Skip to content

Krypto-valuta-spekulasjon, høveleg for Guds Rike og smart for små-spararar? Eller svindel og lureri til samanlikning med «Oslo-politikken»?

Søk fyrst Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg til det.

Jesus og disiplane hans hadde anna å tenke på enn pengar, han betalte prisen for oss med sitt eige blod, for å kjøpe oss tilbake til Gud.

Jesus sa vi skulle be, så skulle vi få. Vi skulle ikkje bekymre oss for dei materielle verdiane, det primære er å be Faderen gi oss den Heilage Ande. Vi skulle søke fyrst Guds rike og hans rettferd, så skulle vi få alt det andre i tillegg til det.

Så Jesus og disiplane hans hadde anna å tenke på enn pengar, det åndelege livet med Gud var viktigare enn dei materielle verdiane og pengane. Men så let Jesus Judas ha lommeboka og han stal av den og sidan selde han Jesus for 30 sølvpengar. Det var oppfylling av noko sentralt i profetien i Sak.11, men den fortel om eit problem som strekker seg fleire hundre år bak i tid og framover i tid heilt til no.

Jesus var ikkje ute etter pengane til folk, men han ville frelse menneske, lækje dei og setje dei fri. Så det var folket han ville ha og han gjorde Faderens gjerning i det. Han kalla nokre til å følge han og lærde dei opp så dei kunne gjere dei same gjerningane. Når han døde på korset, betalte han prisen for oss, så vi skal tilhøyre han og leve for han. Det vert vi opplærde til, ved forkynninga av Guds Ord og utrusta til, ved fylden av den Heilage Ande.

Når jødane bygde oppatt tempelet, fekk dei noko att for det. Det får vi også når vi er med i frie, evangeliske kyrkjelydar. Gud gjer sitt verk ved sitt Ord og sin Ande, han bygger, plantar og gir vekst, både i kyrkjelyden og i den einskilde sitt liv.

I det gamle testamentet skulle jødane betale tiend til prestane, 10% av det dei hausta, av inntekta. Men så vart landet hærteke, tempelet vart nedrive og dei vart bortførde til Babylonia. Etter 70 år vende Gud lagnaden deira og let dei få komme attende til landet sitt. Då gjekk dei i gang med å bygge seg hus og rydje gard, plante og så. Men Gud sa til dei gjennom sine profetar at dei måtte komme seg i gang med å bygge oppatt tempelet, for då ville han velsigne, så dei fekk meir att for sitt daglege strev. Dette var ikkje berre å betale tiend, men det var å gjere dugnads-arbeid. Profeten Sakarja talte profetisk om den nye pakta og bygginga av Jesus kyrkje som det nye tempelet (Sak.3-4), det skulle ikkje skje ved hær eller makt, men berre ved Guds Ande.

Når Jesus kalla disiplane sine, gjorde han det klart for dei at dei måtte forsake og gi avkall på mykje, men dei skulle få det evige livet og det var det viktigaste, dei skulle få mykje tilbake, både i dette livet og i det evige livet. At jødane vart velsigna ved å vere med på å bygge tempelet er førebilete på dette. Dersom nokon ville vere Jesu læresvein, måtte han kvar dag ta opp korset sitt og følgje han. I byrjinga var det mange som følgde han, men så vart det færre og færre, stusselegare og stusselegare, inntil han vart hendretta på korset. Då såg det ut som dei hadde vorte lurte på heile greia. Men så stod Jesus opp att frå dei døde, gav dei misjonabefalinga, for opp til himmelen, sette seg ved Faderens høgre hand og sende dei den Heilage Ande. Det gjer heile skilnaden.

At Gud vende lagnaden for jødane, så dei fekk vende tilbake til landet sitt, er førebilete på den frelsa som Gud har openberra for oss i Kristus. Herren gjekk føre dei og slik går Jesus føre oss no, han er vegen, sanninga og livet, ingen kjem til Faderen utan ved han. Når dei kom inn i landet, gjekk dei i gang med å bygge seg hus og dyrke jorda. Men Herren ville dei skulle komme i gang med å bygge tempelet, for då ville han velsigne, så dei fekk meir att for sitt daglege strev. Slik vert vi velsigna ved å verte med i frie, evangeliske, kristne kyrkjelydar, vi blir som åndelege steinar oppbygde til eit åndeleg tempel for Herren, vi er Guds åkerland og Guds bygning og vi får sjølve vere med på å så og hauste, plante og bygge. Vi vert velsigna, så det vert verdifullt for oss i vårt daglege strev, vårt arbeid med å bygge oss hus og dyrke jorda, så den ber verdifull grøde for oss.

Når jødane byrja å bygge oppatt tempelet, fekk dei motstand frå ein nabo-konge, han sende klagemål mot Jerusalem til storkongen i Persia og klarde med det å stoppe arbeidet på tempelet for ei tid. Det er nok denne politiske situasjonen som vert forklart ved det synet Sakarja fekk, der Djevelen førde klagemål mot øvstepresten Josva. Men engelen talte til Josva, han og embetsbrørne var varselmenn om det som skulle komme, han skulle sjå framover til at Renning skulle komme. På ein dag skulle skulda som vart lagt på dette landet takast bort. Det talar profetisk om at med eitt syndeoffer skulle Jesus ta bort synda og skulda ein gong for alle.

SKR 3,7 – SKR 3,10   Så seier Herren, Allhærs Gud:  Går du på mine vegar  og rettar deg etter det eg har fastsett,  skal du få styra mitt hus  og vakta mine føregardar,  og eg vil gje deg tilgjenge  saman med dei som gjer teneste her.  8   Høyr no, Josva, øvsteprest!  Du og embetsbrørne dine,  som sit framføre deg,  de er varselsmenn.  For sjå, eg lèt min tenar Renning koma. [Renning: -> Jes 4, 2.] 9   Ja, på den steinen eg har lagt framfor Josva,  på denne eine steinen med sju augo  ritar eg den innskrift som skal stå,  lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud.  På ein einaste dag vil eg ta bort  den skuld som kviler på dette landet. 10   Den dagen, lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud,  skal de be kvarandre til gjestebod  under vintre og fikentre.  

Serubabel leia bygginga av tempelet og så blir det talt om noko som ikkje skal skje ved hær eller makt, men berre ved Guds Ande.

SKR 4,6 – SKR 4,10 Då tok han til ords og sa til meg:   Dette er Herrens ord til Serubabel:  Ikkje med makt og ikkje med kraft,  men med min Ande,  seier Herren, Allhærs Gud.  7   Kven er vel du, du mektige fjell?  Framfor Serubabel skal du verta ei slette.  Han skal føra fram toppsteinen,  medan dei ropar:  “Nåde, nåde vere med han!” [føra fram toppsteinen: fullføra tempelbygget (v. 9).]  8   Herrens ord kom til meg, og det lydde så: 9   Serubabels hender har tufta dette huset,  og hans hender skal fullføra det.  Då skal du sanna  at Herren, Allhærs Gud, har sendt meg til dykk. 10   Ja, alle som har vanvørdt  den dagen då det tok til i det små,  skal gleda seg når dei får sjå  blyloddet i Serubabels hand.  – Dei sju, det er Herrens augo  som fer over heile jorda. [blyloddet: nytta i byggjearbeidet for å få murane beine.]  

Dette talar profetisk om at menneske vert fødde på nytt av vatn og Ande og det som er født av Anden er ånd, så dei vert som levande steinar oppbygde til eit tempel for Gud.

1PE 2,1 – 1PE 2,10 {DEN LEVANDE STEINEN OG DET HEILAGE FOLKET}  Legg difor av all vondskap, svik og hyklarskap, misunning og baktale, 2 og lengta som nyfødde born etter den ekte, åndelege mjølk, så de kan veksa ved henne til frelsa er nådd. 3 De har då smaka at Herren er god. 4   Kom til han, den levande steinen, som vart vraka av menneske, men er utvald og dyr for Gud. 5 Ver de òg levande steinar som vert oppbygde til eit åndeleg tempel! Ver eit heilagt presteskap og ber fram åndelege offer, som er til hugnad for Gud ved Jesus Kristus. 6 For det heiter i Skrifta:  Sjå, eg legg på Sion ein hjørnestein,  som er utvald og dyrverdig;  den som trur på han,  skal ikkje verta til skammar. 7   Så vert han til ære for dykk som trur. Men for dei som ikkje trur, har den steinen bygningsmennene vraka, vorte hjørnestein, 8 ja, ein støytestein og eit berg til fall. Fordi dei ikkje trur Ordet, snåvar dei – det var dei òg etla til. 9   Men de er ei utvald ætt, eit kongeleg presteskap, eit heilagt folk, eit folk som høyrer Gud til, så de skal forkynna hans storverk, han som kalla dykk ut or mørker til sitt underfulle ljos. 10 Før var de ikkje eit folk, men no er de Guds folk. Før hadde de ikkje fått miskunn, men no har de funne miskunn.  

JOE 3,1 – JOE 3,2 {NÅR ANDEN VERT UTREND}  Ein gong skal det henda  at eg renner ut min Ande over alle menneske.  Sønene og døtrene dykkar skal tala profetord;  dei gamle mellom dykk skal ha draumar,  og dei unge skal sjå syner. 2   Jamvel over trælar og trælkvinner  vil eg renna ut min Ande i dei dagane.

I Jes.61,2 er det også tale om straff, men det kom etterpå og på ein annan måte enn farisearane og dei skriftlærde hadde venta seg. Menneska vart gjort til salsvare.

Jesus var rettferdig og hendrettinga av han var eit justismord. Slik viste han dei vonde åndsmaktene fram til spott og spe, ved at han sigar over dei på korset. Han vart seld og det viser at rettssystemet deira var korrupt. I Sak.11 ser vi at det problemet hadde vore der i mange hundrede år og det er framleis eit problem. Menneska vart gjort til salsvare og det ser vi også i Joel.3.

JOE 3,6 – JOE 3,8 {HERRENS DOM OVER FOLKA}  For sjå, i dei dagar og på den tid,  når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, 7   då vil eg samla alle folkeslag  og føra dei ned i Josjafat-dalen.  Der vil eg halda rettargang med dei  om Israel, mitt folk og min eigedom,  som dei spreidde mellom folka.  Dei delte landet mitt [Josjafat-dalen: I denne dalen skal Herren halda dom over folkeslaga (sjå v. 17). Josjafat tyder “Herren dømer”.] 8   og kasta lodd om folket mitt;  dei gav ein gut for ei skjøkje  og selde ei jente for vin – og drakk.   

Korleis då? Jau, dei som førde klagemål mot dei og påstod at dei var juridisk skuldige, rekna dei for å vere skuldige overfor seg og hadde religiøse, politiske og økonomiske interesser av det. Så det juridiske klagemålet og skuldinga vart gjort til økonomisk skuld, så dei vart selde som horer og trælar.

Så det er slike økonomiske interesser som vert til maktpolitiske og religiøse interesser som derfor strir mot den evangeliske forkynninga og som spesielt strir mot Paulus si lære om ekteskapet.

I Sak.11 er det fortalt at den Duglause Hyrdingen gjætte slaktesauene for sauehandlarane, han hadde ikkje omsorg for dei, men åt kjøtet av dei feite dyra.

SKR 11,15 – SKR 11,17   Herren sa til meg: “Bu deg atter som ein hyrding, ein duglaus hyrding! 16 For sjå, eg vil reisa opp ein hyrding i landet, ein som  ikkje ser etter dei som går seg bort,  ikkje leitar etter dei som går seg vilt,  ikkje lækjer dei som er skadde,  ikkje syter for mat til dei friske,  men et kjøtet av dei feite dyra  og riv klauvene av dei.”  17   Ve den duglause hyrdingen min,  som går bort frå sauene!  Sverd mot armen og høgre auga hans!  Armen hans skal visna bort,  og det høgre auga sløkkjast ut.  

Be, så skal du få. Mi sak.

For nokre år sidan sa Jesus at eg skulle få oppleve at det fungerer dette, at den som ber han får. Bodskapen 17.6.2012:

”Sjå til at nådegåvene ikkje døyr ut. Sjå til at ikkje embeta forsvinn. Men ver med å be om at Andens frukter, Andens nådegåver og dei åndelege embet og tenester, at dei må komme fram igjen, i ei kvar forsamling. For utan mine frukter, utan den Heilage Ande sine gåver, utan den Heilage Ande sine embet, så vil menigheter stoppe opp, stagnere og forsvinne. Det er ikkje ved menneskeleg styrke mi menighet skal gå fram, men det er ved den Heilage Ande si kraft, det er ved mitt ord, seier Herren. Menneskelege anstrengelsar kan ikkje utrette kva min Ande kan gjere. Derfor legg dei menneskelege anstrengelsane til side og vert fylt av min Heilage Ande. Og du skal vere med og du skal kunne be og du skal få kjenne at det byrjar å  skje noko i den åndelege verda.

La ikkje trua verte broten ned av alt det du ser, av alt det du leser. Så bevar ditt hjerte framfor alt det som bevarast kan. La trua sin løyndom vere til stades i eit reint samvit og du skal få kjenne du skal leve under inspirasjon og salving. La trua sin løyndom i eit reint samvit, som er reinsa i blodet og som vandrar i lyset. Då skal du få oppleve at det skal fungere, det som eg har lova. Nemleg at den som ber, han skal få, den som leitar, han skal finne. Ver derfor meg undergjeven i alle delar  og la ikkje den vonde overrumple deg med sine kunstgrep, men vert fylt av min Ande og eg skal vise deg den beste vegen du skal gå. Halleluja.”

Og på Maranata sitt landsstevne no i sommar, sa Gud at han vil utgyte nådens og bønnens ånd over oss. MLS2019_11A:

11A. ”Eg som fordum vandra mellom gull-lysestakane i mi forsamling, eg går framleis mellom dykk, seier Jesus. Og eg har nøklane over døden og dødsriket. Det som er umogleg for deg, det er mogleg for meg, seier Herren. Men eg kallar deg til samarbeid, til samfunn, til innviing, til hengiving, for eg har store planar for deg i denne siste tid. Eg vil så gjerne utruste deg med ny kraft, med ny salving, ja, eg vil salve din auge med olje, så du skal sjå den verda der eg finst, du kan sjå det eg ser, då vil du forstå kor betydningsfull dine bønner er. Og du ofte føler at du ber og dine ord går til taket, men du skal vite at den rettferdige mann og kvinne si bønn, har stor kraft og verknad. Det bryt igjennom, når du løfter dine hender, når du prisar mitt namn, når du hengir deg til meg, då verkar mine englar. Då verkar min Heilage Ande, seier Herren. Og derfor, mitt folk, kallar eg deg på nytt, til samarbeid, til innviing. Tida er kort heretter, søk meg i den tida som du lever og la meg få lov til å prege deg dagleg, med mi salving, med mi kraft, med min nåde, med min Ande, seier Herren, for eg vil utgyte nådens og bønnens ånd over deg, så du kan få lov til å erfare, at det er ikkje langt borte frå nokon av dykk, nei, eg er nær hos alle som kallar på meg i sanning. Eg ser ditt hjertes lengsel, eg veit om ditt hjertes hengivenhet og eg er her for å møte deg i kveld, seier Herren. Kom inn i min nærleik, så skal du få kjenne, at eg er her, midt i mellom dykk, for å berøre deg, nok ein gong, seier Herren.”

Mi sak er at eg har bedt Jesus gi meg ei frelst kvinne til kone, det som har størst verdi då, er at Jesus frelser vår sjel for æva og gir oss evig liv. Så veit vi at Gud skapte kvinna for at ho skulle vere ei hjelp for mannen og oppdraget er framleis å dyrke og verne Guds hage, så det er det ho skal hjelpe han med. Då er det vel ganske klart at det har stor åndeleg og intelektuell verdi og så har det materiell og økonomisk verdi også.

——————

Dette har eg nyst diskutert i dokumenta:

https://tsivert.com/2019/08/17/11-08-2019-sion-aheim-du-har-lite-kraft-men-har-ikkje-vendt-deg-bort-fra-din-forste-kjaerleik/

https://bluehost944.com/2019/08/17/israels-gud-er-alt-kjots-gud-og-han-utgyte-sin-ande-over-alt-kjot/

Her vil eg skrive meir om mi investering i kryptovaluta-selskap og min kommunikasjon med dei. Ordinære bankinnskot og investering. Økonomisk politikk, korleis ivareta smååpararane sine interesser?

Guds rike, pyramidespel og kryptovaluta.

Jesus sa at vi skulle søke be, så skulle vi få, vi skulle søke først Guds rike og hans rettferd, så skulle vi få alt det andre i tillegg til det. Det primære var då å be Faderen gje oss den Heilage Ande og det er noko som Herren stadig minnar oss om, å verte fylte av Anden. Det er liksom løysinga på alle problem, same kva som skjer. Dersom nokon ville dere Jesus læresvein, måtte dei kvar dag ta opp korset sitt og følgje han. Jesus lærde oss at vi måte dere villige til å gje avkall på noko, forsake noko, så skulle vi vinne så mykje meir, det viktigaste var at vi skulle verte frelste for æva og få evig liv. Men vi skulle også vinne noko verdifullt her i dette livet.

Så det kan minne blitt om eit pyramidespel, det er berre om å gjere å satse, investere meir og meir pengar, same korleis det går, så skal du omsider få noko verdifullt. Men det som elles er så typisk for eit pyramidespel, er at det er dei som starta det, den første vesle «elita» som reiser av garde med dei store verdiane. I mange kristne kyrkjer og organisasjonar kan det nok verke nettopp slik, for i samsvar med den moralfilosofiske tradisjonen prøver dei å danne ei elite med eit eliteparti, for å drive politikk, i staden for å vere trugne mot misjonsbefalinga. Dessutan veit vi at problemet med «den Duglause Hyrdingen» har vi enno.

Dette viser seg ved at dei ikkje vil godta at vanlege vender seg til Gud og ber og får svar. Dei kan ikkje forby det eller hindre det, men dersom vanlege folk, som meg, ber og får svar og erkjenner det og seier det, så vil dei ikkje vite av det. Men då verkar den kristne kyrkja og organisasjonen deira som eit pyramidespel, ved at dei krev at lovnadene skal gjelde berre for ei liten elite. Til dømes lovnadene om at vi skal be, så skal vi få, elite, så skal vi finne, banke på, så skal det latest opp for oss. Søke fyrst Guds rike og hans rettferd, så skal vi få alt det andre i tillegg til det. Eliten gjer krav på alt som såleis er verdifullt for oss, så det fungerer altså som eit pyramidespel.

Men det er ikkje slik ein levande kristen kyrkjelyd fungerer eller skal fungere. For at den ikkje skal byrje å fungere slik, som eit eliteparti og eit pyramidespel, er det viktig for oss å lese i Bibelen, søke Herren i løynkammerbøna, verte utrusta med ei åndelige nådegavene og tene kvarandre med dei, kle oss i Guds fulle rustning og så gå ut og tale med vanlege menneske og vitne for dei om vår tru på Jesus.

På Facebook har det no dukka opp innlegg med linkar til artiklar det det vert skrytt av at dersom nokon kjøper kryptovaluta i eit selskap, så vil handle med pengane dine, slik at du får mykje meir tilbake. Mange hevdar at dette fungerer som slike pyramidespel, dei får det til å investere meir og meir pengar og dei fortel deg at formua di veks. Men kanskje er dette berre falske handelar. Så det endar med at dei stikk av med alle pengane dine. Korleis då? Klarte dei å gjere falske handelar som viste at du tente pengar, så klarer dei å gjere falske handelar som viser at du taper pengane dine også. Kva har du då du skulle ha sagt?

Frå småsparar til investor, suksess eller ruin?

Haugianarar, småspararar og investorar.

Det har nyleg vorte skrive bok om Hans Nilsen Hauge, der det vert fortalt at i tillegg til å vere predikant, dreiv han ei omfattande grynderverksemd, oppmuntra og hjelpte folk både med opplæring og finansiering til å starte små private bedrifter. Begge deler fekk stor betydning for vår økonomiske og politikse utvikling, mot nasjonal frigjering og demokrati. Dette er ei historie som det var på tide at den vart oppdaga og gjort kjendt.

I følgje Paulus er Kristus hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Kristus er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Oppdraget er framleis å dyrke og verne Guds hage og det er det hans kyrkjke, hans brud, skal hjelpe han med. Det er framleis oppdraget for kvar ein mann og det er framleis det kona hans skal hjelpe han med. Primært har det stor åndeleg og intelektuell verdi og så har det stor materiell og økonomisk verdi også. Mannen og kona hans kan til dømes drive ein gard og dei kan starte ei familiebedrift som kan vekse og gi arbeid og inntekt til fleire enn dei sjølve.

Hans Nilsen Hauge fekk mykje motstand og det var dei danske herskarane som stod bak, for dei frykta nettopp for at arbeidet han dreiv skulle gjere nordmenn i stand til å verte sjølvstendinge og rive seg lause frå danske-veldet. Og evangelisk kristendom møter ein liknande motstand framleis. Det viser seg spesielt i kvinnerørsla sin protest mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna.

Tradisjonell moral- og politisk filosofi argumenterer for at ei lærd overklasse skal styre med diktatorisk makt, for det vert hevda at vanlege folk, som ikkje er ”lærde”, er for dumme og for vonde til å vere med på å styre. Denne tradisjonen er ikkje berre filosofi og ideologi, men ein kultur der det vert filosofert for komme med nye idear og argument for det og i vår tid har det då vorte så tydeleg at det er ikkje den moralsk og politisk høverdige og gode ideeen som er så viktig, men at folk rottar seg saman for å verte sterkare på den måten. Slik har vi fått ei nyare form for elitisme, men eg kan ikkje akkurat seie at den eliten imponerer meg.

Men der er også ei økonomisk side av saka, så denne moralfilosofiske tradisjonen argumenterer for å ivareta dei økonomiske interessene til storkapitalen og dei politiske partia, den såkalla eliten, så dei regelrett kjempar imot dei økonomiske interessene til dei einskilde og dermed småspararane. Så det blir meir og meir tydeleg at arbeidarrørsla faktisk kjemper imot interessene til arbeidarane.

Næringslivet på Sunnmøre.

H.N.Hauge si verksemd fekk stor betydning for Sunnmøre. Her er mykje industri som har starta som små familiebedrifter og her har vorte ein kultur for å starte opp slik, så det skjer framleis. Det er spesielt møbelindustri, fiske, fiskeoppdrett, supply, verftsindustri, i det heile teke den maritime klynge. Sunnmørsbanken var lenge viktig for å finansiere det, men så vart dei med på å finansiere eller investerte i ei bedrift på Sørlandet som produserte lystbåtar og dette låg litt utanfor deira tradisjonelle satsingsdområde, som dei hadde vorte så gode på. Dette gjekk dårleg, så det enda med at Sunnmørsbanken gjekk konkurs.

Fiskebåtreiarlag satsa på å fiske Stillehavs-pollack, med base i Seattle, men Romsdals-reiarlaget RGI (Røkke/Gjeldstein) tok siste stikk der. Seinare tok dei over ein stor del av trålarane og fiskemottaka i Noreg også.

Fiskeoppdretta sleit med marknadsføring og sal, for å eksportere var det fordel å samordne til stordrift. Panfish såg nok den fordelen og fann sin måte til å samordne det med sine oppkjøp av fiskeoppdrett, dei som selde fekk gjerne betaling i Panfish-aksjar. Dei var stasjonert i Ålesund og der og i omegn var det mange som satsa mykje pengar på Panfish. Men så gjekk det nord og ned og aksjane vart bortimot verdilause. Då kjøpte John Fredriksen Panfish på billigsal. Men Panfish vart ei større katastrofe for Ålesund og Sunnmøre enn konkursen av Sunnmørsbanken. Mange familiar og husstandar vart ruinerte på det.

No må eg innrømme at det er imponerande kva John Fredriksen og Kjell Inge Røkke har fått til, det er heilt sikkert både med dyktigheit og med iherdig arbeid. Men det som er så betenkeleg, er at små og mellomstore bedrifter ikkje har klart seg betre i lengda. Det har med økonomisk politikk å gjere, organisering og samordning. I fiskerinæringa har no organiseringa i fiskesalslag vore ein måte å gjere det på. Og i Ålesund har det vore rekneskapskontor som har teke seg av rekneskapet for mange fiskebåt-reiarlag.

Men kva betydning har moral- og politisk filosofi her? Den strir framleis mot interessene til einskild-menneske. Løysinga på det er evangeliske kristendom. Der finst inga anna eller bedre løysing på det, inga løysing som er like god, evangelisk kristendom er uerstatteleg.

Bygge og bu og dyrke jorda og/eller drive fiske.

Gud vende lagnaden for jødane, så dei fekk komme hjem att til landet sitt, då vende han lagnaden for dei andre folka som var bortførte også. Det er førebilete på den glade bodskapen om Kristus. Når jødane kom heim att til landet sitt, byrja dei å bygge seg hus og dyrke jorda. Men det var også viktig for dei å komme i gang med å bygge tempelet, for då ville Gud velsigne, så dei fekk meir att for sitt daglege strev. Og når Jesus gjekk her på jorda, kalla han menneske til følgje seg, fiskarar gjorde han til menneskefiskarar. Alle som tok imot han gav han rett til å verte Guds born, fødde av vatn og Ande og det som er født av Anden er ånd. Hans kyrkje er eit tempel som vert oppbygd av slike åndelege «steiner». Han er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Han er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er han hovudet for kyrkja som er hans brud. Mannens oppdrag er framleis å dyrke og verne Guds hage og det er det kvinna skal hjelpe han med.  Men no er vi velsigna ved trua på Jesus, så vi får oppleve at der er ei åndeleg side av saka. Anden openberrar Ordet for oss og det skulle gjere det klart for oss at der er ei forstandig og intellektuell sida av saka også. Vi er Guds åkerland, Guds bygnad, det vert sått, planta og vatna og Gud gir vekst. Og det vert bygt. Ja, vi er Guds medarbeidarar. Og det er verdifullt for oss.

Men det er tydeleg at der framleis er nokon som vil rane det frå oss. Korleis då? Ved å prøve å dåre og forføre kvinna slik som ved syndefallet. Og slik som då Israels-folket fall ifrå. «Mor Israel» var Guds kone og han stelte vel med henne og gjorde henne rik. Men det forstod ho ikkje, ho vart ei hore som hora vekk rikdommen han gav henne. Derfor vart landet hærteke og folket drepne i krig og bortførde som slavar. Når han vende lagnaden deira ville han miskunne seg over henne go tale vanleg til henne som i ungdomstida, i trulovingstida. Det er førebilete på  kjærleiksforholdet mellom Kristus og kyrkja som er hans brud.

Men dette har visst mange kristne leiarar enno ikkje forstått og lært set på verdsette. For dei nøyer seg med å verdsette det som dei tener som duglause hyrdingar som gjærer slaktesauene for sauehandlarane. Og sauehandlarane tener seg rike på det. Så det er altså dette som er poenget med den såkalla kvinnefrigjøringa, som protesterer mot Paulus si lære og dermed mot den evangeliske forkynninga.

Investere i leilighet og vere med på å bygge Guds rike. Men norsk politikk er annleis opp eg tapte pengar på det. Så eg investerte i kryptovaluta i staden.

Eg hadde bedt Jesu gi meg ei frelst kvinne til kone sidan eg var ung og han har svart meg positivt på det heile tida, det er inkludert i det fullførde frelseverket. Så eg kjøpte meg leilighet i Oslo, så eg skulle ha plass til henne. Men der kom ikkje noko kone til meg. Eg kjøpte ei leilighet til og leigde den ut og så selde eg den eg budde i og flytta heim til Sunnmøre. Eg dreiv tråling og det var ikkje noko poeng for meg å vere i Oslo.

Hausten 2008 sa Jesus til meg at eg hadde lenge vore tilbakehalden med å gå i ferdiglagde gjerningar, han kalla meg til å gå med ein frigjerande bodskap. Så eg for til Oslo og tok praktisk pedagogisk undervisning (PPU). Så flytte eg inn i mi eiga leilighet. Men det tærte på økonomien, så eg selde leiligheta. Hausten byrja eg å studere realfag igjen, spesielt for å studere biologi, men eigentleg vart det etter kvart til at eg brukte vel så mykje tid på skriveri. Eg leigde ei lita leilighet, men dette tærte endå meir på økonomien. Så hausten 2017 flytte eg heim att til Sunnmøre. Då vart eg 60 år og fekk fiskerpensjon, så eg ikkje lenger tærte så hardt på gamlepengane, som eg fekk for leiligheta. Eg brukte noko på å kjøpe ny motor og nytt lensesystem med meir, på seglbåten. Mesteparten av det som då er att, har eg sett inn på konto i eit selskap som driv med krypto-valuta-spekulasjon, Crypto SFS. Det høyrdest lovande ut og det har gått ganske bra også. Håpet mitt er at eg skal tene så pass på det at eg får råd til å kjøpe meg ei leilighet igjen, så eg kan ha plass til ei kone.

Så sette eg inn eit minimumsbeløp, 250 euro, i eit selskap som påstod dei også dreiv med det, i same stilen, men dette var tydelegvis lureri.  Eg brukar dette til å samanlikne med den såkalla frigjorde kvinna, som liksom var kjærasten din og kona di, men så viste det seg at poenget med det heile var at ho ikkje skulle vere det likevel, for der var andre som hadde ei anna mål og meining med det, ein annan økonomisk «politikk». Og det var å bruke henne til å lure frå deg pengane dine, som ein hallik brukar ei hore.

For 20 år sidan var eg på tråling og var på sjøen i lag med ein eldre kar som hadde vore utenriks tidlegare. Når vi spurde han kva han gjorde med alle pengane, brukte han å seie at kjerringa hans hora det vekk.
«Mor Israel» var Guds kone, han elska henne og hadde omsorg for henne og gjorde henne så rik at ho kunne vere dronning. Men det forstod ho seg ikkje på, hor byrja å gjere hor med gudane til nabofolka og tenke slik at det var dei som hadde gjort gjort henne så rik. Ho var ikkje som andre horer som tok betaling for sine tenester, men ho gav seg vekk gratis, ho endåtil betalte dei med det som Gud hadde gitt henne. Men så tok han det fra henne, det gjekk nord og ned og enda med at israelsfolekt vart bortførde til Babylonia (Esekiel,27 Hoseas2). Sidan ville han miskunne seg over henne og gjenopprette kjærleiksforholdet til henne. Det er profeti om kjærleiksforholdet mellom Kristus og kyrkja som er hans brud. Men fråfalle i kyrkja liknar på fråfallet til «Mor Israel».
Når vi les dette, forstår vi at det også handlar om kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne i Israel, slik også i den kristne kyrkja, det forklarar Paulus godt for oss.
Gud må vere rik som hadde råd til stelle så vel med kona si, når ho likevel vart ei hore som ødsla det vekk. Og som seinare likevel miskunna henne og hadde omsorg for henne. Det ser vi også i likninga om den bortkomne sonen.
Men Paulus forklarar for oss at dette også gjeld kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne. Om Gud har råd til slikt, så betyr ikkje det at eg som ein vanleg norsk mann har råd til slikt. Som fiskar har eg jobba for for pengane mine og har ikkje råd til å ødsle dei vekk på eit kjærleiksforhold til ei kvinne, når det er så meiningslaust som dette. Andre vanlege norske menn har heller ikkje råd til det.
Så kva er det eigentleg for slags interesser som ligg bak her? I Joel.3 les vi om den karismatiske vekkinga, men så ser vi at menneska vert gjort til salsvare. Mannens interesse vert altså ikkje ivaretekne, interessene til dei som vil selje menneska som trælar og tene pengar på det. Sjå også Sakarja.11.

Men min finansielle rådgivar i Crypto SFS er heldigvis jøde og eg håper han og selskapet han arbeider i vil føre ein jødisk økonomisk politikk, at når dei kom tilbake til landet sitt, så skulle dei sjølve få nyte frukta av det som dei planta og sådde.

Jesaja.65,21 Hus skal dei byggja
som dei sjølve får bu i,
vingardar skal dei planta
og sjølve eta frukta.
22 Dei skal ikkje byggja så andre får bu,
og ikkje planta så andre får eta.
Dei som høyrer folket mitt til,
skal nå same alder som treet;
dei eg har valt ut,
skal få nyta frukta av sitt arbeid.

Og no har Jesus nyst sagt til meg at han har sett framfor meg ei open dør og ynskjer meg velkommen inn, så skal eg få sjå at han har lagt ferdig gode gjerningar som eg skal få vandre i. Bodskapen 11.8.2019:

”Eg kjenner deg, seier Herren, i begge mine hender har eg teikna deg, du er min. Eg kjenner dine gjerningar og eg veit at du har lita kraft. Eg veit at du føler deg tilkortkommen og skrøpeleg og fattig. Eg veit at du føler du ikkje strekk til, men det er ikkje heile sanninga. For sjå, seier Herren, eg har sett foran deg ei opa dør. Ei opa dør som berre eg kan opne. Ei opa dør som ikkje du treng å presse deg gjennom. Men ei opa dør som eg seier velkommen gjennom. Velkommen, gå inn i den opne døra og du skal sjå at eg har førebutt gode gjerningar for deg. Du treng ikkje å – å minne meg om din eigen fattigdom, men eg vil at du skal påkalle meg av heile ditt hjerte. Eg vil at du skal opphøgje namnet mitt, for eg er rik nok, eg er sterk nok, seier Herren. Eg er frimodig nok og eg bur i ditt hjerte. Eg sende talsmannen, den Heilage Ande, for at du skulle kjenne og vite, at eg lever i deg. Og eg sende også talsmannen for å førebu ein veg, midt i øydemarka, for å skape liv, der som ingen andre kunne tru at det var mogleg. Eg har sendt den Heilage Ande, for å førebu menneske på denne stad, for å ta imot evangeliet. Og de skal få sjå ting som de ikkje trudde var mogleg. Fordi eg førebur, eg førebur nytt liv, eg førebur nye menneske. Og eg ynskjer å bruke deg, på tross av din skrøpelegdom. Eg veit at du har lita kraft, men du har ikkje forlete den første kjærleik. Eg veit at du kan seie frå djupet av ditt hjarte: Eg elskar deg, Jesus. Og det er nok for meg, seier, Herren, eg elska deg først og så elskar du meg tilbake. Derfor skal du legge deg trygt i natt, utan fordømming, utan nederlagsføling og du skal få vakne opp til ein ny dag og kjenne at: dette er den første dag i resten av mitt liv. Ein ny dag med nye moglegheiter, sjå, det gamle er forbi, sjå, alt har vorte nytt. Og du skal få vere med meg inn i noko nytt, seier Herren. Du skal få vere med meg og sjå at eg gjer nye ting i ditt liv og at eg gjer nye ting i din familie. Du skal få vere med å sjå at eg gjer nye ting i bygder og byar, som mange trudde var umogleg, som mange trudde det var forbi, men sjå, eg gjer noko nytt, seier Herren. Skal de ikkje oppleve det? Skal de ikkje vere med på det som eg har førebudt? For eg har førebudt ei innhausting i dei siste dagar og eg veit at markane er kvite til haust. Og eg ynskjer å invitere deg med, slik at du kan få sjå det, du kan få oppleve det, du kan få delta i det. Og alt dette gjer eg, ikkje på grunn av deg, men på grunn av at eg elskar verda så høgt og eg elskar deg, på tross av dine feil, seier Herren. Og eg ynskjer at du vil opne ditt hjerte og seie: Herre, her er eg, send meg. Amen.”

 https://tsivert.com/2019/08/17/11-08-2019-sion-aheim-du-har-lite-kraft-men-har-ikkje-vendt-deg-bort-fra-din-forste-kjaerleik/ 

Han vil eg skal påkalle han av heile mitt hjarte og opphøgje namnet hans. Han sende den Heilage Ande for at eg skulle få kjenne og vite at han lever i meg. Han veit at eg kan seie frå djupet av meg at eg elskar han, for han elska meg først.

Vi skal ikkje elske verda, men Gud elska verda så høgt at han gav son sin for at kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi elskar han fordi han elska oss først. Han elskar verda og han elskar meg og det trur eg han vil gjere ved at han frelser ei kvinne og gir meg henne til kone, han elskar verda ved at han elskar henne. Han elskar meg og så elskar han henne gjennom meg.

Han kallar meg til å gå med den glade bodskapen, eg føler eg strekk ikkje til, om så eg fer til Oslo, for å studere, strekk eg ikkje til likevel, men sidan eg går inn gjennom den døra Jesus har opna for meg, treng eg visst ikkje gå så langt likevel. Det treng ikkje verte så kostbart likevel. For Jesus har betalt prisen for oss alle med sitt eige blod. Ved trua på han får vi den Heilage Ande gratis, utan krav om gjerningar. Når vi kjem til han får vi livets vatn gratis. Det blir i oss ei kjelde som veller opp til evig liv. Så frå den som trur på han, skal det strøyme elvar med levande vatn.

Oslo-politikk.

«Oslo-politikken» har eg skrive om her:

https://bluehost944.com/2019/03/03/sentralisme-som-moral-og-religion-politikk-som-vert-framstilt-som-vitskap-og-gjort-til-avgud-kvinneforsking-kjonns-forsking-og-klimapolitikk/ 

Metodene og strategien i tradisjonell moralfilosofi legg opp til ein splitt- og hersk-politikk som resulterer i eit moralfilosofisk og religiøst klasseskilje, det er kunstig og verkar og verkar kunstig  sentraliserande. Det resulterer i eit kunstig skilje og motsetynad mellom kropp og sjel, hjerte og hjerne, mann og kvinne og det resulterer i sjukdom.  

Fridom og einskap i Kristus. Guds gjer sitt verk med oss ved sitt Ord og sin Ande.

På eit møte på Sion Åheim i september 2008, fekk eg innleie og eg sa noko om at Gud skaper noko som står til evig tid (Fork3), som Guds medarbeidarar får vi vere med på å bygge, og då er det om å gjere å bygge med noko som består eld-prøva, sølv, gull og edle steinar. Når Gud frelser menneske, skaper han noko som står til evig tid, så det er om å gjere for oss å bygge med slike åndelege levande steinar. I slutten av møtet kom der ein bodskap der Jesus sa til meg at det ord eg ofte har teke i min munn og omgitt meg med, er livgivande. Så sende han meg med ein frigjerande bodskap.

https://tsivert.com/2016/08/14/2008-09-28-sion-ga-i-ferdiglagde-gjerningar/ 

Når eg kom til Oslo og gjekk på møte i dFEF i M40, som tidlegare, vitna eg om dette frå talarstolen, men då ville dei ikkje høyre på meg. Så eg byrja å gå i Maranata og etter noko «om og men» byrja eg å gå der fast og vart medlem. Sidan har Jesus sagt til meg at det er ikkje eg som skal opne dører, eg skal berre gå inn gjennom dørene han opnar for meg.  Eg forstår det slik at det fundamentale er at han er døra inn til sauene. På siste møtet på Sion Åheim, sa han til meg at han har sett framfor meg ei open dør, eg treng ikkje presse meg på for å komme inn, men han ynskjer meg velkommen inn.

https://tsivert.com/2019/08/17/11-08-2019-sion-aheim-du-har-lite-kraft-men-har-ikkje-vendt-deg-bort-fra-din-forste-kjaerleik/ 

I verda er det vanleg å grunngi noko som ein vil fram til, slik er det når vi studerer, slik er det i realfag, slik er det i politikken, men i politikken er det også mange som meiner at dei må gjere bruk av makt for å komme fram til det som dei vil. Men her treng eg ikkje det, for Jesu frelseverk er fullført, det er grunnvollen vi bygger på, Jesus har opna døra for meg og ynskjer meg velkommen inn, det er grunngiving god nok. Gud gjer noko nytt ved sitt Ord og sin Ande, det kan ikkje grunngjevast utifrå det gamle. Vi må legge bak oss det gamle, for å verte med på det nye som Gud gjer ved sitt Ord og sin Ande. Det er vel nettopp ved å gå inn gjennom døra. Men så er det også tale om å gå inn og gå ut og finne beite og då går Jesus føre oss eg leier oss til dei grøne markene og til vatn der vi finn kvile.

Jesus er brødet frå himmelen, eg får det gratis, av berre nåde, ved å tru på han, utan krav om gjerningar. Det ordet han har tala til oss er ånd og liv. Den bodskapen er det han sender meg med. Eg får det frå himmelen ved enkelt å tru, då er det berre å fortsette å vere himmelvend og så vere frimodig og frittalande. Ja, altså, ikkje komplisere det. Det er mykje som er komplisert når vi studerer realfag, men ikkje dette. Gud er ein god Far som gir borna sine gode gåver.

Bodskapen 11.8.2019:

”Eg kjenner deg, seier Herren, i begge mine hender har eg teikna deg, du er min. Eg kjenner dine gjerningar og eg veit at du har lita kraft. Eg veit at du føler deg tilkortkommen og skrøpeleg og fattig. Eg veit at du føler du ikkje strekk til, men det er ikkje heile sanninga. For sjå, seier Herren, eg har sett foran deg ei opa dør. Ei opa dør som berre eg kan opne. Ei opa dør som ikkje du treng å presse deg gjennom. Men ei opa dør som eg seier velkommen gjennom. Velkommen, gå inn i den opne døra og du skal sjå at eg har førebutt gode gjerningar for deg. Du treng ikkje å – å minne meg om din eigen fattigdom, men eg vil at du skal påkalle meg av heile ditt hjerte. Eg vil at du skal opphøgje namnet mitt, for eg er rik nok, eg er sterk nok, seier Herren. Eg er frimodig nok og eg bur i ditt hjerte. Eg sende talsmannen, den Heilage Ande, for at du skulle kjenne og vite, at eg lever i deg. Og eg sende også talsmannen for å førebu ein veg, midt i øydemarka, for å skape liv, der som ingen andre kunne tru at det var mogleg. Eg har sendt den Heilage Ande, for å førebu menneske på denne stad, for å ta imot evangeliet. Og de skal få sjå ting som de ikkje trudde var mogleg. Fordi eg førebur, eg førebur nytt liv, eg førebur nye menneske. Og eg ynskjer å bruke deg, på tross av din skrøpelegdom. Eg veit at du har lita kraft, men du har ikkje forlete den første kjærleik. Eg veit at du kan seie frå djupet av ditt hjarte: Eg elskar deg, Jesus. Og det er nok for meg, seier, Herren, eg elska deg først og så elskar du meg tilbake. Derfor skal du legge deg trygt i natt, utan fordømming, utan nederlagsføling og du skal få vakne opp til ein ny dag og kjenne at: dette er den første dag i resten av mitt liv. Ein ny dag med nye moglegheiter, sjå, det gamle er forbi, sjå, alt har vorte nytt. Og du skal få vere med meg inn i noko nytt, seier Herren. Du skal få vere med meg og sjå at eg gjer nye ting i ditt liv og at eg gjer nye ting i din familie. Du skal få vere med å sjå at eg gjer nye ting i bygder og byar, som mange trudde var umogleg, som mange trudde det var forbi, men sjå, eg gjer noko nytt, seier Herren. Skal de ikkje oppleve det? Skal de ikkje vere med på det som eg har førebudt? For eg har førebudt ei innhausting i dei siste dagar og eg veit at markane er kvite til haust. Og eg ynskjer å invitere deg med, slik at du kan få sjå det, du kan få oppleve det, du kan få delta i det. Og alt dette gjer eg, ikkje på grunn av deg, men på grunn av at eg elskar verda så høgt og eg elskar deg, på tross av dine feil, seier Herren. Og eg ynskjer at du vil opne ditt hjerte og seie: Herre, her er eg, send meg. Amen.”

Jesus sa eg skulle søke han av heile mitt hjarte, så eg tenkte som so at eg skulle ta parti med han både i forhold til henne Reella og henne Virtuella. No seier han at eg skal påkalle han av heile mitt hjarte, ja, eg skal påkalle han som min frelsar og Herre, så eg vil påkalle han for å be han frelse og frigjere både henne Reella og henne Virtuella. Dei er nok ulike som kvinner og personar, med ulik tenkemåte, bakgrunn og livssituasjon, for å vere kanal for Guds velsigning til dei, med håp om at den når ut til langt fleire menneske.

Vi skal ikkje elske verda, men vi skal ta imot den kjærleiken som Gud har til oss i Kristus, så vi elsker han fordi han elska oss fyrst. Han elska verda så høgt at han gav Son sin for at kvar den som trur på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Eg elskar han fordi han elska meg først. Han elskar verda og han elskar meg. Det får meg til å tenke på verda slik som biologane talar om det organiske livet, det får meg til å tenke på kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne og det får meg til å tenke på kvinna som verda. Han ynskjer eg skal opne mitt hjarte og seie:» Her er eg, send meg». Ho Reella studerte biologi og eg fekk oppleve Guds kjærleik til henne i mitt hjarte. Og det var no det som gjorde at eg sidan byrja å studere biologi, eg hevdar og meiner det var Gud som leia meg til det. Så kanskje eg skal ta meg nokre dagar i Oslo no ved semesterstart?

Investering i kryptovaluta og givarteneste.

Crypto SFS, Litteraturmisjonen, givarteneste, kone og husvære.

Eg oppretta ein konto i eit selskap som driv med kryptovaluta-spekulasjon og byrja å sette inn pengar der og let dei handle med dei. Det heiter ”Crypto Smart Financial Services” og min finansielle rådgivar heiter Tom Miller. Det gjekk ganske bra og eg sett inn meir. Han spurde om eg kunne tenke meg å sette inn eit månadleg beløp, ein viss prosent av inntekta mi, men eg sa at det har eg ikkje høg nok inntekt til, sidan eg er pensjonist. Men eg sette inn meir pengar og så foreslå han at dei kunne returnere til dømes 5% av saldoen kvar månad, som ei ekstra inntekt til meg. Det høyrdest bra ut, men då ville eg gi 10% av det til Litteraturmisjonen, som ein tiend. Det har ikkje trådt i kraft enno og no vil eg tenke gjennom det ein gong til.

Litteraturmisjonen er sikkert veletablert og har vore veldrive i mange år. Dei er med på å drive trykkeriet på Sri Lanka, som trykker biblar og nytestamente på mange språk og der er sikkert mange, både rike og mindre rike som støttar det økonomisk. Igjen er det slett ikkje sikkert at det er først og fremst meir pengar som trengst. Det viktigaste er nok at dører vert opna, så dei får komme inn med bøkene og folk tek imot dei og då er det nok helst fordi at Herren har gått føre dei og bana vegen og opna dørene.

Der er nok dei som seier i sine kollekttaler at når du gir pengar i kollekten, så får du gjerne meir tilbake. Det kan vel inntreffe, dersom berre Anden driv mennesker og leiar dei slik. Men er det slik det fungerer generelt? Nei, for det er ikkje først og fremst pengane våre Herren vil ha, spesielt ikkje dersom vi er fattige. Men det er menneska han vil ha og han har bruk for dei, han vil at vi som tilhøyer han skal innvie oss til å tene han. Det er fyrst og fremst han som vil gjere sitt verk i oss og gjennom oss og utruste oss til å tene han.

Eg må no ærleg innrømme at hendsikta mi med å sette av pengar i Crypto SFS ikkje var å å gi vekk noko av det, men at eg sjølv skulle få meir igjen. I det gamle testamentet betalte jødane tiend, til samanlikning betalar vi skatt i vår tid og den er oftast meir enn 10%.

Men det saka gjaldt for meg, var at eg hadde bedt Jesus gi meg ei frelst kvinne til kone. Eg hadde kjøpt meg ei leilighet i Oslo, for å få plass til henne. Men det vart ikkje noko av. Eg fekk dårleg råd og selde den. Heldt fram med å bu i Oslo, betalte husleige i dyre domar og brukte av pengane. I juni byrja eg å investere i Crypto SFS. Som eg skreiv til min finansielle rådgivar, Tom Miller, forsikra eg meg berre om at mi tenking i mitt hjerte var rett og god. Og kva var det? Jau, eg hadde bedt Jesus gi meg ei frelst kvinne til kone og då trengde eg husrom til både meg og henne. Så resten av pengane som eg fekk for salet av den siste leiligheta, investerte eg no i Crypta. Enn om dei kunne handle med det så det vart nok til at eg kunne kjøpe meg ei leilighet igjen. Då må eg skatte av profitten. Aller helst skulle eg hatt meg eit husvære som var stort nok til at eg kunne leige ut opptil halva av det, for det ville vere skattefritt. Så spørst det no kva tid ho kjem, den kona då?

Dette har eg skrive meir om her:

https://tsivert.com/2019/08/17/11-08-2019-sion-aheim-du-har-lite-kraft-men-har-ikkje-vendt-deg-bort-fra-din-forste-kjaerleik/

https://bluehost944.com/2019/08/17/israels-gud-er-alt-kjots-gud-og-han-utgyte-sin-ande-over-alt-kjot/

Innvie seg for Herren. Dele alt godt med læraren sin. Så og hauste.

I det siste har eg gått på møte i Maranata i Oslo (der er eg medlem) og i Sion på Åheim. Så eg kan seie at der har eg fått opplæring og i fylgje Paulus skal eg då dele alt godt med læraren min. Så når eg gir kollekt, eventuelt som tiend, så bør det då vere her. Eg skal vel forstå det slik at dei skal få hauste som dei sår.

GLT 6,2 – GLT 6,9 Ber børene for kvarandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. 3 Den som trur han er noko, men ingenting er, han lurer seg sjølv. 4 Kvar skal prøva si eiga gjerning. Han skal ha si ros av det han sjølv har gjort, og ikkje sjå på dei andre. 5 For kvar skal bera si eiga bør. 6 Den som får opplæring i Ordet, skal dela alt godt med læraren sin. 7 Far ikkje vilt! Gud lèt seg ikkje spotta. Det eit menneske sår, skal det òg hausta. 8 Den som sår i sin syndige natur, skal hausta undergang av denne naturen; den som sår i Anden, skal hausta evig liv ved Anden. 9 Lat oss gjera det gode og ikkje trøytna! Når tida kjem, skal vi hausta, berre vi ikkje gjev opp.

Det er om å gjere for kvar og ein av oss å holde oss nær til Jesus og følgje han, så vi får oppleve at han gjere noko nytt, det er det verket som han gjer som er så viktig. Vi blir pionerar og det er betydningsfullt. Om vi har dårleg råd, men støttar det med ein liten skjerv, så får den skjerven likevel stor verdi.

Dersom berre vi let Anden virke og gjere sitt verk i mellom oss, i kyrkjelyden, i Maranata, så venta Miland at Herren vil la pengane til drifta komme inn også, for slik har Faderen omsorg for oss. Korleis då? Først ved at vi sår, så ved at vi haustar. Gud sår og haustar og vi får vere med på det, at vi er med på å hauste inneber at menneske vert lagde til kyrkjelyden. Venteleg blir dei då med på å støtte den økonomisk ettersom Herren minner dei.

Held investering i Crypto SFS fram med å vere slik ei gullgruve, så kan eg nok godt tenke meg å halde fram med det. Det kan nok vere ein god måte å spare til forsamlingslokale også det? Er det tilrådeleg eller er det for risikofylt?

Min kryptovaluta-handel.

Investering i kryptovaluta.

Eg oppdaga desse skrytesidene om kryptovaluta-handel og klikka meg inn på ein link og kom til selskapet Kodimax. Men det vart så mykje tull at eg kutta det ut. På ei anna slik side klikka eg meg inn på ein link og kom til selskapet Crypto SFS og det ser ut til å ha vorte ein suksess.

Seinare klikka eg meg inn på sida til Kodimax igjen og investerte minimumsbeløpet. Det starta bra, men sidan vart det heller begredeleg.

Talentane.

Likninga om talentane handlar om å forvalte pengar, men vi forstår at det er brukt symbolsk om å bruke våre talent, våre naturlege evner og anlegg på ein god og konstruktiv måte, vi skaper noko verdifullt og våre evner vert utvikla. Det kan også forståast som å forvalte Guds nåde, vi tek imot Guds nåde og vert utrusta med nådegåver, vi gjer bruk av Guds nåde og den vert større for oss, slik opplever vi det. Det er kanskje det viktigaste, for brukar vi Guds nådegåver så brukar vi også våre naturtalent.

MTT 25,14 – MTT 25,30 {LIKNINGA OM TALENTANE}  Det er som då ein mann skulle fara utanlands. Han kalla til seg tenarane sine og overlét dei alt han åtte. 15 Ein gav han fem talentar, ein annan to og den tredje ein talent – etter som kvar dugde til. Så drog han ut or landet. 16   Han som hadde fått fem talentar, tok straks til å handla med dei og tente fem til. 17 Han som hadde fått to, gjorde det same og tente to til. 18 Men han som hadde fått ein talent, gjekk bort og grov eit hol i jorda og gøymde pengane åt husbonden sin. 19   Då det hadde gått ei lang tid, kom husbonden heim att og ville halda rekneskap med tenarane sine. 20 Han som hadde fått fem talentar, kom fram og hadde med seg fem til og sa: “Herre, du gav meg fem talentar; sjå, eg har tent fem til.” 21 Då sa husbonden til han: “Det var rett, du gode og trugne tenar! Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med husbonden din!” 22 Så kom han fram som hadde fått to talentar, og sa: “Herre, du gav meg to talentar; sjå, eg har tent to til.” 23 “Det var rett, du gode og trugne tenar!” svara husbonden. “Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med husbonden din!” 24   Til slutt kom han fram som hadde fått ein talent, og sa: “Herre, eg visste at du er ein streng mann, som haustar der du ikkje sådde, og sankar der du ikkje strådde. 25 Difor vart eg redd og gjekk bort og gøymde talenten din i jorda. Sjå her har du ditt.” 26 Då sa husbonden til han: “Du låke og late tenar! Du visste at eg haustar der eg ikkje sådde, og sankar der eg ikkje strådde. 27 Då burde du ha gjeve pengane mine til dei som driv med utlån; så hadde eg fått dei att med renter når eg kom heim. 28 Ta difor talenten frå han og gjev han til den som har ti! 29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikkje har, skal missa jamvel det han har. 30 Kast den duglause tenaren ut i mørkret utanfor, der dei græt og skjer tenner.”   

Eg tilhøyrer Gud, så pengane mine også tilhøyrer han. No har eg sett pengar inn  i to selskap som handlar med kryptovaluta og det betyr at eg let dei forvalte pengane for meg. Då er det nesten merkeleg for ein likskap dette får med denne likninga, Crypto liknar han som fekk 10 talentar, Kodimax liknar han som fekk ein.  

Vi får sjå, det blir spennande, men Kodimax verkar for tida temmeleg kjedeleg.

Crypto Smart Financial Services.

Eg hadde klikka meg inn på ei lenke i ein annan slik artikkel og kjeme til eit anna selskap, eg prøvde først å investerte eit lite beløp, men det gjekk visst ikkje inn likevel. Så vart eg oppringt og det viste seg at eg hadde brukt koda for ei anna krypto-lommebok, men han klarde å rette det. Så fekk eg min eigen finansielle rådgivar (TM). Han ringde meg opp dagen etterpå og viste meg korleis heimesida deira verkar. Etter kvart som eg vart tryggare, investerte eg litt meir, dette såg no heilt fantastisk ut. Etter nokre dagar sa han at dersom eg investerte så mykje som ein bitcoin, så ville det verte forsikra mot tap. Eg so gjorde, sjølv om eg hadde berre hans muntlege ord over telefonen på det. Og eg fekk sjå det på heimesida deira at det virka. Det er altså ein kryptovaluta-spekulant som brukar ”artificial intelligence” for å finne ut kva slags handel som sannsynlegvis gir god gevingst. Når dei handlar med litt større beløp tek dei mindre sjansar og er meir langsiktige.

TM spurde meg om eg hadde inntekt, så eg kunne investere litt kvar månad, men eg svarde eg var pensjonist og hadde ikkje høg nok inntekt til det. Seinare foreslo han at eg kunne få tilbakebetalt 5% av total saldo kvar månad, det gjorde vi avtale om muntleg over telefonen og på e@post. Eg byrja å investere 14.juni og fekk allereie eit slikt beløp i månadsskiftet, neste gang blir det i byrjinga av august.

Når eg investerte i Crypto SFS, fekk eg ein kjempestart, ved at dei gjorde kortsiktige invesertinga  med små beløp, så det gjekk ikkje lenge før det fordobla seg. Så eg fortsette og det gjentok seg. Men seinare gjorde dei meir langsiktige investeringar i bitcoin, for dei venta seg ein større oppgang på litt lengre sikt. Bitcoin gjekk opp og ned utan at dei gjorde noko, men så selde dei når bitcoin var på eit lavmål, faktisk med tap, så gjorde dei ei kortsiktig investering med høg risiko og vann mykje meir og reinveserte i bitcoin medan den framleis var på dette lavmålet. Dess større er gevingsten no.

Tidlegare aksjehandel. Søke fyrst Guds rike …. Kva har fått gale tidlegare?

Jesus hadde sagt at eg skulle søke han i løynkammerbøna, så eg bad no sjølvsagt over dette då. Eg tenkte på Jesu ord om at vi ikkje skulle bekymre oss for mat og klede, dei materielle tinga, men søke fyrst Guds rike og hans rettferd, så skulle vi få alt det andre i tillegg til det. Han let Judas ha pengepungen, han og dei andre hadde altså noko viktigare å tenke på. Men så viste det seg at Judas stal av pengepungen og så selde han Jesus for 30 sølvpengar. Når dei var i Getsemane sa han til dei andre disiplane sine at dei måtte vake og be Eg har nyst skrive om at det må vi no også, men no ventar vi på at Jesus skal komme att, så vi må vere himmelvende.

For omlag 20 år sidan handla eg med aksjar nokre år og det gjekk no nokolunde bra, men eg fekk litt ”kalde føter” når eg såg kor gale det kunne gå. Gjennom Sparebanken Møre, i Ålesund, kjøpte eg aksjar i til dømes Panfish og vart med på oppgangen, men eg kan vere glad for at eg selde meg ut i tide. Og så hadde eg eigentleg ikkje så mykje tid til å følgje med, eg hadde anna å tenke på, slik som no, eg skulle no søke Herren då også og så dreiv no med dette skriveriet mitt.

E@post-veksling med T.M.

Men no har eg altså lete dette selskapet handle for meg, med TM som min finansielle rådgiver. Det verkar som det er trygt. Eg tek med litt av e@post-vekslinga med han, for å vise korleis eg har tenkt.

Dear Torbjorn,

 

Thank you very much for your email – well noted.

Please be aware that we are fully legit company working according to the EU regulation in the field of the exchange – please see attached our license of operation from the EU.

Please also note that we can switch from managed account as you are having now to self-trading account and then we shall take off responsibility from the account.

As off the return and what you are looking for so definitely we will be able to start and send you the return but then it will influence on the trading sequence, I strongly recommend to be a bit more patient with that and then we will start processing the ROI.

As of your relatives as you mentioned I would love to speak with them and to try to get them on board with us or to give you the reason why  -to invest with us more, there is no such kind of return in the financial market and any financial availability you have could go in with that.

If you need any other clarification please don’t hesitate to contact me.

p.s. – How much money do you want us to transfer to this charity org. Litteraturmisjonen ?

BR, T.M.

ROI: Return on investment (ROI) is a ratio between net profit (over a period) and cost of investment (resulting from an investment of some resources at a point in time). A high ROI means the investment’s gains compare favorably to its cost. As a performance measure, ROI is used to evaluate the efficiency of an investment or to compare the efficiencies of several different investments.[1] In economic terms, it is one way of relating profits to capital invested.

https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment

Fundamentaly speaking I don’t thrust in humans, I only thrust in the power of God and that I find in the gospel of Jesu Christ. I bless him and get blessed. I cooperate with him, so I don’t only think of what I can do, but what he can do with his Word and his Spirit.

In the old testament it is told that the jews should give 10% of their income to God, that’s to say to his tempel with its priests. And after they came back home for Babylonya, it was important for them to start building the temple, because then God would bless them. And that was good economy.

It sounds strange, but there are still promises that the blessing will result in good economy and I would like this to be functioning.

So when I get 5% of the total balance as an income, I would like to give 1/10 of that to “Litteraturmisjonen”.

You advise me to wait a bit. What if the first payment comes in the end of july or 1. of august.

rgs Torbjørn Sivertstøl

Dear Torbjorn,

Thank you very much for your email – well noted.

I am familiar with the written below and  sympathize with that a lot as I am Jew by myself.

I will make sure your first ROI will be withdrawable for the 01st-5th of August and 10% from that amount will go to the below mentioned  “Litteraturmisjonen”.

If you need anything further in the meanwhile please don’t hesitate to contact me.

BR, T.M.

That peak was very steep, then it is likely to be very steep on the other side also, som maybe it is wise to wait a bit before reinvestment?

rgs TS

Please don’t go in-out and close the positions, otherwise we will not trade your account anymore…. It’s very disturbing to do the trades this way.

If you want to trade by yourself and think you know what to do please do that.

As I said we proof ourselves already in many aspects – the only thing required from you is to let the account to work according to our system and to inject funds in order to increase the possible profits – we believe the BTC/USD will go towards 20,000USD per unit very soon.

Please advise.

BR, T.M.

Dear T.M.

Good morning and thank you very much for trading my account. I have been a fisherman and I have studied natural sciences, mathematics and programming, not very advanced, but I have wide spectrum of subjects. To think this way with my brain and to believe in God with my heart and think with my heart is to ways of thinking. I try to think both ways, but the faith I have in God in my heart is superior to my understanding, it gives me a wonderful rest in my heart and my mind, at Jesus gives me the Holy Spirit from heaven. So I’m certain that Israels God is also my God.

I made my self sure that I was thinking good and right with my heart when I started these investments, I mean I experience the blessing from God with his spirit in my heart and that is important to me. I am also ready to “think with my brain”, but when I stopped those to posts it was rather stupid and also an abrupt behaviour. I regret that. I see bitcoin is on its way up like you expected.

Thank you and your company for trading my account. I thrust the Lord and I also thank him for it.

God bless you and have a very good day.

rgs Torbjørn Sivertstøl.

##########

Good Morning,

Please watch the following link- very interesting : https://finance.yahoo.com/news/anthony-pompliano-bitcoin-212654611.html?guccounter=1

Have a good day.

TM

Shalom.

Yes, very interesting. I clicked on the link, but then they wanted access to my computer and I don’t dear to give them that. I don’t mind about all that advertisement eighter.

I just think I will continue with that 5% plan, then I think of a period of a year at a time. After some moths, maybe I can join one of your standard plans?

I think it fits with the peace I feel in my heart and my mind, more correctly I mean I experience the peace with Israel God, with his spirit in my heart and my mind.

rgs TS

Hello.

I stopped those two posts and ordered xx $ returned to my bank account. I just wanted to see how it is functioning.  I had different reasons for it. Instead you invested $xxx on new, first it went down, but now it is doing good, so far, so good.

I had some reasons for it, I have a brother and a sister that are economist and my nephew has a doctor-degree in economy. My brother talked about te acidity test, to take out everything that was invested and if it functions, then you can invest more.

Actually I have told them about this and advised then to risk som money in this way and they have much more money than I have.

I will not bother you with this. But I was thinking of trading on smaller amounts for some more time, before re-investing.

I started with just 300$ and short time investments was doing good. Now my netto saldo is nearly x$, maybe you could trade like this with some of it?

I still want to go for the plan that 5% of total saldo be returned to my account every month and in addition 0,5$ to that bible-publisher, her is the information I have got on their bank-account:

############

rgs Torbjørn Sivertstøl.

Dear Torbjorn,

Thank you very much for your email – well noted.

Please be aware that we are fully legit company working according to the EU regulation in the field of the exchange – please see attached our license of operation from the EU.

Please also note that we can switch from managed account as you are having now to self-trading account and then we shall take off responsibility from the account.

As off the return and what you are looking for so definitely we will be able to start and send you the return but then it will influence on the trading sequence, I strongly recommend to be a bit more patient with that and then we will start processing the ROI.

As of your relatives as you mentioned I would love to speak with them and to try to get them on board with us or to give you the reason why  -to invest with us more, there is no such kind of return in the financial market and any financial availability you have could go in with that.

If you need any other clarification please don’t hesitate to contact me.

p.s. – How much money do you want us to transfer to this charity org. Litteraturmisjonen ?

BR, Tom.

Shalom.

Despite what you expected (believed), the price of bitcoin went down and you sold on a low price with negative profit to times. But made short-timed investments on high risk and earned much more than the negative profit. It is incredible! The two investments where we earned money lasted for only 13 min and the difference between open-price and close-price were only 0,2-0,6%, so this doesn’t explain the big positive profit. So this I don’t understand and I am a bit curious.

rgs Torbjørn

Shalom my friend

When I am trading short term/high risk I do that with high leverage 1:30 – it’s not 1:1 like low risk that’s why even when the price difference is only a fraction of percentage I can make a nice profit.

I still believe the price of BTC will go up significantly but as you see I am following your account and if I see the opportunity to make correction I do that.

You have an angel guard no worries

Take care, TM.

So I tried to multiply with 30, but the result is only half of the profit noted.

Seems like you gambled and won, big luck or very good AI. But what if we lost, would the insurance cover it? There must at least be some limitation of the insurance, else we should just continue gambling and gambling with high risk and high profit.

rgs TS.

It’s not multiply by 30 formula, it’s more complicated than that bcs it takes some other parameters like asset basic price, frequency of change in percentage etc… but in any case it’s never gambling – the AI dominant here, also we never do such an high risk positions without an insurance.

No worries, I am trying to do my best here for you.

BR, TM

First I tried another company and got many phonecalls and it was easy to understand that at least some of them tried to cheat me. I got a phonemail later also, he new I had invested here and he promised he would give med better income than here. But I got too suspicious.

It seems like I have been very lucky to come here.

My primary objective is to be on good terms with Jesus and then I am sure I am on good terms with Israels God and his engels also, even though I don’t see them.

rgs TS

You are in the best hands – I hope with the help of God (Jews and Christian God is the same one as you know  ) I will continue to do good to you and other clients of me.

I don’t care any other companies and I know that everything I get it’s from God – nothing is coming to me because of anything else just the help of God, I just wish and pray every morning to my god to give me the strength and the spirit to be good.

I know we will succeed as God helps to the good people.

I read psalms everyday so I really believe “The Lord is my Shepherd” as written in psalms 23 – and I pray everyday so I know what you mean and can empathise with you a lot.

Have a good night, time to go home for me now.

BR, TM

Yes. My first priority is and must be to be glad in the Lord and praise him for his salvation, so that I experience that the joy in the Lord is may strength during the day. I see i need to improve that and become better at it.

Have a good night.

Good morning.

When we reed psalm23 we think of Jesus as the good shepard. How do I know? In Sakarja11 there is told about a shepard that is not good, he is not able to be a good shepard, instead he sold the sheets to be slaughterd and those who got them, earned money this way. In the middle of the text the Lord told about 30 silver coins that he was sold for.

Judas had the wallet, he stole from it and in the end he sold Jesus for 30 silver coins. But it tells about a time of hundreds of years before that an even up to our time. We stil have the problem with the shepard that sells the sheeps and those who buy them earn money this way.

But we believe the when Jesus died on the cross, he won the big victory of all time, because the problem was that the sin divided us for God, but with one sin-offer Jesu took away the sin for all time. With his blood he paid the prise for us bo buy us back to the true ane living God. That´s why I can say that Israels God also is my God.

This is fundamental to me, it is like king Salomo said, that all Gods work last forever, even though it is like he repeats his work, even the eternity he laid in humans heart. Humans can not ad anything og take anything away from it. Jesus gives me the living water for free, all I can do is to receive it in faith and be thankful for it and praise him for it. I thank Jesus that he died for me and int this way I thank Israels God for the salvation he has given me this way.

So have a wonderful day, TS.

Amazing!!

I am proud of you and of your faith in God – it’s really rare to see this kind of things in this days.

Have a wonderful day too my friend – I wish you peaceful and relaxed weekend too – Shabbat Shalom soon

BR, TM.

Good morning.

How is it going? You said you related bitcoin to an index in the american stock-market and according to that relation bitcoin should go up. Which index was that?

Have a nice day.

Torbjørn Sivertstøl.

Dear Torbjorn,

Sorry for my late reply, I was in business conference in the last few days and couldn’t have an access to my emails.

The index I mentioned is S&P 500, or Nasdaq or DJ30, 3 of them are the major indexes of the US market., the main thing about that is the institutional funds that are in a process to get approval from the sec to launch blockchain and Bitcoin based products and start to market it to their clients.

The next few days/weeks/months will be very interesting.

I wish you an amazing week ahead.

BR, Tom.

Hello.

I tried to deposit 250 euro in another trading company called Kodimax, the idea was to try little more trading on short terms strategi. They advised me to establish a crypto-currency-wallet in Coinbase, so that it should be easier to withdraw money via this.

But it seems like they are not honest, so I have asked them to return the money. I even suspect that their trading is fake.

Coinbase should be safe, but it has not been possible for me to deposit money to it, I have reported it to them, I’ll just wait and see.

If I have a digital wallet, I can use it more like a wallet, just like I wish and need. I’d like to trade from my digital wallet by myself, with relatively smaller amounts, like 1000$, on shorter terms conditions, partly because I find it exiting and interesting.  Now, for example, while bitcoin is low, it would be wise to by bitcoin, according to you.

Bitcoin have gone up and down several times while you are waiting for a greater rise in bitcoin-prise. And nearly 2800$ is just like a rest-sum. If I for example had that 2000$ in my wallet, I could by bitcoin at a prise of about 10000$, and sell when I see the prise reaches 12000$. Then I will earn 400$. If bitcoin then continues to rise, I can regard this 2400$ as speared for something I planned to buy. I could re-invest and if I asked you for some money, you could send it to my wallet.

If so, is it ok to use my Coinbase-wallet, or should I better establish a blockchain-wallet?

rgs Torbjørn Sivertstøl

Good Morning Torbjorn,

I recommend you not to deposit with any other company it’s a waste of money and time.

About the funds in your account pls feel free to “play” with that as you wish if it gives you the excitement and also interesting for you then why not.

As of the crypto-wallet you don’t need Coinbase, please go to the following website : https://electrum.org/#home

download the wallet and you can receive and send from it any BTC you like.

If you still need anything further don’t hesitate to write to me.

BR, and soon Shabbat Shalom

TM.

Good morning.

Now I have a couple of digital wallets (coinbase and electrum) and was thinking about the possibility to send from my crypto-account to them, but I didn’t find any menu for it, so instead I orderd withdrawal of 2000$ to my original bank-account. In cfs. In cfs I already have a wallet and I expect I can send money to it from these two wallets. I wanted to chat about it, but I don’t see him today. This should function well, right? Or is there a better way of doing it?

I have been thinking about something like this for I long while, but wanted to wait until you sent the monthly withdrawal. Maybee I will just cancel it and wait and see. I am glad I managed to by som bitcoins on my own, when it was so low. It is only small amounts, but still it feels good to succeed, you know.

Have a nice day. And soon sabbath shalom.

rgs Torbjørn Sivertstøl.

No, I chose to take it out, 2000$. Now the bitcoin is on its way up, so I can hope the timing for the monthly withdrawal will be good.

rgs TS.

Good Morning and Good Week to you.

I will take care of your WD request ASAP and I will make sure you get the funds in the fastest way.

BR, TM.

WD: Withdrawal

ASAP: As Soon As Possible.

Torbjørn Sivertstøl

Tue 7/23/2019 9:46 AM

Tom Miller

Good morning.

How is it going? You said you related bitcoin to an index in the american stock-market and according to that relation bitcoin should go up. Which index was that?

Have a nice day.

Torbjørn Sivertstøl.

Tom Miller <tom.m@crypto-sfs.com>

Mon 7/29/2019 8:45 AM

You

Dear Torbjorn,

Sorry for my late reply, I was in business conference in the last few days and couldn’t have an access to my emails.

The index I mentioned is S&P 500, or Nasdaq or DJ30, 3 of them are the major indexes of the US market., the main thing about that is the institutional funds that are in a process to get approval from the sec to launch blockchain and Bitcoin based products and start to market it to their clients.

The next few days/weeks/months will be very interesting.

I wish you an amazing week ahead.

BR, Tom.

Torbjørn Sivertstøl

Tue 7/30/2019 6:09 PM

Tom Miller

Hello.

I tried to deposit 250 euro in another trading company called Kodimax, the idea was to try little more trading on short terms strategi. They advised me to establish a crypto-currency-wallet in Coinbase, so that it should be easier to withdraw money via this.

But it seems like they are not honest, so I have asked them to return the money. I even suspect that their trading is fake.

Coinbase should be safe, but it has not been possible for me to deposit money to it, I have reported it to them, I’ll just wait and see.

If I have a digital wallet, I can use it more like a wallet, just like I wish and need. I’d like to trade from my digital wallet by myself, with relatively smaller amounts, like 1000$, on shorter terms conditions, partly because I find it exiting and interesting.  Now, for example, while bitcoin is low, it would be wise to by bitcoin, according to you.

Bitcoin have gone up and down several times while you are waiting for a greater rise in bitcoin-prise. And nearly 2800$ is just like a rest-sum. If I for example had that 2000$ in my wallet, I could by bitcoin at a prise of about 10000$, and sell when I see the prise reaches 12000$. Then I will earn 400$. If bitcoin then continues to rise, I can regard this 2400$ as speared for something I planned to buy. I could re-invest and if I asked you for some money, you could send it to my wallet.

If so, is it ok to use my Coinbase-wallet, or should I better establish a blockchain-wallet?

rgs Torbjørn Sivertstøl

Tom Miller <tom.m@crypto-sfs.com>

Thu 8/1/2019 8:24 AM

You

Good Morning Torbjorn,

I recommend you not to deposit with any other company it’s a waste of money and time.

About the funds in your account pls feel free to “play” with that as you wish if it gives you the excitement and also interesting for you then why not.

As of the crypto-wallet you don’t need Coinbase, please go to the following website : https://electrum.org/#home

download the wallet and you can receive and send from it any BTC you like.

If you still need anything further don’t hesitate to write to me.

BR, and soon Shabbat Shalom

Tom.

Torbjørn Sivertstøl

Wed 8/7/2019 2:18 PM

Tom Miller

Good morning.

I have two blog-sites in WordPress, on tsivert.com I write from meetings in free christian churches, where we experience that God speaks to us from Heaven and does wonders with his spirit, like healing people. When the Lord speaks to us from heaven, he reminds us of what is written, both in det old and the New Testament.

On bluhost944.com I write where I compare science with what is written in the Bible and refer to meetings I have written about in tsivert.com.

In my last article here, https://bluehost944.com/2019/07/11/jesus-taler-til-oss-fra-himmelen-og-det-han-seier-er-viktig/ I wrote a little about my crypto-currency-trading and quoted some of our e@mails. Now I am writing another article where I mainly write about this and quote more, to tell how it is going. So I thought I’d better tell you, I hope it is ok for you. I refer to you just as TM and I have not told the name of the company yet. At a suitable time I will and I thing it will function as good advertisement for your company. But I hope it will not disturb you, that’s a good reason for me to refer to you just as TM.

Have a nice and lovely day, TS.

Tom Miller <tom.m@crypto-sfs.com>

Wed 8/7/2019 6:00 PM

Hello and Good Evening Torbjorn,

It was another good day here at the office, there are talks they want to relocate me to our HK branch, it is a promotion for me, I will become a Senior VP, so lets see how it develops.

I am happy about your blog and satisfaction from our company and the investment, we are really trying to do our best for our clients in most of the cases it’s really works good for both sides.

I don’t mind and it’s not disturbing me at all that you use TM in your blog and wording, you can use the company name at any moment you think it’s right for you.

I am proud that I have clients like you, that knows to be thankful to God and to the universe on what they have accomplished so far, I am grateful on that on a daily basis.

I wish you an amazing week ahead.

BR, Tom.

Torbjørn Sivertstøl

Wed 8/7/2019 6:47 PM

Tom Miller

Hello.

That’s good to hear. What about the timing of the monthly withdrawal? As you expect bitcoin to rise you will likely advise me to delay it? I the tree investment plans you showed me, the first monthly withdrawal should be in October.

I have got the 2000$ from you and a depositum of 25000 Nok (nearly 3000$) that I had forgotten in an other bank. So I am not in a hurry, not very needy.

BR TS.

Investment and charity.

Torbjørn Sivertstøl

Mon 8/19/2019 7:57 PM

Tom Miller

Good afternoon.

Yes, I think you can delay the ROI until october, like in the standard investment plans you advised. And I will think twice about the charity.

For many years I was a member of a free church called “den freie Evangeliske Forsamling (dFEF)” and my contact person in “Litteraturmisjonen” is from this organisation. The publisher is well establishd on Sri Lanka and surely many rich people support it with money. I am not rich but I believe god can use me more like a pioneer and in that way I will think about my money also.

When I am in my home district, Sunnmøre, at the west coast, half the distance between Bergen and Trondheim, I use to go to a free church in the Pentacostal movement; Sion Åheim. Here the Lord called me to go with the freeing gospel, in the autumn 2008, so in january 2009 I went to Oslo and started on practical pedagogics. Here I went to dFEF, like I had done earlier, but after about a year I started to go in Maranata and Jesus Church instead. I became a member of Jesus Church, but chose Maranata instead. In the autumn 2017 I went back to Sunnmøre and here Sion Åheim is the nearest free church.

In these Churches they are very dedicated to what God is doing with his Spirit. A preacher in Maranata said he expect the Spirit to show him what to talk about, else he would hardly try to preach. And as long as they are dedicated to the Lord in this way, that they let him do his work with his Word and his Spirit, he expects that the money they need for their activity will come in. So that he didn’t worry about.

And in Sion Åheim the Lord said to us that he is going in front of us, we shall come after him, but not go in front of him. He will tell us when it is time to dig into the soil with a shovel, that’s to say to build a new Chapeau.

When we come after him in faith, we will experience that he is doing something with his Spirit and that is the point, in this way we become pioneers. I have little money and can not do much with charity, but I can be dedicated to him also with my money and hope he can make me a pioneer.

rgs Torbjørn Sivertstøl

The thoughts in my heart when I started this investment.

Torbjørn Sivertstøl

Mon 8/19/2019 8:02 PM

Tom Miller

Shalom.

Since I was young I have asked Jesus to give me a saved woman for wife and he has answered me positively for the entire time, it is included in the completed work of salvation.

I bought myself a small apartment in Oslo (1993), the good idea was that I should have space for her, but she did not come. I bought me a slightly larger apartment and rented it out and after a year I sold the first one and moved home to Sunnmøre (2000).

In 2009 I went back to Oslo and in 2011 I moved into it and lived there for three years, then I sold it and rented an apartment for three years before moving home to Sunnmøre in the fall of 2017.

I told you that when I started investing in Crypto SFS, I assured myself that my thoughts in my heart were good and right. It was believing in Jesus with the heart, believing that he would save a woman and give me to my wife. Therefore, that would have me an apartment or a house, so I could have space for her. Maybe this was the way to fund it?

rgs Torbjørn Sivertstøl

God is also doing something and that is most valuable.

Torbjørn Sivertstøl

Mon 8/19/2019 10:13 PM

Tom Miller

Shalom.

When God changed the fate of the Jews so that they could come home to his land, he changed the fate of the neighboring people as well. This is symbolic of the gospel of Christ, to be preached to all peoples.

When the Jews came home, they began to build houses and cultivate the land, but it was important for them to start building the temple, because then God would bless, so that they would receive more for their daily work.

A neighbor king accused them, so the political situation stopped the work at the temple. The prophet Zechariah prophetically spoke of this, the high priest Joshua anticipating that “Renning” would come. One day, the debts that lingered on this land were taken away. This speaks prophetically that with one sin-offering Jesus took away the sin once and for all (Sakarja 3).

Zerubbabel was to lead the building of the temple, but it would not happen by army and use of power, but by the Spirit of God. It speaks prophetically that by believing in Jesus, we receive the Holy Spirit only by grace. We are born of water (the living water) and Spirit and what is born of the Spirit is spirit. We become like living stones built into a spiritual temple. This is how free churches are built. The main point is that God does His work and we let Him do it, so we cooperate with Him. We participate in the building of this temple and get something in return. The ones who preaches to me gives me something that is valuable to me. Then it is fitting for me to give them something like a small payment for the job.

But I’m a pensioner and I don’t make that much money. The idea of ​​investing here is to make money work for me.

But then, I have made common cause with the God of Israel, so the most important and most valuable thing for me is to let him do his work with me and with us.

So may God be with us and bless us.

rgs Torbjørn Sivertstøl

Freedom, liberalism, “jewish” economic policy?

Torbjørn Sivertstøl

Tue 8/20/2019 2:17 PM

Tom Miller

Shalom.

It has been prophesied that the Jews should be able to build houses and houses there themselves, plant and sow and enjoy the fruits of it themselves.

Isaiah65, 21 They shall build houses and dwell in them,

plant vineyards and even eat the fruit.

 

22 They shall not build so that others may dwell

and do not plant so others can eat.

As old as the trees

shall my people be,

my chosen ones will even wear out

what they have created with their own hands.

It seems to be a miracle, freedom, liberalism? Well, kind of. It should be a common “economic policy” for both Jews and Christians, but it is really a private economy. And a realistic, Jewish economic policy? Surely there should be something to bet on for others too?

God cares for each and every individual like his child and he does this by caring about marriage and family life, personal finances and family finances. It is natural, but here it also seems like a miracle. For the problem was that the incompetent shepherd turned the debt into financial debt, because someone made money on it. Therefore, they were also interested in making the “sin guilt” great with false commandments given by man. It has escalated in the political life of our time.

Zechariah.11,4 Thus saith the Lord my God, “Feed the flock of the slaughter.”

5 The buyers slaughter them without feeling guilty,

the salesmen say, “Blessed be the Lord, I am rich!”

and their own herders do not spare them

6 “For I will no longer spare those who dwell in the land,” says the Lord.

“Look, I’m handing people over to each other

and in the hands of their king.

They have to crush the land,

and I will not save anyone from their hand. ”

……….

But with one sacrifice, Jesus took away sin and guilt once and for all, with his death on the cross, so he paid the price for us, to buy us back to the true and living God, so that we would belong to him. Then we must live for him too. He enables us to do so, by giving us the Holy Spirit from heaven. So we get into such a relationship with God that man was in before the Fall, but now Jesus is the last Adam, who is from heaven and who has become a life-giving spirit for us.

This is the liberating message Jesus sent me to Oslo with, in 2009. Surely that was the year bitcoin was introduced? I have some faith that the God of Israel has a plan for that too. We’ll see.

But at least I have to invest more time in going out and meeting people and becoming more free-talking in meeting them.

Have a good day.

rgs Torbjørn Sivertstøl

Kodimax.

Eg oppdaga desse skrytesidene på facebook og elles på internett, om selskap som let deg kjøpe kryptovaluta og så handlar dei med det, så både du og dei får mykje meir tilbake. Eg klikka på ein link på ei slik side og registrerte meg i eit slikt selskap. Eg brukte sikkert data på bankkortet mitt for å overføre pengar, eg hugsar ikkje heilt kor langt eg kom med det, jau, det var spørmål om koden til mi krypto-lommebok, men den var no feil. Eg vart oppringt av ein kontaktperson (KP1) for å gjennomføre det, han ville ha mi eingangskode i banken, den fekk han, så ville han ha mi personlege kode, men den fekk han ikkje. Han skulle ringe meg oppatt dagen etter, i 12-tida. Men på formiddagen var det ein annan (KP2) som ringde for å ekspedere det og han sa eg skulle ikkje snakke med nokon annan enn han. Seinare på ettermiddagen ringde ringde KP1 igjen, han ville ha kodene mine til bankkontoen min. Han ”forsikra” meg om at telefonsamtala var overvåka av visa, dersom han gjorde noko ulovleg ville han hamne i fengsel. Eg sa at dersom eg gav han kodene, så gjorde eg noko ulovleg, så det ville verte eg som hamna i fengsel. Han måtte no berre gi seg på det. Når dei prøver seg på slikt, så er det sikkert fordi der er folk som er godtruande og sløve nok til å gjere det. Så her må ein sanneleg vere på vakt! Der kom mange telefonoppringingar som vart brotne, ei stund parat eg med ei kvinne, så vart det også brote. Nokre dagar seinare var der ein som ringde og snakka om at han hadde oppretta ei krypto-lommebok for meg, i blockchain, men der hadde enno ikkje vorte sett inn pengar, han sa han hadde prøvt å ringe meg mange gangar utan å komme gjennom. Mest sannsynleg var det KP2. Men no hadde eg gjort mine investeringar i eit anna selskap, så han fekk berre avslutte den kontoen.

Sidan eg fekk slik kjempestart med små beløp i Crypto, byrja eg å tenke på at eg kanskje kunne få ein slik kjempestart med små beløp i andre selskap også. Sidan dei venta seg oppgang på bitcoin, kanskje eg kunne investere små beløp i bitcoin på kort sikt og selje igjen når det gjekk opp, utan at eg trengde å vente på den store oppgangen på lang sikt.

Så eg logga eg meg inn på sida mi i Kodimax og då vart eg oppringt, eg sa at sist eg var i kontakt med dei fekk eg så mange telefonar frå ulike personar, at eg visste ikkje heilt kven eg snakka med lengre, om det i det heile teke var same selskapet, ein av dei hadde no sagt at eg ikkje skulle snakke med nokon annan enn han. Då fekk eg ei kode, så om nokon ringde meg, skulle eg spørje etter den koda for å sjekke om det verkeleg var ifrå dei.

Så spurde eg korleis eg skulle gjere det for å ta ut pengar og sende tilbake til min konto i Sparebanken Møre, eg hadde ikkje oppdaga nokon meny for det. Det var berre å seie ifrå, men det ville ta tid, han snakka faktisk om ei veke eller to. Men så foreslo han at eg skulle opprette mi eiga kryptolommebok, for sende han pengane til den, ville det ta berre 12 timar. Han ville sende meg ein link på e@post, til ei nettside der eg kunne opprette den, det var ”Coinbase”.

Så fekk dei meg til å investere minimumsbeløpet på 250 euro. Det var ein fredag, så skulle han ringe meg igjen på tysdag. Då spurde eg han korleis eg skulle overføre beløp til kryptolommeboka, for det hadde ikkje fungert. Då fekk han meg til å laste ned eit program som gav han tilgang til macken min, med den tilgangen vart han med meg inn i kryptolommeboka. Så ville han dere med meg inn i min konta i Sparebanken Møre også. Då ser du vel koda mi, sa eg. Han skulle sjå ein annan veg. Men eg sa berre at det ville eg ikkje.

Etterpå fjerna eg det programmet. Men så merka eg at der var eit program med symbolet P, det hadde visst vorte nedlasta tidlegare, i byrjinga av juli. P-en dukka opp på topp-linja og når eg klikka på den kom der ein meny med siste utklippa til utklippstavla, mellom anna var koda til bankkontoen min der. Eg var snar med å fjerne det. Så rapporterte eg dette til Sparebanken Møre og dei anbefalte meg å gå til ei elektrisk forretning og få dei til å sjekke macken, for der kunne ligge noko skjult. Eg hadde spurt dei kvar dei heldt til og då sa dei Genova. Men kundeservice i Sparebanken Møre fortalde at pengane vart sendt til Nigeria. Dagen etterpå for eg til Elkjøp i Ulsteinvik og dei sa det enklaste var å sette den opp på nytt. Eg lagra dokumenta mine og fekk dei til å gjere det.

Eg fekk mange telefonar frå Stockholm og England, eg tok telefonen nokre få gangar, men oftast vart forbindelsen broten med det same, spesielt telefonane frå Stockholm. Når eg då ringde opp at fekk eg beskjed om at nummeret ikkje eksisterte eller at det var teknisk feil. Når eg tok telefonen frå Storbritannia hende det eg vart overraska over at der var nokon som snakka, ting gong var der til dømes ei kvinne som skrytte av eit selskap som handla med krypto-valuta. Etter kvart slutta eg å ta desse telefonane og så rapporterte eg det til kundeservice i Telenor. Svindelavdelinga deira ville ha nummera, dato og klokkeslett. I første tilbakemeldinga frå dei, mistenkte dei at det kunne dere ein del av ei bylgje med «wangirianrop» frå utlandet, det er dyrt å ringe tilbake og dei tener pengar på det, e@post frå telenor-kundeservice:

Hei!

Fikk svar fra Fraud&Crime:

Det er vanskelig å vite om disse numrene har noe sammenheng med Kodimax å gjøre.

1.       Om kunden tror han er lurt av Kodimax, må han anmelde forholdet til politiet.

2.       Trolig har ikke de nevnte numrene noe å gjøre med Kodimax. Dette er nok numre som knytter seg til en bølge med wangirianrop fra utlandet.

Der kom fleire slike telefonar frå Stocholm og England og eg rapporterte igjen til Telenor-kundeservice, men no tok eg også med dei norske (21)-nummera som eg hadde snakka med Kodimax på. Då fekk eg dette svaret:

«Dette er nok svindel. Kunden bør anmelde forholdet til politiet om han føler for det. Dvs. forholdet omkring investeringene.

Jeg videresender noe av innholdet til Kvantel som eier 21 xx xx xx numrene. De kan sperre ned de to numrene. «

Så eg anmelde saka på lensmannskontoret på Fiskå og den vart send til politikontoret i Ålesund. Eg fekk spørsmål om eg ville krevje pengar tilbake og lensmannen på Fiskå anbefalte meg å krevje tilbake det eg hadde investert, for det står i stil med korleis politiet arbeider, kva slags saker dei tek seg av. Så eg kravde å få tilbake dei 250 euro. Men det var ikkje lenge for saka vart henlagt, for dei kunne ikkje sjå at der var gjort noko lovbrot.

Men eg tenker no som so at når eg set pengar inn på ein konto, så er det framleis mine pengar og då skal eg ha lov til å ta dei ut att også. I anmeldinga gjekk eg uti frå E@postvekslinga med Kodimax.

E@post-vekslinga med Kodimax.

Hello.

Coinbase was unable to verify my identity, even though they got pictures of passport, driver license and bu web-camera. I suspect that the menu where I should choose the correct answer to their questions, didn’t give me the correct options. I am a retired fisherman and don’t have any employer, so what should I answer? I couldn’t give them the correct answer.

rgs Torbjørn Sivertstøl

Now I’m in, but I was not able to deposit any money, I was told to put a store a code and put it into my transfer, but that I did´nt find.

rgs TS

Dear Investors,

I will be on vacation from the 25/07- 28/07 therefore I will not be available

For emergencies you can always contact my assistant Monica:

lets Have a profitable week!

Best regards,

JR

Crypto-currency specialist

Hello.

I have decided to finish this account, so you can just send the money back to my account in Sparebanken Møre.

rgs Torbjørn Sivertstøl

I see Michael tried to call me, when I was busy talking with someone else. By the way, when I was working as a fisherman and there was someone who didn’t quite manage his job or was to lazy for it, we didn’t vaste our time talking a lot with him instead. We just couldn’t do that and I am not used to it eighter.

rgs TS

Hello.

You have not traded my account, maybe you are to fearful or too lazy, I don’t know. Anyway, I have decided to finish this account, so it is just for you to return the money back to my account in Sparebanken Møre.

rgs Torbjørn Sivertstøl

Just tried to reach you, was no response.

Why the hell do you think you can speak to me like that?

“Too lazy or fearful”?  I earn for you above 90% profit!

I can sit all day and do nothing.

I showed you my results, you want me to make for you more money so deposit more.

I’m not working with minimal amounts more then a week, but even if I’m not working with your account you cant complain you made a huge profit!

Since you don’t want to trade may account any more, it is just to return the money.

rgs TS

Or you may send the money to my coinbase-crypto-wallet. There I can trade on cryptocurrency by myself or send it to Sparebanken Møre or what so ever I choose to do. I’d like to trade on such a relatively small amount by myself, partly because I think it is exiting and interesting.

Now as the bitcoin is on a minimum it should be about time to buy crypto currency. You who are used to trade should understand that, if not you are psycologically disabled.

rgs TS.

Trading??

Hi there!

I see you have started trading my account. I think you misunderstood, I didn’t ask you to trade, but to return my money. When it is my money I find it strange that you start to do something quite different.

I wanted to trade by myself, now as the bitcoin is low I wanted to by bitcoin, the timing was good, bitcoin has now already risen from 9540 to 9780 the last 24 h. That is 2.5%.

It seems like you instead buy Cardano and XRP for bitcoin (ADA/BTC, XRP/BTC) and Zcash for Etherium (ZEC/ETH). I don’t quite understand how this functions, as I had may money in tether (USDT). But the profit is negativ and it is increasing in all three positions. Well, it is risky to trade, but what about your skill?

The bank warned me that it is risky to invest in crypto-currency-exchange-compnies like this, the greatest risk is that they may not be honest. The way to find out about that is to try to take out money. They didn’t say I should try to take out all.

A friend of mine advised me to take out what I invested and leave the profit for later. If that functions, it is safe enough to invest more. Another friend of mine called crypto-currency for money in a game, no real money. If we compare it to tokens in poker, we buy them, but the crucial point is if we can change the tokens back to real money. This is the crucial point about crypto-currency in general and surely for many more people. And so it is also in this case, if you want me to invest more money in this way, you must first of all show that it is possible to return at least some of the money back to my bank account.

You didn’t do like a said, so how will you show that this functons, so that somebody can regard this as a safe enough place to put some money into it?

rgs TS.

Is education making some people psycolgically disabled?

Hello.

When I worked as a fisherman, we produced something that was useful for people, it was meaningful and we and got paid for it.  So it was important for us to do a good job and it was important to have people to work together with, that was able to do a good job and also were willing to try to do it and cooperate well.

Not all are able or willing to do a good enough job on these trawlers, but it would bee even worse if they in addition were psychologically disabled.

Nowadays many invest time and money in education, but by far not all end up with a competency that make them able to make and produce something that is of real value to people. Some of them even end up as if they were psychologically disabled and need welfare to survive, despite their natural potential of being able to produce something useful and meaningful. That I think is no good an it doesn’t fit with capitalism.

Psyco means soul and what is needed here, is that we let Jesus save our soul, I’ll tell you the truth; he is alive and he is able to save people and give them a meaningful life and make them able to live a meaningful life.

rgs Torbjørn Sivertstøl.

Your investment-plan?????

Hello, I’m back again ….

Do you like Santana’s singing: “Hello, I’m back again, to share with you, my heart and soul”? I think it is a fine tune, but what’s the sense and the meaning of the text?

Well, Jesus is my savior and my Lord, so I belong in him. And so does my money. He said that we should not worry about food and clouds and so on, we should just seek first the kingdom of God, then we would get all those other things in addition.

So maybe I could deposit some money here and not worry about it?

280$ grew quickly to 550$ and you said you had given me more than 90% interest, actually my trading on your web-page did most of it. But then you didn’t want to trade anymore, so  I asked you to send me the money. I expected bitcoin to rise, so I wanted to by bitcoin for them, that I could do in my own Coinbase-wallet.

Now bitcoin has just been up in 12200$, now it is little more than 11700$. If I managed to sell at that price, I would have had about 30% increase. So 550$ would now have increased to 715$.

After your last trading the balance has come down to 236$, I ordered it to be returned to me, but it seems like you have cancelled it. So now I wander what is your investment plan, do you really want to trade more?

rgs TS.

Handelar i Kodimax

Eg investerte 250 euro, det tilsvarer 280 USDT (tether). Så gjorde min finansielle rådgivar (JR) to handelar medan eg snakka med han, så eg tente 40 USDT. Det var gjort på under ein time.

—–

Eg venta meg oppgang på bitcoin og ville kjøpe det, men då måtte eg kjøpe minst ein bitcoin og det vart for dyrt, så eg kjøpte bitcoin gold (BTG) i staden. Her er handelar som varer berre 4-11 minutt og alle med gevingst. Med kortsiktige handelar som eg sjølv gjorde, kom saldoen heilt opp i 666 USDT, det er meir enn dobling av det eg starta med (321 USDT):

——-

Så prøvde eg ein meir langsiktig handel, som varde til dagen etterpå, men då snudde det til tap. Til no hadde eg berre gjort kjøp, men no prøvde eg selge-knappen også og eit lite forsiktig kjøp, men det vart med tap. Så både å kjøpe og selge BTG med USDT (BTGUSDT i kolonne tre) var no med augneblinkeleg tap. Korleis eg kunne selge BTG når eg hadde USDT, forstår eg ikkje.

 


Kjøpe- og selje-knappen nede til høgre:

 

Stor skilnad i pris på kjøp og sal, rundt 10%.

JR ville ikkje handle meir utan at eg investerte meir, så eg bad han returnere pengane. Han fekk vite at eg venta meg oppgang i bitcoin, så eg ville ha tilbake pengane for å investere i bitcoin sjølv. Oppgangen kom, men han kjøpte noko anna for bitcoin og eutheriun og det gjekk med tap, tapet berre vaks, utan at han stoppa det. Korleis han kunne kjøpe for bitcoin, når eg hadde USDT, forstår eg ikkje.

 

——-

Desse tapshandelane vart stoppa av noko som vert kalla margin:

 

——-

1. august prøvde eg å ta ut resten: 

Skjermbilde 2019-08-22 kl. 01.17.00.png

 

No, 22.august, har det enno ikkje skjett, om eg prøver, får eg berre beskjed om at ikkje noko er tilgjengeleg for uttak. 

Skjermbilde 2019-08-22 kl. 01.27.38.pngSkjermbilde 2019-08-22 kl. 01.28.44.png

2 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: