Skip to content

Offeret og eksperimentet. Kva med religionen, politikken og økonomien?

Bilete: Galileo Galilei, italiensk fysiker og astronom, den egentlige grunnlegger av den eksperimenterende naturforskning.

Innleiing.

Menneska prøver gjennom religionen å tilfredsstille ein guddom og ventar seg dei skal oppnå noko med det. Men det trengst ikkje i kristendomen, for med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Så det er nok. Hans frelsesverk er fullført og fullkome. Vi ber lekamen fram som eit levande heilagt offer til velbehag for Gud, det er vår åndelege Guds-tenest. Slik innstiller vi oss på å ta imot den åndelege velsigninga som Gud allereie har gitt oss i Kristus. Det er som eit eksperiment. Og det eg oppnår med det kan eg vel gjere bruk av når eg studerer realfag og gjer natur-vitskaplege eksperimnet. Ja, nettopp slik er det viktig for meg.

Dette handlar først om Jerusalem som hovudstad i Israel. Så kjem det ein diskusjon om religion, ateisme og vitskap. Det er hovudsakle mine innlegg i diskusjonar som har gått på Facebook.

Debatt i gruppa for FRP-venner.

Medlem i Nobelkommiteen, Hagen, Jagland.

Jan Gustavsen har delt en lenke.

https://www.facebook.com/groups/122066211293512/permalink/861917453975047/

8. desember kl. 12:41

Kanskje en god ide Carl??I alle fall en morsom og kreativ ide……..God helg!!

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2017/12/Hegnar-om-Nobel-braaket

Torbjørn Sivertstøl Nobels fredspris til Obama trur eg er den flauaste utdelinga, kun eit år etter at han vart president vart det så tydeleg at det var å ta parti i amerikansk politikk. Virka det til å gi han frie tøylar til å krige slik som han ville? Ved presidentvalet i fjord var det politisk korrekte å likne med keisardyrking, det politisk ukorrekt var å støtte Trump. Men han vann og vart president for den største supermakta., med stor global innflytelse. Faren for ein slik mektig mann er om han byrjar å ovmode seg som ein gud og at folk byrja å dyrke han som ein gud. Men heldigvis unngår han det ved at han erkjenner si tru på Bibelens Gud og gir han ære. Når folk byrjar å dyrke styresmaktene som gudar, så gjer dei seg inkompetente. Dersom evangeliet vert forkynt rett, skal det gjere folk kompetente til å delta, både i kyrkjelydar og elles i samfunnet. Men vi ser då at der tvert om er ei sterk interesse av overformynderi og einsretting som gjer folk usjølvstendige og inkompetente. Og her vert det stilt spørmål ved kompetansen til Jagland i Nobel-komiteen:

https://www.aftenposten.no/norge/i/5OzW/Lundestad-med-kraftig-kritikk-av-Thorbjorn-Jagland-i-ny-bok-om-Nobelkomiteen

Torbjørn Sivertstøl Og i Obamas regjeringstid vart det ført mykje krig og på Herland-rapporten vert det påstått at eisnretting i massemedia gav styresmaktene feil grunnlag å ta avgjer på. Sitat henta frå http://www.hannenabintuherland.com/themiddleeast/uforstaelig-at-noen-kan-stemme-pa-arbeiderpartiet-sa-lenge-de-har-en-krigsforbryter-til-leder-libya-og-jonas-gahr-store/: Den desidert minst kunnskapsbaserte og infantile kommentaren «som for alltid vil fortjene en sentral plass i historien om norske tenkemåter», for å sitere professor Terje Tvedt, – kom fra KrFs Dagrun Eriksen, som entusiastisk støttet Libya bombingen: «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.» Infernalske, infantile, enfant terrible!

Torbjørn Sivertstøl I valkampen var der litt verdidebatt, kristne og verdikonservative ville prøve å forsvare kristne og norske verdiar, var slike verdiar under press på grunn av innvandringa? Og kva er kristne og norske verdiar. Dei prøvde å definere det som noko som likna oppremsinga til Dagrun Eriksen, sitert ovanfor.

Men går det an å snakke om kristne verdiar utan å snakke om vår frelse og om Kristus som vår frelsar og Herre? Kristne verdiar er vel det som han verdset og han døde for oss på korset, for å frelse oss for æva og gi oss evig liv. Så kristen verdiar er først og fremst at vi tek imot den frelsa, så vi gleder oss i den og verdset den over alt. Så lærde han oss å søke fyrst Guds rike og hans rettferd, så skulle vi få alt det andre i tillegg til det. Slik får vi kristne verdiar. Vi har fått barnekår hos Gud og får oppleve at han elskar oss og har omsorg for oss som sine born og gir oss gode gåver. Kristus er hovudet for kyrkja som er hans brud, han elskar henne og har omsorg for henne og det er på den måten at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna. Og det er ein nasjonal verdi også. Men no har det vorte protestert mot dette, så då kan ein saktens spørje seg, kvar har det vorte av dei kristne og dei nasjonale verdiane?

Har den såkalla kvinnefrigjeringa vorte religion for dykk, så har de frigjort dykk frå sanninga i evangeliet. Kva er det då som står igjen, kva er rasjonaliteten i likestillinga. Det er framleis kvinna sitt behov og ynskje om å få seg ein mann, men ho vender seg til styresmakta med det, som om den er hennar herre i staden for Kristus og mannen. Som om ho venter seg at ho skal få seg mann ved å bruke politisk makt. Så vender de dykk til Libya med det og på den måten, som om ho ventar seg at ho skal få seg mann ved å bruke militærmakt. Så kjem menn frå Libya og dei andre muslimske landa til Noreg og gjerne til resten av Vesten og spør etter kvinnfolk. Og dei brukar makt.

Det minner om «Mor Israel» som dreiv hor med gudane til nabofolka. Så kom menn frå nabofolka og tok henne med makt, Israels folket vart bortførde til Babylonia. Etter nokre år kom kongebodet om at dei kunne fare heim att til landet sitt. Det fekk dei andre folka også. Dette er førebilete på den evangeliske forkynninga (Esekiel.16). (Sitat frå https://bluehost944.com/2017/12/06/den-kristne-vekkinga-eller-den-store-fadesa/ )

Debatt i FB-gruppa Hege Storhaugs tilhengere.

Jerusalems status.

rianne Owe har delt en lenke.

https://www.facebook.com/groups/877654362347129/permalink/1448505698595323/ 14.12.2017.

9. desember kl. 17:25

Litt skremmende at Norge har en slik kunnskapsløs utenriksminister

Eriksen Søreide: – Ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide frykter at USAs anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad kan føre til dypere splittelse i regionen

Torbjørn Sivertstøl Gud kan forandre status for Jerusalem med sitt Ord og sin Ande. Den glade bodskapen vart først forkynnt for jødane, så for heidningane. No vert den forkynt for jødane igjen.
Det er verdifullt for oss også, vi har visst sjølve fått problem med å forsvare vårt nasjonale sjølvstemnde og vårt demokrati.
John Locks liberalisme var tolerant, med religionsfridom skulle dei kristne få lese, lære og forkynne det som står skrive i Bibelen. Det i seg sjølv høver med at i følgje evangeliet får vi nåde ved trua på Kristus, lova kom ved Moses, men nåden og sanninga kom ved Kristus. Jesus sa at dersom vi vert verande i hans ord, så skal vi få lære å kjenne sanninga og den skal sett oss fri. Gud gjer sitt verk med oss ved sitt Ord og sin Ande og oppseder oss og gjer oss soleis kompetente til å delta både i kyrkjelyder og i samfunnet elles. Eg hevdar det har vore viktig for utviklinga av vår nasjonale sjølvstende og vårt demokrati (jfr. Hans Nilsen Hauge).
Men i det siste har det vore ein propaganda for å nekte kristne kyrkjer å forkynne evangeliet og undervise det som står skrive i Bibelen. Det vert framstilt som frigjerande, men det betyr å ikkje ville tillate forkynninga av evangeliet som den frigjerande bodskapen. Og det har visst dei aller fleste politiske parti i Noreg gått med på, både Krf og Frp. Men det bryt med Johan Locks liberalisme.

Hege Storhaugs ånd.
Denne siden er ikke om Israel og Palestina.
Dette er en side i Hege Storhaugs ånd. La oss være enig i at vi ikke er enig i alt.

https://www.facebook.com/groups/877654362347129/permalink/1450412631737963/ 14.12.2017.

Torbjørn Sivertstøl Vi som held oss til Jesu evangelium har fått ein Ande og skal vere eitt i den Anden. Likevel er det mykje vi kan vere «usamde» om, men det er rettare å forklare det slik at vi er ulike og har ulik kompetanse både fagleg og åndeleg, men vi skal fungere som lemer på Jesu lekam og tene han og tene kvarandre. Ingen av oss er gud for dei andre.

DSV Religion er roten til mye vondt. La tro være en privatsak som dere ikke dytter på andre.

Ellen Due Brynjulfsen Jeg er helt enig DSV. Religion er en privatsak og skal ikke dyttes på noen her inne. De får lage sine egne grupper hvor de kan prate om tro. Her inne er det Hege Storhaugs arbeid vi skal prate om.. Her inne har Gud ingenting å gjøre.

Torbjørn Sivertstøl Ved trua på Jesus har vi fått den velsigninga som var lova Abraham, i deg skal alle folkeslag velsinganst, dei som velsigna Kristus vert velsingna, dei som forbannar han vert forbanna. Då skal vi også vere til velsigning for andre med vår integritet i samfunnet, både med kva vi er og kva vi seier og gjer. Kven som helst kan ta imot velsigninga ved å tru på Jesus. Om nokon avviser det, har dei lov til det, om nokon endåtil svarar med å forbanne, har dei lov til det og. Men kven er du, DSV, som TRUR du kan sette deg over alle andre på den måten. Eg er er oppvoksen i i eit fritt og demokratisk land, så kven er du som innbiller deg (TRUR) at eg skal be deg om å få lov til å seie eller skive noko til andre? Kristendomen har vorte forkynnt for oss gjennom statskyrkja og kristne organisasjonar i mange genrasjonar og så ventar de dykk at eg som ein voksne mann skal vere nøydd til å lest som om eg enno ikkje har forstått det, som om eg skulle vere for dum til å snakke med andre menneske om det. Så eg spør igjen, kva er det du innbiller deg at du sjølv er for noko? Går du rundt med ein Hitler i magen og er agent for Gestapo?

Torbjørn Sivertstøl Ved trua på Jesus har eg og mange andre fått oppleve at Gud gjer sitt verk i våre liv ved sitt Ord og sin Ande. Og slik har Jesu kyrkje vorte til. Og det må vi ære Faderen og Sonen for. Han som byrja den gode gjerning i oss skal fullføra det. Dersom nokon annan vil prøve å erstatte Kristus og ta æra for det så lyg han. Apostelen Johannes spurde kven er lygnaren om ikkje han som fornektar Faderen og Sonen. Han er Antikrist. Så kva er det du, DSV, skal prøve å lyge deg til no? Er Hege Storhaug ein Antikrist, er “hennar ånd” Antikrists ånd, er ho ein falsk Messias. Er ho også ein slik lygnar?

Torbjørn Sivertstøl Sidan det vert påstått, lengre oppe, at eg ikkje skal ha lov til å vedkjenne mi tru på Jesus for andre menneske, kva er då hendsikta med forkynninga gjennom kyrkje og kristne organsisasjonar her i landet? Er det berre lureri for å tilsnike makta over andre menneske som gudar for dei, i staden for at Gud skulle få makt i våre liv ved sitt Ord og sin Ande?

Heges arbeid.

https://www.facebook.com/groups/877654362347129/permalink/1451287734983786/ 14.12.2017.

Ellen Due Brynjulfsen

12. desember kl. 12:49

Mange av dere her inne er kristne eller har en eller annen tro. Jeg ber dere respektere at denne siden ikke er et sted for å vitne for andre. Det finnes sikkert sider her inne hvor dere kan prate om Gud og Jesus. Denne gruppen er for Hege Storhaugs tilhengere og siden hvor vi skal snakke om henne arbeid og hennes kamp mot islamisering av Norge og Europa.
Religion er en privatsak og har overhode ingenting med HS arbeid å gjøre.
Man sier det er to ting man ikke skal diskutere og det er politikk og religion. Her inne diskuterer vi politikk fordi vi er enig i den store saken, nemlig islam i Norge. Religion skal overhode ikke diskuteres her inne. Jeg ber dere om å respektere dette. Jeg startet ikke denne gruppen for at folk skal krangle om hverken Palestina, Israel eller kristendom.
Om dere føler dere støtt over dette innlegget står dere fritt til å gå ut av denne gruppen.
Jeg kommer til å slette kommentarer som fører til krangel om akkurat dette.
Så vær voksne nok til å forstå at vi har ikke tid til å krangle oss imellom. Vi må stå sammen mot islam.
For å forklare dere som misforstår dette innlegget. Når jeg skriver at det er to ting man ikke skal diskutere og det er religion og politikk, pleier dette utsagnet å følges av – om man skal bevare vennskap. Sef skal vi diskutere islam og politikk. Og jeg kommer heller ikke med trusler om utestengelse som enkelte har lest her, jeg oppfordrer folk som ikke klarer å la være å predike sin tro til å finne andre grupper å gjøre dette på. For alle dere som skjønner hva jeg mener med dette innlegget beklager jeg at jeg prøver å mate hva jeg mener inn med teskje. Sukk.

Torbjørn Sivertstøl Eg også er realist, med føtene planta på jorda, eg har vore fiskar, drive tråling, praktisk arbeid og eg har studert realfag, matematikk, informatikk, fysikk, kjemi, biologi og grunnkurs i astronomi og geologi. Og eg er realist på den måten at eg ser mi begrensing med kva eg kan utrette, både praktisk og teoretisk og der ser eg av grensinga til realfaga også. Den objektive kunnskapen forkarer ikkje heile tilværet, det handlar om livutfolding også og den er subjektiv. Eg har lese bibelen og innser at profetiane går i oppfylling, det er tydeleg i midtausten. Så missforstå meg rett, eg treng ikkje be dykk om hjelp til det. Det samsvarar med det som er realistisk, krig har det vore før og det vert det igjen. Så slik sett gjer de heilt rett i å veres å realistiske at de reknar med at krig vert det. Bra at de tillet meg å ha mi tru, men politikarane trur eg ikkje mykje på. Det problemet som de har med islam, kjem som resultat av politikken som har vorte ført også her til lands. Spesielt kjem den som resultat av stortingsmelding 74. http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html Og den er rett og slett ei bannlysing av store delar av det norske folk. Å forbanne nokon betyr å støyte dei ut or samfunnet. Ein politikk som er ei forbanning av folket. Og kvifor det? Eg har ikkje noko fasitsvar, som ein som kanskje er utstøytt har eg ikkje inside-informasjon om det. Men eg forstår splitt- og hersk-strategien for å få makt. MIsunnelsen over at nokon andre vart velsigna, til samanlikning med Kain som vart misunneleg på Abel. Småligheta her i landet står sterkt. Mi interesse er eigentleg realfag og som realist tolkar eg Bibelen på ein annan måte enn kva teologane har tradisjon for og finn at den er mykje meir naturfagleg enn kva dei har forstått og forkynt. MI interesse for politikk er eigentleg svært begrense. De får berre rote med det vidare.

Om Gro Harlem Brundtland og stortingsmelding nummer 74, 1979

Stortingsmelding 74 fra 1979, og hvordan Gro Harlem Brundtland brukte den til å forberede utryddelsen av det norske folk

menneskerettigheter.info

Ikkje klarer å sjå lengre enn til sin eigen navle?

Arif Haroon Karim har delt ABC Nyheter sitt innlegg.

https://www.facebook.com/groups/877654362347129/?multi_permalinks=1429729667139593&notif_id=1511211115498583&notif_t=group_highlights

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/11/20/195349146/listhaug-reagerer-pa-ny-asylkampanje-navlebeskuende 20.11.2017.

Bra skrevet av Listhaug:

Innvandringsminister Sylvi Listhaug mener en ny NOAS-aksjon til støtte for de såkalte oktoberbarna er navlebeskuende.

– Jeg er opptatt av å spare inn penger i Norge så vi kan hjelpe flere mennesker som trenger det

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener en ny NOAS-aksjon til støtte for de såkalte oktoberbarna er navlebeskuende.

Igjen er skuespiller Kristoffer Joner sentral i kampanjen, som er utarbeidet sammen med Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og Anorak. Joner er en av flere kjendiser som har spilt inn en videohilsen til en tenkt asylsøker som fyller 18 år og skal sendes ut av Norge, skriver VG.

«Du skjønner jo det at vi ikke kunne sende deg hjem med en gang, for da var du et barn. Vi måtte vente til du ble 18 år, og det har du nå blitt,» sier Joner i videoen. Til avisen sier han at han «blir rett og slett flau over Norge i denne saken».

Den karakteristikken får han i retur fra Frp-statsråd Listhaug.

– Jeg vil vel heller stille spørsmål ved om det ikke er flaut at norske kjendiser er så navlebeskuende at de kun ser de få asylsøkerne som kommer til Norge, hvorav mange ikke har krav på beskyttelse, mens de ikke ser de 65 millionene av mennesker som har flyktet fra krig og konflikt som vi bør hjelpe rundt omkring i verden.

Listhaug hevder regjeringen har spart inn nærmere 3,4 milliarder kroner i løpet av ett år på at få asylsøkere har kommet. Hun sier pengene nå brukes på bistandsbudsjettet for å hjelpe folk på flukt fra krig.

– Jeg er opptatt av å spare inn penger i Norge så vi kan hjelpe flere mennesker som trenger det, sier Listhaug.

Torbjørn Sivertstøl Det hadde ikkje vore så verst om dei hadde så pass naturfagleg kunnskap at dei klarde å sjå så langt som til sin eigen navle, men problemet er at med moralfilosofien sin klarer dei ikkje lenger å sjå klart, så dei blir som om dei ikkje er rett navla. Med slike vrangforestillingar prøver dei å forandre verda, med det resultat at den ikkje lenger er rett navla.

Farvel til Heges støttegruppe, på mi eiga FB-side.

Torbjørn Sivertstøl

Eg har vore med i denne FB-gruppa ei tid, utan å aktivere meg, men så skreiv eg ein kommentar til denne artikkelen og det som skjedde sidan synest merkeleg. Min kommentar var: Gud kan forandre status for Jerusalem med sitt Ord og sin Ande. Den glade bodskapen vart først forkynnt for jødane, så for heidningane. No vert den forkynt for jødane igjen.

Det er verdifullt for oss også, vi har visst sjølve fått problem med å forsvare vårt nasjonale sjølvstemnde og vårt demokrati.

John Locks liberalisme var tolerant, med religionsfridom skulle dei kristne få lese, lære og forkynne det som står skrive i Bibelen. Det i seg sjølv høver med at i følgje evangeliet får vi nåde ved trua på Kristus, lova kom ved Moses, men nåden og sanninga kom ved Kristus. Jesus sa at dersom vi vert verande i hans ord, så skal vi få lære å kjenne sanninga og den skal sett oss fri. Gud gjer sitt verk med oss ved sitt Ord og sin Ande og oppseder oss og gjer oss soleis kompetente til å delta både i kyrkjelyder og i samfunnet elles. Eg hevdar det har vore viktig for utviklinga av vår nasjonale sjølvstende og vårt demokrati (jfr. Hans Nilsen Hauge).
Men i det siste har det vore ein propaganda for å nekte kristne kyrkjer å forkynne evangeliet og undervise det som står skrive i Bibelen. Det vert framstilt som frigjerande, men det betyr å ikkje ville tillate forkynninga av evangeliet som den frigjerande bodskapen. Og det har visst dei aller fleste politiske parti i Noreg gått med på, både Krf og Frp. Men det bryt med Johan Locks liberalisme.

Marianne Owe har delt en lenke med gruppen Hege Storhaugs Tilhengere.

9. desember kl. 17:25 ·

Litt skremmende at Norge har en slik kunnskapsløs utenriksminister

Eriksen Søreide: – Ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide frykter at USAs anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad kan føre til dypere splittelse i regionen.

Torbjørn Sivertstøl

Så kom dette innlegget og eg stussa på kva som er Heges ånd. Så eg skreiv kommentaren: “Vi som held oss til Jesu evangelium har fått ein Ande og skal vere eitt i den Anden. Likevel er det mykje vi kan vere «usamde» om, men det er rettare å forklare det slik at vi er ulike og har ulik kompetanse både fagleg og åndeleg, men vi skal fungere som lemer på Jesu lekam og tene han og tene kvarandre. Ingen av oss er gud for dei andre”. Og det vart noko til styr, masse innlegg, for eller imot den kristne trua, vi skulle ikkje ha lov til å vedkjenne vår tru på evangeliet, så eg konkluderte med at dette er antikrists ånd. til slutt rakk eg å legge inn eit innlegg om at eg også er realist, både ved at eg har hatt praktisk arbeid og ved at eg har studert realfag. Å vedkjenne mi tru for andre og fortelle litt om min faglege kompetanse og min ansinitet har å gjere med å presentere meg sjølv for andre, som når ein møter eit anna menneske og helser, det er eit fyrste steg for å få til ei samtale. Det er vanaskeleg å få til ei samtale dersom du skal vere nøydd til å gje deg ut for ein annan enn den du er, det verkar kunstig. Så her var altså ikkje slike som eg velkommen. Det vart påstått at trua er ei privat sak som vi får halde innanfor heimens fire veggar. Men legg merke til at dette gjeldt ikkje berre i forhold til denne facebook-gruppa, men elles i samfunnet også. Men Jesus sa då at vi skulle forkynne evangeliet for alle folkeslag og vi skulle gå ut og bere frukt som varer. Så dette er då sjølvsagt ikkje religionsfridom. Nasistane under krigen var ikkje så fiendtlege til kristendomen og det norske folk som dette her. Og dei sekulære muslimske landa er meir tolerante til kristendomen enn dette.

Ellen Due Brynjulfsen

Hege Storhaugs Tilhengere

11. desember kl. 13:58 ·

Denne siden er ikke om Israel og Palestina. 

Dette er en side i Hege Storhaugs ånd. La oss være enig i at vi ikke er enig i alt.

Denne siden er ikke om Israel og Palestina. 

Dette er en side i Hege Storhaugs ånd. La oss være enig i at vi ikke er enig i alt.

Torbjørn Sivertstøl

Men det starta då med innlegget om at Trump ville flytte ambasada til Jerusalem, der det vart påstått at han ikkje var mektig nok til å endre Jerusalems status. I den samanheng var det heilt på sin plass med mi erkjenning av at Gud kan forandre Jerusalems status med sitt Ord og sin Ande. Trump unngår å forgude seg sjølv og at andre forgudar han ved at han vedkjenner si tru på Bibelens Gud. Men reaksjonen i denne FB-gruppa var tvert om å forgude Hege. Og det ved å framstille dei som trur på Bibelens Gud som nokre barnslege, ulærde ideotar. Og ein fekk ikkje moglegheit til å seie noko som kunne endre på det første-inntrykket. Eigentleg er det noko heimale, navlebeskuande greie som dei brukar om andre og som dei gjer til ei standardisert sosialisering. Så det er rart kor mange som går rundt og trur dei har fått “den endelege openberringa”.

Ellen Due Brynjulfsen

Hege Storhaugs Tilhengere

12. desember kl. 12:49 ·

Mange av dere her inne er kristne eller har en eller annen tro. Jeg ber dere respektere at denne siden ikke er et sted for å vitne for andre. Det finnes sikkert…

Torbjørn Sivertstøl Min siste kommentar var: Eg også er realist, med føtene planta på jorda, eg har vore fiskar, drive tråling, praktisk arbeid og eg har studert realfag, matematikk, informatikk, fysikk, kjemi, biologi og grunnkurs i astronomi og geologi. Og eg er realist på den måten at eg ser mi begrensing med kva eg kan utrette, både praktisk og teoretisk og der ser eg av grensinga til realfaga også. Den objektive kunnskapen forkarer ikkje heile tilværet, det handlar om livutfolding også og den er subjektiv. Eg har lese bibelen og innser at profetiane går i oppfylling, det er tydeleg i midtausten. Så missforstå meg rett, eg treng ikkje be dykk om hjelp til det. Det samsvarar med det som er realistisk, krig har det vore før og det vert det igjen. Så slik sett gjer de heilt rett i å veres å realistiske at de reknar med at krig vert det. Bra at de tillet meg å ha mi tru, men politikarane trur eg ikkje mykje på. Det problemet som de har med islam, kjem som resultat av politikken som har vorte ført også her til lands. Spesielt kjem den som resultat av stortingsmelding 74. http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html Og den er rett og slett ei bannlysing av store delar av det norske folk. Å forbanne nokon betyr å støyte dei ut or samfunnet. Ein politikk som er ei forbanning av folket. Og kvifor det? Eg har ikkje noko fasitsvar, som ein som kanskje er utstøytt har eg ikkje inside-informasjon om det. Men eg forstår splitt- og hersk-strategien for å få makt. MIsunnelsen over at nokon andre vart velsigna, til samanlikning med Kain som vart misunneleg på Abel. Småligheta her i landet står sterkt. Mi interesse er eigentleg realfag og som realist tolkar eg Bibelen på ein annan måte enn kva teologane har tradisjon for og finn at den er mykje meir naturfagleg enn kva dei har forstått og forkynt. MI interesse for politikk er eigentleg svært begrense. De får berre rote med det vidare.

Om Gro Harlem Brundtland og stortingsmelding nummer 74, 1979

Stortingsmelding 74 fra 1979, og hvordan Gro Harlem Brundtland brukte den til å forberede utryddelsen av det norske folk

MENNESKERETTIGHETER.INFO

http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

 

Torbjørn Sivertstøl Men det er no heilt klart at denne FB-gruppa også bannlyser store delar av det norske folk. Dermed er dei sjølve årsak til problemet dei liksom skal prøve å løyse. Og eg støttar i alle fall ikkje ein slik antikrist, så eg melde meg ut.

Hanne Herland Rapporten.

Populisme som sjellsord.

Hanne Nabintu Herland har delt The Herland Report NORSK sin video.

2. desember kl. 19:03 ·

The Herland Report når nå millioner årlig, 2017 har vært en fenomenal suksess. Her med direktemelding om “den grusomme populismen”.

SUBSCRIBE AND FOLLOW the Herland Report WEB TV: https://www.youtube.com/user/HanneNabintuHerland

Vi tar opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media.

FOLLOW THE WEBSITE and pick up articles from leading intellectuals, authors and activists: http://www.theherlandreport.com

The Herland Report NORSK har lagt til en ny video: Grusom populisme – Hanne Nabintu Herland.

2. desember kl. 18:46 ·

The Herland Report når nå millioner årlig, 2017 har vært en fenomenal suksess. Her med direktemelding om “den grusomme populismen”.

Miriam Mercedes Maldonado Jeg vil vite hva du legger i ordet kulturarv? Hvilken kultur er det du snakker om? Norsk suverenitet? I tanke på at de store deler har vært under Sverige, Danmarks herredømme?

Miriam Mercedes Maldonado I og med at etniske nordmenn selv er forvirret!

https://www.aftenposten.no/…/i/oRjr0/Hva-er-norsk-kultur

Hva er norsk kultur?

Jeg vet ikke hva jeg skal verne om, og hva som er så farlig?

Torbjørn Sivertstøl Rettssystemet i det gamle Hellas vart korrupt og det vart det i Israel også, det var dei som stilte svakt og einskildmenneske det gjekk ut over. Jesajas sa at på torget er sanninga fallen og profeterte om at Jesus stilte seg i stillinga til den det gjekk ut over. I ettertid veit vi at han stilte seg i den stillinga at han ikkje svarde for seg i retten og ingen stilte opp for å seie sanninga til hans forsvar.

JES 59,12 – JES 59,17 Du ser at våre synder er mange, våre brot vitnar imot oss. Ja, våre synder veit vi om, våre misgjerningar kjenner vi: 13 Vi har reist oss mot Herren, har fornekta han og gått bort frå vår Gud. Vi har tala om vald og fråfall og mumla fram svikefulle ord som var avla i hjarta. 14 Difor er retten unnatrengd, rettferda står langt borte. På torget er sanninga fallen, og det rette vinn ikkje fram. [På torget: der rettssaker kunne avgjerast.] 15 Truskapen er borte, og den som held seg frå vondskap, vert plyndra. Herren såg – og det var vondt i hans augo – at det ikkje var retten som rådde. 16 Han såg at ikkje ein steig fram, og undra seg over at ingen førte hans sak. Då kom hans arm han til hjelp, hans rettferd stødde han. 17 Han tok rettferd på seg til brynje og sette frelseshjelm på sitt hovud. Så kledde han seg i hemnens klednad og sveipte om seg brennhug til kappe.

Så Jesus stilte seg sjølv i den posisjonen og døde på korset i staden for oss.

JOH 1,14 – JOH 1,18 Og Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss, og vi såg hans herlegdom, ein herlegdom som den einborne Sonen har frå Far sin, full av nåde og sanning. 15 Johannes vitnar om han og ropar ut: “Det var om han eg sa: Han som kjem etter meg, er komen framom meg, for han var til før meg.” 16 Av hans fullnad har vi alle fått, og det nåde over nåde. 17 For lova vart gjeven ved Moses; nåden og sanninga kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har nokon gong sett Gud; men den einborne, som er Gud, og som er i Faderens fang, han har synt oss kven han er.

JOH 8,31 – JOH 8,32 {ABRAHAMS ÆTT} Så sa Jesus til dei jødane som var komne til tru på han: “Vert de verande i mitt ord, er de rette læresveinane mine. 32 Då skal de få kjenna sanninga, og sanninga skal gjera dykk frie.”

Og vi kan sjå det som motsetnaden mellom Kain og Abel.

HEB 12,24 til Jesus, mellommannen for ei ny pakt og til reinsingsblodet som talar sterkare enn Abels blod.

1JO 3,12 Vi må ikkje vera som Kain; han var av den vonde og drap bror sin. Og kvifor drap han broren? Fordi hans eigne gjerningar var vonde, men dei bror hans gjorde, var rettferdige.

JUD 1,11 Ve dei! Dei har slege inn på same vegen som Kain; dei har kasta seg ut i same villfaring som Bileam, han som var ute etter eiga vinning; dei har gjort opprør som Korah; difor har dei gått til grunne.

HankVonHelvete.

Hanne Nabintu Herland

11. desember kl. 14:22 ·

NRK VISER I DAG KLIPP FRA THE HERLAND REPORT med Hans-Erik Dyvik Husby. MANGE HAR ETTERLYST PROGRAM 2 OG HER kommer NYTT TV program med Hans-Erik Dyvik Husby. Hvor ble det av venstresidens idealer? The Herland Report.

Hans-Erik Dyvik Husby, alias HankVonHelvete, tidl. frontfigur i death punk bandet, Turbonegro, snakker om hvordan vi stigmatiserer hverandre. Han forteller fra sin erfaring som rockestjerne, om hvor pluralistisk verden er, mens våre medier ofte er markant ensrettet.

Husby belyser farene ved medietrenden er man utestenger viktige informasjonsbiter som gjør at folk får et skjevt bilde av verden, bevisst konstruert av mediene. Vi snakker om USAs anti-demokratiske utvikling, om Arbeiderpartiet og venstresiden som har sviktet sine idealer.

Problemet er at medieelitens kart ikke passer med virkelighetens terreng, og fenomenet oppstår at folk ikke orker å lese aviser lenger da de vet at det de leser er kraftig ideologisk farget. Man føler at den politisk-korrekte indoktrineringen er altfor sterk i det som skrives.

Hans-Erik Dyvik Husby, alias HankVonHelvete, tidl. frontfigur i death punk bandet, Turbonegro, snakk…

Hanne Nabintu Herland Her er programmet: https://www.youtube.com/watch?v=BZslZlASpj8

Hvor ble det av venstresidens idealer?

Hans-Erik Dyvik Husby, alias HankVonHelvete, tidl. frontfigur i death punk bandet, Turbonegro, snakker om hvordan vi…

Vidar Gustad Totalt enig i budskapet. Det samme bildet ser flere og flere og det er bare å male på for opprøret mot dette må komme. Venstresiden er rett og slett kuppa. Jonas Gahr Støhre er et bevis på denne falske venstresidens fall. Denne 5 % som er styrt av den lille 1 % må stoppes slik at majoriteten av befolkningen vekkes . Dette er en meget viktig video fordi det tegner det STORE BILDET og det er det bildet folk trenger å se for å se detaljene i bildet. Folk må se helheten.. BRA!!

Kristian Dirdal Jens Stoltenberg er krigeren fremfor noen! Er det knefall for alt som lukter krig og manipulerte fiendebilder som hører venstresiden til? Det er i alle fall Bulke Jens et eksempel på, men stort sett blir han klappet inn i de fleste hjem, og på TV i beste sendetid! Men vi er blitt godt vant med å klappe selv om “Keiseren er naken”

Sindre Nørgaard Nordmenn tipser selvom kelneren æreskjeller dem… )-:

Dag Vidar Madsen Det finnes vel ingen reel venstreside i dag. Bare en gjeng med oppkomlinger og direktørsønner, som gjentar gamle kliseėr. Bare tomme ord uten realiteter og praktiske gjerninger. Dette er noe denne gjengen med broilere har fått lov til å holde på med uhindret i mange år, fordi folk ikke følger med.

Jonas Gahr Støre som statsmininester kandidat for arbeiderpartiet? Tipper at de gamle Jøtul-arbeiderene ikke så den komme. Nesten komisk å tenke på for oss som har levd noen år. Venstresiden er kuppet for lenge siden. Det startet med GHB. Det har vi som følger med litt, sett gjennom fingerne med i alt for mange år. Kanskje vi til og med lot oss blende litt av dama, men vi tenkte nok vårt i det stille. Nå er det på tide at folk som sliter våkner opp til virkelighetens verden, og tar tilbake sine posisjoner i politikken. Det finnes ikke et eneste parti på stortinget i dag som tar grasrota på virkelig på alvor. Nyfattigdommen vokser og brer seg utover som aldri før. Da blir det selvfølgelig bråk til slutt. Det vet vi alle med litt erfaring, og som kan litt om historien. Denne utviklingen har vi sett før.

Torbjørn Sivertstøl Dei gamle grekarane tenkte seg at naturen er forståeleg, slik byrja naturfilosofien deira. Dei fekk mange idear, men klarde ikkje å avgjere kva som var rett.Dei gamle grekarane tenkte seg at naturen er forståeleg, slik byrja naturfilosofien deira. Dei fekk mange idear, men klarde ikkje å avgjere kva som var rett. Sofistane vart juristar, journalistar og pratmakrar, men rettssystemet vart korrupt. Det kan samanliknast med dagens elitistiske samfunn, det er korrupt i sin natur.

Sokrates satsa på dialog og meinte sanninga vart integrert i han gjennom dialog. Men det var lagt ein utspekulert plan mot han, så dei fekk han avretta i eit justismord. Så i staden for forstandig innsikt og dialog, vart det makta som rådde og avgjorde kva som skulle vere rett, sjølv om det var urettferdig og slik gjekk det nedover med demokratiet.

Men på evangeliets grunnvoll får vi barnekår ho Gud, han lærer oss opp og oppseder oss ved sitt Ord og sin Ande, vi får be til han og får oppleve at han svarar oss. Så i tillegg til å ha dialog oss i mellom, kan vi be til han og få oppleve at han svarar oss. Sjølvsagt er det verdifullt for oss.

Likevel har vi eit liknande problem i dagens samfunn, som på sofistane og Sokrates si tid. Og det kan forklarast som ein splitt- og hersk-strategi, der dei med si politiske makt ikkje vil unne vanlege folk barnekåret vi har fått ved trua på Jesus. Til gjengjeld framstiller dei seg sjølve som ei elite, der det dei seier, meiner, vil og ynskjer vert framstilt som fornuftig og vitskapleg og det vi andre eventuelt yngste å få sagt vert rekna for dumt, uforstandig og uvitskapleg. Derfor vil dei ikkje tillate oss å seie noko. Slik vert vi førehandsdømde. Det var då som om dei skulle ha fått “den endelege openberringa”. Men den eigentlege grunnen til at dei ikkje vil tillate oss å seie noko, er frykta for at det skal vise seg at dei tok feil i si førehandsdømming. Det er vel rettast å karakterisere det som sjølvgod hyklarskap. Men kanskje vi ikkje var så vonde og dumme som dei ville ha det til likevel?

Men evangeliet vert ikkje endra med dette, det er like gyldig for alle og ein kvar. Den nåden Gud gir oss i Kristus er gratis, det er berre å ta imot i tru, det vil seie utan at det vert stilt krav om gjerningar, vi treng ikkje gjere noko som helst for å prøve å gjere oss fortent til det. Soleis er vi i det barnekåret Gud gir oss ikkje trælar for noko menneske.

Ateismen er død.

Hanne Nabintu Herland har delt The Herland Report NORSK sin video.

7. desember kl. 19:08 ·

NYLANSERT BOK I USA, BESTILL NÅ OG FÅ DEN FØR JUL. Boken viser kristendommens og humanismens betydning for vår kultur. Bestselling author Hanne Herland speaks about her new book, “The Culture War”. Kjøp den på AMAZON: https://www.amazon.com/CULTURE-WAR-Greatness-…/…/ref=sr_1_1…

“The Culture War. How the West lost its greatness” outlines how the West lost its values, causing its current decline. This book is a mind-blowing reminder of the massive impact Christianity and its values have had for the development of Western culture. In an apologetic way, you are presented to the philosophical development which led to the current Western decline, in a strong defence of the rationality of the Christian faith – which is today demonized at our universities and the mainstream media in a way few thought possible just a few years back.

The West is now characterized by strict, elitist media censorship, hedonism, a culture of drug abuse, ethnic clashes and racial divide and the dramatic break-down of the family. The ultra-rich elites push our nations into a new, totalitarian globalist structure, with no respect for Western historical values.

Yet, even in the darkest hour there is hope. This manifesto outlines the remedy for the current malaise and describes the greatness of the early Christian faith and its ability to penetrate through political, religious and cultural divisions.

 

7. desember kl. 14:02 ·

NYLANSERT BOK I USA, BESTILL NÅ OG FÅ DEN FØR JUL. Boken viser kristendommens betydning for vår kultur. Bestselling author Hanne Herland speaks about her new bo…

Torbjørn Sivertstøl Kva som er religion, gudlegdom, tru på Gud eller ateisme er definisjonsspørsmål. Jesus kalla meg til Oslo med ein frigjerande bodskap og leia meg til å studere realfag igjen, biologi. Og han sa eg skulle seie til dei at kristendomen ikkje er ein religion som vert lesst på folket som tunge bører (Matt.11,28-31). Menneska prøver med sin religiøsitet å tilfredsstille Gud eller ein guddom, og det har lett for å verte slik for kristne også, både individuelt og i kyrkjelydar og organisasjonar. Men i det trengst ikkje i kristendomen, for med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Der trengst ikkje noko syndeoffer i tillegg til det. Hans frelseverk er fullført og fullkome. Det er berre å ta imot i tru av berre nåde.

På Davids tid dyrka heidningane sine avgudar, men nettopp derfor kalla David dei ugudlege. Og han sa om dei ugudlege at dei lagar feller for å fange einskilde menneske, til samanlikning med å sette snarer og grave fallgraver for å fange dyr og henge opp nett for å fange fuglar. I staden for å møte og tale ope og fritt med den einskilde, legg dei seg altså på lur for å fange han og/eller henne. Er det slik dei skal sosialiserast?

Når dei seier dei ikkje trur på Gud, kva er det då for slags Gud dei tenker på? Om nokon i staden seier at dei trur på Gud, kjenner dei han då? I fylgje Bibelen skulle Jesus gjer han kjend for oss.

Aktuelle bibelvers:

JER 31,33 – JER 31,34   Nei, såleis er den pakta eg vil gjera  med Israels-folket i dagar som kjem,  lyder ordet frå Herren:  Eg vil leggja mi lov i hugen deira  og skriva henne i hjarta deira.  Eg vil vera deira Gud,  og dei skal vera mitt folk. 34   Då skal ingen lenger  læra sin neste og sin bror  og seia: “Kjenn Herren!”  For dei skal alle kjenna meg,  både små og store, seier Herren.  For eg vil tilgje deira misgjerning  og aldri meir koma deira synd i hug.

JOH 17,3 Og det er det evige livet at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.

JOH 1,18 Ingen har nokon gong sett Gud; men den einborne, som er Gud, og som er i Faderens fang, han har synt oss kven han er.

Torbjørn Sivertstøl Men mi tru på Bibelens Gud er eg i stand til å tenke vitskapleg. Men eg kan ikkje gjere vitskapen til religion. Den store feilen som folk gjer når dei prøver å bruke vitskapen som argument mot trua på Bibelens Gud, er at dei gjer vitskapen til religion. Det vert gjort i vår tid også, for der er stor verdi i realfaga og der er stor maktinteresse i religionene.

Mange var interessert i å bruke den nyoppdaga Higgs-partikkelen til å underbygge si tru på på Gud, ja, det kunne dei gjerne gjere, men når det går så langt at dei tenker seg den skal bevise Guds eksistens, då er dei i ferd meg å gjere vitskapen til religion, ein avgud. Vi kan samanlikne det med gannal «vitskap» om sjernehimmelen, som dei gjorde religion ut av og dyrka himmelhæren. Her er to døme på at det vert forsøkt å gjere vitskap til religion. Sitat frå artikkelen https://www.theguardian.com/science/2013/dec/06/peter-higgs-boson-academic-system  29.12.2016:

He regrets that the particle he identified in 1964 became known as the “God particle”.

He said: “Some people get confused between the science and the theology. They claim that what happened at Cern proves the existence of God.”

An atheist since the age of 10, he fears the nickname “reinforces confused thinking in the heads of people who are already thinking in a confused way. If they believe that story about creation in seven days, are they being intelligent?”

…….

He also had little enthusiasm for the changes that had transformed academia by the time he retired in 1996. “Today, I wouldn’t get an academic job. It’s as simple as that. I don’t think I would be regarded as productive enough.” His published papers can be counted on two hands, whereas academics now are expected to churn out several a year, and when I ask if he feels this has come at the cost of space for intellectual thought, he says: “I was certainly uncomfortable with it. After I retired, it was quite a long time before I went back to my department. I thought I was well out of it. It wasn’t my way of doing things any more. It’s difficult to imagine how I would ever have enough peace and quiet in the present sort of climate to do what I did in 1964.”

Men kva er det for slags gud han talar om? Biblens seier at Gud kalla lyset dag, så han skapte alt på 7 ”lysdagar”. Tredje lys-dagen sette han dei to lysa på himmelen, først då vart det jord-dagar. Og eg synest det er rart at dei legg vinn på å vere nøyaktige med bokstavtolkinga er tvert om unøyaktige her. Det er vel eit døme på at dei tolkar den utifrå gammal gresk mytologi og filosofi. Dyrkinga av himmelhæren. Religion som kom som resultat av syndefallet, derfor tolkar dei Bibelen slik at jorda og universet er om lag 6000 år. Men profetane i det gamle testamentet hadde då for lengst sagt at himmelhæren ikkje er gudar.

Torbjørn Sivertstøl Bibelen seier at Gud har skapt alle ting med sitt Ord, så ved tru skjønar vi at det synlege har vorte til av det usynlege.

HEB 11,1 – HEB 11,4 {VITNEMÅL OM TRU} Trua er pantet på det vi vonar, vissa om ting vi ikkje ser. 2 For si tru fekk menneske i gamal tid godt vitnemål. 3 I tru skjønar vi at verda er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, ikkje har vorte til av det synlege. 4 I tru bar Abel fram for Gud eit betre offer enn Kain. Av di han trudde, fekk han det vitnemålet at han var rettferdig; for Gud godkjende offergåvene hans. Og med si tru talar han enno, etter sin død.

Med trua på Gud vert livet meiningsfullt og naturen forståeleg, slik som vi ser når Adam og Eva levde i samfunn med Gud i Edens hage. I Jobs bok og i Israels historie ser vi korleis Gud gjorde livet meiningsfullt for dei, for ei tid vart livet meiningslaust for Job, men då vart det til gjengjeld forklart at naturen er forståeleg. Det ser vi mindre av i Israels historie.

Gud brukte Israel til å gjere namnet sitt kjent mellom heidningane, så eg reknar med han soleis inspirerte grekarane slik at dei fekk ideen om at universet er forståeleg og slik byrja deira naturfilosofi. Dette stod i motsetnad til trua på gudane som rådde i kvar sine områder av tilværet. Men dei hadde ikkje metode til å avgjere kva som var rett, så dei vart ikkje samde. Så tok moralfilosofien over, det vart slutt på demokratiet, det vart diktatur som var kopla til avgudsdyrkinga.

Men ved renessansen vart naturfilosofien gjenoppdaga og det vart utvikla eksperimentelle metode til å avgjere kva som var rett, det var det nye i den nye naturvitskapen. Og naturfilosofar har undra seg over kvifor det ikkje vart oppdaga før. Der har vore høgtståande kulturar, som elvekulturane, dei gjekk til grunne, det hadde si årsak og det kan nok vere årsaka til at dei ikkje fekk større teknologiske framsteg også. Eg forklarar det med syndefallet. Heile tida har der vore menneske som har levt nær naturen og lærde mykje om den gjennom erfaring. Men det gjekk mange år før der kom noko som helst slags oppdaging som forbetra reiskapen og våpena.

I middelalderen var dei lærde opptekne av teologien, moralfilosofien og matematikken, sett i forhold til dette, var den empiriske erfaringa det nye ved den nye naturvitskapen. Men å framstille det som at det var empirismen som hadde rett og rasjonaliteten som hadde feil er tullete. Rasjonaliteten var brukt allereie ved konstruering av eksperimentet og matematikken vart brukt til tolke observasjonane og registrere målingane. Då må den som observerer vere passiv tilskodar, som ikkje påverkar det han observerer. For her skal vi ha tak i objektiv kunnskap, som ikkje er påverka av subjektive meiningar.

Med utvikling av eksperimenttelle metode og vidare utvikling av matematikken vart den nye naturvitskapen og moderne teknologi utvikla og vart fruktbart for samfunnet. Moderne matematikk fekk spesielt stor betyding for fysikken, astronomien og teknologien. I fysikken var det tydeleg at utviklinga av matematikken ofte kom først og generell relativitetsteori var etablert før der var empirisk dekning for den. Teorien for Higgs-bosonet var etablert lenge før det vart oppdaga, oppdaginga underbygde standardmodellen for partikkelfysikk.

Bibelen gir oss altså ei god forklaring på dette, Gud har skapt universet ved sitt Ord, derfor er naturen forståeleg. Han har skapt oss i si likning, derfor er vi i stand til å forstå og få eit meiningfullt liv. Vi er likevel ulike og forstår ikkje like mykje. Men evangeliet fortel oss korleis Gud vil frelse oss, leie oss sin veg og gi oss eit meiningsfullt liv.

Torbjørn Sivertstøl Den nye naturvitskapen har både empiri og rasjonalitet. Om ein naturvitar brukar ein matematisk formel som hypotese og finn at den er feil, avsannar ikkje det matematikken, det er berre å gå til matematikken igjen og finne ein ny formel og prøve den. Til samanlikning kan vi tru at Gud har skapt alle ting ved sitt Ord, også oss sjølve. Om vi ikkje har levt etter hans Ord, avsannar det ikkje Ordet. Vi må berre audmjuke oss for Gud, innrømme at vi gjorde feil og ta imot den nåden han gir oss i Kristus. Så får vi oppleve at han gjer sitt verk i våre liv ved sitt Ord og sin Ande.

Rasjonaliteten er forstandige idear og tenking som sjølvsagt er usynleg. Kvifor fekk ikkje folk slike idear og utvikla dei på liknande vis i tidlegare tider? Livet var livsutfolding, dei heldet på med sine praktiske aktivitetar og tenkte forstandig på det. La oss tenke oss at eit familiemedlem fekk slike idear og ville vere oppteken med det. Då ville dei andre legge press på det, for å få det til å gjere noko nyttig. Og livet var ein kamp for tilværet, dei kunne verte angripne av fiendar eller gå til krig mot andre, så dei gjorde lurt i å bruke tid og krefter til å lage våpen og organisere eit felles forsvar. Om nokon i staden brukte tid på å utvikle ”rasjonaliteten”, kunne dei fort verte taparar i kampen for tilværet. Vi kan sjå for oss ein som sit og tenker ved eit leirbål i skogen, ved hytta si, kanskje endåtil gjer eit eksperiment, for å finne ut kva for ide som er rett og avgjere det på den måten. Så kjem der ein steinaldermann med ei diger klubbe og trugar med å slå han i hovudet, for å gjere han til træl eller slår han i hel og tek over bustaden hans. Men kva som er sant i realfaga vert ikkje avgjort ved at ein kvan har makt til å slå ein annan i hovudet med ei klubbe.

Lova kom ved Moses, den skulle gjere slutt på slik lovløyse. Rettssystemet deira vart korrupt. Men Jesus kom for å oppfylle lova og profetane, nåden og sanninga kom ved han. Vert vi verande i hans ord, får vi lære å kjenne sanninga og den skal setje oss fri.

Tradisjonelt har moral-filosofi, tru på gudar og trua på Gud vore kopla til matematikken. Men Jesus sa til meg, gjennom tyding av tungetale, at eg skulle ikkje gå krokbøygd og bere han, men han skulle bere meg. Så eg opplever det heller slik at ved trua på Kristus får eg Anden av berre nåde og den støtter opp om min rasjonalitet, den rasjonaliteten eg treng når eg studerer realfag. Så den vert ikkje avsanna av det eg ser og sansar rundt meg.

Torbjørn Sivertstøl Ved det naturvitskaplege eksperimentet er vi passive observatørar og får objekitv kunnskap. Men det forklarar ikkje heile tilværet, for det handlar om livsutfolding og den er subjektiv, sjølv om vi nyttar oss av den objektive kunnskapen. Når vi søker samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll, finn vi Sanninga og den set oss fri, den gir oss meining med vår subjektive livsutfolding.

Så vår interesse skulle vere å søke sanninga ved å lese Ordet, høyre det og tru det og la den Heilage Ande openberre det for oss. Og det er ved at vi løfter hugen opp til han og ser på han med hjertets opplatne auge. Då har vi den åndelege opplevinga, erfaringa og innsikta og rasjonaliteten i Bibelen og har det med oss når vi går ut i all verda for å gjere alle folkeslag til hans disiplar, for han er sjølv med oss. Så får vi erfaring i det materielle miljø og i det menneskeleg samfunn.

Den naturvitskaplege interessa er ikkje så opplagt i dette, men eg finn belegg for den i mange andre skriftstadar, til dømes Jobs bok. Og medan eg har studert realfag, har det vore viktig for meg å vere himmelvendt og sjå på Jesus med hjertets opplatne auge. Det er openberring som eg får ved trua på Jesus, det er den Heilage Ande som herleggjer og openberrar han for meg, slik openberrar han Ordet for meg. Til samanlikning med det naturvitskaplege eksperimentet kan eg ikkje påverke det, eg må berre audmjuke meg for Gud, bøye meg for korsets fot og be om nåde, tru på han og erkjenne sanninga og innrette meg etter den, tilbe Gud i ånd og sanning og det gjer meg godt, for Gud er og, Gud er kjærleik og Jesus er kjærleikens konge. Ved det livet og den Anden han gir meg, vinn han makt i mitt liv, i min lekam. Når eg søker han, til dømes i løynkammeret eller i kyrkjelyden, ber eg lekamen fram som eit levande heilagt offer til velbehag for Gud. Og det er som eit åndeleg eksperiment, der eg ventar meg at Gud møter meg og gir meg ei åndeleg oppleving.

RMR 12,1 – RMR 12,3 {DET KRISTNE LIVET} Så legg eg dykk på hjarta, brør, ved Guds miskunn, at de må bera fram lekamen dykkar til eit levande og heilagt offer som er til hugnad for Gud. Det skal vera dykkar åndelege gudsteneste. 2 Og skikka dykk ikkje likt med denne verda, men lat dykk omskapa ved at de får eit nytt sinn og kan døma om kva som er Guds vilje: det gode, det hugnadlege, det fullkomne. 3 Ved den nåden eg har fått, seier eg til kvar einskild av dykk: Gjer deg ikkje større tankar enn du bør, men bruk vitet ditt og ver visleg! Kvar og ein skal halda seg til det mål av tru som Gud har gjeve han.

Så denne innstillinga er høveleg når eg skal gjere eit naturvitskapleg eksperiment også og elles når eg studerer realfag.

 

The Herland Report NORSK Ateisme er jo en “tro” på samme måte som religion er troen på at verden inneholder krefter som vi ikke kan bevise empirisk utfra materialistisk vinkel. Innen religionshistoriefeltet kan ateisme lett defineres som en religion – man tror meget sterkt på noe man ikke har empiriske bevis for, nemlig at universet er tomt og det finnes ingen Gud. Dette tror man selv om ingen har vært der ute i universet og undersøkt dette, man antar at Gud ikke finnes, men VET det jo ikke og kan ikke bevise det empirisk. Man er med andre ord like “religiøs” som enhver annen religiøs person, idet man stoler på noe man ikke har bevis for. Poenget er at ateisme er en tro som alle andre, man stoler på noe man ikke kan bevise empirisk – dette er selve definisjonen på en religion.

Kent Andersen Å si at ateisme er en “tro” er ganske vanlig for troende, som rett og slett ikke kan forestille seg hvordan det er å være ateist. Men ateisme er altså FRAVÆR av tro, til fordel for opplysing, bevis, logikk og empiri. Vi vil altså ikke tro, vi vil vite. Ateisme er like lite en tro, som skallethet er en frisyre.

Torbjørn Sivertstøl Slik som de brukar vitskapen som argument mot trua på Gud, beror på ei missforståing av kva vitskap er for noko. Karl Popper sa at ein vitskapleg teori kan ikkje bevisast med empiri, den kan eventuelt berre motbevisast. Ei hypotese vert prøvd ved empiri, består den mange nok prøver, vert den til teori. Empirien støtter den, men beviser den ikkje. Men om ein matematisk formel vert avsanna som hypotese, avsannar det ikkje matamatikken. Og eg samanliknar mi tru på Gud og hans Ord med matematikken og fysikkens lover. Det er begrensa kva eg forstår av det, men eg kan tru på det og instille meg på å lære å forstå.

God jul, Hanne. 

Eg har skrive mykje på desse tidslinjene dine og av og til synest eg det  er litt betenkeleg at eg skriv så mykje. Dersom du synest det vert i meste laget, kan du godt seie ifrå. Eg er klar over at eg må vere forsiktig med kva eg seier og avgrense meg. Jesus ville gjere meg til ein kanal for si velsigneing og han har sagt til meg at eg skal feste blikket mitt på han. Ja, det er då han som er velsignaren. Eg er venn med han og det trur eg du også er og det er personleg. Slik reknar eg med at vi er venner. Så ynskjer eg deg ei velsigna god jul, Jesus er velsignaren.

Galileo Galilei

Sitat frå https://snl.no/Galileo_Galilei 18.12.2017:

Galileo Galilei. To galileiske kikkerter, bestående av trerør med linser, som Galilei brukte ved oppdagelsen av de fire største månene omkring planeten Jupiter i 1610. SCODE. Begrenset gjenbruk

Galileo Galilei, italiensk fysiker og astronom, den egentlige grunnlegger av den eksperimenterende naturforskning.

Galilei ble født i Pisa. Fra sin far, Vincenzo Galilei, som var av gammel adelsslekt, arvet han en sterk interesse for musikk. Han viste også tidlig stor begavelse for tegning og maling. I 1581 drog han til universitetet i Pisa for å studere medisin, men kom snart til å interessere seg hovedsakelig for fysikk og matematikk.

Falleksperimenter i Pisa

I 1583 oppdaget han, etter sigende ved å iaktta de svingende lysekronene i domkirken i Pisa, at to pendler med samme lengde har samme svingetid, selv om de har forskjellig tyngde. Han innså at dette stred mot Aristoteles, som lærte at tunge legemer faller fortere enn lette. Han prøvde så å sammenligne fallhastigheten til tunge og lette ting og fant at Aristoteles’ lære var gal. Det vakte stor oppsikt, men også sterk motstand. Beretninger som sier at han foretok sine falleksperimenter fra det skjeve tårn i Pisa, er uriktige.

Professorat i Pisa

I 1585 flyttet han til Firenze, studerte Evklid og Arkimedes og skrev i tilslutning til dette sine to første arbeider, om legemers oppdrift med anvendelse på hydrostatisk veiing og om legemers tyngdepunkt (1587). Disse arbeidene vant stor anerkjennelse, og Galilei ble 1589 professor i matematikk i Pisa. Her begynte han for alvor å beskjeftige seg med bevegelsesproblemer. Gjennom kontrolleksperimenter lyktes det ham å oppdage de riktige lovene for fallbevegelsen og for bevegelse med konstant akselerasjon. Undersøkelsene, som først ble avsluttet noen år før han døde, er beskrevet i hans berømte verk Dialoghi delle Nuove Scienze og danner grunnlaget for kinematikken.

Professorat i Padova

I 1592 byttet Galilei, blant annet på grunn av kritikken mot ham, sitt professorat i Pisa med et fordelaktigere i Padova, som tilhørte republikken Venezia. Der virket han i de følgende 18 år, og han samlet om seg en stadig voksende skare av studenter fra alle land, blant andre den senere svenske konge Gustav Adolf. Han utformet da loven om akselerasjonen, oppfant proporsjonspasseren og et væsketermometer, og innførte prinsippet om de virtuelle hastigheter i mekanikken, et prinsipp som senere fikk grunnleggende betydning i Lagranges analytiske mekanikk. Videre drev han viktige studier over legemers kohesjon og skapte grunnlaget for fasthetslæren.

Galileis kikkerter

I 1609 hørte Galilei om de første kikkertene som var konstruert i Nederland, og det lyktes ham snart selv å sette sammen betydelig bedre kikkerter. En av disse oppbevares ennå i Firenze. Med sine kikkerter, som gav en forstørrelse på opptil 30 ganger, gjorde Galilei en rekke betydelige oppdagelser. På Månen så han sletter og berg med kraftige skygger. Melkeveien var ingen tåke, men et mylder av stjerner, og omkring Jupiter oppdaget han i 1610 fire himmellegemer, som han skjønte måtte være Jupiters måner. Galilei følte seg overveldet og skrev: «av uendelig takk til Gud for at det har behaget ham å la meg bli den første iakttager av så vidunderlige og for alle århundrer skjulte ting». Den tyske astronomen Simon Marius (Mayer) hevdet imidlertid å ha gjort en uavhengig oppdagelse av månene omtrent samtidig eller litt før. Dette er utvilsomt riktig, men Marius innså neppe den fulle rekkevidde av sin oppdagelse, som ble sterkt imøtegått av Galilei. Først i 1973 fikk Marius oppreisning ved at Den internasjonale astronomiske union offisielt godkjente månenavnene Io, Europa, Ganymedes og Callisto, som Marius hadde foreslått. Inntil da hadde bare Galileis månebenevnelser Jupiter I, II, III og IV blitt benyttet.

Arbeid med det kopernikanske verdensbilde

Oppdagelsene publiserte Galilei i et lite skrift Nuntius sidereus (Sendebud fra stjernene). De talte sterkt for det kopernikanske verdensbilde. Ytterligere beviser for denne oppfatning fikk Galilei ved oppdagelsen av at Merkur og Venus viste seg å ha faser som Månen. Han tok likevel ikke åpent standpunkt for Copernicus. Derimot fremstilte han en mengde gode kikkerter som han sendte til innflytelsesrike personer for at de selv kunne bekrefte hans iakttagelser. Som takk for en slik gave og anerkjennelse av hans arbeid, gav storhertugen av Toscana, Cosimo 2 av Medici, ham i 1610 en fri forskerstilling i Pisa, uten forelesningsplikt og uten forpliktelser til å bo der. Galilei fortsatte derfor sitt arbeid i Firenze. Samme år oppdaget han flekker og fakler på Solen som tydelig viste at også dette himmellegemet dreier seg om en akse. Ved studiet av Solen pådrog han seg alvorlige øyeskader og ble etter hvert nesten blind.

Støtte til Copernicus

I 1613 erklærte han offentlig at han sluttet seg til Copernicus. Blant de samtidige vitenskapsmenn var det bare den unge Kepler i Praha som uten forbehold og full av beundring stilte seg ved siden av Galilei. Medlemmer av Augustiner- og Karmelitterordenen forsvarte Galilei, men dominikanerne gikk imot ham. I 1615 reiste Galilei til Roma og viste sine kikkerter for paven, som hørte velvillig på ham, men overlot saken til et kirkeråd. Dette uttalte i 1616 at læren om Jordens bevegelse var absurd og delvis kjettersk. Dette gjorde Galilei ivrigere, og paven lot til slutt «den hellige inkvisisjon» avsi en dom som stadfestet kirkerådets uttalelse. Galilei selv ble de følgende 26 år av sitt liv passet på av inkvisisjonen. Både Galileis og Copernicus’ skrifter ble forbudt, og med trussel om fengsel ble han oppfordret til å oppgi sin kjetterske mening. Galilei bøyde seg tilsynelatende, men håpet på bedre tider og arbeidet stadig videre.

Dialog over de to største verdenssystemer

I 1624 drog han til Roma og forfektet med full åpenhet Copernicus’ lære for den nye paven for å få opphevet inkvisisjonsdommen. Dette oppnådde han ikke, men utarbeidet likevel i de følgende år et verk han lenge hadde forberedt, Dialogo sopra i Due Massimi Sistemi del Mondo (Dialog over de to største verdenssystemer), som han forela for paven i 1630 og som med visse uvesentlige tilføyelser og endringer ble tillatt trykt i 1632. Verket er skrevet i form av en dialog mellom tre personer, Simplicio som forsvarer for det ptolemeiske system, Salvatio for det kopernikanske og Sagredo som representant for den søkende menneskeånd. Det gir både en mesterlig begrunnelse av det kopernikanske system og en utførlig begrunnelse av hele bevegelseslæren. Det vakte stormende begeistring hos et mindretall og glødende hat hos flertallet som hadde makten. Galileis fiender fikk innbilt den vennligsinnete pave Urban 8 at den tapende Simplicio i dialogen skulle forestille paven selv, og at Galileis fromme uttalelser i innledningen var spott.

Stevning for inkvisisjonen

Den 69 år gamle mannen ble på ny stevnet for inkvisisjonen i Roma. Det fulgte en prosess som varte henimot et halvt år. Under denne gikk det så vidt at Galilei ble brakt under inkvisisjonens «hemmelige behandling» i 24 timer. Hvorvidt tortur ble anvendt, er ikke oppklart. Den 22. juni 1633 måtte den ærverdige forsker i dominikanerklosteret Santa Maria Sopra Minerva knelende og iført bare skjorten for en forsamling av kardinaler og prelater avsverge læren om at Jorden beveger seg, og ble derpå dømt til livsvarig fengsel og til i 3 år én gang om uken å be de 7 botssalmer. At Galilei umiddelbart etter dommen skal ha mumlet: «Eppur si muove» (men den beveger seg likevel), er en legende som er fremkommet senere.

Benåding

Paven benådet snart Galilei, og han fikk lov til å bo i sitt hjem i Arcetri ved Firenze, hvor han forfattet den før nevnte bok Dialoghi, som inneholder Galileis viktigste undersøkelser på mekanikkens område. På grunn av forbudet mot hans skrifter måtte hans venner få den trykt i Nederland og omhyggelig hemmeligholde at Galilei selv ønsket dette. Galilei ble til slutt blind og døv. Hans elever Viviani og Torricelli som fikk lov til å oppholde seg hos ham, skrev ned hans tanker for ham. Han ble ellers helt til det siste hardt behandlet av sine forfølgere og til og med nektet legehjelp, og fikk rikelig erfaring for hvor riktig det var det han skrev til en venn 30 år tidligere: «Jeg tror det i hele verden ikke finnes noe voldsommere hat enn uvitenhetens hat mot vitenskapen.» Da døden kom, var han i ferd med å diktere sine anskuelser om lovene for støt. Hans støv ble i 1737 bisatt i kirken Santa Croce i Firenze. Galileis samlede verker er utgitt av den italienske stat (Edizione nazionale) under redaksjon av Antonio Favaro i 1890–1908. Et utdrag av 100 brev som han hadde skrevet til sin eldste datter Maria Celeste, som var nonne, ble utgitt anonymt i 1870. Først i 1992 ble Galilei rehabilitert av den katolske kirke.

Galileis virksomhet fikk stor betydning ikke bare for den naturvitenskapelige utvikling, men også for filosofien. Hans teorier og metoder gav sterke impulser til fremveksten av det generelle materialistisk-mekanistiske verdenssyn som dominerte både naturoppfatning og metodesyn hos filosofer som Descartes og Hobbes. Galilei er blannet en av de første i nyere tid som formulerer læren om primære og sekundære sansekvaliteter.

3 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: