Skip to content

Liberalisme eller populisme? Den ”frigjorde” kvinna har erstatta den frie personlege samtala med Goebbels-retorikk.  

Innleiing.

Venstre, med Trine Skei Grande kjempar no mot den norske mann sitt tilvære med Goebbels-retorikk. Desse Pride-paradene manifisterer splitt- og hersk-politikken i Stm.74 1979 og stadfester at religion er opium for folket, den får det til å nyte sin eigen sjølvdestruksjon. 

Gi folket brød og sirkus, var det ein som sa, så er dei fornøgde. Og sirkuset han tenkte på, var gladiatoroppvisningane i det gamle Romarriket. Det og var kamp mot visse menn sitt tilvære. Men kristendomen gav folket visdom frå Gud og det gjer den framleis, så vi får ein vitug liberalisme og populisme. 

Men mykje har skjett sidan då, menneska har sett og opplevt moglegheita for å tenke meir konstruktivt enn som så, for å få seg eit meiningfullt liv. Modernismen var konstruktiv tenking, men postmodernismen vart ein reaksjon mot mykje av det. Så kva feilar?

Dagens Venstre vitnar om ei sosialisering med ein moral og ein politikk som er så menneskefiendtleg og inhuman, at ein mann ikkje skal få lov til å seie til ei kvinne at han er glad i henne, med tanke på å fri til henne, for å få seg ein kjæraste og ei kone. Den menneskefiendtlege og livsfiendtelege moralen og politikken forbyr menneska soleis å utvikle sine personlege, menneskelege, sjelelege eigenskapar og medmenneskelege sosiale eigenskapar. Med falskhet og hyklarskap vert ikkje ekte kjærleik mellom mann og kvinne tillatt, så det vert ikkje noko av ekteskap og familieliv, det som naturleg nok skulle vere den mest grunnleggande sosiale eininga i samfunnet. 

Biletet er henta frå Venstre si FB-side, der det er brukt til annonsa:

 

Venstre på Pride 2018

http://spikerscorner.blogspot.com/2017/06/stortingsmelding-nr-74-av-1979-var-en.html?m=1 

Sitat frå https://no.wikipedia.org/wiki/Brød_og_sirkus :

Brød og sirkus (latin: panem et circenses)[1] er et uttrykk som brukes i overført betydning for å kritisere både en stats forsøk på å pasifisere sine borgere, og borgernes egen villighet til å la seg bestikke med overfladiske og dekadente gaver.

Historie

Uttrykket stammer fra en satire av den romerske dikter Juvenalis som levde fra ca. 55 til ca. 135 e.Kr. I denne sammenheng refererer «brød og sirkus» til den romerske politiske elites praksis med å dele ut gratis brød og avholde store offentlige arrangementer (f.eks. gladiatorkamper og hesteveddeløp) for å pasifisere et urolig folk som hadde solgt sin politiske frihet.

Juvenalis:

Nå da dette forsumpede folk, som engang hadde makten og delegerte den til sine ledere sammen med fasces og kommandoen over legionene, ikke lenger har noen stemmer å selge, er det bare to ting som står i hodet på det: brød og sirkus.

Sitat frå https://snl.no/religion_er_opium_for_folket :

Religion er opium for folket, uttrykk som skriver seg fra Karl Marx’ Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1844).

Kristeleg populisme eller antikristeleg populisme?

Den fyrste kristne tida, med profeti om framtida

Når Jesus gjekk her på jorda, søkte han Faderen i løynkammerbøna og så gjekk han ut og forkynte evangeliet om Guds rike til dei han møtte. Og disiplane hans var med han og han lærde dei opp til nettopp denne gjerninga. Dei prioriterte å gå til den fattige og ulærde underklassa og lære dei opp. Når dei tok imot Guds Ord og erkjente sanninga i Guds Ord, så lærde dei å snakke sant og slik fekk han dei i tale. Han er Guds Ord og det vart sått i menneskehjerta og noko av det voks opp, så det bar grøde. Når Ordet ved trua smeltar saman med oss i våre hjerter, får vi komme inn til Guds kvile, for vi får oppleve at Gud gjer sitt verk med oss ved sitt Ord og sin Ande. Då vert vi som slikt såkorn som vert sått i verda og veks opp og ber grøde. 

Så vi kan kalle det ein populisme der folket lærde seg å snakke sant, dei vart opplærde i sanning og rettferd.

Men Jesus vart svike av ein av sine disiplar. Han vart prototypen på den Duglause Hyrdingen.  Sak.11 profeterte også om ein framtidig versjon av den Duglause Hyrdingen og han vert tydelegvis omtala som den Lovlause som gjer seg sjølv til gud og set seg inn i Guds tempel.

2TE 2,1 – 2TE 2,12 {DEN LOVLAUSE}  Når det gjeld vår Herre Jesu Kristi kome og korleis vi skal samlast med han, bed vi dykk, brør: 2 Lat dykk ikkje så lett driva frå vitet, og lat dykk ikkje skræma, korkje av åndsopenberringar, av påstandar, eller av brev som seiest vera frå oss, om at Herrens dag er komen. 3 Lat ingen dåra dykk på nokon måte! For fyrst må fråfallet koma og Den Lovlause syna seg, han som endar i fortaping, [Den Lovlause: Antikrist. Sjå 1 Joh 2, 18. 22.] 4 han som står imot og opphøgjer seg over alt det som menneske kallar gud og tilbed. Ja, han set seg i Guds tempel og gjer seg sjølv til gud. 5 Minnest de ikkje at eg sa dette då eg var hjå dykk? 6 Og de veit kva som no held att, så han fyrst stig fram når hans tid kjem. 7 Løyndomen i lovløysa er alt verksam med si kraft; men han som enno held att, må fyrst rydjast or vegen. 8 Då skal Den Lovlause syna seg. Men den dagen Herren Jesus kjem i herlegdom, skal han tyna han med pusten frå sin munn og gjera han til inkjes. 9 Når Den Lovlause kjem, har han si kraft frå Satan, og han står fram med stor makt og med under og falske teikn. 10 Med allslags urett forfører han dei som går fortapt, fordi dei ikkje tok imot og elska sanninga, så dei kunne verta frelste. 11 Difor sender Gud over dei ei villfaring som gjer at dei trur lygna. 12 Såleis får dei sin dom, alle dei som ikkje trudde sanninga, men hadde si glede i uretten.  

Fordi folk ikkje tok imot og elska sanninga og trudde på den, så dei kunne verte frelste, men hadde si gelde i uretten, klarde han å forføre dei. Soleis kan vi tale om ein antikristeleg populisme. Den er som ugras som bondens fiende sår i kveiteåkeren hans.

”Kristeleg populisme” og ”Antikristeleg populisme” i historia.

I nord-vest-Europa og Nord-Amerika vart evangelisk kristendom grunnleggande for utvikling av demokrati og nasjonal frigjering, så vi kan kalle det kristen populisme og det har sidan slått gjennom i resten av Europa og Amerika og det er ein prosess som framleis er på gang. Det er då tydeleg at demokratisk utvikling har ført til opplysning og velstand. Men vi på hugse på at evangelisk kristendom har vore grunnleggande for denne utviklinga, slik at vi held fram med å ære og takke Gud og Lammet for frelsa (Op.4,1-14 & Salme.2).

I Russland vart populismen antikristeleg, så der vart det diktatur. I den siste tid har imidlertid ”kristen populisme” fått gehør der også og eg er viss på at det har verka positivt og konstruktivt på samfunnsutviklinga, men motsetnaden til den Lovlause er framleis tydeleg i dette samfunnet.

Dette vil eg vise ved å referere til artiklar, sjå Appendiks.

Islam er antikristeleg populisme, så i dei muslimske landa vart det diktatur. 

Men eg vil presisere at det primære og grunnleggande ikkje er innføring og overgang til demokrati, men å forkynne Guds Ord, så det vert motteke og forstått. Då vender det ikkje tomt tilbake, men utfører det som Gud sender det til. Ordet vert sått som såkorn som spirer og veks og ber grøde. Han vil gjere sitt verk ved sitt Ord og sin Ande. Det ynskjer vi å få sjå resultat av.

Den ”frigjorde kvinna” har erstatta den evangeliske forkynninga og den frie personlege samtala med Goebbels-retorikk.

Den kristne vekkinga og den åndelege nedtrakkinga.

I 1.Mos.2 er det sagt at Gud skape mannen av mold frå marka og bles livsens ande i nasa hans, så han vart til ei levande sjel. Sidan skapte han kvinna av mannens sidebein, så dei skulle vere eitt kjøt, ein lekam, og ho skulle vere ei hjelp som høvde for han. Så er der visst faktisk dei som har lurt på om ho har sjel eller ikkje. Men Bibelen seier at sjela er i blodet, så alle dyr som har blodomløp har sjel. Då må vel kvinna også ha det. 

Og eg har bedt Gud gi meg ei frelst kvinne til kone, så det må no vere ei kvinne som har sjel og som får oppleve at Jesus frelser hennar sjel, at han gir ånd og liv til hennar sjel og vekker henne opp til liv i samfunn med seg. Så det vert mogleg å prate med henne som ei levande sjel, så det går an å føre ei personleg samtale med henne.

Men kvinnerørsla har protestert mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen og manne er hovudet for kvinna og har dermed protestert mot skapingssoga i 1.Mos.2. Dermed kuttar dei ut slik personleg samtale, prøver å unngå det, hindre det og vil endåtil forby det. Så med deira sosialisering og i deira sosialistiske samfunn vert slike menn bannlyste og utstøytte. Menn med godt utvikla menneskelege sjelelege eigenskapar vert utstøytte. Det er fordi dei er dyriske og det krev dei at mennene skal vere også.

Vi veit at Jesus gir oss ånd og liv og vekker vår sjel opp til liv i samfunn med seg. Og vi veit at vi får motstand som utartar seg som den åndelege nedtrakkinga, nedtrakkinga av tempelplassen, føregarden. Så det er den fysiske naturen som prøver å få makta over det åndelege livet med Gud, med det resultat at den trakkar det ned, slik er det drepande for det åndelege livet i samfunnet med Gud. 

Nettopp slik verkar kvinnerørsla sin protest mot Paulus si lære. Naturleg nok vil ein mann tale venleg til kvinner for å få dei til å like han i von om å få ei personleg samtale der han får fri til ei kvinne. Men dette har dei protestert mot. Korleis skal han då gjere det? Ved kroppslege tilnærmingar? Men då kan dei oppfatte det som seksuell trakassering. Men feilen er den åndelege nedtrakkinga dei allereie driv med kvinnepolitikken sin. Den fundamentale feilen er den åndelege nedtrakkinga med den marxistiske materialismen og det mekanistiske verdbiletet. Og eg presiserer at det er ikkje mekanikken sin feil.

Eg tenker meg at Sakarja profeterte om dette, som det veldige fjellet framfor Serubabel.

SKR 4,6 – SKR 4,7 Då tok han til ords og sa til meg:   Dette er Herrens ord til Serubabel:  Ikkje med makt og ikkje med kraft,  men med min Ande,  seier Herren, Allhærs Gud.  7   Kven er vel du, du mektige fjell?  Framfor Serubabel skal du verta ei slette.  Han skal føra fram toppsteinen,  medan dei ropar:  “Nåde, nåde vere med han!” [føra fram toppsteinen: fullføra tempelbygget (v. 9).]  

Er Frp eit populistisk eller eit liberalt parti?

Vi ser at der er dei som har kalla eit Fremskrittspartiet for eit populistisk parti (Appendiks), med det godtek dei ikkje sjølve, dei kallar seg eit liberalt parti. I følgje liberalisten John Lock skulle det vere religionsfridom, så kyrkjene skulle få lov til å lære og forkynnet det som står skrive i Bibelen. Og i fylgje Paulus er Kristus hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Dette har det vorte protestert mot og så har det vorte innført vigsel av homofile ektepar i kyrkja. Dette bryt med tru- og religionsfridom for kristne kyrkjelydar. Likevel har Frp gått med på det og då har dei fjerna seg frå liberalismen og er i ferd med å gi dei rett som kalla Frp eit populistisk parti. For dette er antikristeleg populisme og historia viser at det har bana vegen for diktatur og det er nok nettopp det som er poenget.

https://bluehost944.com/2018/05/22/opposisjonen-mot-mannens-optimistiske-tru-og-hans-konstruktive-tenking-for-a-fa-seg-eit-meiningsfullt-liv-og-motarbeidinga-av-hans-arbeid-for-a-produsere-noko-verdifullt-viser-seg-no-i-draku/ 

Trine Skei Grande leia Venstre inn i  regjeringa og gav både den og Frp eit meir antikristeleg populistisk preg på kostand av liberalismen.

Sylvi Listhaug vart pressa ut av regjeringa og så kom Venstre med i regjering, leia av Trine Skei Grande. Ho og Frp sin  John Georg Dale har visst «funne kvarandre», slik dei demonstrete i BygdePride i Volda.

https://www.nrk.no/mr/xl/tusenvis-av-mennesker-i-bygdepride-i-volda-1.14035776

På 1970-talet bar Venstre preg av populisme (Appendiks), men kvinnerørsla sin protest mot Paulus si lære gjorde populismen antikristeleg og Venstreleiar Trine Skei Grande har brukt å ta del i 8.mars demonstrasjonar. No når Venstre vart med i regjeringa vart dei ein del skriveri om korleis ho oppførde seg i bryllaupet til Sp-politikar Ola Borten Moe. 

https://www.nrk.no/norge/ola-borten-moe_-_-trine-skei-grande-mistenkeliggjor-mannen-1.14000412 

https://resett.no/2018/04/10/dette-skjedde-pa-bryllupsfesten-i-2008-hvor-trine-skei-grande-var-gjest/ 

Eg syntest eigentleg det var utriveleg og uhyggeleg å høyre, men interessert meg ikkje særleg for det, kvifor skulle dette ende i massemedia lenge etterpå, kva hadde dette med politikk å gjere? Men når vi ser korleis ho og andre ”kvinnesaks-kvinner” engasjerer seg politisk, nettopp når det gjeld kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne, som eigentleg er på det personlege plan, så er det då relevant! Dette som eigentleg ligg på det personlege, private og medmenneskelege plan i lokalmiljøet, det er det nettopp dei som gjer til ei offentleg og politsk sak, ja, så det ikkje vert noko av verken ekteskap eller familieliv.

I 8.mars-demonstrasjonane gir dei inntrykk av at dei er så velutdanna og til dels moralsk danna at dei med sin moral held mannens interesse av å få seg ei kone for å vere noko umoralsk, så dei ikkje vil fornedre seg til å bry seg om det, men tvert om protesterer mot det. Så dei heller ikkje vil fornedre seg til å audmjuke seg for Gud og be om nåde, slik som evangeliet lærer oss. Men det er hyklarisk og ikkje frigjerande. Det avslørte ho sjølv i dette bryllaupet drakk ho seg full og så kleiv ho opp på ein stol og annonserte at ho ville ha seg mannfolk. Så byrja ho å beføle menn inntil ho fekk med seg ein yngre mann ut på marka der ho fekk seg ein seanse. Det viser då at ho har naturlege og normale kjønnsdrifter, men med denne kvinnekampen sin har ho undertrykt dei med hyklarisk moralfilosofi. Og i desse Pride-paradene held ho fram med det. 

Denne forteljinga tyder på at ho har svært mangelfullt utvikla sjelelege og sosiale eigenskapar, så ho ikkje er i stand til å samtale personleg med ein mann for soleis å inngå eit kjærleiksforhold. Og det er då nettopp dette som viser seg i deira protest mot Paulus si lære. Dei skryt av å ha gode sosiale og humane eigenskapar og kritiserer andre for ikkje å ha det, men det er nettopp det dei ikkje har og ikkje utviklar med denne protestrørsla. 

Einskildmennske vert knebla og utstøytte, men Gud vel ut einskildmenneske og brukar dei.

Slik vert norske menn utstøytte, så dei ikkje ein gong skal få lov til å snakke med ei norsk kvinne med tanke på å fri til henne. Så politikken er at vår farsætt skal døy ut, vi og vår skjebne vert fortia til samanlikning med korleis jødane si skjebne i Tyskland fortia under andre verdskrig, det var noko som det ikkje vart snakka om. Etter andre verdskrig er det mange nynasistar som nektar for at der var noko Holocaust og jødeutrydding under andre verdskrig. Det er løgn og historiforfalsking. 

Etter at Jesus hadde stått opp frå dei døde, betalte dei jødiske prestane soldatane for å få dei til å seie at det var Jesu læresveinar som hadde stole liket. Dei betalte folk for å få folk til å lyge, det kallar vi korrupsjon. Men vi får oppleve at han lever og er med oss og talar til oss gjennom tyding av tungetale. Likevel er det framleis mange som nektar for at han stod opp att frå dei døde og som ikkje vil høyre på det som han seier eller bry seg om det, men som ignorerer det og forteier det. 

Det var viktig at Bibelen vart oversett til morsmåla og evangeliet vart forkynnt på morsmåla, slik at folk kunne høyre det og forstå kva som vart sagt og lære seg å lese, slik at dei kunne lese det og sjekke det sjølve i skriftene. Så det ikkje skulle vere så lett for nokon å erstatte Guds Ord med noko anna. Å påstå at Gud sa noko anna enn det han sa, ville då vere å lyge på han og soleis gi inntrykk av at han var ein annan enn den han var. Det kunne fungere som eit fyrste steg i ei avsporing som kunne resultere i fråfall med avgudsdyrking.

Gud valde ut sine profetar, sin Messias og sine apostlar til å tale hans Ord. Dei var vanlege menneske, vanlege menn. Mange av dei vart drepne og det var justismord til samanlikning med mordet på Sokrates, det vart spesielt tydeleg ved hendrettinga av Jesus og ved kristendomsforfølgingane. Og vi veit at prosessen mot Sokrates var lygn, baktale og propaganda for å erstatte det han sa med noko anna og påstå at det var han som hadde meint det og sagt det, for så å dømme han for det.

Det er tydelegvis også hendsikta med at dei ikkje vil tillate ein mann å tale og svar for seg sjølv, spesielt når han er interessert i å tale med kvinner, med tanke på å finne seg og vinne seg ei kone. Dei vil ikkje tillate han å seie det han eigentleg ville, det som låg han på hjertet, det som han brann for. For dei vil erstatte det med noko anna og krevje han til rekneskap for det i staden. Dei krev endåtil at han skal gå med på det og seie det i staden. Og hendsikta med det er å dømme han og farsætta hans.

SKR 3,1 – SKR 3,5 {ØVSTEPRESTEN JOSVAS SKULD OG FRIKJENNING}  Så lét han meg sjå Josva, øvstepresten, som stod framfor Herrens engel, medan Satan stod på høgre sida hans og førte klagemål mot han. 2 Herren sa til Satan: “Gjev Herren må visa deg til rettes, Satan! Ja, gjev Herren, som har valt ut Jerusalem, må visa deg til rettes! Er ikkje denne mannen ein brand, riven ut or elden?” 3 Josva var kledd i skitne klede der han stod framfor engelen. [i skitne klede: til teikn på sorg og bot.] 4 Og engelen sa til dei som stod framfor han: “Ta av han dei skitne kleda!” Til Josva sa han: “Sjå, eg tek bort syndeskulda di og kler deg i høgtidsbunad.” 5 Då sa eg: “Set ein rein turban på hovudet hans!” Og dei sette ein rein turban på hovudet hans og tok på han kleda, medan Herrens engel stod der.

Når ein mann kjem frå landsbygda på Sunnmøre inn i ein by som Bergen og Oslo, risikerer han altså at han ikkje får tale og svare for seg sjølv og presentere seg sjølv som den han er. For dei vil ikkje godta han som den han er, men med baktale prøver dei å påstå at han er ein annan enn den han er. Det må vel trygt kunne kallast framandgjering. Han får heller ikkje seie kva Jesus er for han, endåtil ikkje i ei ”kristen evangelisk forsamling”. Men det er då Kristus som har gjort Gud kjend for oss! Det avslører representasjonen av ei verdsleg makt som ikkje vil seie at Gud er den han er, men som seier at han er ein annan enn den han er. Dette kan verte gjort ved ein betydeleg oversettingsfeil og det er ein god grunn til at det er viktig med allmenn opplæring i nynorsk.

I vår tid har denne lyge- og baktale-strategien tvert om vorte til politisk propaganda, med den gjer dei sitt beste for å sanne Goebbels påstand om at dersom ei løgn vert gjenteken mange nok gangar, vert den til slutt til ei sanning. Slik har kvinnerørsla erstatta den evangeliske forkynninga og den frie personlege samtala med Goebbels-retorikk.

Skal det nasjonal-liberale velferdssamfunnet bestå?

I det gamle testamentet er det fortalt om at små og store kongerike oppstod og gjekk til grunne og Gud påstod at det var han som gjorde det slik og når han let dei gå til grunne, var det fordi han straffa dei, til pass åt dei, fordi dei ikkje æra han for at det var han som gav dei stordomstida og gjorde dei store og mektige. Men så tok han seg spesielt av israelsfolket og sa til dei at han skulle vere deira Gud og dei skulle vere hans folk, han ville velsigne dei og landet deeria så dei skulle verte velståande og slik ville han gjere dei til sitt demonstrasjonsfolk. Då måtte dei halde fram med å dyrke han og gi han ære. Og dei vart rike og kongane deira vart mektige. 

Når Herrens velsigning har gjort deg rik, då er det viktig at du ærar og takkar han for det og har di lyst og glede i han.

5MO 28,15 – 5MO 28,23 {KVA ULYDNAD FØRER TIL}  Men vil du ikkje lyda Herren din Gud, legg du ikkje vinn på å leva etter alle boda og føresegnene hans, som eg gjev deg i dag, skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg: 16   Forbanna vere du i byen  og forbanna ute på marka! 17   Forbanna vere di korg og ditt bakstetrog! 18   Forbanna vere di livsfrukt  og grøda av di jord,  det som vert født av storfe,  og det som kjem til mellom småfe! 19   Forbanna vere du når du kjem inn,  og forbanna når du går ut! 20   Kva du så tek deg føre, skal Herren senda forbanning, rådløyse og trugsmål over deg, til du vert utrudd og brått går til grunne, fordi du bar deg så ille åt at du gjekk bort frå meg. 21   Herren skal ikkje la pesten sleppa taket på deg før han har rudt deg ut or det landet du no går inn i og legg under deg. 22 Med tæring og verk skal han slå deg, med kulsing og feber, med turk og kornbrann og rust. Dette skal forfylgja deg heilt til du går til grunne. 23 Himmelen oppover deg skal vera som bronse og jorda under deg som jern. 

5MO 28,42 – 5MO 28,49 Alle trea dine og grøda på jorda di skal grashoppene ta. 43 Innflyttaren som bur hjå deg, skal nå høgare og høgare, medan du sig djupare og djupare. 44 Han skal låna ut til deg, men du har ingen ting å låna han. Han skal vera hovud og du hale. 45   Alle desse forbanningane skal koma over deg. Dei skal forfylgja deg og nå deg att til du vert utrudd, fordi du ikkje lydde Herren din Gud og ikkje heldt dei bod og føresegner som han har gjeve deg. 46 Dei skal vera teikn og under for deg og etterkomarane dine til alle tider. 47   Du tente ikkje Herren din Gud med glede og av hjartans lyst då du hadde rikeleg av alt. 48 Difor skal du, svolten, tyrst og kledelaus, ja snau for alt, træla under dei fiendane Herren sender imot deg. Han skal leggja eit jernåk på nakken din, heilt til han har rudt deg ut. 49   Herren vil senda mot deg eit folk langt bortanfrå, frå verdsens ende. Dei kjem flygande som ørnar, og du skjønar ikkje språket deira. [eit folk langt bortanfrå: babylonarane. Sml. Jer 48, 40; 49, 22.]

Når jødane kom heim att frå Babylon, byrja dei naturleg nok å arbeide for å forsyrgje seg sjølve og familiane sine, bygge seg hus, dyrke jorda og få seg hagar. Men så let Herren profetane sine seie til dei at dei skulle gå i gong med å bygge Herrens tempel, så Guds-tenesta kom i gong igjen, så ville han velsigne dei i alt deira arbeid, så dei fekk meir igjen for det. Det var eit felles dugnadsprosjekt og vi kan seie at det hadde med deira sosialisering å gjere. Og det skulle dei altså få rikeleg igjen for i deria privatliv og familieliv, i deira private økonomi og famileøkonomi. 

Men seinare vart det profetert om den Duglause Hyrdingen, han tvert om utarma folket, for han var korrupt, han gjætte slaktesauene for sauehandlarane, så dei tente seg rike. Judas vart prototypen på den Duglause Hyrdingen. Men han var allereie vraka som ein av Jesu apostlar, Jesus vald ut Paulus til apostel i staden. Men i Noreg har prestar og politikarar protestert mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Poenget er å erstatte han med den Duglause Hyrdingen.

I dokumentet 

https://bluehost944.com/2018/05/22/opposisjonen-mot-mannens-optimistiske-tru-og-hans-konstruktive-tenking-for-a-fa-seg-eit-meiningsfullt-liv-og-motarbeidinga-av-hans-arbeid-for-a-produsere-noko-verdifullt-viser-seg-no-i-draku/ 

skreiv eg om at Gud let rike oppstår og gå til grunne, det var høgtståande sivilisasjoanar, han let sine profetar profetere om dei og han påstod at det var han som skapte det slik, det var han som gjorde det og det viste han gjennom desse profetiane. Men når han skapte Israel, ville han skape ein høgare sivilisasjon som skulle vere meir langvarig, til demonstrasjon for heidningfolka, så dei skulle ta lærdom av det og forstå at det var hans plan for dei også. Då må vi legge bak oss det gamle primitive levemåten og samfunnet. Det er ein veg å gå, ein utviklingsprosess. Då må vi også legge av den gamle, primitive og vonde naturen, men det kan ikkje akkurat forståast som ein utviklingsprosess, for då drassar vi likevel med oss det gamle. Det er ikkje hjelp i å prøve å utvikle den gamle naturen til noko nytt, men vi må legge den av. 

Evangeliet fortel oss at Kristus døde i staden for oss, for å sone vår synd og betale vår skuld. Så når vi tek imot den nåden Gud gir oss i han, får vi sjå det slik at vi er krossfesta med han og gravlagde med han, slik gjekk det med vår gamle natur, for ved trua på at Gud vekte han opp frå dei døde får vi den nye naturen av berre nåde, slik det vert symbolisert i nattverden. 

Og sidan Gud tilgir oss, må vi også tilgi.

MTT 18,23 – MTT 18,35   Difor kan himmelriket liknast med ein konge som ville gjera opp rekneskapen med tenarane sine. 24 Då han tok til med oppgjerda, førte dei fram for han ein som var skuldig ti tusen talentar. 25 Men han hadde ikkje noko å betala med. Då baud herren hans at han skulle seljast, både han og kona hans og borna og alt han åtte, så gjelda kunne betalast. 26 Men tenaren fall på kne for han og bad: Ver tolmodig med meg, så skal du få det alt saman. 27 Herren tykte synd i han, ettergav han skulda og lét han gå. 28   Då tenaren kom ut, møtte han ein av dei andre tenarane som skulda han hundre denarar. Han greip han, tok strupetak på han og sa: Kom med det du er skuldig! 29 Den andre fall ned for han og bad: Ver tolmodig med meg, så skal du få det. 30 Men han ville ikkje. Han gjekk av stad og sette medtenaren sin i fengsel; der skulle han sitja til skulda var betalt. 31   Då dei andre tenarane såg det som hende, vart dei sorgfulle; dei gjekk til herren sin og fortalde han alt i hop. 32 Då kalla herren han for seg att og sa til han: Du vonde tenar! Heile skulda ettergav eg deg fordi du bad meg om det. 33 Skulle ikkje du òg ha vore mild imot medtenaren din, som eg var mild imot deg? 34 Og herren vart harm og overgav tenaren til harde fangevaktarar, til dess han hadde betalt heile skulda. 35   Såleis skal Far min i himmelen gjera med kvar ein av dykk som ikkje av hjarta tilgjev bror sin.”   

Dersom det då er nokon som ikkje vil tilgi av så fundamentale årsaker at dei fornektar Kristus og ikkje vil vite av den evangeliske forkynninga, så avslører dei at dei strir mot det nye og heng fast ved det gamle. Og fundamentalismen i dette at Djevelen er denne verda sin gud, det er ormen som strir mot kvinna. Slik strir han mot utviklinga av eit meir sivilisert samfunn.

ÅPE 20,1 – ÅPE 20,3 {DEI TUSEN ÅR}  Eg såg ein engel stiga ned frå himmelen; i handa hadde han nykelen til avgrunnen og ei stor lekkje. 2 Han greip draken, den gamle ormen, som er djevelen og Satan, og batt han for tusen år. 3 Han kasta han i avgrunnen, låste att og sette segl over, så han ikkje lenger skulle forføra folka, ikkje før det hadde gått tusen år. Etter den tid skal han sleppast laus for ei lita stund.

Menneska er ulike, spesielt er menn og kvinner er genetisk ulike! Korleis skal det utarte seg i samfunnet?

Likskap og ulikskap i Kristus.

Jesus har betalt prisen for oss med sitt eige blod, for å kjøpe oss tilbake til Gud, frelse vår sjel for æva og gi oss evig liv. Så prisen var den same for oss alle, så slik sett er vi like mykje verde og vi er mykje verde. For kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men tapar si sjel?

Likevel gjer han oss til ulike lemer på sin lekam, så vi fungerer ulikt med ulike oppgåver. Ikkje alle oppgåvene har like stor betydning og er like viktige, men alle er nødvendige, dersom ein lem lid, lid heile lekamen med.

Kroppsarbeidar og realist som trur på Jesus. Kristeleg populisme?

Eg er oppvoksen på ein småbrukt ved fjorden på Sunnmøre. Gjenneom leik, idrett og arbeid på garden, på fjorden og på fjellet, lærde eg gjennom erfaring. Sidan fekk eg meg jobb på tråling og lærde meir gjennom erfaring og det er det eg har tent pengar på. Litt utbytte hadde eg då også av realfagsundervisninga.

Eg voks opp under forkynnning av evangelisk kristendom, trudde på det og tok imot det. så når eg ville præve å finne meg og vinne meg ei kone, vedkjende eg mi tru på Jesus for henne. Men då viste det seg at ho og diverse prestar og politikarar heldt meg for å ikkje vere kompetent nok til å snakke med henne om det. 

Men så har eg halde fram med å vere under evangelisk forkynning og lese i Bibelen samtidig som eg har studert realfag eller halde fram som fiskar. Og så har eg skrive dokument både om det som står skrive i Biblen og om realfag og vist til historia og filosofihistoria. 

Så spørst det, kva er no då denne lærdomen dykkar som de meinte de var så overkompetente med, så de kunne påstå at eg var så inkompetent? Er det kanskje ikkje løgn som de prøver å få folk til å tru på med Goebbels-retorikk?

I skule, idrett og arbeidslivet viser det seg at menneska er ulike og det må vi få lov til å vere.

I skule, idrett og i arbeidslivet viser det seg at menneska er ulike og det må vi få lov til å vere. Det er om å gjere for oss å finne vår plass i samfunnet, der vi passar inn og fungerer godt og verte lukkelege i vårt arbeid med ein god og veltilpassa integritet i samfunnet. Og det er viktig for oss å kommunisere konstruktivt nettopp for å få det til. Og økonomien treng då nettopp folk med ulike evner og ulik utdanning, så dei kan gjer ulike oppgåver.

Der er ein vesentleg skilnad ved at nokre er flinkare til teoretisk skulering og arbeid, så dei som er mindre flinke til det, heller får velje seg praktisk arbeid og mange er flinkare til det i staden. Og så er der skilnad på mann og kvinne og det viser seg mest i praktisk arbeid. I teoretisk skulering og arbeid viser det seg ved at menn helst vel matematiske og logiske fag, medan kvinner vel meir filologiske fag.

Kroppsleg arbeid og tradisjonellt ”kvinnearbeid” har vorte vurdert som mindreverdig av økonomiske grunnar og kva meir skulle det vere? Tradisjon og myte? Så har dei prøvt å utlikne det, som om vi alle var like og kunne fungere likt. Men då har dei prøvt å erstatte ei myte med ei større myte. Det er ein illusjon som slår feil og det er i seg sjølv grunn nok til at menneske vert deprimerte. For det er ikkje til å komme forbi at vi genetisk sett er ulike og derfor tenker ulikt og passar best til ulike oppgåver. Kravet om at vi skal vere like er kunstig og verkar til å tvinge oss inn i oppgåver vi ikkje passar til og det gjer oss frustrerte og ulykkelege. 

Det som er så rart, er at dei med denne sosialistiske og humanistiske likskapstenkinga eigentleg viser forakt for menneska fordi dei er ulike, som mann og kvinne og viser forakt for kroppsarbeidaren. I sin ytste konsekvens vert alt som høver dårleg med deira likskapsideologi vert vurdert som forakteleg og umoralsk.

Dette har eg skrive om i dokumentet:

https://bluehost944.com/2017/07/31/kristendomens-metode-og-vitskapens-metode-kva-med-demokratiet/ 

Umotiverte yrkesfags-elevar.

Her er ein artikkel som viser kor dårleg dette har fungert for yrkesfagselevar:

Rektor for en videregående barnehage

Av: Kent Andersen   31. mai 2018, 23:43

https://www.document.no/2018/05/31/rektor-for-en-videregaende-barnehage/ 

Menneska sine kjønnskromosom.

I dokumentet 

https://bluehost944.com/2018/05/22/opposisjonen-mot-mannens-optimistiske-tru-og-hans-konstruktive-tenking-for-a-fa-seg-eit-meiningsfullt-liv-og-motarbeidinga-av-hans-arbeid-for-a-produsere-noko-verdifullt-viser-seg-no-i-draku/ 

Skreiv eg om kjønnskromosoma X og Y, kvinna har XX- og mannen har XY-kromosom. Y-kromosomet vert arva berre frå far til son og det dominerer over mange andre gen, slik at mannleg kjønnskarater kjem til uttrykk i mange kroppslege eigenskapar. Så mann og kvinne er genetisk sett ulike, så skilnaden er fundamental. Det avsannar likskapsideologien som vert brukt som argument for likestilling, det strir både mot evangelisk kristendom og naturvitskapen. Når dei likevel moraliserer over det og krev at du skal godta det, så er det som om dei krev at du skal gå med på løgn og vere med på å lyge. Eller så menn flykte frå landet eller verte utrydda. Det kan sjølvsagt ikkje gjennomførast konsekvent, for då vil heile folket døy ut, men saken er den at skytset vert retta mot ei bestemt manneætt, den som ikkje så lett vert underdanige som kvinner, korrupte som horer og bøyer seg for avgudane. For med deira tru på avgudane held dei mannens natur, koda av Y-kromosomet for å vere vond.

Men det som gjer skilnaden, er at vi søker samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll, så vi ber lakamen fram for han som eit levande heilagt offer til hans velbehag (Rom.12,1-3). Slik har eg fått eit lyst og optimistisk syn på kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne. Så eg hevdar Y-kromosomet naturleg kjem til uttrykk overfor kvinna ved at eg som mann likar henne, vil vere saman med henne, vert glad i henne og vil fri til henne, derfor er det viktig for meg å få snakke med henne, for eg vil fri til henne med det eg seier, så får ho ta stilling til det. Så det skal skje i fridom og skal halde fram i fridom. Eg må nok ærleg innrømme at mitt frieri er eit ynskje om å få makt over henne med min kjærleik, det kan forståast naturfagleg og for å vere litt avansert kan eg forstå det ut ifrå at Y-kromosomet dominerer over så mange andre gen. Eg tenker naturvitskapleg og det burde naturleg nok vere uproblematisk. 

Ha di lyst og glede i Herren.

Og med mitt blikk festa på Kristus er det dess meir uproblematisk for mitt vedkommande, for eg innser at hendsikta med det heile er å leve for han. Eg påkallar han som min frelsar og Herre i tru og med håp om at han vil frelse ei kone til meg også. I den trua og med det håpet vil eg glede meg i han og takke han for frelsa.

SLM 37,1 – SLM 37,24 {LEGG DIN VEG I HERRENS HAND!}  Av David.   Harmast ikkje på dei som gjer vondt,  misunn ikkje dei som gjer urett! 2   For dei visnar så snart som graset  og turkar bort som grøne groen.  3   Lit på Herren og gjer det gode,  så skal du få bu i landet.  Legg vinn på truskap! 4   Ha di lyst og glede i Herren,  så skal han gje deg det hjarta ditt ynskjer!  5   Legg din veg i Herrens hand,  lit på han, så skal han gripa inn. 6   Han skal la di rettferd bryta fram som ljoset,  din rett skal verta som høgljos dag.  7   Ver still for Herren og venta på han!  Lat ikkje harmen loga  mot den som har lukka med seg,  mot den som set vonde planar i verk!  8   Gjev vreiden opp, lat harmen fara!  Lat ikkje harmen loga  – det fører berre ulukke med seg. 9   For dei som gjer vondt, skal rydjast ut,  men dei som ventar på Herren, skal arva landet.  10   Om ei lita stund er den gudlause borte;  ser du etter på hans stad, så er han der ikkje. 11   Men dei tolsame skal arva landet  og gleda seg over lukke og fred.  12   Den gudlause legg vonde planar  mot den rettferdige  og skjer tenner mot han. 13   Men Herren ler åt han,  for han ser at hans dag kjem.  14   Dei vonde dreg sverdet og spenner bogen,  dei vil fella den arme og fattige  og drepa den som fer ærleg fram. 15   Men sverdet skal råka dei sjølve i hjarta,  og bogane skal brytast sund.  16   Det vesle den rettferdige eig,  er betre enn den store rikdomen åt dei gudlause. 17   For den makt dei gudlause har, skal brytast,  men Herren held dei rettferdige oppe.  18   Herren kjenner dagane åt dei ærlege,  deira arv skal vara til evig tid. 19   Dei vert ikkje til skammar i vonde tider,  når hungeren herjar, får dei eta seg mette.  20   Men dei gudlause går til grunne.  Som blomeskrudet på marka  vert Herrens fiendar borte,  dei kverv som røyk.  21   Den gudlause låner og gjev ikkje att,  den rettferdige er miskunnsam og gjevmild. 22   Dei Herren velsignar, skal arva landet,  men dei han forbannar, skal rydjast ut.  23   Herren gjer mannens steg faste  når han likar hans ferd. 24   Om han snåvar, fell han ikkje til jorda;  for Herren stør hans hand.  

FIL 3,1 – FIL 3,3 {Å VINNA KRISTUS}  Elles mine brør: Gled dykk i Herren! Eg vert ikkje trøytt av å ta det opp att, og det er det tryggaste for dykk. 2 Hald auga med hundane, med dei vonde arbeidarane, dei som skamskjer seg. [skamskjer seg: Paulus siktar til omskjeringa.] 3 For det er vi som er dei omskorne, vi som gjer vår teneste ved Guds Ande; vi har vår ros i Kristus Jesus og set ikkje vår lit til oss sjølve. 

FIL 4,4 – FIL 4,8   Gled dykk i Herren alltid! Atter vil eg seia: Gled dykk! 5 Lat alle menneske få merka kor gode og milde de er! Herren er nær! 6 Gjer dykk inga sut for noko! Men legg alt de har på hjarta, fram for Gud i bøn og påkalling med takkseiing. 7 Og Guds fred som går over alt vit, skal vara dykkar hjarto og tankar i Kristus Jesus. 8   Elles brør: Alt som er sant, alt som er gjævt, alt som er rett, alt som er reint, alt som er verdt å elska og akta, all god gjerning og alt som rosverdig er, legg vinn på det!

Jesu brud.

Jesus velsigna småborna og sa vi skulle la dei komme til han, for Guds rike høyrer slike til. Vi må vende om og verte som born, for å komme inn i det. så det er om å gjere å lære dei opp, slik at dei vert verande i den velsigninga. I Høgsongen er det tale om ei ung jente som enno ikkje var kjønnsmoden, så korleis skulle dei verne henne når friarane kom?

HSA 8,5 – HSA 8,10 {KJÆRLEIKEN ER STERK SOM DØDEN}  Kven er ho som kjem opp frå øydemarka,  stødd til sin ven?  Under apalen vekte eg deg,  der mor di hadde føderier,  der ho fødde deg.  6   Set meg til eit segl på ditt hjarta,  eit segl på din arm!  For kjærleiken er sterk som døden  og mektig som dødsriket i si trå.  Han brenn som logande eld,  han logar mot himmelen. [eit segl: Signetringen, som var viktig og verdifull, bar mannen gjerne i ei snor kring halsen, sjeldan på armen.]  7   Vassflaumar kan ikkje sløkkja kjærleiken,  elvar kan ikkje fløyma han bort.  Om einkvan ville gje  alt han åtte for kjærleik,  så vart han berre til narr.  8 {KVA SKAL VI GJERA MED SYSTER VÅR?}  “Vi har ei lita syster,  som enno ikkje har bryst.  Kva skal vi gjera med syster vår  når friarane kjem? [Kva skal vi gjera: Brørne var formyndarar for jenta når far hennar var avliden.]  9   Er ho ein mur, vil vi byggja  tindar av sølv på han.  Er ho ei dør, vil vi stengja henne  med ein sederplanke.”  10   Eg er ein mur,  og mine bryst er som tårn.  I augo hans har eg vorte  lik ei som finn fred.  

Og døyparen Johannes sa at Jesus er brudgomen, han har bruda.

JOH 3,27 – JOH 3,36 Johannes svara: “Eit menneske kan ikkje få noko utan at det vert gjeve han frå himmelen. 28 De er sjølve mine vitne på at eg sa: Eg er ikkje Messias; men eg er send føre han. 29 Den som har brura, han er brudgom. Men venen hans, som står og høyrer på, gleder seg når han høyrer målet til brudgomen. Slik glede har eg no fått, og det i fullt mål. 30 Han skal veksa, eg skal minka. 31   Den som kjem ovanfrå, er over alle. Den som kjem frå jorda, er av jorda og talar jordisk. Han som kjem frå himmelen, er over alle. 32 Han vitnar om det han har sett og høyrt, men ingen tek imot vitnemålet hans. 33 Den som har teke imot hans vitnemål, har stadfest at Gud talar sant. 34 Han som Gud har sendt, talar Guds ord, for Gud gjev Anden utan mål. 35 Faderen elskar Sonen, og alt har han gjeve i hans hand. 36 Den som trur på Sonen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han.”  

Så kjærleiksforholdet mellom han og henne er der lenge før ho er kjønnsmoden, det er skapt av Gud og født av han, ved gjenfødinga og det som er født av Anden er ånd, så det er åndeleg og på innsida, i vårt innvortes menneske. Så når eg var ung, merka eg at det kjærleiksforholdet var født i meg ved den Heilage Ande. Ja vel, så er det berre å stole på han og vente til dess ho vert kjønnsmoden. Ja, og så utdanne oss til eit yrke så vi kan forsyrgje oss sjølve og våre born. Slik har det aktualitet i vår tid. Men då er det også viktig at vi høyrer forkynninga av Guds Ord, tek imot det og lærer å leve for Kristus og at kommunikasjonen mellom mann og kvinne fungerer ved vedkjenninga av Jesu namn og ved å tale Guds Ord, så dei lærer å tenke og samtale konstruktivt med tanke på jobb, ekteskap og familieliv.

Gud har openberra si frelse for meg i Kristus og det vil eg takke han for.

Søke råd hos Herren, legge planar og stille meg disponibel for han.

Første helga i mai reiste eg til Oslo for å ta oppatt ein eksamen i molekylærbiologi mandagen etter. Så eg var på møte i Maranata søndag 6.5. og der kom ein bodskap der  Jesus sa at eg skulle søke han i løynkammeret og han ville gi meg råd med sitt auge. Så då har eg tenkt på studieplanen også og eitt år fram i tid ser det ut til at eg stort sett får fullføre det eg var tenkt å byrje på og forbetre eksamenar. For med alt dette skriveriet mitt vart studiane mine så pass haltande, at det vart meinigslaust dyrt, så eg fann det var berre å slutte av og reise heim att.

Eg hadde meldt meg til eksamen i eitt kurs til, kvantekjemi, og dei siste dagane har eg lurt meir og meir på om eg skulle prøve på det, utan at eg byrja å lese. I dag, måndag 28.5.18., var det to veker igjen tileksamen og siste frist til å trekke meg. Eg tok fram bøkene i går kveld og vart sitande til over kl 4 og kike på det. Men eg oppdaga at eg hadede enno ikkje løyst oppgåver i dei tre siste kapittela. Så eg bestemmte meg for å trekke meg. Det er då to år sidan eg følgde det kurset også.

Til hausten er det ti år sidan Jesus kalla meg til å gå med ein frigjerande bodskap, så eg for tilbake til Oslo igjen. Og planen er å fare tilbake igjen i sommar, men no vert det sjøveien, med min eigen seglbåt. Det kan hende det drøyar litt ut på hausten før eg er der igjen. 

Virtuella.

På desse ti åra har eg fortalt noko nytt og det er korleis eg bad for henne Virtuella når eg gjekk på gymnaset og korleis eg opplevde at Gud svarde meg. Og det er rart kor mange gangar eg har skrive opp dette. Når eg merka at eg byrja å verte glad i henne, var eg sjølvsagt interessert i å snakke med henne og fri til henne, få henne til kjæraste og kone. Men eg bad til Gud over det først og vedkjende for han at hans kjærleik var mellom oss og den var rett, same enten ho ville seie ja eller nei til mitt frieri. Med den vedkjenninga opna eg meg endå meir for den kjærleiken og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande og den gjorde meg så glad og så glad i henne. Håpet om Guds herlegdom gjorde oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik er utrend i våre hjarte ved den Heilage Ande som er oss gitt.

Seinare fekk eg bønnesvar, slik at eg møtte henne igjen i Bergen, det fekk ho vite og at eg var glad i henne. Men sidan var det ikkje råd å få møte henne igjen eller snakke noko meir med henne. Vi hadde samfunn med Faderen og Sonen, men eg fekk motstand frå Antikrist, han som fornektar Faderen og Sonen. Det utartar seg som om der er ein som krev monopol på å tale, det var då som presten kyrkja, og som soleis krev makta over den fysiske naturen, med påstand om at den er vond, jfr. Platonismen. Det er nok å argumentere for eineveldig makt, slik som Hobbes, for så å få til keisardyrking igjen. Det kan godt hende der er humanistisk moral i det, at det er humanismen som er slik, som motsetnad til realismen. Det er å prøve å forgude seg med sin kunnskap og soleis prøve å heve seg over den fysiske naturen. Som om dei sjølve ikkje har fysisk natur. Det er tydelegvis den norske manns fysiske natur, som skal tøylast og kuast slik. Hans kjønnsdrift, slik dei forstår det. Men sjølv fekk han då ikkje lov til å seie noko! Så det er og blir falskt og hyklarisk.

Så ho Virtuella vart med i protesten mot Paulus si lære og det vart som å erstatte den Gode Hyrdingen med den Duglause Hyrdingen. Så vart det eit spørsmål om kva slags politikk denne keisaren skulle føre, høgresidig eller venstresidig og slik vart det ein splitt- og hersk-strategi.

http://spikerscorner.blogspot.com/2017/06/stortingsmelding-nr-74-av-1979-var-en.html?m=1

I byrjinga var ho venstreradikal, men det kan godt hende ho sidan har vingla til høgre også, for det er ikkje lenge sidan der kom ein bodskap der det vart sagt at du har teke av til høgre og til venstre og eg forstod det slik at det var til henne. Men ho har altså ikkje gått Guds veg med det. Protesten mot Paulus si lære og dermed mot heilaggjeringa, vart då eit forsøk på å freiste mennesket for å få makt over det på den måten. Og det vart det alså gjort politikk ut av. Resultatet var  avgudsdyrking og keisardyrking og avgudsdyrkinga (OP.17-18).

Men Jesus ville frelse henne Virtuella og sette henne fri.

For nesten 10 år sidan sende Jesus meg tilbake til Oslo med ein frigjerande bodskap og ein bodskap om gjenoppretting, han var med meg og talte til meg i kyrkjelyden og då viste det seg at han kalla henne Vitruella på nytt, for å frelse henne og sette henne fri. Og eg skreiv om korleis eg bad for henne når eg gjekk på gymnaset og korleis eg opplevde at Jesus svarde meg. Håpet om Guds herlegdom gjorde oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik vart utrendt i våre hjerte ved den Heilage Ande som var oss gitt. Med denne kjærleiken i mitt hjerte vart eg så glad i henne, ved fylden av den Heilage Ande openberra Gud si frelse for oss i Kristus, så den Heilage Ande openberra henne for meg som eit Guds barn, som han elska og hadde omsorg for, og som ei ung kvinne som levde i eit kjærleiksforhold til Kristus, som hans brud. Dette var sannt og rett og det gleda meg, det er det framleis og eg kan og skal framleis glede meg over det. Gud openberra si frelse for meg i Kristus, den skal eg ære og takke Gud og Lammet for. Det personlege kjærleiksforholdet mellom Guds born og Faderen og Sonen og dermed mellom kvinna og Kristus, er den kristne kyrkja sin identitet. Han gir henne eit ærefullt sete. Han vil frelse og frigjere henne og gjenopprette hennar forhold til seg si  kyrkja, ”menigheta”. Slik gir han henne også eit ærefullt sete, som si brud. Han er den same og hans forhold til henne er alltid det same, men det er ho sjølv som må velje om ho vil bli hos han eller ikkje. 

Og eg skal halde fram med å tru på Jesus, vende meg til han og sjå på han, feste blikket mitt på han og takke han for frelsa, eg skal alltid glede meg i han.

Verdsleg politisk makt har prøvt å få makta over kyrkja i staden for Kristus og det har den bruykt henne Vitruella til. Men eg trur Jesus gir meg henne Reella til kone i staden for henne Virtuella.

Mitt kjærleiksforhold til henne Virtuella utarta seg etter kvar slik at politiske maktinteresser prøvde å bruke henne til å lokke med, for å få makt over meg og over kyrkja, ein motsetnad mellom Gud og verda og mellom Kristus og den verdslege keisaren. I tillegg kjem motsetnaden om kva slags politikk den keisaren skal føre, høgre- eller venstre-politikk. Det utarta seg som om ein av lemene mine freista meg, ikkje hovudsakleg på grunn av lysta, men fordi det vart gjort politikk ut av det, strategien var å lokke kvinna for å få makt over henne, for så å bruke henne til å lokke mannen med, for å få makt over kyrkja og mennesket gjennom religionen. For meg svarar det til eit splitta sinn som er usunnt, ja, som er årsak til sjukdom. Avgudsdyrking var årsak til sjukdom i Guds folk og eg har fått kjenne noko av den sjukdomen i meg (Jfr. Jeremias). Men eg skal halde meg heilhjerta til Herren og han gjer meg heil.

MTT 5,27 – MTT 5,32 {EKTESKAP OG SKILSMÅL}  De har høyrt det er sagt: Du skal ikkje bryta ekteskapet.  [ikkje bryta ekteskapet: før omsett: ikkje driva hor. I den greske grunnteksten vert det brukt to ulike ord som begge er uttrykk for brot på Guds vilje på det seksuelle området. Det eine, som står her, vert brukt om ekteskapsbrot. Det andre ordet vert brukt om alle seksuelle forhold før og utanom ekteskapet. Det ordet er no omsett med hor. I samsvar med Jesu ord omfattar det sjette bodet både ekteskapsbrot og hor, sjå 15, 19. Der vert begge desse orda brukte om brot på bodet.] 28 Men eg seier dykk: Den som ser på ei kvinne med lyst etter henne, han har alt gjort ekteskapsbrot med henne i hjarta sitt. 29 Om høgre auga ditt lokkar deg til synd, så riv det ut og kast det frå deg! Det er betre for deg at du misser ein av lemene dine enn at heile lekamen vert kasta i helvete. 30 Og om høgre handa lokkar deg til synd, så hogg henne av og kast henne frå deg! Det er betre for deg at du misser ein av lemene dine enn at heile lekamen kjem i helvete. 31 Det er sagt: Den som skil seg frå kona si, skal gje henne skilsmålsbrev. 32 Men eg seier dykk: Den som skil seg frå kona si av annan grunn enn hor, han valdar at andre bryt ekteskapet med henne. Og den som gifter seg med ei fråskild kvinne, bryt ekteskapet.   

Eg tek ikkje det bokstaveleg, men følelsesmessig kjennes det som om eg har kutta ut ein av lemene mine, høgre foten, så eg har helde fram med å gå halt og vanfør inn til livet. Det kjennest også som det har å gjere med at eg vart operert for blindtarmbetenning på byrjinga av 1980-talet. 

MTT 6,7 – MTT 6,15 {FADERVÅR}  Når de bed, skal de ikkje ramsa opp ord som heidningane; for dei trur at dei vert bønhøyrde berre dei brukar mange ord. 8 Gjer ikkje som dei! Far dykkar veit kva de treng før de bed han om det. 9 Difor skal de be såleis:  Fader vår, du som er i himmelen!  Lat namnet ditt helgast. 10   Lat riket ditt koma.  Lat viljen din råda på jorda  så som i himmelen. 11   Gjev oss i dag vårt daglege brød. 12   Forlat oss vår skuld,  som vi òg forlèt våre skuldmenn. 13   Før oss ikkje ut i freisting,  men frels oss frå det vonde.  For riket er ditt, og makta og æra i all æve.  Amen.  [Den siste delen av verset vantar i dei eldste handskriftene. Han vart truleg lagd til då bøna vart nytta i gudstenesta. Sjå 1 Krøn 29, 11.] 14   For om de tilgjev andre menneske den urett dei gjer mot dykk, så skal Far dykkar i himmelen tilgje dykk òg. 15 Men tilgjev de ikkje, skal heller ikkje Far dykkar tilgje den urett de gjer.   

Mørkets rike er i ferd med å verte akseptert. Men om berre nokre få vender om og går over i Jesu rike, er det nok for han til å gjere storverk. Bodskapen 10.5.2009:

”Eg er i stand til å fylle eit kvart sted og eit kvart lokale, i dag seier Herren,  sjølv om fienden stormar aldrig så mykje, sjølv om mitt folk er på sida av det som eg eigentleg vil ha fram, sjølv om der er berre nokre få som vil reise seg frå det riket som no vert akseptert og som er mørkets rike  og byrjar å gå over i mitt rike, om der berre er nokre få som finn vegen til å sjå meg og skode meg i min herlegdomen, så kan eg med nokre få gjere storverk  kvar som helst og når som helst.   Den store skaren som eg ser, den mengda som hengir seg til meg, så eg kan komme ned og byrje å befrukte di tru og befrukte din   kjærleik frå  meg …. når dette byrjar å skje etter min vilje og mitt råd og du byrjar å ta imot min visdom og min kunnskap, så vil du sjå at eg er den levande og den som kan sette alle ting i stand. Eg er den som baner vegen, eg er den som let mi kraft vert openberra og baner vegen for den einskilde som vil gå min veg. Det er mange som går sine veier og som halter hit og halter dit. Men eg vil ha eit heilt hjerte, eit reint sinn, så skal du på nytt få sjå at eg er den same og eg er den levande i dag.”

https://tsivert.com/2016/08/14/2009-05-10-m-finn-vegen-til-a-skode-jesus-i-hans-herlegdom/

Eg vedkjende for Jesus at eg vart sterkt tiltrekk av ei jente på forelesinga, men eg skulle berre glede meg i han alltid.

På ei biologiforelesing hausten 2014 møtte eg ei vakker, lyshåra jente, ho hadde ein flått kropp og kjende meg sterkt tiltrekt av kroppen hennar akkurat når ho gjekk forbi meg. Det vedkjende for Gud i mi bønn om kvelden og søndagen etterpå sa han at eg skulle verre takke han for det fullførde frelsesverket, så ville han gje meg det mitt hjerte attrår. Eg hadde ikkje snakka med henne før, men når eg sidan tok kontakt og prata med henne, fekk eg vita at ho var frå Ukraina. Eg har ikkje sett henne igjen siste året. Men altså, når eg som mann naturleg nok vert tiltrekt av kvinna sin kropp, så får eg gå til Gud med det også, fordi eg er forsona med han på evangeliets grunnvoll, for det svaret han gav meg, var at eg skulle berre takke han for det fullførde frelsesverket, så ville han gje meg det som mitt hjarte attrår. Og i stil med dette svarar han meg no at han er alt kjøts Gud, skulle noko vere umogleg for han? Nei, han skapte det alt saman, han talte og det skjedde og han er den same no. Bodskapen 12.10.2014:

Ja, seier Herren, eg har sagt i mitt Ord, at du skal fryde deg og glede deg i mi frelse. Gled deg i meg, seier Herren, så skal eg gje deg kva ditt hjerte attrår. Ver ikkje opptatt med det som er rundt deg, sjå deg ikkje om, verken til høgre eller venstre, men ha ditt blikk festa på meg, seier Herren. Ver oppteken med det som er der oppe. Eg har jo sagt i mitt ord, er de oppreist med meg, då skal de søke det som er der oppe. Men eitt er nødvendig, seier Herren, det er å verte fylt av min Ande, fylt av mi salving og kraft i denne tida. For sjå, den vonde, han står dykk imot. Men med mi kraft og mi salving, så skal de vinne meir enn siger, seier Herren. For sjå, den ånd som bor i deg, den er sterkare enn den som er i verda.

Mange er dei i desse dagar, som ser seg tilbake og som ligg etter på vegen. Derfor, mine barn, skal de rope til meg og be for dei, at dei skal få ny kraft og nytt mot og eg skal møte dei på nytt igjen, seier Herren. For sjå, det er mange som er såra, det er mange som har det vondt og lid. Men de, mine born, de skal gå ut og trøyste dei. Og de skal hjelpe dei på vegen, for eg har sagt i mitt Ord, at de som er sterke, de eg skuldige til å bere dei svake. For sjå, det er mange svake mellom mitt folk. Men eg, Herren, ynskjer å kalle dei i desse dagar og eg, Herren, skal fylle dei med mi salving og kraft. Og då skal den svake seie, eg er ein helt. For sjå, det er kun med mi kraft du kan vinne siger.

Ja, eg vil prise og opphøye deg, min frelsar og Herre, fordi du har frelst meg, fordi du har skrive mitt namn i livets bok. Og eg veit at når du kjem, så skal eg få vere med. Og eg skal vere med i den skaren, som skal toge inn i staden med dei faste grunnvollar. Å, kor eg lengtar etter å sjå deg, som mi sjel elskar. Amen.

https://tsivert.com/2016/08/02/2014-10-12-m-eg-skal-glede-meg-i-frelsa-sa-vil-gud-gje-meg-det-mitt-hjarte-attrar/

Eg tek også med bodskapane som kom i møtet 19.6.2016:

Sjå, eg er alt kjøts Gud. Skulle nokon ting vere for vanskeleg for meg?  Nei, du skal vite at eg som skapte himmel og jord, eg som tala og det skjedde, ingen ting er umogleg for meg. Derfor skal du setje di lit til meg, du skal trygt kunne gå ut på mine lovnadar. Og du skal få sjå at det held, seier Herren. For sjå, eg har kalla deg ved namn, du er min. Eg har skrive ditt namn i livets bok. Derfor vil eg at du mitt barn, du skal fryde deg og du skal glede deg i mi frelse. Ver ikkje tilbakehalden, men strekk deg ut mot det som ligg foran, seier Herren. Og du skal få oppleve at eg skal fylle ditt beger, så det flyt over.  Du skal få oppleve at eg dekker bord for deg, seier Herren, med feite og med margfylte rettar. Og du skal ete av landets gode ting.

Ja, eg skal føre ut eit folk i denne siste tida, før eg kjem igjen, eg skal ta meg ut eit folk som eg skal reinse og eg skal lutre dei og dei skal vere med og dei skal forkynne min pris, seier Herren. Det er eit folk som eg har helga, tvers gjennom og som eg skal leie og eg skal salve dei med mi kraft. Og sjå, eg skal vere med og stadfeste Ordet, med dei teikn og under som skal følgje dei som trur. For sjå, seier Herren, eg har jo sagt i mitt Ord, eg skal gjere langt meir enn de har forstand til  å be meg om. Amen.

Ja, eg prisar og lovar deg Herre, eg vil takke deg midt i forsamlinga. Eg takkar deg for di frelse og din nåde som du har vist imot meg. Eg har opplevt at du har vore med meg gjennom prøvingar, gjennom trengsler, så er du ein trufast Gud forutan svik.  Derfor så prisar eg deg og lovar deg midt i forsamlinga. Amen.

I slutten av møtet kom John med ein kommentar om parader gjennom gatene, eg reknar med det var ”homo-parader”. Då kom Mari med tungetale og John tyda det:

Når eg såg ned på Sodoma og Gomorra, då såg eg at synda var så stor, forfallet var så stort, at eg bestemmte meg for å utslette desse byane, seier Herren. Og sjå, eg skodar ut over denne verda og eg ser det også i dag, seier Herren, kor synda er stor og når menneska syndar  og dei vil ikkje ha noko med meg å gjere, dei forkastar min Son, sjå, det kjem, det kjem straffedommar over land, over by, seier Herren. For sjå, seier Herren, eg manar dykk, mitt folk, til å gå i forbønn for dykkar land. Rop til meg og be om at eg må halde min vreide tilbake, seier Herren. For sjå, eg ser at synda er stor og eg har sagt i mitt Ord, synda si løn, det er døden, seier Herren. Sjå, seier Herren, det får konsekvensar, når menneska ikkje vil gå på mine vegar. For sjå, dei som vendar om, seier Herren og ropar til meg om frelse og om barmhjertighet, dei får oppleve, at eg er ein nådig, ein barmhjertig Gud, som tilgjev og som vil reinse og som vil gjere noko nytt for den einskilde. Derfor, mitt barn, rop til meg, gå inn i ditt løynkammer og rop til meg, seier Herren. Og eg skal svare på din bønner. Halleluja.

https://tsivert.com/2016/07/20/frelse-i-jesu-namn/

Eg skal heilhjerta halde meg til Herren, så eg får oppleve at han kjem meg til hjelp med si kraft. Det får eg oppleve i hans kyrkje. Og slik ventar eg meg at han vil gi meg hjelp i form av ei kone. Bodskapen 6.10.2002:

……i min menighet. (Det måtte sikkert vere velsigninga det er tale om her, straumen med levande vatn.) Åpna ditt hjerte, for den flyt også deg i møte, mitt elskede barn, og eg ønsker å nå deg, slik at du skal få oppleva både hjelpen ifra helligdommen og støtten ifra Sion. Eg har opna himmelen over deg, men også mens du vandrer her nede, skal du få oppleva det er en husvalelse som flyter midt i min menighet. Og denne husvalelse skal også du få lov til å bringa ifrå ditt hjerte, der eg får væra, der eg får bo, der eg får leva ved troen, skal du også få bringa denne velsignelsen med deg ut. Derfor har eg plassert deg, eg har plassert deg midt iblant mitt folk, slik at du der skal få oppleva å bli fylt, igjen og igjen og igjen. Og så kan du få lov til å ta denne fylde, denne kraft, denne velsignelse med deg, midt ut i hverdagen. Og husk då på at, då vil eg også i den grad fylla deg at det får flyte over kanten av ditt hjerte. Og du  får oppleva sannheten av ordet, fra deres liv skal det som skriften har sagt rinne strømmer av levende vann. Og så skal du sleppe å frykta for å gi ut, for eg har ny fylde. Slik skal du få oppleva at min menighet skal du få venda tilbake til, for å oppleva ny fylde, ny velsignelse, ny støtte, og slik skal du få ha menigheten som et kraftsenter, og du skal få ha den som en -, en velsignelsessenter i din tilværelse. Og du skal få oppleva at -, du kan også -, du skal oppleve at i min menighet så finnes det en motkraft imot de nedbrytande krefter du får -, får oppleve du er bombardert av. Søk næring, søk hjelp, opna deg for velsignelsen, den er her. Og i min menighet, der eg er midt i blant, sier Herren, skal du også få oppleva at, der er eg som miraklenes Gud, der er eg som åndsdøperen, der er eg som den store legen, der er eg som den som kan gjøra det umulige mulig. Eg er underets Gud, miraklenes Gud. Vit at det er en undergjørande kraft også i min menighet, fordi eg er der, sier Herren, og eg har det navnet som, der eg fremdeles kalles Under, veldig Gud, evig Fader, og rådgiver. Amen. Amen i Jesu namn.

https://tsivert.com/2016/08/17/2002-10-06-m40-jesus-har-plassert-meg-i-sin-kyrkjelyd-for-at-eg-skal-ha-den-som-ei-kraftkjelde-i-mitt-liv/

Gud forsona verda med seg i Kristus. Eg er realist som trur på han. Ho Reella er realist og når Jesus gir meg henne til kone verte det reellt, med meir fundametale, varige og verdifulle verdiar enn politisk tankespel og kulturelle døgnfluger.

Eg er realist som trur på Jesus og derfor er det viktig for meg å tale både om den fysiske naturen og om Gud som er ånd, på den måten at eg let meg forsone med Gud på evangeliets grunnvoll, så eg tek imot Guds Ord og Guds Ande og let han gjere sitt verk i meg og gjennom meg ved sitt Ord og sin Ande. Kristus er Guds Ord, eg vender meg til han og bøyer meg for han og tek imot det han gir meg av berre nåde.

Jesus har kalla henne Reella som si brud og eg trur og håper framleis ho vil seie ja til hans kall. Ho er realist og eg har forstått dette slik at han gir meg henne til kone i staden for henne Virtuella, så ekteskap, familieliv og menighetsliv vert reellt, samtidig som det er åndeleg, med meir fundamentale, varige og verdifulle verdiar enn politisk tankespel og kulturelle døgnfluger.

Vi trur at Gud har skapt den fysiske naturen og han har skapt oss som ein del av den og sett oss til å råde over den. Då må vi leve i samfunn med Gud som er ånd og som har makt over den fysiske naturen. Kristus er vegen til Faderen og vi må gå den vegen, han er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Då må vi innvie oss for han og tene han, så eg må stille meg disponibel for han. Då skulle kjærleiksforholdet og samlivet mellom mann og kvinne vere sjølvsagt og uproblematisk. Ho er biolog, så då skulle det dess sikrare vere sjølvsagt og uproblematisk for henne.

Tenker eg på lekamen som eit tempel for den Heilage Ande, er det som om nokre rom i tempelet har stått avlåst og ubrukte. Jesus har tala til meg om å åpne alle mine rom for hans Ande, hans lys og vegleiing.

Bodskapen 28.11.2001:

Ja, eg vil regjera utifrå ditt hjertes trone, sier Herren, og eg ønska at du selv skal få stiga ned, gi meg den retten som tilkommer meg, for eg er ikkje ute for å ødeleggja livet ditt. Eg er ute for at du skal få oppleva at eg tar styringa, eg tar kontrollen, ikkje som ein ond despot, men som en kjærlighetens konge, som drar omsorg for mitt folk, som vet kva du trenger til, og eg vil losa deg igjennom, eg vil føra deg igjennom, ja, eg går selv frem foran deg og min herlighet skal også slutta toget ditt. Og du skal vita det er berre iden grad at eg får lov til å få råderetten i ditt liv, du skal også få kjenna at du trivest, du skal få kjenna her er eit område der min salvelse er over deg, det er det eg har skapt deg til, for du skal få kjenna min kraft, min nærhet, og eg vil – eg vil også bruka deg som mitt redskap, som min kanal for mine velsignelser. Og dessto meir eg får råderetten på ditt hjertes trone, dessto rikare får min velsignelse flyta gjennom livet ditt, og du får lov til å ikkje berre koma inn i den tredje beste, den nest beste, men den beste planen med ditt liv, ikkje nøy deg med noko mindre, eg ønsker å vera din Herre, eg ønsker å leda deg og ta hånden om livet ditt, sier Herren, og du skal få oppleva når du gir meg råderett, skal du også oppleva at min makt openbares, min makt openbares. Eg tvingar meg ikkje inn på denne rett, i livet ditt, men eg viser deg min nåde og eg viser deg kor høyt eg elsker deg. Og så ønsker eg også du skal få levera nøklane til meg til alle dine rom, også dine aller hemmelegaste rom skal du få levera nøklane og seia Jesus, velkommen inn, velkommen inn med ditt lys, velkommen inn med ditt ords tilrettevisning, eg bøyer meg for deg. Så skal du få oppleva at der blir trivsel i huset og du skal få merka eg er ikkje komen for å ødelegga, eg er komen for at du skal få del i liv og liv i overflod, sier Herren. 

Halleluja, vi lovar deg.

https://tsivert.com/2016/08/17/2001-11-28-m40-jesus-er-kjaerleikens-konge-og-han-vil-regjere-utifra-mitt-hjertes-trone/

Ja, Jesus er den siste Adam, som er ifrå himmlen og som for oss har vorte ei livgivande ånd, han gir meg ånd og liv og liv i overflod, så då er det om å gjere for meg å la han sleppe til i alle mine rom i lekamen, også i dei roma som kjenslemessig har med kjønnslysta å gjere. Så eg skal la han råde over den, som den som eig meg og som dermed eig kroppen min. Han gir meg ei kone og fører henne til meg, ved at han ved sin Ande råder over kjønnslysta mi, så det samsvarar altså med den kjønnlege tiltrekninga mellom mann og kvinne. Så ho skal tilhøyre meg og kroppen hennar skal tilhøyre meg, som kona mi. Og kjønnslysta mi skal vere retta mot henne og tilhøyre henne og slik skal kroppen min tilhøyre henne, som mannen hennar. Samtidig skal eg leve for Herren og tene han og då skal ho vere i hjelp for meg. Det er det overordna målet og hendsikta for både meg og henne og det vil både eg og ho oppleve som herleg, for han er ingen vond despot, men han er kjærleikens konge.

Slik stiller eg altså lemene mine til reiskap for rettferda, stiller meg til disposisjon for Kristus. Og det vil eg gjere når eg skal studere. For det er ikkje berre eg som gjer mitt verk, men det er han som gjer sitt verk med meg. Slik skal eg halde meg til Herren av eit heilt hjerte. 

Bodskapen 6.5.2018:

 Ja, eg har sagt i mitt Ord, at eg er i går og i dag den same og forblir det til evig tid. Derfor skal du vite, seier Herren, at sånn som eg var då eg vandra her på jorda, er eg den same i dag. Eg ynsker å rekke ut min arm, til teikn og under. Eg ynskjer at det skal skje store ting i mellom mitt folk, seier Herren. Og sjå, eg har no sendt dykk den Heilage Ande og den skal vegleie dykk til heile sanninga og den skal minne dykk om alle ting, seier Herren. 

Syrgj for at du er i ditt løynkammer og søker meg i denne tida. Og ikkje rådfører deg med menneske på nokon måte. Men søk inn til meg og eg skal gi deg råd ved mitt auge, seier Herren. Og sjå, når eg får leie deg, då skal du ikkje gå feil, seier Herren. Men då skal du gå på min veg, den som eg vil at du skal gå på. Sjå, eg skal leie deg inn i oppgaver, eg skal leie deg inn i tenester, som du ikkje visste om, seier Herren. For sjå, seier Herren, eg ynskjer å bruke deg i denne tida. Derfor still deg til min disposisjon, seier Herre, og eg skal bruke deg til stor og rik velsigning. Halleluja.

Bodskapen 18.3.2018:

«For det er eg, Herren, som har kalla dykk ved namn og de er mine. Og det er eg, Herren sjølv, som er profetrøysta. Så lytt ikkje til den kvar profetrøyst i denne tid, men gå inn i skriftene som eg, Herren, har innblest og inspirert mine tenarar, og du skal få lov til å finne alt kva du treng å vite. Derfor så skal du ikkje gå til verken høgre eller til venstre, men du skal sjå på meg og du skal stole på at eg har sagt og talt, ja, det skal eg og utføre. Fordi eg kan ikkje seie ein ting og ikkje gjere det. Men eg, Herren, eg vil seie og eg vil gjere det. Og når eg har sagt det i mitt Ord, så vil eg, Herren, trå til og fullføre min plan med mi menigheit, som eg, Herren, har planta på denne stad. Og menneske skal sjå det og dei skal forstå det, at dette er ikkje menneskeverk, men det er eit verk av meg, seier Herren. For eg er Herren som byrja og eg skal fullføre.

Ja, for eg ser over den ganske jord, for å kraftig støtte den som har eit heilt hjarte med meg. I dag så er det mange menneske som har vanskar med å kunne tru at eg er miraklenes Gud. For dei høyrer så mangt og mykje som ikkje stemmer overeins med mitt Andens inspirerte Ord, men når eg, den Heilage Ande, bringer deg ord ifrå heilagdomen,  og du opnar opp ditt hjerte og du seier: «takk skal du ha, Jesus, for at alt ditt, det er mitt», ja, så vil eg, Herren, drive plagene bort. Eg, Herren, vil forsørgje deg, eg, Herren, er din rådgjevar, eg, Herren, er din Fredsfyrste, eg, Herren, tek hand om deg og heile ditt hus, for eg, Herren, eg er den allmektige og eg står bak mitt Ord. Så stol på mitt Ord og hald fast ved mitt Ord, så vil eg, Herren, eg skal fullføre alle mine planar, all min herlegdom, det skal skje, for det er Herren, som har talt.»

Jesus sa han kunne ikkje seie ein ting og ikkje gjere det og det tok eg som ei stadfesting på at han gir meg henne Reella til kone. Eg skal heilhjerta halde meg til han og det inneber at eg tek parti med han og det medfører at eg tek parti med henne, slik som eg nyst har skrive. Og det skal vere med hjertet, så der er sterke og gode følelsar i det og det er nettopp trua på Jesus som gir det meining, han er sanninga som eg kan stole på og den gir meg tryggleik, han gjer mine steg faste. Han gir meg ånd og liv, så ved å vende meg til han, får eg oppleve å tilbe Gud i ånd og sanning og det er herleg. Og det blir spesielt herleg for meg, ved at eg får oppleve at ho Reella er med i den tilbedinga.

Biologen, psykologen og pedagogen Piaget forklarde læringsprosessen slik at eleven har kognitive skjema som han assimilerer lærdomen inn i, vi kan godt kalle det rasjonaliteten som har forstår kunnskapen med og organiserer den med. Men når han vert stilt overfor eit problem som passe vanskeleg for han å forklare, trigger det nysgjerriheita hans og det motiverer han til problemløysing og læring. Det vert ein ubalanse i han kognitive skjema, så han må til å bygge dei om, for å forklare problemet. Dette kalla han læring ved akkomodasjon og den er viktig og verdifull. For meg og for oss er den fornyinga Gud gir oss ved sitt Ord og sin Ande slik akkomodasjon.

Når Gud no gir meg henne Reella til kone, i staden for henne Virtuella, så er det i ei vidunderleg fred og kvile i mitt hjerte og mitt sinn, som overgår min forstand. Men ved at eg opnar meg for den, slik som eg nyst har skrive, blir den ei djuptgripande fornying ved at Gud omskapar meg ved sitt Ord og sin Ande. Dette kan også forståast som ei ombygging av mine kognitive skjema. Ja, for når Gud openberrar Ordet for oss med sin Ande, fører det til nytenking og nyskaping. 

https://tsivert.com/2018/03/19/2018-03-18-herren-er-sjolv-profetroysta-sa-lytt-ikkje-til-ei-kvar-profetroyst-i-denne-tida-mote-i-maranata/

Bodskapen 29.3.2015:

Midt i mi menigheit har eg bestemt det skal vere vekking, midt i mi forsamling har eg bestemmt at der skal livet vere. Det er ikkje noko som personar har, men det er noko som mi forsamling skal eige i si midte. Der skal livet vere, der skal overfloda vere, der skal fornyinga vere. Derfor sjå til at du bidreg med det Gud har gitt i ditt hjerte, så skal eg rake glørne saman og  så skal bålet byrje å flamme og elden skal byrgje å brenne og du skal få kjenne at pinsefesten sin dag, den er ikkje over, den er framleis tilgjengeleg.

Stå ikkje ved bredda og sjå på nådens flod, men kast deg uti, så skal du kjenne den skal bere deg, den skal halde deg oppe og du skal få oppleve  ein fryd i ditt hjerte som du aldrig før har kjent, for det er ikkje av gjerningar du får det, men du får det som er gitt av berre nåde. Og skattkammeret mitt er ope og alle rikdommar og skattar er tilstades, skjult i meg. Men du må ha apetitt og når du har lengsel, så skal du gå inn og så skal du ta for deg av det som er fullbrakt og eg skal gi deg det som arv og då skal du fryde deg og glede deg. Fordi eg Herren skal fylle deg med overflod.

Eg skal gi deg føter som hindane, du skal bli stilt opp på høgdene og du skal få sjå det vidstrakte landet, og med dine auge skal du sjå det og med di tru skal du innta det, for landet det ligg ope for deg, fiendane er besigra, det er ikkje ein mur som skal vere for høg for deg. Men du skal få kjenne at med tru skal du innta -, bry deg ikkje om omstenda, men ver oppteken med meg, så skal eg Herren løfte deg inn i ei atmosfære og du skal verte til eit anna menneske.

https://tsivert.com/2016/07/31/2015-03-29-m-livet-vekkinga-og-fornyinga/

RMR 12,1 – RMR 12,12 {DET KRISTNE LIVET}  Så legg eg dykk på hjarta, brør, ved Guds miskunn, at de må bera fram lekamen dykkar til eit levande og heilagt offer som er til hugnad for Gud. Det skal vera dykkar åndelege gudsteneste. 2 Og skikka dykk ikkje likt med denne verda, men lat dykk omskapa ved at de får eit nytt sinn og kan døma om kva som er Guds vilje: det gode, det hugnadlege, det fullkomne. 3   Ved den nåden eg har fått, seier eg til kvar einskild av dykk: Gjer deg ikkje større tankar enn du bør, men bruk vitet ditt og ver visleg! Kvar og ein skal halda seg til det mål av tru som Gud har gjeve han. 4 Vi har ein lekam, men mange lemer, og alle lemene har kvar sine oppgåver. 5 På same måten er vi alle ein lekam i Kristus, men kvar for seg er vi lemer for kvarandre. 6 Vi har ulike nådegåver alt etter den nåden Gud har gjeve oss. Den som har profetgåve, skal nytta henne i samsvar med trua; 7 den som har diakonteneste, skal ta seg av tenesta si. Den som er lærar, skal ta seg av opplæringa, 8 og den som rettleier, skal ta seg av rettleiinga; den som gjev av sitt eige, skal gjera det av eit heilt hjarta. Den som er forstandar, skal vera det med iver, og den som gjer miskunn, skal gjera det med glede. 9   Lat kjærleiken vera ekte, sky det vonde og hald dykk til det gode. 10 Elska kvarandre inderleg som sysken, og set dei andre høgare enn dykk sjølve. 11 Ver ikkje lunka i dykkar iver, ver brennande i Anden; ten Herren! 12 Ver glade i vona, tolmodige i trengsla, trottige i bøna.

Appendiks.

Populisme

https://nn.wikipedia.org/wiki/Populisme 1.6.2017

Populisme er ein ideologi som ønskjer å setje sunn fornuft og røynslene til vanlege menneske opp mot den kalde byråkratiske rasjonaliteten til politiske elitar og institusjonar. Omgrepet vert ofte brukt i nedsetjande tyding, men eit velfungerande demokrati vil alltid ha større eller mindre innslag av populisme.[1]

I politisk debatt vert omgrepet populisme bruka anten som eit skjellsord som nærast er synonymt med demagogi og opportunisme, eller ein noko uklår politisk tendens ein har sett i ulike variantar i ein del land dei siste vel hundre åra. Nemninga blir da bruka om folkelege parti og rørsler som med ulike politiske utgangspunkt rettar seg mot ein elite i samfunnet. Populisme kjem av det latinske ordet for folk.

På slutten av 1800-talet oppstod det i USA eit politisk parti som sjølv kalla seg Populist Party, eller People’s Party i nokre av delstatane. Dei stod sterkast i jordbruksstatane i vest, og var ein protest mot begge dei to etablerte partia i landet, mot den politiske eliten på austkysten og i dei store byane, og mot storkapitalen og kapitalistiske mellommenn og spekulantar. Det er derfor vanleg å rekne denne bondepopulismen som ei form for venstrepopulisme. Dette partiet stod ei tid så sterkt at det trua Demokratane si stilling som nummer-to-parti i det US-amerikanske systemet, og heldt sjølv på å bli fremste opposisjonspartiet til Republikanarane.

Også dei russiske narodnikane i same tidsperioden må kunne kallast venstrepopulistar. Dei var bondevenner som ville styrte tsarveldet og godseigarveldet og frigjere bøndene. Det sosialist-revolusjonære partiet PSR («dei sosialrevolusjonære») var framhaldet av narodnikane, og kan reknast som eit venstrepopulistisk parti. Ved valet på grunnlovgjevande forsamling i 1917 var PSR største partiet i Russland.

I Latin-Amerika har ein òg sett sterke populistiske rørsler. Som døme kan ein nemne peronistane i Argentina. Juan Peron var ein karismatisk og folkeleg leiar som dominerte argentinsk politikk i fleire tiår i førre hundreåret. Rørsla som blei bygd rundt han kan helst kallast populistisk, og ikkje fascistisk, sjølv om det finst nokre fellestrekk med europeisk fascisme – til dømes persondyrkinga av leiaren. Men peronismen var samtidig også ei verkeleg folkeleg rørsle, jamvel til dels ei arbeidarrørsle, med innslag av anti-kapitalistisk politikk til tider, og brodd mot imperialismen. Så samansett som peronismen var politisk, er det vanskeleg å plassere han som anten høgre– eller venstrepopulistisk.

I Noreg fanst det først på 1970-talet folk i både SV, Senterpartiet og Venstre som kalla seg populistar. Det var folk som var opptekne av økologi attåt sosial utjamning. Bøker av Ottar Brox og Hartvig Sætra inspirerte mange som var skeptiske til sentraliseringa i samfunnet og den teknokratiske eliten i landet. Dette var ein venstrepopulisme som like gjerne og meir presist kunne kallast “grøn sosialisme“, ei nemning SV i dag nyttar om politikken sin.

Framstegspartiet er vel det partiet som oftast blir kalla populistisk i Noreg i dag (2005). Da blir det gjerne vist til at partiet lovar store offentlege satsingar og store skatteletter samtidig, altså populisme i tydinga demagogi og opportunisme.

Narodnikane.

https://nn.wikipedia.org/wiki/Narodnik 1.6.2018.

Narodnikane var russiske intellektuelle som i andre halvdelen av 1800-talet prøvde å gå ut til bøndene og få dei til å gjere opprør mot tsarismen og godseigarveldet.

Ordet kjem av det russiske ordet narod, som betyr folket.

Narodnikane meinte dei russiske landsbyfellesskapa, mir, kunne vere grunnlaget for ei sosialistisk samfunnsordning, slik at ein ikkje trong gå omvegen via kapitalismen.

Tilhøva for dei russiske bøndene var i røynda blitt forverra etter opphevinga av liveigenskapen i 1861, da dei måtte kjøpe seg fri frå godseigarane og såleis kom i skuld til dei.

Det aukande talet på studentar frå mellomlaga i det russiske samfunnet blei radikaliserte, og det blei danna ein hemmeleg organisasjon kalla «Jord og Fridom» som skulle prøve å samordne dei lokale bondeoppreistane og gi dei politisk retning og leiing.

Somme av desse studentane konsentrerte seg likevel mykje om si eiga frigjering frå alle gamle og ikkje-vitskaplege verdiar, og blei kalla nihilistar fordi dei tok eit oppgjer heilt til grunnen (ad nihilum).

Det var mange kvinner med i narodnikrørsla, mange av dei frå adelen sjølv. Blant mennene var mellomlagsfolk i fleirtal.

Narodnikane var mellom anna inspirerte av Mikhail Bakunin, som meinte dei russiske bøndene var spontant sosialistisk innstilte, på grunn av det gamle mir-fellesskapet. Tenkjaren Alexander Herzen utvikla denne ideen og blei viktig for narodismen, eller den russiske bondepopulismen, om ein vil.

Men da ideane skulle setjast om i praksis, og studentane møtte verkelege bønder, blei møtet ofte eit vonbrot. Bøndene var særs mistruiske mot dei og protesterte sjeldan når dei blei arresterte av politiet.

Narodnikane gav likevel ikkje opp, trass i manglande støtte frå bøndene og harde dommar mot dei i rettsvesenet til tsaren.

Nokre av dei tok også til terrorisme som middel i kampen, det vil seie attentat mot leiande medlemer av den herskande klasse, som politisjefen i St. Petersburg, som blei skoten av den unge kvinna Vera Sasulitsj.

Men det var usemje blant narodnikane om terrorismen. I 1879 blei «Jord og fridom» kløyvd. Dei som ville prioritere arbeidet blant bøndene danna organisasjonen «Svart utskifting», som arbeidde for deling av jorda blant «det svarte folket», som bøndene i Russland kalla seg sjølv. Dei som ville satse på terrorismen danna gruppa «Folkeviljen», og erklærte dødsdom mot tsaren, Alexander 2.

«Svart utskifting» blei ikkje nokon suksess, og gjekk snart i oppløysing. «Folkeviljen» heldt fram, men som ei slags bygeriljagruppe, utan noko samband med bondemassane. Dei klarte å drepe tsaren i 1881, men etter arrestasjonane som følgde ebba også denne gruppa ut.

I resten av hundreåret blei ideane til narodismen haldne levande av forfattarar, historikarar og journalistar, innanfor legale rammer. Hovudideen var som før at kapitalistisk industrialisering ikkje passa i Russland, og var unødvendig som føresetnad for sosialisme.

I 1901 blei Dei sosialist-revolusjonære sitt parti PSR, også kalla dei sosial-revolusjonære, danna. Dette partiet stod klart i narodnik-tradisjonen, og blei eit verkeleg masseparti med stor støtte frå dei russiske bøndene. I 1917 var PSR det største partiet i Russland, men det var laust organisert med stor avstand mellom ulike fløyar. Venstre-SR var vinteren 1918 i regjering med bolsjevikane, men braut med dei våren 1918 i protest mot Brest-Litovsk-freden med Tyskland.

Bolsjevisme

https://nn.wikipedia.org/wiki/Bolsjevisme

Bolsjevisme er eit anna og tidlegare mykje bruka namn på den politiske retninga vi elles kallar kommunisme. Bolsjevismen oppstod som ei fløy av det russiske sosialdemokratiske partiet heilt først på 1900-talet, under leiing av Vladimir Lenin. Opphavet til ordet bolsjevisme og ordet bolsjevik for ein tilhengar av bolsjevismen er det russiske ordet bolsjinstvo, som betyr fleirtal. Lenin sine tilhengarar fekk nemleg fleirtal ved vala til dei leiande organa i det russiske sosialdemokratiske partiet og partiavisa på landsmøtet i London i 1903.

Bolsjevik

https://nn.wikipedia.org/wiki/Bolsjevik 

Bolsjevik er ei nemning brukt om tilhengarane av bolsjevismen, den retninga innanfor det russiske sosialdemokratiske arbeidarpartiet RSDRP/RSDAP som under leiing av Vladimir Lenin blei til det sovjetiske kommunistpartiet og skapte internasjonal kommunisme. Nemninga tyder fleirtalsmannrussisk.

Den internasjonale kommunismen blei i 1919 organisert i den Kommunistiske Internasjonalen, også kalla Tredje Internasjonalen, som Josef Stalin oppløyste i 1943. Etter den tid finst det eigentleg ikkje lenger nokon internasjonal kommunisme, men ei rekkje ulike «kommunismar» knytte til dei ulike eittpartiregima der det statsberande partiet har brukt denne nemninga om seg sjølv.

Ein tilhengar av den andre hovudretninga i RSDRP/RSDAP blei kalla mensjevik, noko som i russisk kontekst i praksis kom til å bety demokratisk sosialist. Den fremste personlegdomen i mensjevismen var Julius Martov

4 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: