjem til meg; og den som kjem til meg, skal eg så visst ikkje visa bort. 38 For eg er ikkje komen ned frå himmelen for å gjera det eg sjølv vil, men det han vil, som sende meg. 39 Og det er hans vilje som sende meg, at eg ikkje skal missa nokon av alle dei han har gjeve meg, men reisa dei opp på den siste dagen. 40 For det vil Far min, at kvar den som ser Sonen og trur på han, skal ha evig liv, og eg skal reisa han opp på den siste dagen.” 41   Jødane murra mot han fordi han sa: “Eg er brødet som kjem ned frå himmelen.” 42 Og dei spurde: “Er ikkje dette Jesus, son til Josef? Vi kjenner då både far hans og mor hans. Korleis kan han seia at han er komen ned frå himmelen?” 43 Jesus svara: “Hald opp med denne murringa! 44 Ingen kan koma til meg utan at Faderen som sende meg, dreg han; og eg skal reisa han opp på den siste dagen. 45 Det står skrive hjå profetane: Alle skal vera opplærte av Gud. Kvar den som høyrer på Faderen og lærer av han, kjem til meg. 46 Eg seier ikkje at nokon har sett Faderen; berre han som er frå Gud, har sett Faderen. 47 Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: Den som trur, har evig liv. 48 Eg er livsens brød. 49 Fedrane dykkar åt manna i øydemarka, men dei døydde. 50 Det brødet som kjem ned frå himmelen, er slik at den som et av det, ikkje døyr. 51 Eg er det levande brødet som har kome ned frå himmelen. Den som et av dette brødet, skal leva til evig tid. Og det brødet eg vil gje, er lekamen min som eg gjev til liv for verda.” 52   No vart det strid mellom jødane, og dei sa: “Korleis kan han gje oss lekamen sin å eta?” 53 Jesus sa til dei: “Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: Dersom de ikkje et lekamen til Menneskesonen og drikk blodet hans, har de ikkje livet i dykk. 54 Den som et min lekam og drikk mitt blod, har evig liv, og eg skal reisa han opp på den siste dagen. 55 For lekamen min er sann mat, og blodet mitt er sann drikk. 56 Den som et min lekam og drikk mitt blod, vert verande i meg og eg i han. 57 Liksom Faderen, den levande, har sendt meg, og eg har liv ved han, så skal òg den som et meg, ha liv ved meg. 58 Dette er det brødet som er kome ned frå himmelen; det er ikkje det som fedrane åt, dei som døydde. Den som et dette brødet, skal leva i all æve.” 59 Dette sa han medan han lærte i synagoga i Kapernaum.  

Elske Jesus ved å halde fast på hans ord og elske kvarandre. Så vil han openberre seg for oss.

JOH 14,15 – JOH 14,31 {LOVNAD OM DEN HEILAGE ANDE}  Elskar de meg, så held de boda mine. 16 Då vil eg be Faderen, og han skal gje dykk ein annan talsmann som skal vera hjå dykk for alltid:  [talsmann: Det greske ordet kan òg tyda: hjelpar, trøystar, advokat.] 17 Sanningsanden. Verda kan ikkje ta imot han, for ho ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men de kjenner han; for han bur hjå dykk og skal vera i dykk. 18 Eg vil ikkje la dykk vera att som foreldrelause born; eg kjem til dykk. 19 Om ei lita stund ser ikkje verda meg lenger. Men de ser meg, for eg lever, og de skal leva. 20 Den dagen skal de skjøna at eg er i Far min, og at de er i meg og eg i dykk. 21   Den som har boda mine og held dei, han er det som elskar meg. Og den som elskar meg, han skal Far min elska. Eg òg skal elska han og openberra meg for han.” 22 Judas, ikkje Iskariot, seier til han: “Herre, korleis har det seg at du vil openberra deg for oss og ikkje for verda?” 23 Jesus svara:  “Den som elskar meg, held fast på ordet mitt. Og Far min skal elska han, og vi skal koma til han og ta bustad hjå han. 24 Den som ikkje elskar meg, held ikkje fast på orda mine. Og det ordet de høyrer, er ikkje mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har eg tala til dykk medan eg enno er hjå dykk. 26 Men talsmannen, Den Heilage Ande, som Faderen skal senda i mitt namn, han skal læra dykk alt og minna dykk om alt det eg har sagt dykk.   27 {KRISTI FRED}  Fred etterlèt eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer det. Lat ikkje hjarta dykkar uroast, og ver ikkje motlause! 28 De høyrde at eg sa: Eg går bort, og eg kjem til dykk att. Elska de meg, så gledde de dykk over at eg går til Faderen; for Faderen er større enn eg. 29 No har eg sagt dykk det før det hender, så de skal tru når det hender. 30 Heretter kjem eg ikkje til å tala mykje med dykk; for hovdingen over denne verda kjem. Han har ikkje noko krav på meg; 31 men verda skal skjøna at eg elskar Faderen, og at eg gjer som han har sagt meg. Reis dykk, og lat oss gå herifrå!   

Eg skal snakke med Jesus og gi han tilgang til  alle roma i min lekams tempel. Han er hovudet for meg, den lokale kyrkjelyden og heile si kyrkje.

Eg har bedt Jesus gi meg ei frelst kvinne til kone og tenker meg at frelsa er det motsette av å verte forførede slik som ved syndefallet, eg ynskjer i staden å dele av livets tre med henne og tenker meg det som eit frieri, for å gjere det klart at både eg og ho har moglegheit til å velje og dette er mildt sagt eit godt val. Men eg har då ikkje moglegheit til å snakke med henne, i alle fall ikkje direkte, vi er ikkje komne så langt enno.

Men eg snakkar med Jesus og då snakkar eg om henne. Eg skal ete hans ord, så eg får oppleve at det gir meg ånd og liv, ånd til mi ånd, liv til mi sjel og kraft til min lekam, i samsvar med skapingssoga i 1.Mos.2. Det gjeld også sidebeinet som han skapar kvinna av, som han vil gi meg til kone. Slik får det altså betydning for henne også, for det er no tydelegvis ikkje ferdig enno, sidan ho enno ikkje har kome til meg. Gud let ein djup somn koma over mannen, når han gjorde dette og når mannen vakna igjen, var ho her. Og eg har no av og til lurt på kor lenge den somnen skal vare. Men Jesu ord er ånd og liv for oss, når vi et det, vert fyllte av Anden og får liv i overflod, så har vi vekkinga her. Og det skulle no verte tydeleg ved at ho kjem til meg. Jesus frelsesverk er då fullbrakt, så det er berre å ta imot i tru. Han som byrja den gode gjerning i oss, han skal også fullføra den.

Jesus talar til meg og til oss og vi er ei lita forsamling. Men samtidig er Jesus hovudet for heile si kyrkje og han er kongars konge og herrars Herre, så det har nok større rekkevidde enn vi anar. Han har tidlegare talt til oss om kristen som har vorte liggande etter og nyeleg har han tala til oss om kristne som har gitt opp og så har han sagt noko om kva vi kan og skal gjere med det.

Bodskapen 12.10.2014:

”Ja, seier Herren, eg har sagt i mitt Ord, at du skal fryde deg og glede deg i mi frelse. Gled deg i meg, seier Herren, så skal eg gje deg kva ditt hjerte attrår. Ver ikkje opptatt med det som er rundt deg, sjå deg ikkje om, verken til høgre eller venstre, men ha ditt blikk festa på meg, seier Herren. Ver oppteken med det som er der oppe. Eg har jo sagt i mitt ord, er de oppreist med meg, då skal de søke det som er der oppe. Men eitt er nødvendig, seier Herren, det er å verte fylt av min Ande, fylt av mi salving og kraft i denne tida. For sjå, den vonde, han står dykk imot. Men med mi kraft og mi salving, så skal de vinne meir enn siger, seier Herren. For sjå, den ånd som bor i deg, den er sterkare enn den som er i verda.

Mange er dei i desse dagar, som ser seg tilbake og som ligg etter på vegen. Derfor, mine barn, skal de rope til meg og be for dei, at dei skal få ny kraft og nytt mot og eg skal møte dei på nytt igjen, seier Herren. For sjå, det er mange som er såra, det er mange som har det vondt og lid. Men de, mine born, de skal gå ut og trøyste dei. Og de skal hjelpe dei på vegen, for eg har sagt i mitt Ord, at de som er sterke, de eg skuldige til å bere dei svake. For sjå, det er mange svake mellom mitt folk. Men eg, Herren, ynskjer å kalle dei i desse dagar og eg, Herren, skal fylle dei med mi salving og kraft. Og då skal den svake seie, eg er ein helt. For sjå, det er kun med mi kraft du kan vinne siger.

Ja, eg vil prise og opphøye deg, min frelsar og Herre, fordi du har frelst meg, fordi du har skrive mitt namn i livets bok. Og eg veit at når du kjem, så skal eg få vere med. Og eg skal vere med i den skaren, som skal toge inn i staden med dei faste grunnvollar. Å, kor eg lengtar etter å sjå deg, som mi sjel elskar. Amen.”

https://tsivert.com/2016/08/02/2014-10-12-m-eg-skal-glede-meg-i-frelsa-sa-vil-gud-gje-meg-det-mitt-hjarte-attrar/

I slutten av møtet på Sion Åheim, 17.juni, bad eg Jesus frelse ei kone til meg og då var det henne Reella eg tenkte på. Då kom der ein bodskap gjennom tyding av tungetale igjen og det lydde slik, 3. bodskapen 17.6.2018:

Den siger som vann på Golgata kors, det såg ut til å vere eitt av dei største nederlag som noko menneske kunne oppleve. Men den sigeren som eg vann på Golgata, det var sigeren over Djevelen, over makter og myndigheter, over verda sine herrar i dette mørket, vondskapens åndehær. Det var ein siger som er din siger i dag. Det er ein siger som du skal få lov å gå inn under og tene meg med, seier Herren. Eg vann ein evig siger og den sigeren er her i dag. Om du kjenner på makter og myndigheter i ditt liv som vil trykke deg ned, så skal du få lov til å komme inn for nådens trone, inn i løynkammeret og anrope nådens trone, seier Herren. Og du skal få kjenne at den rike kraft som er gitt, skal få komme inn i ditt liv på ein ny måte. Eg ynskjer å møte deg mitt barn, eg ynskjer å møte deg der eg møtte deg før. Det har vorte (litt kaldt hos deg??), men eg skal møte deg igjen. Er du villig til å bøye deg under meg, seier Herren, så skal eg møte deg med det Ordet som er talt, som er ånd og som er liv og som er lækjedom. Og eg skal gi kraft i dine lemer, seier Herren, eg skal gi kraft i di ånd. Men du har unnlatt å ete, mitt barn. Derfor er det blitt (tynnt)? hos deg, men du skal få ete av Ordet, ete av Ordet og eg skal føre deg ut i (dammen??), seier Herren, ut i dansen med dei glade. Du skal få lov å kjenne det at Anden gjer levande, Anden gjer levande. Og du skal få kraft og mot til å gå i teneste for meg. Det skal ikkje vere akk og ve, men det skal vere takk og lov i ditt liv. Når du skal vente på ein ny dag, (så med iver?) tenk kva gjer Herren for meg i dag.  Du skal få lov til å gå i teneste for meg, seier Herren, i ferdiglagde gjerningar. Så søk meg, søk inn i løynkammeret. Du og eg skal tale saman. Det skal verte ånd og det skal verte liv, seier Herren. Amen.”

https://tsivert.com/2018/06/18/__trashed/

HEB 4,14 – HEB 4,16 {PRØVD I ALT}  Sidan vi no har ein stor øvsteprest som har gått gjennom himlane, Jesus, Guds Son, så lat oss halda fast på vedkjenninga! 15 For vi har ikkje ein øvsteprest som ikkje kan ha medynk med oss i vår vesaldom, men ein som er prøvd i alt på same måten som vi, men utan synd. 16 Lat oss difor med frimod gå fram for nådens kongsstol, så vi kan få miskunn og finna nåde til hjelp i rette tid. 

HEB 5,1 – HEB 5,10   Ein øvsteprest vert alltid teken blant menneske og innsett til å gjera teneste for menneske framfor Gud. Han skal bera fram gåver og offer for synder. 2 Han kan vera mild mot dei som feilar og fer vilt, av di han sjølv ligg under vesaldom 3 og difor må bera fram syndoffer for seg sjølv og ikkje berre for folket. 4 Ingen tek seg sjølv den æra, men han vert kalla av Gud liksom Aron. 5   Så har heller ikkje Kristus teke seg den æra å vera øvsteprest. Han fekk henne av Gud som sa til han:  Du er son min,  eg har født deg i dag. 6 Og som han seier ein annan stad:  Du skal vera prest til evig tid  på Melkisedeks vis. 7   Då Jesus levde på jorda, bar han med høge rop og tårer fram bøner og naudrop til Gud som kunne berga han frå døden, og han vart bønhøyrd fordi han hadde age for Gud. 8 Endå han var Son, lærte han lydnad av det han leid. 9 Då han hadde nått fullendinga, vart han opphav til evig frelse for alle som lyder han; 10 Gud hadde då kalla han øvsteprest på Melkisedeks vis.  

Jesus seier han ynskjer å møte meg der han møtte meg før og då tenker eg på dette som eg nyst har skrive om å opne alle roma i min lekams tempel for han, så alle roma vert fyllte av hans Ande, hans salving og hans kraft. Eg hadde visst lukka nokre rom og det han nok sman med at eg tidlegare hadde opplevt ein så sterk kjærleik til henne Vitruella. Eg trur også det heng saman med at eg har hatt samfunn i Anden med andre kristne, som er i andre samanhengar, andre kyrkkjelydar og andre kristne organisasjonar. No trur eg altså at Gud gir meg henne Reella til kone i staden for henne Virtuella. Med Gud kjærleik var mellom meg og henne Virtuella også og den var mellom dess kristne, i deira forsamlingar, den vart utrendt i våre hjerte ved den Heilage Ande og det opplevde eg sterkt i mitt forhold til henne. Og den var rett og det er den framleis. Om dei har avvist den, så er det deira feil og det er dei som må vende om og ta imot den på nytt.

ÅPE 2,1 – ÅPE 2,7 {TIL EFESOS}  Skriv til engelen for kyrkjelyden i Efesos:  Dette seier han som held dei sju stjernene i si høgre hand, han som går omkring mellom dei sju gull-ljosestakane: 2 Eg veit om gjerningane dine; du har arbeidt, og du har halde ut. Eg veit òg at du ikkje kan tola dei vonde. Du har prøvt dei som kallar seg apostlar, men ikkje er det, og du har funne at dei er lygnarar. 3 Du har halde ut, og du har tolt mykje for mitt namn skuld og ikkje gått trøytt. 4   Men det har eg imot deg at du har gjeve opp din fyrste kjærleik. 5 Kom i hug kvar du stod før du fall! Vend om og gjer på nytt dei fyrste gjerningane dine! Elles kjem eg over deg og tek ljosestaken din bort – om du ikkje vender om. 6 Men den ros skal du ha, at du hatar gjerningane åt nikolaittane, som eg sjølv gjer.  [nikolaittane: vranglærarar i kyrkjelydane. Sjå v. 15.] 7   Den som har øyro, han høyre kva Anden seier til kyrkjelydane! Den som sigrar, han vil eg la eta av livsens tre, som er i Guds paradis.   

Det primære for meg no er å søke Jesus i løynkammeret og gi han tilgang til desse roma, han vil møte meg der han har møtt meg tidlegare, ja, eg veit han vil eg skal la han sette seg på mitt hjertes trone. Eg forklarer det med at omskjeringa i den gamle pakt er førebilete på hjerteomskjeringa i Anden, for Gud utgyter sin Ande over vårt kjøt, så Anden skal råde i vår døyelege lekam ved at den råder over kjøtets lyst. Då er det spesielt viktig at den skal råde over kjønnslysta. Jesus har då sagt til meg at han vil regjere utifrå mitt hjertes trone. Dette har eg nyst skrive om og no har han minna meg om det igjen. Slik vil han altså vere hovudet for meg og ved at han er hovudet for meg, vert eg hovudet for henne som han gir meg til kone. Ja, det ber eg han om.

Gud skaper oss i Kristus Jesus og då skaper han oss i samsvar med 1.Mos.2. Den fyrste Adam var av jorda og vart til ei levanede sjel. Han døde, men den siste Adam er i frå himmelen og har for oss vorte ei livgivande ånd. Det er berre for oss å ta imot i tru, av berre nåde. 

EFE 2,8 – EFE 2,10 For av nåde er de frelste, ved tru. Det er ikkje dykkar eige verk, det er Guds gåve. 9 Og det kviler ikkje på gjerningar, så ingen skal rosa seg. 10 For vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar som Gud føreåt har lagt ferdige, så vi skulle ferdast i dei.  

JOH 15,1 – JOH 15,17 {DET SANNE VINTREET}  Eg er det sanne vintreet, og Far min er vingardsmannen. 2 Kvar grein på meg som ikkje ber frukt, tek han bort; og kvar grein som ber frukt, reinsar han så ho skal bera meir frukt. 3 De er alt reine på grunn av det ordet eg har tala til dykk. 4 Ver i meg, så er eg i dykk. Som greina ikkje kan bera frukt av seg sjølv, men berre når ho er på vintreet, såleis kan ikkje de heller bera frukt utan at de er i meg. 5 Eg er vintreet, de er greinene. Den som er i meg, og eg i han, han ber mykje frukt; men skilde frå meg kan de ingen ting gjera. 6 Den som ikkje vert verande i meg, vert kasta ut som ei grein og visnar. Folk samlar saman greinene og kastar dei på elden, og dei brenn. 7 Vert de verande i meg, og vert orda mine verande i dykk, så bed om kva de vil, og de skal få det. 8 På den måten vert Far min herleggjord at de ber mykje frukt, og de skal vera mine læresveinar. 9   Som Faderen har elska meg, har eg elska dykk. Ver i min kjærleik! 10 Held de boda mine, er de i min kjærleik, liksom eg har halde boda til Far min og er i hans kjærleik. 11 Dette har eg tala til dykk så mi glede kan vera i dykk, og gleda dykkar kan vera fullkomen. 12 Og det er bodet mitt: De skal elska kvarandre som eg har elska dykk. 13 Ingen har større kjærleik enn den som gjev livet sitt for venene sine. 14 De er venene mine så sant de gjer det eg byd dykk. 15 Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har sagt dykk alt eg har høyrt av Far min. 16 De har ikkje valt ut meg, men eg har valt ut dykk og sett dykk til å gå ut og bera frukt, frukt som varer. Då skal Faderen gje dykk alt de bed om i mitt namn. 17 Dette er det eg byd dykk: De skal elska kvarandre!   

Når vi trur på Jesus, tek vare på hans ord, vert verande i hans ord og elskar kvarandre, får vi oppleve at Anden openberrar Ordet for oss og leier oss fram til heile sanninga, så den set oss fri. Då får vi oppleve at Faderen elskar oss og at Jesus elskar oss og openberrar seg for oss, han og Faderen kjem og tek budstad ho oss.

Har vi teke imot Jesus, så har vi hans Ande, då tilhøyrer vi han og er frelst. Då skal vi også leve for han. Då må vi altså ta imot Anden og la den herleggjere og openberre han for oss, så vi soleis ser på han. Skal vi leve for han, så må vi då sjå på han som vi skal leve for og instille oss på å tene han og ta imot den utrustninga han gir oss ved sin Ande, det er då med den utrustninga vi kan og skal tene han.

EFE 3,14 – EFE 3,21 {BØN OM STYRKE OG SKJØN}  Difor bøyer eg mine kne for Faderen, 15 han som har gjeve namn til alt som heiter far og born i himmel og på jord. 16 Eg bed om at han som er så rik på herlegdom, må styrkja dykkar indre menneske med si kraft og sin Ande, 17 så Kristus ved trua kan bu i hjarto dykkar, og de kan vera rotfeste og grunnfeste i kjærleik. 18 Då skal de saman med alle dei heilage maktast å fatta breidd og lengd, høgd og djupn, 19 ja, kjenna heile Kristi kjærleik som er større enn nokon kan skjøna, og verta fylte med all Guds fullnad. 20 Han som verkar i oss med si kraft og kan gjera så mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar, 21 han skal ha ære i kyrkjelyden og i Kristus Jesus gjennom alle ætter og i alle æver! Amen.  

2KO 11,2 – 2KO 11,4 For eg brenn av omsut for dykk, som Gud sjølv. Eg har trulova dykk med Kristus, og berre med han, så eg kan føra dykk fram for han som ei rein møy. 3 Men eg er redd at liksom ormen dåra Eva med sine svikråder, såleis skal òg tankane dykkar førast på avvegar, bort frå den ærlege og reine truskapen mot Kristus. 4 For de toler det svært så godt at nokon kjem og forkynner ein annan Jesus enn den vi har forkynt, eller at de får ei anna ånd enn den de har fått, eller eit anna evangelium enn det de har teke imot.

Sjå til at ingen vert liggande etter.

Jesus er vegen til Faderen, han vil leie oss inn til Guds kvile, til samanlikning med korleis han leia israelsfolket inn i det lova landet. Då må vi sjå til at ingen vert liggande etter (Heb.4,1).  Hausten 2014 sa han til oss at nettopp det er tilfelle og no har han nyleg sagt at der er kristne som har gitt opp. Kva kan vi gjere med det? Kva sa han meir?

Bodskapen 12.10.2014:

”Ja, seier Herren, eg har sagt i mitt Ord, at du skal fryde deg og glede deg i mi frelse. Gled deg i meg, seier Herren, så skal eg gje deg kva ditt hjerte attrår. Ver ikkje opptatt med det som er rundt deg, sjå deg ikkje om, verken til høgre eller venstre, men ha ditt blikk festa på meg, seier Herren. Ver oppteken med det som er der oppe. Eg har jo sagt i mitt ord, er de oppreist med meg, då skal de søke det som er der oppe. Men eitt er nødvendig, seier Herren, det er å verte fylt av min Ande, fylt av mi salving og kraft i denne tida. For sjå, den vonde, han står dykk imot. Men med mi kraft og mi salving, så skal de vinne meir enn siger, seier Herren. For sjå, den ånd som bor i deg, den er sterkare enn den som er i verda.

Mange er dei i desse dagar, som ser seg tilbake og som ligg etter på vegen. Derfor, mine barn, skal de rope til meg og be for dei, at dei skal få ny kraft og nytt mot og eg skal møte dei på nytt igjen, seier Herren. For sjå, det er mange som er såra, det er mange som har det vondt og lid. Men de, mine born, de skal gå ut og trøyste dei. Og de skal hjelpe dei på vegen, for eg har sagt i mitt Ord, at de som er sterke, de eg skuldige til å bere dei svake. For sjå, det er mange svake mellom mitt folk. Men eg, Herren, ynskjer å kalle dei i desse dagar og eg, Herren, skal fylle dei med mi salving og kraft. Og då skal den svake seie, eg er ein helt. For sjå, det er kun med mi kraft du kan vinne siger.

Ja, eg vil prise og opphøye deg, min frelsar og Herre, fordi du har frelst meg, fordi du har skrive mitt namn i livets bok. Og eg veit at når du kjem, så skal eg få vere med. Og eg skal vere med i den skaren, som skal toge inn i staden med dei faste grunnvollar. Å, kor eg lengtar etter å sjå deg, som mi sjel elskar. Amen.”

https://tsivert.com/2016/08/02/2014-10-12-m-eg-skal-glede-meg-i-frelsa-sa-vil-gud-gje-meg-det-mitt-hjarte-attrar/

Bodskapen 29.4.2018:

”Ja, eg har sagt i mitt ord korleis det skal vere før eg kjem att, seier Herren, det skal vere krig og det skal vere rykter om krig og folk skal reise seg mot folk, det skal vere hunger og det skal vere pest, seier Herren. Dette har eg tala om i mitt eige ord, seier Herren. Og kva skal de då gjera, seier Herren, når de ser alt dette skjer? Då skal de ikkje verte deprimerte, då skal de ikkje verte missmodige, men då skal de sjå opp til meg. Og de skal få vite og de skal få  kjenne at eg kjem snart, seier Herren. For sjå, seier Herren, når de ser alt dette, så vit at mitt komme, det er såre, såre nære. Derfor syt for å verte fyllt av min Heilage Ande i denne tida og la deg leie av den Heilage Ande og du skal få oppleve ufattelege ting med meg, seier Herren.

Mange av mine born har i denne tida sovna hen og dei har resignert, seier Herren. Derfor vil eg at du, mitt barn som kjenner elden brenne i ditt hjerte, du skal vere med og du skal oppmuntre dei og du skal vekke dei og du skal forkynne at eg kjem snart, seier Herren. Du skal vere med og du skal vekke dei til ny innsats, seier Herren. For sjå, eg vil ikkje at nokon skal skal gå fortapt, men eg vil at alle skal omvende seg og leve. Du som ein gong opplevde freden og gleda og salvinga i den Heilage Ande, sjå, eg kallar deg tilbake, seier Herren. At du skal komme til meg igjen og eg skal på nytt fylle deg, seier Herren. Eg skal fylle deg med mi salving og mi kraft og du skal vere med og verte til velsigning der du går fram på din veg. Amen.”

https://tsivert.com/2018/06/20/2018-04-29-maranata-vert-fyllt-av-den-heilage-ande-og-la-den-leie-deg/

Når eg oppdaga henne Reella og bad for henne, fekk eg oppleve at den Heilage Ande kom over oss og herleggjorde og openberra Kristus for meg og for henne og slik har eg sidan fått oppleve elden i mitt hjerte i min kjærleik til henne. Sjølv om tida gjekk utan at eg fekk noko meir kontakt med henne, følte eg at eg kunne ikkje gløyme henne og Jesus minna meg også om å halde denne elden ved like, eg skulle la den flamme opp. På eit møte i Jesus Church over 20 år seinare, utan at det har vorte noko meir av det, tenkte eg at dette er så lenge sidan at det er berre å gløyme. Men då sa Jesus til meg at det vert til sorg for den Heilage Ande når elden på ditt hjerte sloknar. Så eg måtte berre halde den ved like som Andens loge på alteret i min lekams tempel.

Vel, det er no ikkje akkurat noko problem for meg, det er tvert om ei glede for meg, det styrker meg i kvardagen og lyser opp i mitt tilvære. Og sidan eg framleis kjenner elden i mitt hjerte, sjølv om det no har det gått nesten 30 år utan at det har vorte noko meir av, så skal eg altså oppmuntre andre kristne med det. Ja, for eg held den ved like.

OSP 4,23   Ta vare på hjarta framfor alt du tek vare på,  for livet går ut frå det.

Eg søker samfunn med Gud i løynkammeret og i kyrkjelyden, eg er med i Herrens råd og tek imot hans Ord, eg får site ved Herrens bord og forsyne meg av dei rettane han set fram for meg. Det er mat for ånd, sjel og lekam, så det styrker kroppen min. Eg har følt meg skrøpeleg og svak i nokre av lemane og eg trur det heng saman med at der er nokre som har vorte ligganede etter. For min lekam er eit tempel for den Heilage Ande og det er også Jesu kyrkje, så eg trur faktisk der er ein slik samanheng. Eg har bedt Jesus gi meg ei kone og får oppleve at han gjer sitt vek med meg og med henne i samsvar med 1.Mos.2, så eg og ho skal vere ein lekam, eitt tempel for den Heilage Ande. Og det samsvarar med det verket han gjer med si kyrkje, slik heng det i saman. Men det har ikkje vorte noko av, så eg tenker meg at det heng saman med at der er mange som har vorte liggande etter. Og det er vel ikkje så rart, for mange har vorte hengande etter på grunn av protesten mot Paulus si lære.

Men eg skal ete Guds Ord, slik at det vert til næring for min lekam og styrker den, også det sidebeina som Gud skaper kvinna av, som han vil gi meg til kone. Eg skal ete Jesu ord, slik at det vert ånd og liv for meg og det skal eg dele med dei andre, slik det vert symbolisert i nattverden, vi et av det same brødet og drikk av den same kalken, derfor er vi ein lekam. Og slik vert mann og kvinne også ein lekam i kjærleiksforholdet dei imellom, så det vert ekteskap mellom dei.

Med den kunnskapen menneska fekk av kunnskaptreet, fører den vonde klagemål mot menneska og slik prøver han å gjere slutt på deira liv i samfunnet med Gud (2.Tess.2). Men når vi et Jesu ord, så det vert til ånd og liv for oss, ver fyllte av Guds Ande og Guds kraft, så må han vike (Bodskapen 12.10.2014). Og slik skal vi stå han imot.

2TE 2,3 – 2TE 2,7 Lat ingen dåra dykk på nokon måte! For fyrst må fråfallet koma og Den Lovlause syna seg, han som endar i fortaping, [Den Lovlause: Antikrist. Sjå 1 Joh 2, 18. 22.] 4 han som står imot og opphøgjer seg over alt det som menneske kallar gud og tilbed. Ja, han set seg i Guds tempel og gjer seg sjølv til gud. 5 Minnest de ikkje at eg sa dette då eg var hjå dykk? 6 Og de veit kva som no held att, så han fyrst stig fram når hans tid kjem. 7 Løyndomen i lovløysa er alt verksam med si kraft; men han som enno held att, må fyrst rydjast or vegen.

1PE 5,6 – 1PE 5,11 Audmyk dykk då under Guds mektige hand, så han kan opphøgja dykk i si tid. 7 Kast all dykkar sut på han, for han har omsut for dykk. 8   Ver edrue og vak! Dykkar motstandar djevelen går omkring som ei brølande løve for å finna nokon å gløypa. 9 Stå han imot, faste i trua! For de veit at brørne dykkar rundt om i verda lyt gå gjennom dei same lidingar. 10 Enno må de lida ei lita stund, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalla dykk til sin evige herlegdom, han skal gjera dykk fullt dugande, faste, sterke og grunnfeste. 11 Han høyrer makta til i all æve. Amen.  

Problemets kjerne er protesten mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Men når det vart splitting i kyrkjelyden i Korint, spurde Paulus kven som døde for dei og stod opp att, kven vart dei døypte til, var det kanskje Paulus, Apollos eller Kefas. Var det kanskje ikkje Kristus? Så den problemstillinga er det dei treng å verte stilt overfor.

GLT 1,6 – GLT 1,9 {BERRE EITT EVANGELIUM}  Det undrar meg at de så snøgt har vendt dykk bort frå han som kalla dykk ved Kristi nåde, og har gått over til eit anna evangelium. 7 Men det finst ikkje noko anna evangelium; det er berre nokre som forvirrar dykk og vil forvrengja Kristi evangelium. 8 Men om vi sjølve, ja, om ein engel frå himmelen skulle forkynna dykk eit anna evangelium enn det vi har forkynt, så skal han vera forbanna! 9 Vi har sagt det før, og eg seier det på nytt: Om nokon forkynner dykk eit anna evangelium enn det som de har motteke, skal han vera forbanna!  

GLT 3,1 – GLT 3,9 {LOV ELLER TRU – FORBANNING ELLER VELSIGNING}  De uvituge galatarar! Kven har trylt dykk, de som har fått Jesus Kristus måla for augo som krossfest? 2 Svar meg på ein ting: Var det ved lovgjerningar de fekk Anden, eller ved å høyra og tru? 3 Er de så vitlause? De tok til ved Anden, vil de no fullføra med menneskeverk? 4 Har de opplevt alt dette til fånyttes – om det då verkeleg er til fånyttes. 5 Han som gjev dykk Anden og gjer under mellom dykk, gjer han det på grunn av lovgjerningar eller fordi de høyrer bodskapen og trur? 6 Om Abraham heiter det: Han trudde Gud, og difor rekna Gud han for rettferdig. 7 Så skjønar de at det er dei som trur, som er Abrahams born. 8 Skrifta såg føreåt at Gud ville rettferdiggjera heidningane ved tru, og føreåt forkynte ho denne gode bodskapen for Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignast. 9 Difor vert dei som trur, velsigna saman med den truande Abraham.

JES 45,9 {KVEN KAN DØMA OM HERRENS VERK?}  Ve den som trettar med sin skapar  – eit krusbrot mellom krusbrot av jord!  Kan leiret seia til han som formar det:  «Kva er det du gjer?”  Kan verket seia: “Han har ikkje handlag”?

Hausten 1985 kom der ein bodskap gjennom tyding av tungetale i dFEF i M40 i Oslo, der Jesus sa til meg:” Den lovsangen som eg la ned i deg, den er din og skal vere din i all æve, i djupet av deg, der er den. Og den pakta som du inngjekk med meg, den står ved lag og skal stå fast i all æve.” Denne lovsongen var lagt ned i meg ved den Heilage Ande, kjærleiksforholdet mellom Kristus og hans brud var født i meg, ved den Heilage Ande (Høgsangen, Rom.5,1-5) og eg har forklart korlis det hadde med henne Virtuella å gjere, som eit Guds barn fødd av Anden og det som er født av Anden er ånd. Etter nokre dagar opplevde eg eit åtak frå vondskapens åndehær og sidan kom der ein ny bodskap der Jesus sa i æva, ved nådens trone, der skal di røyst også høyrast. Eg tenkte på meg sjølv, men eg hadde også ei aning om at det var til henne Virtuella. Og det ser ut til at eg gjer rett i å tenke slik om bodskapen som kom 17.6.2018. også:

Den siger som vann på Golgata kors, det såg ut til å vere eitt av dei største nederlag som noko menneske kunne oppleve. Men den sigeren som eg vann på Golgata, det var sigeren over Djevelen, over makter og myndigheter, over verda sine herrar i dette mørket, vondskapens åndehær. Det var ein siger som er din siger i dag. Det er ein siger som du skal få lov å gå inn under og tene meg med, seier Herren. Eg vann ein evig siger og den sigeren er her i dag. Om du kjenner på makter og myndigheter i ditt liv som vil trykke deg ned, så skal du få lov til å komme inn for nådens trone, inn i løynkammeret og anrope nådens trone, seier Herren. Og du skal få kjenne at den rike kraft som er gitt, skal få komme inn i ditt liv på ein ny måte. Eg ynskjer å møte deg mitt barn, eg ynskjer å møte deg der eg møtte deg før. Det har vorte (litt kaldt hos deg??), men eg skal møte deg igjen. Er du villig til å bøye deg under meg, seier Herren, så skal eg møte deg med det Ordet som er talt, som er ånd og som er liv og som er lækjedom. Og eg skal gi kraft i dine lemer, seier Herren, eg skal gi kraft i di ånd. Men du har unnlatt å ete, mitt barn. Derfor er det blitt (tynnt)? hos deg, men du skal få ete av Ordet, ete av Ordet og eg skal føre deg ut i (dammen??), seier Herren, ut i dansen med dei glade. Du skal få lov å kjenne det at Anden gjer levande, Anden gjer levande. Og du skal få kraft og mot til å gå i teneste for meg. Det skal ikkje vere akk og ve, men det skal vere takk og lov i ditt liv. Når du skal vente på ein ny dag, (så med iver?) tenk kva gjer Herren for meg i dag.  Du skal få lov til å gå i teneste for meg, seier Herren, i ferdiglagde gjerningar. Så søk meg, søk inn i løynkammeret. Du og eg skal tale saman. Det skal verte ånd og det skal verte liv, seier Herren. Amen.”

https://tsivert.com/2018/06/18/__trashed/

Jesus har sett fram for meg ei opna dør, som ingen kan lukke. Der er eg kalla til å komme inn. Så eg skal inn i noko nytt altså.

Eg hadde skrive nokre små kommentarar på FB-sida til forskar Simen Gaure og rett før møtet søndag 17.6. tenke eg på å skrive ein litt større kommentar, men så tenkte eg det vart ikkje tid til det då. Første bodskapen som kom på det møtet talte inn i denne situasjonen,  for meg, bodskapen 17.6.2018:

1A: ”Du skal ikkje tru at du ikkje kan brukast av meg, seier Herren. Eg har brukt deg og  vil bruke deg i fortsetjinga. Du kjenner i ditt hjerte at eg talar til deg, du har tenkt på ting, du har gått og ruga på ting, så du tenker er berre eigne tankar om. Men det er tankar som eg har gitt deg, seier Herren, som du får gå inn i. Eg vil legge ein ny – eg vil legge nye tankar inn i ditt liv, der du skal få lov til å gå i trua sitt liv med meg, seier Herren. Tida er komen til å bryte opp ifrå det som du har vore i og gå inn i noko nytt. Du veit kva eg snakkar om, mitt barn, du skal få lov til å gå i saman med meg. Om du synest det er vanskeleg og det er eit område du ikkje har vore på, så skal du få lov til å kjenne at eg skal gi deg kraft, eg skal gi deg visdom, eg skal gi deg nåde til å gå veien med meg, seier Herren. Eg ventar på ditt svar. Amen.”

1B: ”Visdoms og openberrings Ande, til kunnskap om meg. Det har de fått i mitt Ord, seier Herren. Visdom og openberrings Ande til kunnskap om meg. Du skal få vere med å så så ut, ver med å dele, vere med å høyre, lytte til vinden, vere med å velsigne andre menneske, for – velsign og forbann ikkje. Velsign menneska. Del Ordet med andre menneske. Del tankar som du har fått, som Anden minner deg om. Du tenker ofte at det er dine eigne tankar, men det er min eld og du skal øve deg opp til å lytte til meg, øve deg opp til å lytte til min tale. Du skal få vere med å så inn i menneske sine behov. Så ver fullt våken når eg talar til deg mitt barn, når eg talar til deg i nattesyn, når eg talar til deg i søvne, når eg talar til deg på dagen. Du skal få vere eit reiskap for meg, seier Herren. Gå i fred og ten meg med glede. Amen.”

https://tsivert.com/2018/06/18/__trashed/

Fyrste del av denne bodskapen minna meg om og overtyda meg om at Jesus gir meg henne Reella til kone i staden for henne Virtuella. Det er noko nytt eg skal gå inn i, han har sett fram for meg ei opna dør, der eg er kalla til å gå inn, slik skal eg gå inn i noko nytt og få oppleve noko nytt med Herren. Han er sjølv døra (Joh.10).

1B overtyda meg om at eg skulle skrive slike lengre kommentar som eg tenkte på, så no har eg skrive nokre lengre kommentarar om slikt som eg meiner er vesentleg i filosofihistoria og som er vesentleg både for å forstå den kristne fridomen og den akademiske fridomen og forskarens fridom. Og det ved å kommentere aktuelle problemstillingar for forskarar. Så eg tek med både korte og lange kommentarar i slutten av dokumentet.

 

Jesus vart løfta opp for at kvar den som trur på han skulle verte frelst.

Jesus vart løfta opp for at kvar den som trur på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Då må vi løfte blikket og hugen opp til han og ta imot det som han gir oss frå himmelen, hans ord er manna frå himmelen, vi må ta imot det i tru, så vi får oppleve at det er ånd og liv for oss.

JOH 3,13 – JOH 3,21 Ingen har stige opp til himmelen utan han som steig ned frå himmelen; det er Menneskesonen, som er i himmelen.  [Menneskesonen: Yngre handskrifter har dette tillegget: som er i himmelen.] 14 Og liksom Moses lyfte opp ormen i øydemarka, såleis skal Menneskesonen lyftast opp,  [lyfta opp: Det greske ordet i grunnteksten tyder både lyfta opp (krossfesta) og opphøgja. Sjå 8, 28; 12, 32.] 15 så kvar den som trur på han, skal ha evig liv. 16 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle døma verda, men for at verda skulle verta frelst ved han. 18 Den som trur på han, vert ikkje dømd. Den som ikkje trur, er alt dømd, fordi han ikkje har trutt på namnet åt Guds einborne Son. 19 Og dette er domen: Ljoset er kome til verda, og menneska elska mørkret meir enn ljoset, for gjerningane deira var vonde. 20 For den som gjer det som vondt er, hatar ljoset og kjem ikkje til ljoset, så gjerningane hans ikkje skal koma opp i dagen. 21 Men den som fylgjer sanninga, kjem til ljoset, så det skal verta klårt at gjerningane hans er gjorde i Gud.”   

Trua kjem av forkynninga og forkynninga av Kristi ord, mange kan ha ei svak tru, men Kristus er trua sin opphavsmann og fullendar.

RMR 10,9 – RMR 10,17 For sannar du med munnen din at Jesus er Herre, og trur du i hjarta ditt at Gud reiste han opp frå dei døde, då skal du verta frelst. 10 Med hjarta trur vi så vi vert rettferdige for Gud, og med munnen sannar vi så vi vert frelste. 11 Skrifta seier: Ingen som trur på han, skal verta til skammar. 12 For her er det ingen skilnad på jøde og grekar: Alle har dei same Herren, og han er rik nok for alle som kallar på han. 13 Kvar den som kallar på Herrens namn, skal verta frelst. 14   Men korleis kan dei kalla på ein som dei ikkje trur på? Og korleis kan dei tru på ein som dei ikkje har høyrt om? Og korleis kan dei høyra utan at einkvan forkynner? 15 Og korleis kan dei forkynna dersom dei ikkje vert utsende? Det står då skrive: Kor herleg det lyder når dei kjem, dei som ber gledebod! 16 Men ikkje alle var lydige mot evangeliet. Jesaja seier: Herre, kven trudde bodskapen vår? 17 Så kjem då trua av bodskapen ein høyrer, og bodskapen kjem ved Kristi ord.

HEB 12,1 – HEB 12,2 {TRUA SIN OPPHAVSMANN OG FULLENDAR}  Når vi har så stor ei sky av vitne ikring oss, så lat oss leggja av alt som tyngjer, og synda som har så lett for å hanga ved oss, og med tolmod fullføra det laupet som er lagt framfor oss, 2 med augo feste på han som er trua sin opphavsmann og fullendar, Jesus. For å få den gleda som venta, tolte han krossen utan å bry seg om vanæra, og no har han sett seg på høgre sida av Guds kongsstol.

Mange vil nok synest det høyrest rart ut at den som ikkje trur på Jesus er allereie dømde, sjølv om vi får ei lita forklaring på det. I vår tid kan vi kjenne oss trygge på den realfaglege kunnskapen og så er det mange som av den grunn kallar seg ateistar. Men den realfaglege kunnskapen gir då ikkje svar på alle livets spørsmål, utan at du har ei tru som nokolunde stemmer over eins med den. Så vi kan godt tru på Jesus samtidig som vi har realfagleg kunnskap.

Men her kjem vi altså over på juss, når Kristus vart hendretta, var det eit justismord, han var rettferdig og det viste Gud ved at han reiste han opp att frå dei døde. Så spørst det om du vil seie deg samd i det. Dersom du trur på han og sannar at han er herre, då dømmer du ikkje den rettferdige, men frikjenner han, dømmekrafta di duger, du vert erklært rettferdig ved trua på han og du sjølv vert frikjend, du vert frelst ved å sanne at han er Herre. Men dersom du ikkje det vil, viser det at du dømmer den rettferdige og er derfor urettferdig, dømmekrafta di duger ikkje og det er eigentleg ikkje forstandig heller.

Innlegg og komentarar på Facebook.

Torbjørn Sivertstøl har delt et innlegg.

Simen er forskar ved Ragnar Frish-senteret, han er datautviklar og har vore med på å utvikle «BigData». Det er eit stort datasystem som har rasjonalisert vekk mange forskarjobbar på Statistisk Sentralbyrå og dette var vesentleg i den omstillingsprosessen som Christine Meyer skulle leie, men som vart så konfliktfyllt. Mange prøvde også å forstå konflikta som ein motsetnad mellom to retningar i sosialøkonomien, Keynes retning (Frish) og Friedmanns retning.

Det handlar også om forskarens fridom, der han får bruke sin ekspertise. Då er det vesentleg at han får fridom til å bruke sin forstand, innsikt og teft til å stille hypoteser (rasjonalisere) og prøve dei. Men no kan computerane også byrje å rasjonalisere og verte dess sterkare konkurrentar til forskarane.
Så eg vil seie det slik at eg er viss på at Simen har noko som computeren ikkje har, han har sjel. Får håpe han ikkje vert så framandgjord for sitt eige produkt at det sluker han og fortærer han.

https://snl.no/Ragnar_Frisch

Simen Gaure

7. juni kl. 16:49

Det mest spennende er når ai-ai greiene begynner å etterrasjonalisere. “Jeg tenkte at…”, akkurat som vi gjør.

Kunstig intelligens – bra eller dårlig?Mange vil nok hevde at kunstig intelligens er noe som er nytt i de senere år, men det er misvisende. Det er en grunn til å dvele litt på begrepet «kunstig intelligens», eller AI som vi ofte benevner det som – hva er egentlig dette? En AI er noe, i form av et program eller innretning, som basert…

http://nordnorskdebatt.no/article/kunstig-intelligens-bra-eller 

pastedGraphic.png

Torbjørn Sivertstøl Vi kunne tenke oss ein situasjon der menneska levde i symbiose med sine computerar 

og dei vart etter kvart så avanserte at dei vart konkurrentar til menneska og byrja å få makt over dei, så menneska måtte gjere opprør og gå til krig for å frigjere seg. 

https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/1365938643538390/ 

Slikt har det vorte laga sciencefiction-filmar om. Men vi lever allereie i ei laus symbiose med våre computerar og problemstillinga er for lengst aktuell.

The Power of Synthetic Biology

Hashem Al-Ghaili

Torbjørn Sivertstøl Der er ein motsetnad mellom økonomiske og politiske maktinteresser og den fridomen og makta forskaren har med sin kompetanse. På toppen av det heile ber forskinga, spesielt grunnforskinga, preg av at vi skal prøve å finne ut av noko som ingen av oss veit med visse på førehand. Ingen er fullt kompetent til å seie på førehand kva som vil føre fram, så forskinga ber preg av gambling og den er kostbar. 

Ivar Giæver har forklart dette godt i sin kritikk av APS (American Physical Society) si klimafråsegn og eg kjenner meg trygg på at den kritikken som både han og andre fysikarar kom med, var for å forsvare det som var APS si eigentlege oppgåve, å drive fysiske forsking. Så dei protesterte av reint faglege interesser og meir generelt for å forsvare forskaren sine ærelege metoder i si søking etter sanning, for soleis å forsvare forskarens renome og dermed forsvare forskarens fridom.

https://bluehost944.com/…/17/klimaforskinga-og-fysikken/ 

Filosofihistorisk såg han det som den tradisjonelle motsetnaden mellom moralfilosofi og naturvitskap og tilsvarande såg såg det i samanheng med motsetninga mellom tradisjonen i den katolske kyrkja og evangelisk kristendom.

Torbjørn Sivertstøl 

Nok ein gong kan vi følge den moralfilosofiske tråden heilt tilbake til det gamle Hellas. Folket førde klagemål mot Sokrates for å få han hendretta. Platon meinte det var eit justismord og førde klagemål mot folket og argumenterte for diktatur, der ei lærd elite skulle styre med diktatorisk makt. Platonisme finn vi soleis igjen både i politiske ideologiar og i religion, også når platonismen kom inn i kyrkja. 

Men biblens forklaring på det vondes problem er litt annleis enn i platonismen, den seier at synda skilde menneska frå Gud, så dei vart forbanna og utstøytte. Derfor førde ikkje denne moralfilosofiske og religiøse søkinga fram, denne verda sine vise vart til skammar og det vert dei framleis. Men med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Det gjorde skilnaden og det gjer det framleis.

1.Kor.1,18 For ordet om krossen er dårskap for dei som går fortapt, men for oss som blir frelste, er det Guds kraft. 19 For det står skrive:

Eg vil gjera ende på visdomen hos dei vise,

og klokskapen hos dei kloke vil eg gjera til inkjes.

20 Kvar er så dei vise? Kvar er dei skriftlærde? Kvar er dei kloke hovuda i denne verda? Har ikkje Gud vist at visdomen i verda er dårskap? 21 For då verda ikkje nytta visdomen til å læra Gud å kjenna i hans visdom, då valde Gud å frelsa dei som trur, ved den dårskapen vi forkynner. 22 For jødar spør etter teikn, og grekarar søkjer visdom, 23 men vi forkynner ein krossfest Kristus. Han er ein snublestein for jødar og ein dårskap for heidningar. 24 Men for dei som er kalla, både jødar og grekarar, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visare enn menneske, og Guds veikskap er sterkare enn menneske.

Jesus velsigna småborna, så dei skulle altså ikkje vere forbanna og utstøytte. I trua på han kan vi framleis be han om å velsigne både oss sjølve og dei og held vi oss til den evangelsike forkynninga og vert verande i hans Ord, så vert vi verande i velsigninga. Det er om å gjere å be han om å bevare oss i velsigninga og bevare borna i velsigninga om gjennom oppveksten og resten av livet.

Vi vert velsigna ved at vi tek imot Guds Ord og Guds Ande og slik utrustar Gud oss til å tene han, så velsigninga gjer oss kompetente til å delta i samfunnet. Moderne naturvitskap og realfag er noko nytt i forhold til den moralfilosofiske tradisjonen og vart problematisk for den. På mange måtar vart den problematisk for kristendomen også, men eg hevdar at Gud har gitt oss sitt Ord og sin Ande, og med den innsikta og med den utrustninga vert vi kompetente til å delta også i naturvitskapleg og realfagleg opplæring og forsking. Men som så alle andre må vi forstå kva nivå vi ligg på. Gud er suveren med sitt Ord og sin Ande, som han har gitt i våre hjerte, men også her må vi sjå vår avgrensing og forstå kva nivå vi ligg på (Rom.12,1-5).

Torbjørn Sivertstøl Men i vår tid er det mange som har vendt seg bort frå den evangeliske forkynninga og opplæringa, i staden for å gå vegen til Faderen, har dei spora av i tråd med den tradisjonelle moralfilosofiske og religiøse søkinga. Avsporinga skjedde og skjer framleis på den tida då ein ung mann er interessert i å få seg ei ung jente som kjæraste og sidan som kone. For i tråd med den tradisjonelle moralfilosofien hevdar då visse lærde, prestar, moralfilosofar, politiske filosofar og politikarar at han ikkje ein gong er kompetent til å snakke med henne om det, han er for ung, dum, ulærd og vond til det, så dei bannlyser han og støyter han ut. Men då viser det seg at problemet er at dei lærer folket opp til inkompetanse, for å få makt over dei på grunnlag av deira inkompetanse, stikk i strid med det som var mentaliteten når pietistane starta med skulegang for vanlege folk. Først og fremst var det for at dei sjølve skulle kunne lese Guds Ord og lære å forstå kva som var rett og sant. Dernest var det for at dei skulle verte kompetente til å delta i demokratiet, så vi kunne verte sjølvstendige som menneske folk og nasjon.

Men no ser vi altså så tydeleg at folk tvert om vert opplærde til å verte inkompetente. Menn og kvinner er ikkje lengre kompetente til å snakke saman, så pass at ein mann kan fri til ei kvinne og ho kan svare han på ein skikkeleg måte. På grunn av den inkompetansen vert dei ikkje kompetente til å delta i samfunnet på ein skikkeleg måte, det er nettopp det som viser seg i metoo-aksjonane og i PrideParadene.

Simen Gaure har delt et minne.

10. juni kl. 08:24 ·

Her har vi en typisk metoo-sak fra noen år siden. En slibrig gakkgakk prøver seg, men blir avslørt som pengelens.

Småpraten går

Torbjørn Sivertstøl Bra ho forstår språket, så ho forstår hans gode hensikter og er i stand til å svare. Men meir nyare metro-saker tyder på at hoa ikkje er i stand til det lenger. Kanskje ho har vorte forgifta av miljøgifter eller vorte senil på sine gamle dagar?

Torbjørn Sivertstøl I vår tid vert menneska tydelegvis opplærde til å verte inkompetente, slik at menn og kvinner er ikkje lengre kompetente til å snakke saman, så pass at ein mann kan fri til ei kvinne og ho kan svare han på ein skikkeleg måte. På grunn av den inkompetansen vert dei ikkje kompetente til å delta i samfunnet på ein skikkeleg måte, det er nettopp det som viser seg i metoo-aksjonane og i PrideParadene.

Det har seg slik at mange som har vendt seg bort frå den evangeliske forkynninga og opplæringa. I staden for å gå vegen til Faderen, har dei spora av i tråd med den tradisjonelle moralfilosofiske og religiøse søkinga. Avsporinga skjedde og skjer framleis på den tida då ein ung mann er interessert i å få seg ei ung jente som kjæraste og sidan som kone. For i tråd med den tradisjonelle moralfilosofien hevdar då visse lærde, prestar, moralfilosofar, politiske filosofar og politikarar at han ikkje ein gong er kompetent til å snakke med henne om det, han er for ung, dum, ulærd og vond til det, så dei bannlyser han og støyter han ut. Men då viser det seg at problemet er at dei lærer folket opp til inkompetanse, for å få makt over dei på grunnlag av deira inkompetanse, stikk i strid med det som var mentaliteten når pietistane starta med skulegang for vanlege folk. Først og fremst var det for at dei sjølve skulle kunne lese Guds Ord og lære å forstå kva som var rett og sant. Dernest var det for at dei skulle verte kompetente til å delta i demokratiet, så vi kunne verte sjølvstendige som menneske folk og nasjon.

Simen Gaure

Gamle-Ivar liker ikke historiepulveriseringen.

Det skal være trellkvinne i byvåpenet! – MinervaModerniseringen av Oslo byvåpen er høy på OsloMeth.

https://www.minervanett.no/det-skal-vaere-trellkvinne-i-byvapenet/ 

Torbjørn Sivertstøl “St.Halvard”, Oslo sitt svar på James Bond sin vodka-martini. Men renessansen (gjenfødinga) for St.Halvard er førebels temmeleg puslete.

Simen Gaure

11. juni kl. 16:12 ·

Nå skal jeg ta bussen hjem, men siden jeg er slik en snill og kultivert person vil jeg gjerne dele denne … øh … iherdige … musikkfremførelsen med alle.

Alf og Gina Gledens olje.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=9r2PS3W1eYc 

Therese Sollien Alf er virkelig god til å le. https://youtu.be/zg5CLY_xCZk

Therese Sollien Jesusvenner har mange bra hits. Gledens olje er selvsagt den beste, men den her er også veldig god: https://youtu.be/VKh-1chGH6Q

Simen Gaure Her er et internasjonalt bidrag. https://www.youtube.com/watch?v=NX5xIRUcPyI

Jan Terri – Ave Maria

Torbjørn Sivertstøl Livets vatn er gratis, vi får det av berre nåde og det er herleg, det er sjølve gledeskjelda https://www.facebook.com/william.d.thomas.3/videos/696760263769827/?hc_location=ufi

Simen Gaure

Jeg kjenner et par samfunnsstøtter som i hine hårde dyrket noe greier i skogen til eget forbruk. Tror de sluttet etter at t-banevognen de fraktet bæreposene med avlingen i ble raidet av politifolk som heldigvis så etter noe annet.

Nå for tiden er det castorbønner/kristpalme som dyrkes i Tyskland. Vi får håpe det også utelukkende er til privat forbruk.

Ermittler in Köln: Verdächtiger soll “biologische Waffen” hergestellt haben – WELTDer in Köln festgenommene Tunesier wird beschuldigt, hochgiftiges Rizin hergestellt zu haben. Außerdem besteht ein Anfangsverdacht wegen der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat gegen den 29-Jährigen.

Mette Tunold-Hanssen Han hadde neppe tenkt å drikke avkoket

Geir Sørensen Er det det de kaller risin til egen bak?

Simen Gaure Det er mulig han var ukunnig. Egentlig skulle han lage lakserolje fordi han er plaget med forstoppelse, men så slo han opp på feil side i kristpalmeboken, også ble det ricin isteden. Fort gjort. Forstoppelsen blir nok mindre plagsom med det også.

Anders Jelmert Den “ende”lige løsningen.

Torbjørn Sivertstøl Den “ende”lege openberringa som gjer ende på ………???

Kölner Verdächtiger soll „biologische Waffen“ hergestellt haben

https://www.welt.de/politik/deutschland/article177542746/Ermittler-in-Koeln-Verdaechtiger-soll-biologische-Waffen-hergestellt-haben.html 

Eric Nævdal

Facebook spør om hva jeg lurer på. Akkurat nå lurer jeg på om Simen Gaure får apoplektisk anfall om han leser denne forskningsartikkelen.Jeg lurer også på hva “The Philosophy of Mathematics Education” er for noe.

The Ethics of Mathematics: Is Mathematics Harmful?

In this chapter I challenge the idea that mathematics is an unqualified force for good. Instead I show the harm that learning mathematics can inadvertently cause unless it is taught and applied…

Simen Gaure Jeg liker sånn tomgangskjøring i akademia. Neste spørsmål er hvilke skader individ og samfunn kan påføres ved at noen lærer filosofi, pedagogi eller ballett.

Eric Nævdal Da har du et åpnere sinn enn det jeg har.

Simen Gaure Hmm, ja, faren er at noen idioter blant lærerutdannere leser slik smusslitteratur. Når en artikkel om matematikkundervisning har Bloor, Derrida, Foucault, Lyotard og Marx på referanselisten i tillegg til 12 artikler av forfatteren selv, er det ikke noe godt tegn.

Torbjørn Sivertstøl Pytagorearane hadde ei frelseslære og Platon brukte matematikken til å forklare si tru på «det godes ide». Sidan har det vore tradisjon å samanlikne, for ikkje å seie koble, moralfilosofien med matematikken. 

Men så er det visst mange revolusjonære som forestiller seg at dei med sin alternative moralfilosofi treng å opponere mot matematikken og vidare mot sjølve rasjonaliteten i realfaga, med ei anna metode enn den hypotetisk deduktive.

For nokre tiår sidan var akademiske kristne svært så hekta på å forklare si tru på Gud på liknande vis, med behovet for ein allmenngyldig moral og behovet for nåden i Kristus, dei kalla det apologetikk. Utviklingslæra fekk unngjelde, men for meg var ikkje poenget å avsanne den, men å tru at Gud har skapt alle ting, også gjennom utvikling. Og det gjer han framleis.

På ei tid då eg tenkte på dette sa Jesus til meg gjennom tyding av tungetale at eg skal ikkje gå krokbøygd og bere han, men han skal bere meg. Det er ikkje slik som med avgudane laga av stokk og stein, som folk må bere og som dei vert trælar under. Men den sanne og levande Gud har openberra si frelse for oss i Kristus, ved han han vekte han opp frå dei døde. Ordet om korset er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur, vi får kjenne kreftene av hans oppstode frå dei døde.

Herrens auge fer ut over heile jorda, så han med si kraft kan styrkje dei som heilhjerta held seg til han (2Krøn.16,9). Det er viktig for meg, spesielt fordi eg ventar meg at slik vil han gje meg hjelp i form av ei kone, for eg har bedt han gje meg ei frelst kvinne til kone. Herren er sjølv kjelda med det levande vatnet, frelseskjelda, gledens kjelde og eg forstår det slik at det er den det er talt om symbolsk i skapingssoga i 1.Mos.2, så fundamental er den for vårt liv i samfunn med Gud. Den vatna jorda og så skapte han mannen av jord og så bles han livets ande i nasa hans, så han vart til ei levande sjel. Slik er den kristne vekkinga no også, for Gud er den same, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Med den Anden og det livet gir han liv til vår sjel og vekker oss opp til liv i samfunn med seg og det er om å gjere for meg å få oppleve at han gir meg ei kone ved at han vekker henne også opp til liv i samfunn med seg, han er sanninga som set oss fri, kjærleiksforholdet mellom han og hans brud er suverent: 

2.Kor.11.2 For eg brenn av omsut for dykk, som Gud sjølv. Eg har trulova dykk med Kristus, og berre med han, så eg kan føra dykk fram for han som ei rein møy. 3 Men eg er redd at liksom ormen dåra Eva med sine svikråder, såleis skal òg tankane dykkar førast på avvegar, bort frå den ærlege og reine truskapen mot Kristus.

Norske menns IQ faller. Hva så?

Norske menns kognitive evner har gått ned, og en ny studie legger skylden på miljøfaktorer.

https://www.aftenposten.no/viten/i/Kv9Ld4/Norske-menns-IQ-faller-Hva-sa

Simen Gaure har delt et innlegg.

21. juni kl. 13:50 ·

Fin utlegning av Bernt og Ole.

Rolf Marvin Bøe Lindgren

21. juni kl. 13:37

Jeg har alt skrevet litt om dette: https://www.dagbladet.no/…/nei-vi-har-ikke-blitt-d…/69232218

Norske menns IQ faller. Hva så?Norske menns kognitive evner har gått ned, og en ny studie legger skylden på miljøfaktorer.

Torbjørn Sivertstøl Genetisk er vi ulike og biologisk sett er det viktig med genetisk mangfold i eit folk, det betyr også at vi passar til ulike oppgåver i samfunnet, så ikkje alle har like stor økonomisk suksess heller. Men her er det mykje anna som også spelar inn og kor mykje av dette som er naturleg og realistisk, for ikkje å seie rett og rettferdig, er eit ope spørsmål. Men menneske har vel størst sjanse for å lukkast ved at det får vere den det er. Det er eit spørsmål om tilpssing, i følgje Darwin. Men dersom mennesket ikkje får lov til å vere den det er, så betyr det at det er dårleg tilpassa. Slik verkar kravet om at vi skal vere mest mogleg like, som om det var rettferdig. Resultatet er eit kunstig krav om tilpassing, der nokre lukkast og andre får mindre sjanse til å lukkast.

Spesielet har mannen eit kromosom som kvinna ikkje har, kjønnskromosomet Y, det kodar for primær mannleg kjønnskarakter og ved at det påverkar mange andre gen kodar det indirekte for sekundær mannleg kjønnskarakter. Kravet om likestilling, at mann og kvinne skal vere mest mogleg like, er derfor kunstig og verkar som eit krav om at nokon skal misslukkast både med si naturlege tilpassing og sin integritet i samfunnet.

Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Kristus har betalt prisen for oss med sitt eige blod, for å frelse oss for æva og gi oss evig liv, så slik er vi i utgangpunktet like mykje verdt, her er det ingen skilnad, Gud gjer ikkje skil på folk. Vi får den Heilage Ande ved trua på Kristus, av berre nåde, utan krav om gjerningar (Gal.3). Då treng vi heller ikkje prøve å gjere oss til noko anna enn det vi er, det er tvert om vesentleg for kvar og ein av oss å vere ærlege og komme til han slik som vi er. 

Joh.Op.2216 Eg, Jesus, har sendt min engel til å vitna for dykk om dette i kyrkjelydane. Eg er Davids rotrenning og ætt, den klåre morgonstjerna.» 17 Anden og brura seier: «Kom!» Og den som høyrer det, skal seia: «Kom!» Den som tyrstar, skal koma, og den som vil, skal få livsens vatn for inkje.

Herren er sjølv kjelda med det levande vatnet. Elvane i elvekulturen i Mesopotamia er omtala i 1.Mos.2, men her er dei brukte som symbol på kjelda med det levande vatnet. Slik har det med vår underbevissthet å gjere og vår «underliggande intelligens», om du vil. Og det er om å gjere at det ikkje tørkar ut. Gud gjer sitt verk med oss, ved sitt Ord og sin Ande. Med sin Ande openberrar han Ordet for meg og gir meg ei herleg og vidunderleg kvile som overgår min forstand (Heb.3-4). Men det betyr slett ikkje at den er uforstandig.

Torbjørn Sivertstøl Eg lurer på kva slags «IQ-testar» prestar og andre moralfilosofar, politiske og/eller religiøse leiarar brukar, når dei konkluderer med at ein ung norsk mann ikkje er kompetent til å snakke med ei ung norsk kvinne, med tanke på å fri til henne, for å få seg ein kjæraste og ei kone. Så dei endåtil gjer det til ei politisk og økonomisk kampsak at ho skal halde fram med å vere overkompetent til det. 

Dette stemmer i alle fall ikkje med evangelisk kristendom, enkelt og greitt. Men kva med biologien? Den seier livet er naturleg nok ein kamp for tilværet og då er det no essensiellt for ein norsk mann og ei norsk kvinne å forstå at dei naturleg nok har ei felles sak å kjempe for. Slik er det om å gjere å bruke intelligensen til å tenke og samtale konstruktivt og arbeide for å bygge opp felles verdiar.

Kva er det då for slags merkelege «IQ-testar» som konkluderar med at vi ikkje er kompetente til det, så vi ikkje skal få lov til å bruke intelligensen slik?

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: