Skip to content

”Fryktlause nordmenn” og den store fadesa i filosofihistoria, kyrkjehistoria, historia og i Noreg i vår tid. 

Bilete: Zevs.

Innleiing.

Naturfilosofar har undra seg over kvifor naturvitskapen ikkje vart oppdaga før, i tidlegare høgt utvikla kulturar, som i dei gamle elvekulturane. Dei gamle greske naturfilosofane kom eit stykke på veg, men så tok moralfilosofien over, religiøse og moralfilosofiske aktivistar gjorde slutt på demokratiet. I vår tid ser vi korleis dei prøver på det igjen, med press mot naturvitskap, ytringsfridom og demokrati.

Antikk moralfilosofi kopla til den antikke avgudsdyrkinga kom inn i  kyrkja og fortrengde evangelisk kristendom og det er den store fadesa i  kyrkjehistoria. Ved oppdaginga av det heliosentriske verdsbildet vart det avslørt som løgn og religiøs overtru. Den store fadesa i filosofihistoria er at det vert framstilt som om dette kom frå kristendomen, men profetane i det gamle testamentet hadde for lengst sagt at planetane ikkje er gudar.

Det sosiale samhaldet i Jesu kyrkje var svært viktig for at den voks og etter kvart var det tydeleg at det var svært verdifullt for samfunnet. Så keisaren legaliserte den og så gjorde han den til statsreligion og grunnla makta si på den. Den store fadesa i filosofihistoria er vidare at dei ikkje erkjenner at dette var grunnlagt på evangelisk kristendom. Dei tenker seg i staden at det har sitt opphav i antikk kultur, demokratisk samfunn med mennesket i sentrum. Men det spelte då fallitt og opplegget deira ser ut til å vere at det skal spele fallitt på liknande måte.

I filosofihistoria vert det stilt spørsmål til liberalismen, korleis kan det frigjorde, sjølvstendige, autonome mennesket vere sosialt.

https://bluehost944.com/2016/07/30/korleis-vere-liberal-og-sosial/

Og så tenker dei seg at sosialiseringa skal føre til at det ikkje lenger er frigjort i den forstand at det er autonomt, slik gjer det slutt på den atomistiske samfunnsforståinga i liberalismen. Retning blir i staden Kant, Hegel og sosialistisk filosofar. Og slik tenker dei seg at opplysningstida kjem med noko nytt i forhold til kristendomen, no er det over og ut med det religiøse samfunnet, føydalsamfunnet og dermed over og ut med kristendomen, no har det sekulare samfunnet teke over med vitskap i staden for religion. Men det resulterte då i at dei dyrka styresmaktene som gudar i totalitære regime, ei fornying av keisardyrkinga.

Men i den opphavlege kristne kyrkja var mennesket både frigjort, autonomt og sosialt, ved trua på Jesus. Dei vart forfølgde fordi dei ikkje ville tilbe keisaren som ein gud. Med tida vart den kristne kyrkja så stor og mektig i samfunnet at det vart slutt på keisardyrkinga. Resultatet vart med tid og stunder eit sekulært samfunn. Så eit sekulært, demokratisk samfunn er ikkje eit nederlag for den kristne kyrkja, slik som den var frå opphavet. Dette er ikkje ei nedgangtid for den kristne kyrkja, men dette er stordomstida for den kristne kyrkja.

https://tsivert.com/2016/08/08/2011-06-13-m-no-er-stordomstida-til-jesu-kyrkje/

Liberalismen var tett kopla til den nye naturvitskapen, spesielt med empirisk vitskap. Men med sin toleranse tillet den religion, trua på Gud, kristendomen. Dermed tillet den rasjonalitet. Der er visst dei som innbiller seg at den nye naturvitskapen berre er empiristisk, men det er også ei stor fadese i filosofihistoria. Den har då rasjonalitet i matematikken, den er hypotetisk deduktiv. Matematikken inngår då i all naturvitskap og teknologi, med logikken inngår den i språket også, så ein kan neppe tenke seg nokon vitskap utan matematikk.

Gud skaper oss i Kristus og reiser opp si kyrkje, for å bruke oss i denne siste tida.

Kristus sa at dersom vi vert verande i hans ord, skal vi få lære å kjenne sanninga og den skal setje oss fri. Den sanninga er rasjonaliteten i Guds Ord og den er rasjonaliteten til Jesu kyrkje. Likevel er det tydelegvis mange som opponerer mot den sanninga og vil frigjere seg frå den. Så vil dei opponere mot rasjonaliteten i realfaga også. Men då viser det seg at dei får problem med empirien også, det dei ser, høyrer og sansar. Spesielt når dei møter andre menneske. Og kvifor det? Fordi dei har problem med seg sjølve, sin eigen sjølvforståing, korleis vere menneske?

Men når vi audmjukar oss for Gud og tek imot den nåden han gir oss i Kristus, bøyer oss for korsets fot og vedkjenner vår synd for han, så tilgjev han oss syndene og Jesu blod reinsar oss frå all synd. Ved trua på han får vi den Heilage Ande av berre nåde. Vår lekam er eit tempel for den Heilage Ande, så vår sjel er i Anden, vi er i Kristus og då er vi nye skapningar. Vi er Guds verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar som han har lagt ferdige for oss, så vi skal vandre i dei. Så det er nok til at vi skal kunne påstå at Gud har skapt oss, det var dette som skulle til. For Gud har skapt alle ting ved sitt Ord og han gjer sitt verk i oss og med oss ved sitt Ord og sin Ande og det er samanfallande med at han gir oss den rette åndelege og rasjonalistiske innsikta. Rasjonalitet er forstand, men dette overgår vår forstand. Jesus lever, han gir oss ånd og liv frå himmelen og er trua sin opphavmann og fullendar, Anden openberrar Ordet for oss og leier oss fram til heile Sanninga, som er Kristus. Dette overgår vår forstand, men det er fruktbart for vår forstand.

Då er det viktig for meg og for oss å vende hugen opp til han og sjå på han og ære og takke han for frelsa. Både for vår eigen del, å ha den rette sjølvforståinga, og for å dele dette med andre. Han vil gjere meg til ein kanal for si velsigning, då må eg feste blikket mitt på han, for det er då han velsigninga kjem ifrå.

Han har skapt meg, for å bruke meg i denne siste tida. Og eg er naturvitar og realist som trur på han. Og han vil reise opp si kyrkje i denne siste tida. Frå våre liv skal det som skrifta seier strøyme elvar av levande vatn.

Dette har eg skrive meir om her:

https://bluehost944.com/2017/11/30/gud-har-skapt-oss-i-kristus-og-han-reiser-opp-si-kyrkje-for-a-bruke-oss-i-denne-siste-tida/

Andre dokument om same tema:

https://bluehost944.com/2017/10/31/prest-psykolog-eller-lystlognar/

https://bluehost944.com/2017/11/19/diagnose-sjel-behandling-svik-baktale-lygn-indoktrinering-propaganda-korrupsjon-og-slavehandel/

Zevs og Aiskhylos.

Zevs

https://snl.no/Zevs

Statuett av Zevs fra Dodona. 400-tallet f.Kr. Nasjonalmuseet i Athen. av Opphavsperson ukjent. Falt i det fri (Public domain)

Zevs, den høyeste og mektigste gud i gresk mytologi, tilsvarer Jupiter i romersk mytologi. Zevs var den altskuende himmelgud, far og herre for guder og mennesker, husets og arnens gud, gjestevennskapets gud og rettferdighetens gud. Fjellet Olympos var Zevs’ bolig.

Navnet Zevs pater er etymologisk beslektet med det latinske Jupiter, med felles opphav i den indoeuropeiske himmel- eller lysgud, Dy’aus pi’tar (sanskrit, ‘fader himmel’).

I MYTOLOGIEN

Zevs var sønn av Kronos og Rhea. Kronos slukte sine barn, men moren reddet Zevs og gjemte ham i en hule i fjellet IdaKreta. Senere styrtet han Kronos og de andre titaner i Tartaros. Han var gift med sin søster Hera og hadde med henne sønnene Ares, Hefaistos og datteren Hebe. Med Leto hadde han tvillingene Apollon og Artemis. Gjennom sine kjærlighetseventyr med jordiske kvinner (Semele, Io, Evrope, Leda) ble han stamfar for mange adels- og kongefamilier. Hans brødre var Poseidon og Hades.

Som himmelgud var Zevs også værgud, han sendte regn og snø, og var særlig tordenens og lynets gud, som rammet syndere med sine tordenkiler. Som rettens vokter hadde han Dike, rettferdighetens gudinne, ved siden av seg. Han veide menneskenes skjebne; skjebnen måtte han bøye seg for, men den identifiseres gjerne med hans vilje (Moira). Symbol på hans makt var lynet, tordenskrallet og ørnen. Hans viktigste helligdommer var i Dodona i Epeiros (med orakel) og Olympia i Elis, der lekene ble feiret til hans ære.

Etter grekernes innvandring i Hellas (ca. 2300–1900 f.Kr.) opptok Zevs-mytene mange trekk fra religionen til den førgreske befolkningen. Fra 400-tallet f.Kr. av fikk Zevs hos diktere (Aiskhylos) og filosofer (stoikerne) monoteistiske trekk: Zevs ble den høyeste, den allmektige, den som styrer naturen eller kosmos.

I KUNSTEN

I kunsten ble Zevs ofte avbildet idet han holder et septer eller et lyn. I gresk kunst regnes den ca. 13 meter høye Zevs-statuen i Olympia som et av verdens sju underverker; dette mesterverket, som er gått til grunne, ble laget i gull og elfenben av Feidias.

Aiskhylos

525/524–456 f.Kr.

https://snl.no/Aiskhylos

Aiskhylos. Portrettbyste i Museo Capitolino i Roma. KF-arkiv. fri

Aiskhylos, gresk dikter, skaperen av den klassiske greske tragedien. Han var født i Elevsis i Attika, døde i Gela på Sicilia. Aiskhylos deltok i kampene mot perserne, blant annet i slagene ved Marathon, Salamis og Plataiai. Han oppholdt seg dels i Athen og dels på Sicilia, blant annet hos tyrannen Hieron i Syrakus.

Aiskhylos er den egentlige skaperen av den klassiske greske tragedien. Mens det tidligere bare hadde vært kor og én skuespiller, innførte Aiskhylos en skuespiller nr. to og skapte dermed muligheter for dramatisk handling. Handlingen, ikke lenger koret, blir nå det sentrale i tragedien. Aiskhylos opptrådte oftest med virkelige trilogier, de såkalte innholdstrilogier, det vil si med tre sammenhengende dramaer, som forholdt seg til hverandre som skyld, gjengjeldelse og forsoning. Han avsluttet hver trilogi med et løssluppent satyrdrama.

Sin første seier vant Aiskhylos i året 484. Av hans 90 tragedier er 7 bevart under hans navn: Perserne (472), De 7 mot Theben (467), De bønnfallende (eller Hiketidene, tidligere regnet som det tidligste av Aiskhylos’ bevarte stykker, men stammer muligens fra 463), Den bundne Promethevs (det er fortsatt omstridt om dette stykket virkelig er av Aiskhylos) og Orestien (458). Orestien (gr. Oresteia) er den eneste bevarte trilogien og består av tragediene Agamemnon, Kvinnene som bærer gravofferet (gr. Choëforoi) og Eumenidene.

Aiskhylos’ grunnidé i dette alderdomsverket er tanken om en moralsk verdensorden, en guddommelig, høyeste morallov. Alt som skjer er guden Zevs’ verk. Som en motvekt mot det fremvoksende demokrati i Athen hevdet han den tradisjonsbundne, i enkelte henseender ennå aristokratiske samfunnsordning. Orestien ender som et varmt forsvar for rådet på Areopagos. Aiskhylos forener religion og etikk med en profets overbevisning. I sitt uttrykk søker han det opphøyde språk som bærer av sine tanker. Han er den kraftige, storslåtte lyriker og den enkle, storlinjede dramatiker. Hans billedspråk er dristig, ofte dunkelt.

Fadesene kan sporast tilbake til trua på Zevs og diktigna til krigaren Aiskhylos.

Fadesene kan sporast tilbake til trua på Zevs og diktigna til krigaren Aiskylos. Med diktiga til Aiskhylos gav han Zevs all makt, så det vart grekarane sitt svar på jødane sin Gud den allmektige. Men dette høver eigentleg ikkje verken med Bibelens Gud eller med naturvitskapen. Men Zevs er Ormen i Johannes Openberring. Då kan vi godt tenke oss at den falske profet svarar til Aiskhylos, både som krigar og som diktar, som set makt bak diktiga si og får folk til å tru på det, så fantasifoster vert til gud for dei. Slik tener han dyret og får menneska til å tilbe det, tilbe keisaren.

Fryktlause nordmenn.

”Fryktlause nordmenn” er ein serie som har gått på ”Herland-rapporten” frå juli til oktober 2017, om personar og  hendingar som har vore viktige for vår historie fram til det vi er i dag. Den vart debatter på facebook og eg tek med mine kommentarar her.

Hanne Nabintu Herland

19. september kl. 19:41 ·

SE HER “FRYKTLØSE NORDMENN” EPISODE 1: VIKINGTID MED VIKING VALLEY Gudvangens GEORG OLAFR REYDARSSON. Han forteller levende om hvordan vikingtiden begynte, om ekspansjonsfasen i Europa der fryktløse vikinger og handelsfolk reiste til Amerika og langt inn i Midtøsten.

Vikingbyen Njardarheimr, i Viking Valley Gudvangen ledes av Gudvangen Utvikling og ligger midt i turistleia Gudvangen-Flåm som har over en million turister årlig. Nå bygges det en vikingtids by på den massive sletten som er omringet av noen av Norges vakreste fjell og flere av verdens lengste fossefall.
I dette multikulturelle, internasjonale miljøet kommer mennesker fra hele verden for å feire vikingtiden i en genuin setting.

Fryktløse Nordmenn er TV serien som hyller norsk kultur, norrøne tradisjoner, vikingtiden, kristningen av Norge og våre storhetstid. Vi snakker ofte om andre kulturer, men ikke fullt så mye om vår egen kulturelle arv. Dette har vi gjort noe med og presenterer nå 8 programmer der kjente forfattere, vikingtideksperter, prester og journalister forteller om den fantastiske norske historien om hvordan vårt land ble til.

Et av verdens største kultband, Wardruna har levert musikk til dette programmet. De er godt kjent som musikkskrivere for den massive TV suksessen Vikings.

Fryktløse Nordmenn Episode 1: VIKINGTID med Viking Valley’s Georg Olafr Reydarsson

Vikingtidekspert Georg Olafr Reydarsson, som er høvding i det multikulturelle Viking Valley Gudvange…

HANNENABINTUHERLAND.COM

Torbjørn Sivertstøl Når Karl den Store hendretta så mange ”nyomvende” (retting i tilleggskommentar), var det heilt sikkert i samsvar med pavens strategi og politikk, så han forstod nok kva det betydde at dei aldri kom til å falle ifrå trua. Og det var heilt sikkert ikkje einaste gongen katolikkane gjekk fram på denne måten. Det synest rart, kva var poenget med dette? Vi veit at platonismen kom inn i kyrkja og for at den platonske argumentasjonen for diktatur skulle verte rettskraftig, følgde metoden som var brukt mo Sokrates med, at den lærde overklassa oppvigla folket mot den som vedkjende sanninga til samanlikning med han. Det viste seg i kristendomsforfølgingane, slik var strategien for å oppretthalde keisardyrkinga og avgudsdyrkinga. Men no var dette ”automatisert”, dei meinte tydelegvis dei allereie hadde fått støtte i folket for denne strategien, metoda og politikken, så dei trengde ikkje noko nytt folkeopprør for å få det til, trosse all rettferdstanke og gjere slik som dei ville. Gjere svik til si metode, liksom Antiokus 4.Epifanes, jfr. Paulus sin profeti om den Lovlause (2.Tess.2).

Vi finn igjen same strategien i protesten mot Paulus sine ord om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Så kva er alternativet? Ei fornying av keisardyrkinga og avgudsdyrkinga, ved at folket tilber styresmaktene som gudar (Jfr. Johannes Openberring kapittel 13.17.18).

Metoda er lygn, svik og baktale, men Peter sa at slikt skulle vi slutte med og så gav han oss ei betre metode.

MTT 24,9 – MTT 24,14 Då skal dei forråda dykk, driva dykk ut i trengsle og slå dykk i hel. Ja, alle folk skal hata dykk for mitt namn skuld. 10 Mange skal då falla frå, og dei skal svika kvarandre og hata kvarandre. 11 Mange falske profetar skal stiga fram og føra mange vilt. 12 Og av di lovløysa har vorte så stor, skal kjærleiken kolna hjå dei fleste. 13 Men den som held ut til enden, han skal verta frelst. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnast i heile verda til vitnemål for alle folkeslag, og då skal enden koma.

1PE 2,1 – 1PE 2,8 {DEN LEVANDE STEINEN OG DET HEILAGE FOLKET} Legg difor av all vondskap, svik og hyklarskap, misunning og baktale, 2 og lengta som nyfødde born etter den ekte, åndelege mjølk, så de kan veksa ved henne til frelsa er nådd. 3 De har då smaka at Herren er god. 4 Kom til han, den levande steinen, som vart vraka av menneske, men er utvald og dyr for Gud. 5 Ver de òg levande steinar som vert oppbygde til eit åndeleg tempel! Ver eit heilagt presteskap og ber fram åndelege offer, som er til hugnad for Gud ved Jesus Kristus. 6 For det heiter i Skrifta: Sjå, eg legg på Sion ein hjørnestein, som er utvald og dyrverdig; den som trur på han, skal ikkje verta til skammar. 7 Så vert han til ære for dykk som trur. Men for dei som ikkje trur, har den steinen bygningsmennene vraka, vorte hjørnestein, 8 ja, ein støytestein og eit berg til fall. Fordi dei ikkje trur Ordet, snåvar dei – det var dei òg etla til.

Så mannen ikkje skal ha lov til å tale Guds Ord og snakke med kvinna. Det er som å erstatte både Kristus og mannen med ein skulptur, ein avgud som verken tenker, forstår eller talar, som symbol på dårskapen som vert ståande som motstand mot tenking og samtale som ville føre til utvikling og framgang. Dei dåra og forførde kvinna og så brukar dei henne til å lokke mannen med. Ja, dei krev at han skal gå med på det og brukar endåtil evangeliet til å lokke med, men det er lureri og planlagt svik. Slik prøver dei å lokke og forføre heile folket. Det er Djevelens strategi, å lokke og freiste, for så å komme med skuldingar.

Og i valkampen har skuldingane hagla mot folket, det har med vår identitet som folk og nasjon å gjere. Her skulle eg ynskje Venstre ville finne tilbake til sine gamle røter, utan å bry seg om skuldingane, for evangeliet gjev eit godt grunnlag for vår nasjonale fridom og sjølvstende, og slik verkar det til verne av vårt særpreg og vår identitet. Og interessa av å grave lengre bak i vår historie vil vonleg bidra til å styrke vår identitet og samle folket så vi står sterkare.

Om dei kom med slike skuldingar mot meg, enten er eg kommunist/sosialist eller så er eg nazist, facist og rasist, kva ville eg då svare? Eg kunne godt tenke meg å svare at langt på veg kunne eg godt tenke slik, men ikkje så langt at eg ville kalle meg sjølv noko av delane, slik kunne eg langt på veg tale til forsvar for dei i folket mitt som tenker slik, i samsvar med demokratiet. Men så ville eg ta kvar tanke til fange under lydnaden mot Kristus. For han er kongars konge og herrars Herre.

2KO 10,3 – 2KO 10,5 Om vi ferdast på menneskevis, så strider vi ikkje på menneskevis. 4 For våre stridsvåpen er ikkje jordiske, men Guds kraft er verksam i dei, så vi kan leggja festningar i grus. Vi riv ned tankebygningar 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tek kvar tanke til fange i lydnad mot Kristus.

Med motsetnaden mellom utviklingslæra og kristendomen får dei ikkje utviklingslæra til å passe inn i det politiske biletet og programmet og på begge sider fører det til skuldingar om rasisme og det rammar identiteten til vårt folk og vår nasjonale fridom og sjølvstende, vår nasjonale identitet. Men det er altså fordi dei enno ikkje har lært å forstå skikkeleg, verken naturvitskap eller kristendom.

Men eg har vore realist samtidig som eg har trutt på Jesus sidan eg var ein gutunge. Til tider har eg kjent det som ei dobbelrolle eg ikkje har vore heilt komfortabel med. Men i det eg let meg forsone med Gud på evangeliets grunnvoll, får eg det til å stemme. Dette har eg skrive mykje om på bloggesida mi bluehost944.com. Gud elskar oss i Kristus, det er som eit frieri, ved at vi seier ja til frieriet, får vi det til å stemme.

Gud skaper noko nytt ved sitt Ord og sin Ande, vi kan ta imot det i tru og få oppleve at han gjer sitt verk med oss.…

Torbjørn Sivertstøl Påstanden om at Karl den Store døypte og hendretta så mykje folk har vorte motsagt lengre oppe. Vel, eg er ikkje historikar, men det finst mange døme på denne “logikken” i kyrkja si historie, dersom du tek imot den gode bodskapen og trur på på den slik at sanninga vert integrert i deg og du får eit personleg forhold til Gud, så vert du latterleggjort, forfølgd og straffa for det. Det viser berre dess tydelegare at det dei driv på med er storstilt lureri. Og kvifor? Det er ikkje så vanskeleg å forså, det er fordi der er dei som prøver å få diktatorisk makt gjennom religionen og kyrkja og derfor ser dei deg som ein rival. Men derfor vert også erkjenninga av Sanninga den frigjerande redninga.

Torbjørn Sivertstøl Gud har skapt alle ting ved sitt Ord, han talte og det skjedde, han baud og det stod der.

HEB 11,3 I tru skjønar vi at verda er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, ikkje har vorte til av det synlege.

Derfor er naturen forståeleg. Gud gjorde seg kjend for folka gjennom Israel, så eg går ut ifrå at grekarane fekk impulsar frå trua på Israels Gud, så dei fekk ideen om at naturen er forståeleg, så naturfilosofane prøvde å forstå seg på den.

Men med den nye naturvitskapen kom utviklingslæra som seier at artane har tilpassa seg naturen og slik har dei utvikla seg, så når ein art kjem inn i ei ny nisje, vil den med tida verte prega av det miljøet og endre seg deretter. Det er ein kamp for tilværet, så dei som er minst tilpassingsdyktige vil døy ut, men dei som best klarer å tilpasse seg vil overleve.

Slik er det for menneska også, det viser seg kanskje tydlegast ved at negrane er mørkhuda, for dei stammar frå ekvatorområda, men den kvite rase stammar frå høgare breiddegrader.

Men kva skal det då bety at dei afrikanske gudane såg ut som negrar, Buddah ser ut som eit menneske frå sør-aust-Asia, dei greske gudane såg ut som grekarar og dei norrøne gudane såg ut som det nordiske folket? Det viser at det har å gjere med trua og tanke, så der er ei psykologisk side av saka. Sidan guden likna folket, har det å gjere med særpreget og identiteten til folket. Korleis skal i forstå det?

Vi kan forstå det ut ifrå 1.Mos.1-3. Gud skapte menneska i si likning. Men dei braut hans bod og åt av kunnskapstreet og prøvde å forgude seg sjølve med sin kunnskap. Derfor skapte dei sine avgudar i si eiga likning. Men då tok dei fullstendig feil av kva som var årsak og kva som var verknad, avguden var eit verk av deira eigen hender, deira tankar og deira hender var årsaka, avguden var verknaden. Når dei då tilbad skulpturen og biletet dei laga, vart det å kalle den årsak i staden for verknad, det var å miste vit og forstand, så dei ikkje lenger forstod seg på korleis naturen verka.

Når Gud då kalla på Adam, gøymde dei seg for han med dårleg samvit, i staden for å leve i samfunn med han i Edens hage, slik som han hadde skapt dei til. Så veit vi korleis det gjekk, dei vart utestengde frå hagen.

Men Gud slutta ikkje å kalle på menneska med det, han kalla Abraham og etterkommarane hans og sidan mange andre, ja, han kalla på jorda:

SLM 50,1 – SLM 50,5 {DET RETTE OFFERET} Ein Asaf-salme. Herren, Gud over gudar, talar, han kallar på jorda frå aust til vest. [Asaf: songar, musikar og salmediktar av Levi-ætta. Sjå 1 Krøn 15, 16 f.] 2 Frå Sion, den fagraste krona, strålar Gud fram. 3 Vår Gud kjem, han teier ikkje. Framfor han går ein øydande eld, ikring han stormar det sterkt. 4 Han kallar på himmelen der oppe og på jorda; for han vil døma sitt folk. 5 “Samla dykk hjå meg, mine trugne, de som med offer har gjort pakt med meg.”

Han kalla heidens kongar som ikkje kjende han, men dyrka andre gudar, han kalla Babel-kongen Nebukadnesar til å krige og dømme Israel mange andre folk og han kalla Persarkongen Kyros til å la dei fare heim att til landa sine.

JES 41,1 – JES 41,4 {HERREN HAR KALLA KYROS} Ver stille, de øyar og strender, og høyr på meg, lat folka samla nye krefter! Lat dei koma og tala si sak, lat oss saman gå fram for retten! 2 Kven har vekt den mannen frå aust som sigeren møter kvar han set foten? Kven gjev folkeslag i hans makt og lèt han råda over kongar? Med sverdet gjer han dei lik støv, med bogen lik fykande halmstrå. [mannen frå aust: persarkongen Kyros, som i 540-åra f. Kr. gjekk sigrande fram i Vesleasia. Sml. v. 25; 44, 28; 45, 1.] 3 Han forfylgjer dei, og trygt går han fram, er berre så vidt nedpå vegen med foten. 4 Kven var det som sette dette i verk? Han som frå opphavet kalla ættene fram. Eg, Herren, er den fyrste, og eg skal vera hjå dei siste.

Slik let Gud folka sleppe attende til landa sine og så sa han at det var han som frå opphavet kalla ættene fram. Så då kan vi seie det slik at han skapte gjennom utvikling, ved at han kalla dei. Han skapte dei og vekte dei opptil liv i samfunn med seg, slik det er fortalt om Adam og Eva i Edens hage. Han kalla på dei, for å ha samfunn med dei, talet til dei, rettleie dei og leie dei vidare. Då viste det seg at der hadde vorte eit problem mellom dei og han, for Adam og Eva braut bodet. Så dei forstod seg ikkje på dette lenger. Likevel har Guds skapt menneska og folkeslaga med sine særpreg, på denne måten, han skapte kvinna av mannens sidebein og eg forstår det slik at ho var av hans folk, så slik skapte han folket med sitt særpreg. Han velsigna dei, gav dei sin Ande og talte sitt Ord til dei, slik oppseda han dei, kalla dei og leia dei til utvikling og framgang.

Hanne Nabintu Herland

25. september kl. 15:49 ·

HEDENSKE TRADISJONER, NORRØN TRO OG TIDLIG NORSK HISTORIE – Vegard Solheim, som leder Odelsarven.com. “Opprinnelsen til våre hedenske tradisjoner er meget gamle. De strekker seg lengre tilbake enn antikkens dager, og enkelte mener vi kan hevde at de europeiske og skandinaviske er over 40 000 år gamle. Indisiene peker i retning av at de også er vesentlig mye eldre enn dette. For vår egen skandinaviske del, finnes de fleste kildene i vår egen og kjente sagalitteratur, samt i den germanske historien og kildene relatert til disse.
Den germanske og norrøne tradisjon var ikke å nedskrive skikkene, tradisjonene, mytene eller livsanskuelsene. Vi har aldri hatt tradisjon for dette. De norrøne samfunn er med andre ord ikke kjent for sine skrevne ord, men for sine muntlige overleveringer. Det finnes opprinnelig fra denne tiden kun bruddstykker, i form av helleristninger, bautaer, diverse utsmykninger og lignende.”

Les om den fascinerende førkristne fasen i norsk historie i LINK.

http://www.hannenabintuherland.com/…/hedenske-tradisjoner-…/

Hedenske tradisjoner, norrøn tro og tidlig norsk historie – Vegard Solheim, Odelsarven.com

Opprinnelsen til våre hedenske tradisjoner er meget gamle. De strekker seg lengre tilbake enn antikk…

 

Hanne Nabintu Herland http://www.hannenabintuherland.com/…/vare-forfedres…/

Våre forfedres guder, Tor, Odin og troen på åndelig kraft i naturen – Vegard Solheim

Torbjørn Sivertstøl Den gjengse oppfatninga er vel at likskapen mellom dei gamle religionane, frå Europa til India, gjer at vi kan misstenke dei stammar frå ein felles indo-europeisk religion. Men Bibelen skil seg ut ved at den talar om berre ein Gud. Den talar om englar, det er bodberarar frå Gud, den ånda Gud har gitt mennesket vert også kalla engel, slik kan ein konge ha ein engel (Jfr. Mikael i Daniels bok). Og avgudsdyrkinga kom nok som resultat av at menneske ville gjere seg sjølv lik som Gud. I fylgje antikk mytologi sprang gudane ut av kaos, men i fylgje naturvitskapen var det plantelivet og dyrelivet som sprang ut av «kaos». Så bibelens skapingssoge er meir naturvitskapleg, ved at den talar om dyrelivet i staden for å tale om gudar. Naturvitskapen samanliknar menneske med dyr, som om menneska har dyriske eigenskapar og det gjer Bibelen også. Naturvitskapen seier at livet har vorte til ved utvikling, jau, der har skjett ei utvikling, men det er likevel Gud som har skapt det slik, så Bibelen fortel noko meir, om kva som er den mest fundamentale årsaka til alle ting.

Men i den greske mytologien skjedde det noko merkeleg, ved at krigaren og diktaren Aiskylos fann på at no skulle, Zevs, ein av desse gudane som sprang ut av kaos, vere gud over alle gudar og regjere med ein universell moral, slik at alt som skjedde var hans verk. Det er då eigentleg ei sjølvmotseiing, for korleis kunne noko som sprang ut av kaos, få så stor makt at de skulle styre alt som skjedde? Som om det ikkje skulle vere kaos lenger, men alt skulle vere styrt? Strategienog planen var å gje aristokratiet større diktatorisk makt, så dei skulle gjenvinne makta og gjere slutt på demokratiet. Men metoden var svik, slik som det viste seg ved hendrettinga av Sokrates. Vidare vart det grekarane sitt svar på Israels Gud og under den gresk-syriske tida prøvde Antiokus 4. Epifanes å tvinge jødane til å dyrke Zevs. Metoden var korrupsjon og svik. Jødane gjekk til motverje og klarde å fri seg frå det. Likevel er det tydeleg at gudsdyrkinga deira vart infiltrert og påverka. I middelalderen var kyrkja også infiltrert og islam er prega av det. Jesus sa at i den siste tid skal mange falle ifrå og svike og hate kvarandre. Det har nok si årsak i denne infiltrasjonen.

Vikingane vart vel ikkje infiltrerte slik, dei var tvert om pålitelege, slik det viste seg ved at Keisaren i Konstantinopel tilsette vikingar som si livvakt.

Hanne Herland Rapporten

29. september kl. 07:50 ·

DEN NORRØNE RELIGIONEN PREGET VIKINGTIDEN – SE EPISODE 3 med LARS MAGNAR ENOKSEN i TV serien “FRYKTLØSE NORDMENN”. Forfatter Lars Magnar Enoksen snakker om norrøn tro, et fritt samfunn, sterke kvinner, glimabryting og den norrøne troen på åndelig kraft, Tor, Odin, Valhalla og Ragnarok. Enoksen er skandinavisk hovedinstruktør av den urnordiske kampidretten “Glimabryting” en levende tradisjon han har lært av islandske mestere, som tar utgangspunkt i vikingenes egne bryteformer.

Se det tredje programmet i TV serien “Fryktløse Nordmenn” her.

https://www.youtube.com/watch?v=j8F3dVmoyxQ

Fryktløse Nordmenn (3): Norrøn kultur og glimabryting – Lars Magnar Enoksen

Vi samtaler med vikingtidekspert og forfatter Lars Magnar Enoksen om norrøn tro, et fritt…

Torbjørn Sivertstøl Jau, det går mot eit ragnarokk, det er nok allereie i gang. då kan det vere verdt å tenke over kva som er konsensus i samfunnet (samfunnskontrakt). Konsensus i den kristne kyrkja – slik den var frå starten – var barnevelsigninga, å ta imot Guds rike som eit lite barn, å tru på Jesus, ta imot han og få b arnekår hos Gud, å l seg forlike med Gud på evangeliets grunnvoll. Den er nattverden og den er dåpen. Ved trua på Jesus er vi kross festa med han og i dåpen er vi gravlagde med han. Då skal vi vende hugen og blikket opp til han og ta imot det som han gjev oss frå himmelen, han døyper oss med den Heilage Ande og slik iverkset han det som dåpen symboliserer, vi får oppleve at Gud gjer sitt verk i oss med sitt Ord og sin Ande. Han som byrja den gode gjerning i oss, han skal også fulføra den.

Då må vi vere klar over at det verket Gud gjer er fullkomen, mennesket kan ikkje legge til noko eller ta noko ifrå. Då må vi vere førefudde på at der er dei som vil framstille det som at det er dei som gjer sitt verk og som skal fullføre det og slik framstiller dei seg sjølve som falske messiasar og falske gudar. Og som ei lærd og styrande overklasse, krev dei at vi skal gjere, men det betyr å krevje det umoglege av oss og slik gjer dei oss til trælar. Då blir det dess klarare for oss at evangeliet om Kristus er ein frigjerande bodskap, å vere krossfesta med Kristus er frigjerande, det gjer det klart for meg at dette skal eg berre ikkje prøve meg på i det heile tatt. Men det er ved å tru på han, for slik overlet eg det til han.

Dåpen symboliserer korleis Gud frelser oss og det er eit godt samvits pakt med (vedkjening til) Gud, med grunnlag i Jesu oppstode frå dei døde.

Så vi skal ikkje gøyme oss for Gud med dårleg samvit, slik som Adam og Eva gjorde etter syndefallet, men leve i samfunn med han slik som dei gjorde før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgjevande ånd. Vi skal kjennast ved han og kva han er for oss overfor Gud og ovefor menneska. Gud elskar oss i Kristus, det er som eit frieri og det er konsensus for den kristne kyrkja ved at vi seier ja til frieriet, slik er Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Det er ved at den Heilage Ande openberrar Ordet for oss og herleggjer og openberrar Kristus for oss som vår frelsar og Herre.

Kvinnerørsla protesterte mot dette og det hang saman med at dåpen i kyrkja tydelegvis hadde fått ei anna betydning, som om det var å verte programert til fråfallet, som ei vidareføring av syndefallet. så når mennexket kjem oppå i voksen alder får det tydelegvis den tydinga at mennesket vart døypt til keisaren og slik fører det til keisardyrking (Johannes Openberring.13), å dyrke styresmaktene som gudar, liksom den Store Skjøkje dreiv hor med koingane på jorda (Johannes Openberring 17-18).

Platons klagemål mot menneskets fysiske natur høver med at Adam og Eva gøymde seg for Gud med dårleg samvit, så det vart tydelegvis konsensus for den kristne platonisten. Platon brukte det klagemålet til å argumentere for at ei lærd overklasse skulle styre og slik at det vorte brukt i kyrkja.

Men så oppstår der ei anna semje som høver betre for vikingane og deira historie, Johannes Openberring 17:

9 Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte. 12 Dei ti horna du såg, er ti kongar som enno ikkje har fått rike; men saman med dyret skal dei få kongsmakt i éin time. 13 Alle vil dei eitt og det same og gjev si makt og mynd til dyret. 14 Dei skal føra krig mot Lammet; men fordi Lammet er herren over herrane og kongen over kongane, skal det sigra over dei, saman med sine, dei som er kalla og utvalde og trufaste.»

15 Så seier han til meg: «Dei vatna du såg der skjøkja tronar, er folk og folkemengder, folkeslag og menneske med ulikt tungemål. 16 Og dei ti horna du såg, og dyret, dei skal hata skjøkja, leggja henne øyde og gjera henne naken, eta kjøtet hennar og brenna henne opp med eld. 17 For Gud gav dei den tanken at dei skulle fullføra hans plan, så dei ville eitt og det same: gje si kongsmakt til dyret, til Guds ord er oppfylt. 18 Men kvinna du såg, er den store byen som har kongsmakt over kongane på jorda.»

Vikingane trudde på eit liv etter døden, så dei verdsette seg sjølve og sine næraste utover dette jordelivet og eg er viss på at det hadde ein viktig sosial funksjon ved å halde folket samla, det vart viktig for ei hovding til å samle folket og få dei med seg, ikkje minst i krig. Og dei verdsette fienden også slik og gravla sine falne fiendar. Eg vil samanlikne dette med den kristen dåpen, for det er ei gravlegging. For Jesus gjev oss ånd og liv av berre nåde, så vi får oppleve det evige livet her og no. Gud openberrar si frelse for oss i Kristus ved den Heilage Ande og slik er det for oss ein samlande metakognisjon. Og eg trur det er slik vi får den sigeren det er tale om i vers 14.

Torbjørn Sivertstøl Jau, det går mot eit ragnarokk, det er nok allereie igang, her vert det om å gjere å søke berging i den nåden Gud gjev oss i Kristus. Og politisk vert det eit spørsmål om å stille seg på rett side, sjå Jesu likning om sauene og geitene i Matt.25,31…. 31 Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på kongsstolen sin i herlegdom. 32 Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjætar skil sauene frå geitene, 33 og setja sauene på si høgre side, og geitene på si venstre.

34 Så skal kongen seia til dei på høgre sida: «Kom hit, de velsigna borna åt Far min, og ta i eige det riket som er etla åt dykk frå verda vart grunnlagd. 35 For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tyrst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; 36 eg var utan klede, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg om meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.» 37 Då skal dei rettferdige svara: «Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tyrst og gav deg drikke? 38 Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller utan klede og kledde deg? 39 Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og kom til deg?» 40 Men kongen skal svara dei: «Sanneleg, det seier eg dykk: Det de gjorde mot ein av desse minste brørne mine, det gjorde de mot meg.»

41 Så skal han seia til dei på venstre sida: «Gå bort frå meg, de bannstøytte, til den evige elden som er laga til åt djevelen og englane hans. 42 For eg var svolten, men de gav meg ikkje mat; eg var tyrst, men de gav meg ikkje drikke; 43 eg var framand, men de tok ikkje imot meg; eg var utan klede, men de kledde meg ikkje; eg var sjuk og i fengsel, men de såg ikkje om meg.» 44 Då skal dei svara: «Herre, når såg vi deg svolten eller tyrst eller framand eller utan klede eller sjuk eller i fengsel utan å hjelpa deg?» 45 Men han skal svara dei: «Sanneleg, det seier eg dykk: Det de ikkje gjorde mot ein av desse minste, det har de heller ikkje gjort mot meg.» 46 Så skal dei gå bort til evig straff, men dei rettferdige til evig liv.

Hanne Nabintu Herland

MASSIV INTERESSE FOR TV SERIEN “FRYKTLØSE NORDMENN” OM NORSK HISTORIE, VIKINGTID OG ÅNDELIG TRO, her fra Vårt Land intervju: – Janteloven og konsensustyranniet preger Norge. Av vikingene kan vi lære oss en konstruktiv fryktløshet. De var ikke redde for å dra hjemmefra. Vi finner dem igjen i den keiserlige garde i Konstantinopel, og som normannerkonge på Sicilia. Vi er redde for å være tydelige. Det skaper feighet og sladder. Den frie bonden deltok på tinget, der han kunne reise seg og si sin mening. Jeg er også fascinert av kvinnens frie rolle. Den sterke bondekona er et fenomenalt ideal som stod som en bauta da mannen var ute, sier Herland.

Hun ønsker at serien skal skape begeistring for vår kulturhistorie. – Bildet var selvfølgelig blandet. Det var en tøff og hard tid, men jeg synes det konstruktive skal frem. Jeg tror mange unge mennesker kan ha godt av å få det med seg. – Hva får deg til å tenke at fryktløshet var en verdi for

vikinger? – De våget å reise på de store havene. Deres sinn var ikke lukkede, men multikulturelle og åpne. De var fryktløse i sin ekspansjon. Det er noe av hovedgrunnen til at vi kalte serien Fryktløse nordmenn, sier hun.

‘Vikingene var ikke redde for å dra hjemmefra’

Hanne Nabintu Herland vil vi skal la oss inspirere av vikingenes verdier, slik at vi igjen kan bli «trygge og stolte».

Torbjørn Sivertstøl Dei romerske keisarane forakta dei kristne for å vere fattige og fillete, dei satsa på å forkynne sin bodskap fyrst og fremst til dei fattige og snakke med kvinner i løynd. Dei hadde ingen utdanning og likevel hevda dei at dei hadde fått vite sanninga og var dei rette til å fortelje den til andre. Det var ein hån mot prestane sitt skrud og deira lange utdanning.

Men så profeterte også Kristus om at i den siste tid skulle menneske falle ifrå og svike og hate kvarandre. Om nokon var ute på marka, måtte dei ikkje gå heim til huset, om nokon var opp på taket, måtte dei ikkje gå ned. Kvifor? Sikkert fordi det var farleg. Var der nokon som kom inn i heimen for å ta kvinnene med vald? Var det menn som ikkje kunne kome heim att til kona si? Kvifor? Var ho forførd og korrupt?

Eg er oppvoksen i kyrkja og vart med på bedehus og vart opplærd til å påkalle Kristus som min frelsar og Herre. Og be om frelse for mine næraste og be for folket og landet. Eg forstod at frelse var det motsette av å verte dåra og forførd slik som ved syndefallet. Så eg bad Jesus gje meg ei frelst kvinne til kone. Og han har svart meg positivt på det gjennom tyding av tungetale sidan eg var ung, i diverse «halleluja-kyrkjelydar», det er inkludert i det fullførde frelsesverket.

Eg har studert realfag og eg har drive tråling i mange år, frå Egersundbanken til Novaja Semlja, Svalbard og Bjørnøya, ved Island, Grønland, New Foundland og New Zealand. Og no er eg snart 60 år. Men eg har enno ikkje kunne kome heim att til mi eiga kone.

I 2008 slutta eg med tråling og hadde tenkt meg over på supply, men Jesus sende meg til Oslo med ei frigjerande bodskap, ein bodskap om gjenoppretting, for på evangeliets grunnvoll vet vårt forhold til Gud gjenoppretta slik som det var før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som er i frå himmelen og som for oss har vorte ei livgjevande ånd. Det er tross alt ein glade bodskap til meg sjølv og ei kvinne som han vil gje meg til kone, det er ein glade bodskap til både mann og kvinne, til vårt folk og vårt land.

Torbjørn Sivertstøl For omlag 3000 år sidan oppstod der i Hellas ein ide om at naturen er forståeleg, dette som motsetnad til trua på gudane som regjerte i kvar sine områder i naturen, Poseidon i havet etc. Israels Gud ville bruke folket sitt til å gjere namnet sitt kjent mellom heidningane og dette høvde med at han hadde skapt alle ting med sitt Ord, så det synlege hadde vorte til av det usynlege, ein usynleg ide.

Og naturfilosofane kom eit stykke på veg med sine idear, men dei fann ikkje empiriske metode til å prøve dei, så dei kunne verte samde og så tok moralfilosofane over. Platon tenkte matematisk, sjølv om vi ikkje finn ein perfekt sirkel og heller ikkje klarer å lage det, så kan vi ha ide om ein perfekt sirkel, sjølv om den ikkje er synleg, til samanlikning kan vi tenke oss det godes ide som noko usynleg. Det blir om å gjere å ha best mogleg innsikt i ideverda, spesielt for dei som hadde makt i samfunnet, derfor skulle ei lærd oveklasse styre.

Som eit døme postulerte han at planetane gjekk i perfekte sirklar om jorda og det må vi sjå i samanheng med den antikke mytologien der planetane var gudar. Så det gjorde sitt til at det geosentriske verdsbiletet vart ståande og det heliosentriske alternativet vart fortrengt. Lite vart gjort for å observere og rekne på det for å finne ut av det. Men profetane i det gamle testamentet hadde for lengst sagt at det der oppe, sola, månen, og stjernene, heile «himmelhæren» ikkje var gudar. Likevel kom platonismen inn i kyrkja og etablerte seg så pass at paven streid mot dei nye tankane til Galilei.

Sidan paven gjorde motstand mot Galilei er det tydelegvis mange, spesielt venstre-radikale, som tenker seg at dette kom frå kristendomen, men det gjer det altså ikkje, det kom frå antikk moralfilosofi som vart kobla opp mot antikk mytologi.

Som reaksjon mot demokratiet i Aten fann krigaren og diktaren Aiskylos på at No skulle Zevs vere gud over alle gudar, som styrte med ein universell moral og så diktatorisk at alt som skjedde var hans verk. Demokratiet i Aten var kurrupt og sviket viste seg ved hendrettinga av Sokrates. Demokratiet gjekk under og i det gresk-syriske riket prøvde Antiokus 4. Epifanes å gjere diktaturet hardare ved å krevje at alle skulle dyrke Zevs. Det var liksom det nye som hadde framtida for seg, dei gamle gudane var avlegs og det vart forbode å dyrke dei. det var sett vakt i Jerusalem som skulle passe på at die ikkje fekk dyrke sine fedrars Gud. Men ein jødisk prestefamilie leia jødane til motangrep og klarde etter kvart å drive fienden attende.

Dei som vil vere Jesu læresveinar, må dei ta opp korset sitt og følgje han, det er å forsake noko, men så skal dei også vinne noko. Om nokon ikkje vil følgje han, så er dei fri til å forlate han og gå sine eigne vegar, men vender dei tilbake til han, må dei også audmjuke seg og ta imot nåden Gud gjev oss i han. Men problemet er at der er dei som kjem tilbake meir til samanlikning med Judas og vil erstatte både Jesus og disiplane hans og bodskapen deira, slik som det til dømes viste seg i protesten mot Paulus sine ord om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Det er også ein protest imot Guds Ord om korleis han har skapt menneska og livet på jorda. Og kva er alternativet? Kva er det nye postmoderne? Det moderne var konstruktiv tenking, gjerne ved Sokratisk dialog, men det postmoderne ber preg av opprør mot denslags og då endåtil ved at slike som Sokrates ikkje lenger får høve til å svare for seg og seie noko meir. Og det var då som Zevs i regjeringstida til Antiokus 4. Epifanes, liksom han sette vakt i Jerusalem, er der dei som vaktar på at vi ikkje skal få vedkjenne for andre menneske kva Kristus er for oss.

Deira alternativ er å dyrke keisaren som gud, dyrke styresmaktene og politikarane som gudar, det er religiøsitet som er avspora seksualitet og det stemmer ikkje verken med naturvitskapen eller kristendomen. Slik sett kan det samanliknast med den antikke mytolgiske trua på at planetane var gudar.

Hanne Nabintu Herland

2. oktober kl. 19:28 ·

VI FOKUSERER PÅ NORRØN MYTOLOGI denne uken: De norrøne mytene beskriver FYSISKE OG METAFYSISKE HENDELSER I VERDEN, OG VÅR NATUR, skriver Vegard Solheim, som leder Odelsarven.com. Våre myter kan være både forvirrende og mysteriebelagte for de aller fleste. De kan fremstå som dunkle og abstrakte historier fra en annen tid, uten særlig større utbytte enn en historie, ofte uten en forventet og lykkelig slutt. De preges ofte av mer eller mindre obskøne relasjoner, mellom merkelige rolleinnehavere, ofte med rare og ukjente navn. De kan fremstå som voldsomme, og tildels meningsløse ved første øyekast, for et utrent øye.

Det å beskrive kortfattet hva alle våre mer eller mindre kjente myter handler om, er umulig uten å gå i dybden på hver enkelt av dem. Men, som en fellesnevner i dem alle, kan vi si at mytenes personifiserte guder, jotner, dverger, dyr, andre vesener og gjenstander, forteller om helt konkrete, fysiske og metafysiske hendelser i vår verden – eller rettere sagt, i vår natur. Personifiseringer er gjennomgående i våre myter, og deres rolleinnehaveres navn rommer selve betydningen av naturkreftene, deres attributter og prosesser.

Les artikkelen i LINK.

http://www.hannenabintuherland.com/…/de-norrone-mytene-bes…/

De norrøne mytene beskriver fysiske og metafysiske hendelser i verden, og vår natur – Vegard Solheim, Odelsarven.com

HANNENABINTUHERLAND.COM

Torbjørn Sivertstøl Eg er oppvoksen i kyrkja, vart med på bedehus og husmøte og er opplærd til å påkalle Jesus som min frelsar og Herre, be han frelse mine næraste og be for folket og landet. Eg forstod at frelse er det motsette av å verte dåra og forførd slik som ved syndefallet, så eg bad Jesus gje meg ei frelst kvinne til kone. Når eg gjekk på gymnaset byrja eg å verte glad i ei kristen jente, så eg bad til Gud over det og vedkjende at hans kjærleik var mellom oss, den var rett, same enten ho ville seie ja eller nei til mitt frieri, så eg opna meg endå meir for den kjærleiken og fekk oppleve at Guds kjærleik vart utrent i våre hjarto ved den Heilage Ande som var oss gitt. (Rom 5,1-5). Anden openberra henne for meg som eit Guds barn, som han elska og hadde omsorg for og som ei ung kvinne som levde i eit kjærleiksforhold til Kristus, som hans brud. Eg kallar henne Virtuella.

I fylgje Freud vert mennesket motivert av seksualitet og aggresjon. Og religiøsitet er avspora seksualitet. Men no hadde eg eit godt svar på dette, for eg hadde Guds kjærleik i mitt hjerte og vart motivert av den. Så eg la vinn på å tenke slik, det var spesielt viktig for meg når eg var på tråling, for å få oppleve at Gud styrka meg med sin Ande og si kraft, til ånd sjel og lekam.

2TI 1,7 For Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus, men ei ånd som gjev kraft og kjærleik og visdom.

Likevel fungerte ikkje dette skikkeleg, for eg skulle då normalt sett hatt meg ei kone frå eg var ung.

Eg studerte realfag i Oslo på slutten av 1980-talet. Då oppdaga eg ei vakker jente med langt lyst hår. Eg bad for henne og fekk ei åndeleg openberring, der Jesus openberra seg for meg og for henne. Ho studerte biologi og eg kallar henne Reella. Eg kunne ikkje gløyme henne og det hadde å gjere med å verte motivert av kjærleiken, eg måtte behalde den som ein flamme, eg måtte halde Andens loge ved like på mitt hjertes altar.

Eg byrja med tråling igjen, men slutta i 2008, eg hadde tenkt meg over på supply, men ut på hausten kalla Jesus meg til Oslo med ein frigjerande bodskap og ein bodskap om gjenoppretting, for ved trua på Jesus vert vårt forhold til han gjenoppretta, vert vi verande i Jesu Ord, får vi lære å kjenne sanninga og den set oss fri.

Eg gjekk på møte i Maranata og Jesus minna meg om å heilhjarta halde meg til han, så ville han komme meg til hjelp med si kraft.

2KR 16,9 For Herrens augo fer utover all jorda, så han med si makt kan hjelpa dei som heilhjarta held seg til han. Men i dette har du bore deg uklokt åt; heretter skal du støtt ha krig.”

Så eg forstod at slik ville han gje meg hjelp i form av ei kone.

Eg byrja studere biologi og på ei forelesing kjende eg meg sterkt tiltrekt av ei lyshåra jente. Når eg la meg om kvelden vedkjende eg det til Gud i mi bønn og på neste møte svarde han meg at eg skulle berre glede meg i han, så ville han gje meg det som mitt hjarte attrår. Ja, det er no ei kone i alle fall. Eg snakka litt med henne seinare, ho var frå Ukraina. Ho var der eitt år, sidan såg eg henne ikkje igjen.

Meg skulle lovprise Jesus for frelsa, løfte hugen og blikket opp til han og verte fylt av den Heilage Ande. Ja, ved fylden av den Heilage Ande hadde Gud openberra si frelse for meg i Kristus, både overfor henne Virtuella og henne Reella. Så då var det viktig for meg å takke han for det. Har vi Kristi Ande, då tilhøyrer vi han, då er vi frelst, då skal vi leve for han. Den kristne dåpen gjer dette klart for oss, vi vert døypte til Faderen, Sonen og den Heilage Ande. Gud skaper oss i Kristus til gode gjerningar som han legg ferdige for at vi skal vandre i dei. Han er den same no og skaper oss framleis i samsvar med 1.Mos.2, så oppgåva er framleis å dyrke og verne Guds hage. Han har sagt han vil la meg komme inn i dei ferdiglagde gjerningane og det har no å gjere med at han også vil gje meg hjelp i form av ei kone.

Så kva er problemet? Eg trur problemet er at kravet om keisardyrking har snike seg inn i kyrkja, som om mennesket vert døypte til keisaren i staden. Så vert det eit spørsmål om kva slag morallære den keisaren skal ha og kva slags politikk han skal føre. Etter ei demokratisk utvikling vert det då til eit spørsmål om kva for styresmakt mennesket vart døypt til, kva slags politikk, kva for politisk parti. Slik vert det til keisardyrking og å dyrke styresmaktene som gudar. Til samanlikning med avgudane laga av stokk og stein. Bibelen kallar dei for løgn, men kva er så sanninga? Det er Kristus.

På forsommaren sa Jesus til meg at frelsa er gratis, eg får den av berre nåde. Eg forstod det hadde å gjere med at han ville gje meg ei frelst kvinne til kone, så eg gjekk til forbønn, knelte ved første rad, det var som ei vedkjenning både for Gud og menneske, at slik er det.

https://tsivert.com/…/2017-06-18-ekte-kristendom…/

2017.06.18. Ekte kristendom: frelsa er gratis, vi må berre audmjuke oss og ta imot i tru,…

TSIVERT.COM

Torbjørn Sivertstøl har delt Hanne Herland Rapporten sitt innlegg.

11. oktober kl. 14:52 ·

Romarriket førde to slags politikk, som hang saman med motsetnaden mellom underklassa og overklassa. Finn vi det igjen i kyrkje, islam, politikk?

Moderat klassekamp vart ei indre drivkraft i framveksten av Romarriket og underklassa sine rettar toppa seg ved Julius Cæsar. Derfor reknar eg med at det er Dyret i Johannes Openberring 17-18 og han er det hovudet som er omtala her. Den moderate klassekampen var hans politikk og den særmerkte Romarriket.

ÅPE 17,8 – ÅPE 17,11 Dyret du såg, det var og er ikkje; men det skal koma opp or avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var og ikkje er, men som skal koma att. 9 Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: [sju høgder: Roma låg på sju høgder.] 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju og går sin undergang i møte.

Cæsar vart myrda og Oktavian tok over, han førde ein forsonande politikk og let seg utrope som keisar Augustus. Som keisar var han øvste leiar for religionen og skulle tilbedast som ein gud. Dei som levde umoralsk vart jaga frå Italia. Slik vart det splitt- og hersk-politikk innad i folket også, ikkje berre mellom delstatane. Eg forstår det slik at det er den politikken vi ser i Johannes Openberring.13.

ÅPE 13,1 – ÅPE 13,4 {DRAKEN OG DEI TO DYRA} Då såg eg eit dyr stiga opp or havet. Det hadde ti horn og sju hovud og ei krone på kvart horn. På hovuda stod namn som var spott mot Gud. 2 Dyret eg såg, var likt ein leopard, men det hadde føter som ein bjørn og gap som ei løve. Draken gav dyret si kraft og sin kongsstol og stor makt. 3 Eit av hovuda på dyret såg ut som om det hadde fått banesår, men ulivssåret vart lækt, og heile verda undra seg over dyret og fylgde det. 4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: “Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?”

Draken er Zevs og Dyret er Romarriket, så det tralar om keisardyrkinga i Romarriket. Det er tale om eit spesielt hovud, det er vel den keisaren der denne politikken vart tydelegast og eg meiner det er Nero. Når Roma brann, vart det retta misstanke mot han at han hadde gitt ordre om å sette fyr på den, det kunne vere fordi han ville bygge den opp på nytt. Men misstanken vart som eit ulivssår for han. Men han la skulda på dei kristne og fekk mange av dei hendretta som straff. Slik slapp han unna misstanken mot seg sjølv med kravet om straff og slik vart banesåret lækt.

Å ha nokon å skulde på slik, er nok som eit djuptliggande instinkt hos menneska, så det er ikkje for inkje det vart ofra syndebukkar i den gamle pakt, heldigvis var det berre dyr. Jesus kom for å oppfylle lova og profetane og det gjorde han ved at han vart det Guds Lam som bar verda si synd. Men kva så når menneska vender seg bort frå den evangeliske forkynninga? Kven skal dei legge skulda på då?

I Johannes Openberring 17 vert det vidare fortalt om dei ti horna. Eg meiner det viser til dei ti delstatane med dei ti strategane i det gamle Hellas, så det talar om renessansen og om utvikling av demokrati og nasjonalt sjølvstende. Dyret er då likevel ein overnasjonalitet eller ei stormakt som dei støttar.

ÅPE 17,12 – ÅPE 17,18 Dei ti horna du såg, er ti kongar som enno ikkje har fått rike; men saman med dyret skal dei få kongsmakt i éin time. 13 Alle vil dei eitt og det same og gjev si makt og mynd til dyret. 14 Dei skal føra krig mot Lammet; men fordi Lammet er herren over herrane og kongen over kongane, skal det sigra over dei, saman med sine, dei som er kalla og utvalde og trufaste.” 15 Så seier han til meg: “Dei vatna du såg der skjøkja tronar, er folk og folkemengder, folkeslag og menneske med ulikt tungemål. 16 Og dei ti horna du såg, og dyret, dei skal hata skjøkja, leggja henne øyde og gjera henne naken, eta kjøtet hennar og brenna henne opp med eld. 17 For Gud gav dei den tanken at dei skulle fullføra hans plan, så dei ville eitt og det same: gje si kongsmakt til dyret, til Guds ord er oppfylt. 18 Men kvinna du såg, er den store byen som har kongsmakt over kongane på jorda.”

Om vi samanliknar med dagens samfunn er det slett ikkje sikkert venstresida sin politikk og sosialistisk politikk er ”Cæsar-politikk”, den kan vel så gjerne vere ”Nero-politikk”.

I dei harde 30-åra var det mange arbeidarar og venstreradikale som ville ha revolusjon, men heldigvis valde Arbeidarpartiet og arbeidarrørsla ”Cæsar-politikk” med ein moderat klassekamp. Men med Gro Harlem Brundtland kom der eit skifte til ”Nero-politikk” med ein djuptpløyande ”splitt- og hersk-politikk” i den norske folk, ved å skilje kvinna frå mannen. Den politikken ser vi tydeleg i dagens samfunn, med sine verknadar. http://kamik-scandinaviaunited.blogspot.no/…/stortingsmeldi…

Hanne Herland Rapporten

5. oktober kl. 14:48 ·

IMORGEN LANSERES PROGRAM 4 I “FRYKTLØSE NORDMENN” om KRISTNINGEN AV NORGE med PATER POLLESTAD. Pater Kjell Arild Pollestad snakker om tiden da Norge ble kristnet, og viser hvorledes kristningsprosessen førte til stabilitet, høynet respekt for kvinner og at landet ble samlet til ett rike.

Fryktløse Nordmenn er TV serien som tar opp vikingtid, norrøn tro, kristningen av Norge og vår storhetstid, samt 1700-tallet og helt frem til Fridtjof Nansen.

Vi snakker ofte om andre kulturer, men ikke fullt så mye om vår egen kulturelle arv. Dette har vi gjort noe med og presenterer nå programmer der kjente forfattere, vikingtideksperter, aktivister, prester og journalister forteller om den fantastiske norske historien om hvordan vårt land ble samlet etter europeisk mønster til en nasjon.

Kjøp også boken “Fryktløse Nordmenn” på Ventura Forlag som beskriver 13 lederskikkelser i norsk historie som la grunnlaget for nasjonen Norge.

http://www.hannenabintuherland.com/…/imorgen-lanseres-prog…/

Imorgen lanseres program 4 i “Fryktløse Nordmenn”, kristningen av Norge med Pater Pollestad

Pater Kjell Arild Pollestad snakker om tiden da Norge ble kristnet, og viser hvorledes kristningspro…

HANNENABINTUHERLAND.COM

Torbjørn Sivertstøl http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

Om Gro Harlem Brundtland og stortingsmelding nummer 74, 1979

Stortingsmelding 74 fra 1979, og hvordan Gro Harlem Brundtland brukte den til å forberede utryddelsen av det norske folk

MENNESKERETTIGHETER.INFO

Torbjørn Sivertstøl http://kamik-scandinaviaunited.blogspot.no/…/stortingsmeldi…

Skandinavien

 

Torbjørn Sivertstøl “Nero-politikken” viser seg også i at vestlege politikarar ( som Støre og Co, Bondevik og Co) førde krig i arabarland og når det ikkje gjekk slik som dei hadde venta seg, legg dei skulda på sitt eige folk og spesielt slike grupper i folket som dei med sin “splitt- og hersk-politikk” for lengst har definert som utgruppe.

Torbjørn Sivertstøl har delt Hanne Herland Rapporten sitt innlegg.

Gud ville gje folket sitt eit land som fløymde av mjølk og honning. Men i vantru opponerte dei mot Moses mange gongar, ein gong fordi dei tyrsta og ikkje fann vatn. Men Moses slo på berget og då strøymde der ut vatn. Men fordi dei ikkje trudde måtte dei vandre i 40 år i øydemarka, til der kom ein ny generasjon, men Josva og Kaleb trudde og vart med vidare og Josva førde dei inn i landet og der fekk dei ro (kvile). Likevel sa David at om dei høyrer hans røyst, må dei ikkje forherde sitt hjerte, slik som dei gjorde då. Dette samsvarar med første og andre bodet, at dei skulle ikkje ha andre gudar og dei skulle ikkje misbruke namnet hans, dei måtte seie at han var den han var og ikkje seie at han var ein annan enn den han var.

Likevel vende dei seg bort ifrå han og byrja å dyrke avgudane i staden. Så vart dei bortførde til Babylonia, ”lukke på reisa”, men etter nokre år fekk dei komme heim att til landet sitt. Dei byrja å bygge seg hus og dyrke jorda, men fekk lite igjen for det. Dei måtte gå saman om å bygge Guds hus, med prestettenesta ofra dei til Gud og fekk noko igjen for det, Gud velsigna dei og landet deira så dei fekk meir igjen for si daglege verksemd. Det høyrest merkeleg ut, men det førde altså til betre økonomi.

Gud ville føre dei inn til si kvile og det er som om den sjuande dagen er i framtida (Heb3,7-4,13). For Jesu frelsesverk er fullbrakt og på det grunnlaget får vi kvile, Jesus er Guds Ord og når Ordet smeltar saman med oss i vårt hjerte, får vi fred med Gud og ei herleg kvile i vårt sinn og vår tanke. At Moses slo på berget og der strøymde ut vatn, er førebilete på at ved trua på Kristus (berget) får vi den Heilage Ande av berre nåde, gratis, utan krav om gjerningar. Så er her det berre å tru og ta imot. Så får vi oppleve at Gud talar til oss frå himmelen, ved sin Ande, i vår tid, så i dag om du høyrer hans røyst, så forherd ikkje ditt hjerte, Jesus er Guds Ord, vi må tru på han og høyre på han når han talar til oss frå himmelen i vår tid, inn i vår situasjon her og no. Dersom ikkje, ligg vi tynt an.

HEB 2,3 Korleis kan då vi sleppa unna om vi ikkje bryr oss om ei frelse som er så mykje større? Ho vart fyrst forkynt av Herren og sidan stadfest for oss av dei som hadde høyrt han.

HEB 12,25 Sjå til at de ikkje viser frå dykk han som talar! Dei som viste frå seg han som tala sitt ord her på jorda, slapp ikkje unna. Endå mindre skal vi sleppa unna om vi vender oss bort frå han som talar frå himmelen.

Bibelen forklarar det vondes problem med at menneska vende seg bort ifrå Gud, så synda (avsporing frå Guds veg) skilde dei frå Gud. Men med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Så når vi vender oss til Jesus, bøyer oss for Jesu kors og vedkjenner vår syn for han, vert vi rensa i Jesu blod, frå all synd og urettferd, avgudsdyrkinga og all ureinskapen den førde til. Puritanisme, av pure (rein), høver med dette. Så får vi oppleve å verte fylte av den Heilage Ande. Og det skal verte fruktbart for våre liv, så det vert ein velvatna hage, som Edens hage. Det gjeld både hjertets jord og samfunnet av dei heilage, den fysiske jorda og samfunnet.

Hanne Herland Rapporten

14. oktober kl. 16:14 ·

FLERE TUSEN VIEWS PÅ ETT DØGN FOR PROGRAM 5 i TV SERIEN “FRYKTLØSE NORDMENN” med professor Ola Grytten. Se programmet nedenfor. Festlig der at flere kommenterte at Hans Nilsen Hauge jo ikke var prest! Jeg betegner ham jo som en “radikal prest”. Dette har kommentatorer jo helt rett i, at han var ikke ansatt i den norske kirke som prest. Min kommentar var følgende: Dette er helt riktig! Hauge var “prest “i definisjonen åndelig leder, men ikke ansatt som “prest” i den norske kirke. De motarbeidet ham jo meget hardt, men han var en sterk prest i forstand åndelig leder i Norge. Kanskje noe av dett sterkeste vi har hatt? Og i så måte radikal, ettersom han brøt med både kvinnesynet til Kirken – som ikke hadde kvinnelige ledere på den tiden – samt brøt med mange andre ting i Kirken, hvis geistlige hatet Hauge liketil at de fikk ham fengslet og dømt. Han satt i fengsel i mange år…men dette snakker jo professor Grytten meget godt om.

https://www.youtube.com/watch?v=Lo9Kf4QNIPo

Fryktløse Nordmenn (5) Hans Nilsen Hauge – Ola Grytten

Professor Ola Grytten forteller om en av 1800-tallets viktigste nordmenn, industrigrunder Hans Nilsen Hauge, som var forfatter, radikal prest,…

Torbjørn Sivertstøl Etter at Jesus stod opp at frå dei døde, gav han læresveinane sine misjonsbefalinga, men fyrst måtte dei halde seg i ro og vendte på at den Heilage Ande kom over dei og då gjekk dei ut og forkynte evangeliet for kven som helst. Dei skulle gå ut og møte andre menneske fysisk og vitne om Jesus og då skulle dei sjå at han var med dei. Og dei skulle møtast fysisk i kyrkjelyden og få oppleve samfunnet med Faderen og Sonen i den Heilage Ande, då hadde dei også samfunn med kvarandre i Anden (1.Joh.1). Slik var dei både jordnære og åndelege og eg samanliknar det med metoden i realfag, den hypotetisk deduktive metode, den har både erfaring i det materielle miljø (empiri) og matematikk med logikk (rasjonalitet). Når realfaglege forskarane gjer eksperiment, må dei vere passive tilskodarar til det som skjer, men når vi bygger på evangeliets grunnvoll og arbeider i Guds hage, er vi Guds medarbeidarar. Då må vi lære å skilje mellom kva det er vi skal gjere og kva det er vi må overlate til Gud å gjere ved sitt Ord og sin Ande. Jesus sa vi skulle vere lys og salt i verda og kalla oss til å gå ut og bere frukt som varer, venteleg skal forkynning av Guds Ord og oppbygging av Jesus kyrkje føre til utvikling og oppbygging av samfunnet.

Liksom det var viktig for jødane å samlast for å bygge tempelet, er det viktig for oss å samlast fysisk i Jesu kyrkjelyd. I ein bodskap som kom gjennom tyding av tungetale 12.2.2011. får vi ei god forklaring på det:”

(eg vil de skal vite at?) med evig kjærleik har eg elska dykk. Denne kjærleik som eg har utgytt på Golgata kors, då eg døde for kvar einaste ein, denne kjærleiken vil eg skal vere mellom dykk. For det største av alt er kjærleiken. Derfor mine barn, vil eg de skal forstå at den kjærleiken (som de) lengtar etter, den har de i meg. For utan meg kan de ingen ting gjere. Det er eg, det er eg som er kjærleiken, det er eg som gjev kjærleiken. Ja, de kan ingen ting gjere av dykk sjølve. De kan ikkje ha denne kjærleiken eller produsere den sjølve. Men når de ser på meg, når de er i meg ……

Kjærleiken overvinner alt, kjærleiken løyner ei mangfald av synder, (kjærleiken er det største). Derfor mine barn, søk inn til meg, søk inn i Ordet, der som eg er, der skal de få sjå kva ekte kjærleik er. Derfor mine barn, fryd og gled dykk over at de har funne den ekte kjærleiken. De har funne meg og når de har meg, så har de alt de treng, for tid og (æve).

Vi kan ikkje ha denne kjærleiken eller produsere den sjølve. Men vi finn den ved Jesu kors og han vil den skal vere mellom oss. Derfor er det viktig for oss å møtast fysisk i hans kyrkjelyd.

2KO 11,2 – 2KO 11,3 For eg brenn av omsut for dykk, som Gud sjølv. Eg har trulova dykk med Kristus, og berre med han, så eg kan føra dykk fram for han som ei rein møy. 3 Men eg er redd at liksom ormen dåra Eva med sine svikråder, såleis skal òg tankane dykkar førast på avvegar, bort frå den ærlege og reine truskapen mot Kristus.

I fylgje Paulus er Kristus hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Han grunngav det både med at Gud skapte det slik og at vi skulle passe på så vi ikkje vart forførde slik som ved syndefallet. Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsens ande i nasa hans, så han vart ei levande sjel. Så han hadde både ein fysisk kropp og livsens ande og var ei levande sjel. Når han skapte kvinna av sidebeinet hans, så gjaldt dette henne også. Han førde henne til han, så dei skulle vere eitt kjøt og ho skulle vere ei hjelp for han. Så det handla om denne fysiske røyndomen, oppgåva vart å dyrke og verne ein fysisk hage. Men det handla også om hjertets jord, dei levde i samfunn med Gud som er ånd og han gjorde deira live til ein velvatna hage.

1KO 15,43 – 1KO 15,49 Det vert sått i vanære, det står opp i herlegdom. Det vert sått i vanmakt, det står opp i kraft. 44 Det vert sått ein lekam som hadde sjel; det står opp ein åndeleg lekam. Så visst som det finst ein lekam med sjel, finst det òg ein åndeleg lekam. 45 Såleis står det skrive: Det fyrste mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv. 46 Det åndelege var ikkje det fyrste, men det sjelelege. Så kom det åndelege. 47 Det fyrste mennesket var frå jorda og skapt av jord; det andre mennesket er frå himmelen. 48 Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske, og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera. 49 Og liksom vi har bore biletet av den jordiske, så skal vi òg bera biletet av den himmelske.

Dette høyrest litt rart ut, for det er no nettopp sjela som er så dyrebar, som han frelser for æva og gjev evig liv.

MTT 16,26 Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel?

Og oppgåva er framleis å dyrke og verne Guds hage, fyrst og fremst på hjertets jord, dernest på den fysiske jorda og då har det vist seg at den realfaglege kunnskapen har vore svært verdifull, med den kunnskapen har vi fått ei økonomisk utvikling som kan karakteriserast slik at landet flyt av mjølk og honning. Men det kjem meir som resultat, for vi må framleis ha den prioritetsordninga at vi søker fyrst Gud rike og hans rettferd, så skal vi få alt det andre i tillegg til det. Og Gud er ånd og hans rike er ein åndeleg røyndom.

##########################

I Sak.9 er det fortalt om den Duglause Hyrdingen som gjætte slaktesauene for sauehandlarane. Dei tente seg rike på det. Herren vart sjølv verdsett til 30 sølvpengar, slik er det ein profeti om at Judas sveik Jesus. Men profetien fortel om ei langt lengre epoke, bakover i tid, minst til Antiokus 4. Epifanes og framover i tid, etter som det vart sagt ”bu deg atter som ein duglaus hyrding. Vi kan tenke på avlatshandel i den katolske kyrkje. Og kva meir?

Profeten Joel profeterte om at Gud vill utyte sin Ande over alt kjøt. Så ville han gå til rette med folka for at dei selde folket hans.

JOE 3,1 – JOE 3,2 {NÅR ANDEN VERT UTREND}  Ein gong skal det henda  at eg renner ut min Ande over alle menneske.  Sønene og døtrene dykkar skal tala profetord;  dei gamle mellom dykk skal ha draumar,  og dei unge skal sjå syner. 2   Jamvel over trælar og trælkvinner  vil eg renna ut min Ande i dei dagane.

JOE 3,6 – JOE 3,8 {HERRENS DOM OVER FOLKA}  For sjå, i dei dagar og på den tid,  når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, 7   då vil eg samla alle folkeslag  og føra dei ned i Josjafat-dalen.  Der vil eg halda rettargang med dei  om Israel, mitt folk og min eigedom,  som dei spreidde mellom folka.  Dei delte landet mitt [Josjafat-dalen: I denne dalen skal Herren halda dom over folkeslaga (sjå v. 17). Josjafat tyder “Herren dømer”.] 8   og kasta lodd om folket mitt;  dei gav ein gut for ei skjøkje  og selde ei jente for vin – og drakk.

Venstreradikale hevda evangeliet vart forkynt slik at menneska måtte forsake så mykje, for å få evig liv, så det vart brukt til å lokke menneska til å gå med på uretten. Dei burde heller ta del i klassekampen for å betre sin økonomi om så dei risikerte livet i ein væpna revolusjon. Kristne organisasjonar rekrutterte menneske, det hadde vore meir meiningsfullt om deira sosialistiske organisasjonar rekrutterte dei. Dei tok det altså for gitt at det ikkje var noko liv etter døden, så å bry seg om det hinsidige var meiningslaust. Så er her nokre politiske poeng i det. Å risikere livet vil vere eit offer. Men kvifor skulle dei som ikkje trur på eit liv etter døden risikere det einaste og siste livet dei har? Ville ikkje det vere dumt? Dei bør då heller berge dette einaste livet sitt som best dei kan. Det vi ser no er at dei langt på veg gjer felles sak med muslimar i staden, for der er nokon som lovar dei evig liv med rikeleg lønn for å ofre livet. Men kven ofrar dei seg for og kven ofrar dei seg til? Sosialistane såg økonomiske og maktpolitiske interesser i det, så dei trengde nokon som kunne vere villig til å ofre seg for det. Og det er nok motivet for dei som lova dei evig liv også. Men i dette tilfellet er det lureri.

Men Jesus ofra seg sjølv for oss alle og hans frelsesverk er fullført. Han stod oppatt frå dei døde og viste oss slik at der er eit liv etter døden. Dei første som vende seg til han og vitna om han, risikerte livet og mange av dei leid martyrdøden. Klassekampen i det gamle Romarriket var moderat og verka konstruktivt, men det gjekk ikkje særleg bra med dei som prøvde å gjere opprør. Dei kristne gjorde ikkje opprør, men dei forkynte evangeliet som ein frigjerande bodskap og den vart svært så kjærkommen for den fattige og ulærde underklassa. Så evangeliet fekk framgang og kyrkja voks og etter kvart fekk vi eit friare samfunn, der underklassa også har vunne fram med sin moderate klassekamp.

Anti-krist som antikapitalisme og anti-nasjonal-liberalisme.

Hans Nilsen Hauge var han ein vekkingspredikant som vart viktig for folket og landet.  Gryttens forteljing om han overraska meg ved at han fortalde fyrst og fremst om hans forfattarskap som han tente pengar på og så byrja han med grynderverksemd og gjekk frå eine suksessen til den neste, ved å bruke fortenesta til å investere i ny verksemd. Slik gjorde han ei velgjerning for folket ved å gi dei arbeid. Han sjølv tente seg rik på det og det gjorde sikkert mange andre også, vanlege folk fekk arbeid og tente pengar. Framgangsmåten er vel kjerne-ideen i kapitalismen. Slik var han ein pioner på to måtar som starta ei utvikling av folket og landet fram mot nasjonal frigjering og demokrati. Styresmakta i Danmark såg faren i at verksemda hans kunne føre til at Noreg frigjorde seg, så den stod bak initiativet for å prøve å få han domfelt. Dei prøvde først å finne noko feil i hans økonomiske verksemd, så dei kunne klage han for, men fann ikkje noko. Men så fann dei ut at han hadde forkynt Guds Ord i ei sokn utan løyve frå soknepresten, så dei kunne dømme han etter konventikkel-plakaten. Og hans mange år i fengsel tok knekken på helsa hans.

I dette foredraget sa Grytten at det er akkurat det same som skjer i vår tid. Og eg hevdar det er slike interesser som ligg under her, det er som om ein propagandaminister har vore aktiv i mange år med Goebbels-retorikk: Dersom du gjentek ei løgn mange nok gangar, blir det til slutt ei ”sanning”. Dersom landbruksministeren skulle vere like livsfiendtleg  og destruktiv i landbrukspolitikken, kunne han prøve å skilje frå verane frå søyene, så dei ikkje formeirar seg. Dei er naturlege og byrjar ikkje med homoseksualitet av den grunn og det er ikkje hjelp i å seie bæææ for å prøve å indokrinere dei til det. Dei kunne kanskje prøve å spele inn lyd frå ein ver når han gjer tilnærmingar til ei søye. Dersom dei hadde smurt inn nokre verar med kjønnslukta frå ei søyer, så hadde dei nok fått andre verar til å prøve seg på dei. Men det hadde vore vanskelegare å få til noko tilsvarande med søyene. Ein slik landbrukspolitikk ville vere anti-kapitalistisk og antisauerasistisk og destruktiv som motsetnad til konstruktiv tenking og samfunnsoppbygging.

Det som særmerker menneska framfor alle andre dyr er språksansen og det er naturleg for menneska å bruke den i all slags kommunikasjon seg i mellom, også mellom menn og kvinner med tanke på formeiringa. Nettopp i den kommunikasjonen er Guds Ord viktig for oss. Men der tek altså presten over. Og så byrjar dei med indoktrinering i staden. Slik er det eigentleg ei antikristeleg og antiliberal maktinteresse som ligg under. I Oslo Pride 2017 vart det endåtil kalla fryktlaus kunnskap. Men det er då tydeleg at det er i strid med naturen og sunn naturvitskap. dette skreiv eg om i

https://bluehost944.com/2017/07/31/kristendomens-metode-og-vitskapens-metode-kva-med-demokratiet/

Protesten mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen  og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud, har på liknande vis vore eit forsøk på å hindre mannen i å tale Guds Ord for å stoppe slike private initiativ, for den sosialistiske kvinnerørsla har det soleis vore motivert av antikapitalisme. Ein anti-kapitalisme som først og fremst har ramma privatøkonomien og dernest innovasjonen for å starte bedrifter i det små. Vidare har det verka stikk i strid med den nasjonale frigjeringa og sjølvstendet. Slik har det vore stikk i strid med politikken til gamle Venstre. Ja, det er berre å remse opp: Anti-krist, anti-H.N.Hauge, anti-liberalisme, antikapitalisme, anti-nasjonal-liberalisme, anti-rasjonalisme, dvs. antiforstand, anti-naturvitskap, anti-rasisme, anti-nordmenn. Kort sagt lygn og svik.

Jesus sa at dersom vi vert verande i hans ord, så skal vi få lære å kjenne sanninga og den skal setje oss fri. Men i kyrkja og i kristne organisasjonar har dei i lang tid fornekta den og erstatta den med lygn. Og når dei fornektar sanninga og gjentek lygna mange nok gongar, vert den tydelegvis til ei ”sanning”, slik som Goebbels sa, for no har dei byrja med homofile ekteskap i kyrkja. Det er sjølvsagt ikkje naturleg og verkar ikkje til samfunnsoppbygging slik som ekteskapet.

Samtidig har der vore ei einretting og ein propaganda i politikken og i massemedia, så det liknar på metodane og retorikken til propagandaminister Goebbels og det har samla folk til krig. Forklaringa er nok religionen til den Store Skjøkje, ho som dreiv hor med kongane rundt om på jorda, dyrka dei som gudar altså.

Antikrists metode er lygn.

Når Jesus døde i staden for oss på korset, så tok han eit oppgjer med synda og justismordet.

JES 59,12 – JES 59,21 Du ser at våre synder er mange, våre brot vitnar imot oss. Ja, våre synder veit vi om, våre misgjerningar kjenner vi: 13 Vi har reist oss mot Herren, har fornekta han og gått bort frå vår Gud. Vi har tala om vald og fråfall og mumla fram svikefulle ord som var avla i hjarta. 14 Difor er retten unnatrengd, rettferda står langt borte. På torget er sanninga fallen, og det rette vinn ikkje fram. 15 Truskapen er borte, og den som held seg frå vondskap, vert plyndra. Herren såg – og det var vondt i hans augo – at det ikkje var retten som rådde. 16 Han såg at ikkje ein steig fram, og undra seg over at ingen førte hans sak. Då kom hans arm han til hjelp, hans rettferd stødde han. 17 Han tok rettferd på seg til brynje og sette frelseshjelm på sitt hovud. Så kledde han seg i hemnens klednad og sveipte om seg brennhug til kappe. 18 Han løner folk etter det dei har gjort, med harme mot uvener, hemn over fiendar; jamvel mot øyar og strender gjer han attergjeld. 19 Dei skal ottast Herrens namn i vest og hans herlegdom i aust. For han kjem som ein veldig flaum, som Herrens storm driv fram. 20 Han kjem som utløysar for Sion, for dei som snur om frå synd i Jakob, lyder ordet frå Herren. 21 Dette er den pakt som eg vil gjera med dei, seier Herren: Min Ande som er over deg, og mine ord som eg har lagt deg i munnen, skal aldri, frå no og til evig tid, vika frå din munn og heller ikkje frå munnen åt borna og barneborna dine, seier Herren.

JES 60,1 – JES 60,5 Reis deg i stråleglans! For ljoset ditt kjem, og Herrens herlegdom renn opp over deg. 2 Sjå, mørker ligg over jorda og skydimme over folka. Men over deg strålar Herren fram, over deg syner hans herlegdom seg. 3 Mot ditt ljos skal folkeslag fara, mot din strålande glans skal kongar gå. 4 Lyft augo og sjå deg ikring! Dei samlar seg alle og kjem til deg. Dine søner kjem langt bortanfrå, dine døtrer vert borne på armen. 5 Då skal du sjå det og stråla av glede, hjarta skal banka og vida seg ut. For havsens rikdom strøymer imot deg, skattane åt folka kjem til deg.

Sokrates vart hendretta i eit justismord, Platon gjekk i rette med det og brukte det som argument for klasseskilje og diktatur. I middelalderen kom platonismen inn i kyrkja og verka som argument for diktatur. Men kvar er då justismordet som vert brukt som argument for det? Det er at de ikkje held den unge jenta og den unge guten for å vere kompetente nok til å tenke og tale og svare for seg sjølve, spesielt når det gjeld kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne, men krev at presten skal tenke og tale for dei og slik sel de dei som slavar.

JOE 3,5 – JOE 3,8 Men kvar den som kallar på Herrens namn, skal verta frelst. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnast ein flokk som har sloppe unna, så som Herren har sagt. Og mellom dei som har berga seg, er dei som Herren kallar. 6 For sjå, i dei dagar og på den tid, når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, 7 då vil eg samla alle folkeslag og føra dei ned i Josjafat-dalen. Der vil eg halda rettargang med dei om Israel, mitt folk og min eigedom, som dei spreidde mellom folka. Dei delte landet mitt 8 og kasta lodd om folket mitt; dei gav ein gut for ei skjøkje og selde ei jente for vin – og drakk.

Jesus har gitt oss barnekår hos Gud, han er vår øvsteprest og vår talsmann hos Faderen og vi får komme fram for nådens trone og be og han svarar oss. Men dette har prestane med sin platonisme sett til sides og fortrengt. Når dei då talar på vegne av den unge jenta og den unge guten, i staden for å la dei svare for seg sjølve, så er det i prinsippet lygnarisk og det er enkelt å bruke den metoda til justismord.

Dette er eigentleg ikkje avhengig av kva slags ideologi  dei brukar, om det er platonisme eller noko anna, for det er sjølve metoden som er lygnarisk. Og kven er lygnaren om ikkje Antikrist?

1JO 2,20 – 1JO 2,27 Men de er salva av Den Heilage, og alle har de kunnskap. 21 Så skriv eg ikkje til dykk fordi de ikkje kjenner sanninga, men fordi de kjenner henne og veit at inga lygn kjem frå sanninga. 22 Og kven er lygnaren, om ikkje den som nektar at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornektar Faderen og Sonen. 23 Den som fornektar Sonen, har heller ikkje samfunn med Faderen. Den som vedkjennest Sonen, har samfunn med Faderen òg. 24 Lat det då verta verande i dykk, det som de har høyrt frå fyrst av. For dersom det vert verande i dykk, det som de har høyrt frå fyrst av, vert de òg verande i Sonen og Faderen. 25 Og dette er det han har lova oss: det evige livet. 26 Når eg skriv dette, tenkjer eg på dei som fører dykk vilt. 27 Men de har fått salving av han; ho vert verande i dykk, og de treng ikkje til at nokon lærer dykk. For hans salving lærer dykk alt og er sannferdig og utan lygn. Vert difor verande i han, så som de har lært.

Antikristendom fører til antivitenskap.

I vår tid er det mykje kunnskap som vert presentert som vitskap, utan å vere det, mange hevdar at postmodernismen er uvitskapleg i si metode. Der er mange døme på at antikristendom fører til antivitskap. Her er nokre døme.

Landbruksministeren tar oppgjer med homokritisk pastor.

VÆR DEN DU ER: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) tar et oppgjør med det han kaller et foreldet syn på homofili. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Er det ikke på tide å la Herren ta seg av dømmingen av levende og døde, spør Jon Georg Dale (Frp) i et Facebookinnlegg.

Lars Barth-Heyerdahl

21 timer siden (Oppdatert: 21 timer siden)

http://www.tv2.no/nyheter/9504797/ 22.11.2017.

Det er et leserinnlegg i Dales lokalavis Møre som har fått landbruksministeren til å reagere. I leserinnlegget ytrer pastoren Hans Reite seg om planene om å arrangere en pride-parade i Volda i mai neste år.

«Dei homofile og lesbiske må få drive med det dei vil i det skjulte, men kvifor skal dei stå fram med parade for å profilere levesettet sitt? Er det for å verte fleire? I Volda er det mykje ungdom som dei prøver å kapre?» spør pastoren.

Hans Reite mener at det har skjedd en liberalisering i Norge i takt med avkristningen av landet. «Dette nye» kan kalle ned en forbannelse over bygdene slik det gjorde over Sodoma og Gomorra i oldtiden, skriver han.

«No har vi ein homofil helseminister og Den norske kyrkja har sagt ja til vigsling av homofile og lesbiske par», konstaterer pastoren, og hevder at ingen er skapt som homofil eller lesbisk.

«Dette vert skapt av synda, miljø og påverknad. Også i Volda har vi fleire døme på at folk har vorte gift på vanleg måte, men seinare vorte skilt og så verte homofil eller lesbisk. Det har vorte ein trend som bør stoppast! Difor er vi imot denne paraden og at kommunen bevilgar pengar», skriver Reite.

– Min Gud taler om å elske sin neste

I sitt svar skriver landbruksminister Jon Georg Dale at han er sterkt bekymret over måten pastoren setter seg til doms over sine medmennesker på. Dale skriver at også han kommer fra et kristent hjem og har et kristent grunnsyn, og han finner seg ikke i at Hans Reite gjør seg til talsmann for hans Gud.

«Vi dømmer ikkje folk som elskar kvarandre og får born utanom ekteskapet, vi dømmer ikkje folk som vel å elske nokon av same kjønn, og vi dømmer ikkje folk som vil vise at deira måte å leva på er likeverdig med vår. Ei slik familie er eg stolt av å ha vokse opp i», skriver Dale, og fortsetter:

 

Jon Georg Dale

I lokalavisa mi Møre står det i dag nok eit homokritisk innlegg frå pastoren Hans Reite. Eg tenkte det var på høg tid å ta eit oppgjer med disse fordommane. Her er mitt svar:

Hans Reite, er det ikkje på tide å lat Herren ta seg av dømminga av levande og døde?

I heile mitt vaksne liv har eg lest lesarinnlegg i Avisa Møre. Nokon gongar har eg også skrive noko. Når eg les det eg har skrive i ettertid hender det seg at eg tenker at eg har hatt lysare augeblikk enn når eg forfatt…

«Min Gud er den same som din, Hans Reite. Det er mulig du føler du har betre direktekontakt enn meg, men eg bed deg likevel: Slutt å ta min Gud til inntekt for din homofobi.»

Dale avslutter innlegget med å oppfordre ungdom som er på vei ut av skapet om å gi blaffen i slike innlegg og at de må leve som de selv vil.

– Dirrer i ryggmargen

Dale sier til TV 2 tirsdag kveld at oppgjøret kom spontant etter at han i mange år har lest flere varianter av lignende utspill i lokalavisen.

– Jeg har tenkt at jeg burde tatt et oppgjør med dette for lenge siden, og så gjorde jeg det spontant i dag, sier Dale.

– Er homosaken spesielt viktig for deg, eller har dette med menneskesynet å gjøre?

– Dette har to dimensjoner: Det ene er behovet for å sette seg til doms over andre. For meg som er liberalist og individualist, strider det mot alt jeg tror på og alt jeg står for politisk. Hele ryggmargen dirrer når jeg ser noe sånt. I tillegg til det, er det frustrasjonen over å ta religion til inntekt for et syn som jeg mener er foreldet. Det er umoderne, utdatert og til dels folkefiendtlig. Derfor så valgte jeg i dag å svare både på Facebook og formelt til de to lokalavisene som har trykket innlegget, sier Dale.

Hans Reite er pastor i menigheten Nytt Livs Senter i Ørsta. TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Reite tirsdag kveld, men han har ikke vært tilgjengelig.

Roy Larsen har delt en lenke.

Synes det er flott at landbruksministeren vår sier sin mening i debatt, vi lever i 2017 som kjent og ikke middelalderen! En norsk pastor/prest har sin ytringsfrihet dog å hevde følgende bør det reageres på:

“Det kan kalle ned forbanning over bygdene slik det gjorde over Sodoma og Gomorra i oldtida», skriv Reite i lesarinnlegget som stod på trykk i Møre 21. november.”

Hans Reite vs. Jon Georg Dale i Dagsnytt 18

Onsdag kveld møter Hans Reite Jon Georg Dale i debatt om Pride i Volda og homofili. Reite sitt innlegg har sett sinnet i kok mellom Møre sine lesarar og i avisa for torsdag 23. november er det ikkje mindre enn tre sider med motinnlegg.

 

Torbjørn Sivertstøl Hans Reite er ein pastor som Gud brukar, eg har sjølv høyrt han tyde tungetale og det er det autoritet i. Vi har ulike nådegåver og skal tene kvarandre med dei og så veit vi at vi har vår begrensing. Eg har hatt gleda av å få høyre slike bodskap jamt og trutt i lang tid og det har vore om Guds nåde , kraft, kjærleik og omsorg. Men på slutten av eit møte i fjord sommar var der ein predikant som kommenterte Oslo Pride og då kom der ein bodskap om nettopp dette og eg meiner den langt overgår alle andre slike bodskapar eg har høyrt med sin åtvaring om Guds straffedom, bodskapen 19.6.2016: Når eg såg ned på Sodoma og Gomorra, då såg eg at synda var så stor, forfallet var så stort, at eg bestemmte meg for å utslette desse byane, seier Herren. Og sjå, eg skodar ut over denne verda og eg ser det også i dag, seier Herren, kor synda er stor og når menneska syndar og dei vil ikkje ha noko med meg å gjere, dei forkastar min Son, sjå, det kjem, det kjem straffedommar over land, over by, seier Herren. For sjå, seier Herren, eg manar dykk, mitt folk, til å gå i forbønn for dykkar land. Rop til meg og be om at eg må halde min vreide tilbake, seier Herren. For sjå, eg ser at synda er stor og eg har sagt i mitt Ord, synda si løn, det er døden, seier Herren. Sjå, seier Herren, det får konsekvensar, når menneska ikkje vil gå på mine vegar. For sjå, dei som vendar om, seier Herren og ropar til meg om frelse og om barmhjertighet, dei får oppleve, at eg er ein nådig, ein barmhjertig Gud, som tilgjev og som vil reinse og som vil gjere noko nytt for den einskilde. Derfor, mitt barn, rop til meg, gå inn i ditt løynkammer og rop til meg, seier Herren. Og eg skal svare på din bønner. Halleluja. https://tsivert.com/2016/07/20/frelse-i-jesu-namn/

2016.06.19. Maranatha. Alt kjøts Gud.

Det finst ikkje frelse i noko anna enn Jesu namn. Møte i Maranatha 19.6.2016. Tale ved John Miland: APG 4,7 –…

Torbjørn Sivertstøl “Sende forbanning frå himmelen”? Nei, han sender velsigning frå himmelen, men han kan stenge den så dei ikkje får velsigninga, då vil forbanninga med tida nå dei. Alle som velsignar Jesus, blir velsigna, men dei som forbannar han vert forbanna. I bodskapen ovanfor er det sagt at dei har vraka Guds Son, då har dei forbanna han.

«Straffedom frå himmelen» hadde vel vore eit betre uttrykk med tanke på at Gud let det regne svobel over Sodoma og Gomorra. Men i bodskapen ovanfor vart det sagt: «sjå, det kjem, det kjem straffedommar over land, over by,» Då tenkte eg på terroraksjonen i Orlando. Foreldra til gjerningsmannen var frå Afganistan og det var retta mot ein homse-nattklubb. Sannsynlegvis var det motivert av islam, jihad. http://edition.cnn.com/…/orlando-terror…/index.html .

Så slikt skal vi altså sjå som ein trussel. Og Gud truga med det. Så dei har altså sunke så lavt at dei fortener å verte hendretta slik utan lov og dom! For dei har forkasta Guds Son! Han vart forkasta i eit justismord og dei har sagt seg samde i det.

Så skulle eg be for folket og landet og eg samanlikna det med Abraham som bad for Sodoma og Gomorra. Han spurde om ikkje der var nokre få vituge. Skulle eg spørje sameleis, tenkte eg ikkje berre på kristne leiarar, men på naturvitarar.

Was mass shooting terror or homophobia? Yes.

 

Frode Anker Iversen Her var det mye for psykiatrien gitt.

Torbjørn Sivertstøl Ja, Brundtland har no tydelegvis for lengst diagnostisert det norske folk og sett i verk tiltak. Eg er realist og innser den reelle trusselen her. Men du har visst enno ikkje oppdaga den? Vi som forkynner Guds nåde er vonleg ikkje så dumme, vi forkynner frelse frå dommen og er vonleg klar over at trusselen om domen er svært så reell. http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

Om Gro Harlem Brundtland og stortingsmelding nummer 74, 1979

Stortingsmelding 74 fra 1979, og hvordan Gro Harlem Brundtland brukte den til å forberede utryddelsen av det norske folk

 

Torbjørn Sivertstøl Vi forkynner Guds nåde og opplæringa tek sikte på frelse frå dommen. Domen kjem sjølvsagt frå andre, men vi blir varsla om den og den er reell, de vil no vel ikkje påstå at de ikkje innser det? Sjå berre her: http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

Om Gro Harlem Brundtland og stortingsmelding nummer 74, 1979

Stortingsmelding 74 fra 1979, og hvordan Gro Harlem Brundtland brukte den til å forberede utryddelsen av det norske folk

http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

Ann-Christin Markussen hmm, opplys mæ litt, dokker som læs i bibeln innimella, æ meine å huske at gud angra sæ og lova at han aldri meir sku sende sin straffedom over menneskeheta. mennesket har fådd si frie vilje tell å bruke den. og at veien tell frelse går gjennom å angre sine synda. tar æ feil? en ting æ e heilt sekker på står, e at størst av alt e kjærligheta….

Torbjørn Sivertstøl Jau, etter syndefloda ofra Noa til Gud og då sa Gud med seg sjølv at han ville aldri meir forbanne jorda, aldri meir drepe alt levande. Så jorde han pakt med Noa og ætta hans og kvar levande skapning at han aldri meir ville utrydde alt levande i ein vassflaum. Og han let regnbogen vere teikn på den pakta (1.Mos.8-9). Korleis Gud frelste dei frå vassflaumen i arka, er førebilete på dåpen, den forklarar vår frelse på liknande vis, det også er frelse frå domen, men nå er ikkje domen bokstaveleg tala ein vassflaum. Dåpen er eit godt samvits pakt med Gud på grunnlag av Jesu oppstode frå dei døde (2.Pet.2). Guds pakt med Noa, symbolisert med regnbodegn, hindra ikkje Gud i å utslette Sodoma og Gomorra, så ddet er heilt malplassert å bruke regnbogen som symbol til forsvar for homoseksualitet. Og denne verda er spard til elden (2.Pet.3,7), det tek eg for det første som symbol på krig, dernest at “stjernene” skal falle ned på jorda. Det siste høyrest utruleg ut, men det er nok eit astroidenedslag, det er tvert om sannsynleg at det skjer, det er ikkje så mykje eit spørsmål om det vil skje, men meir eit spørsmål om når det vil skje. Men krigen er allereie i gang som ein storm som kjem. Dersom politikarane er ved sine full fem, bør dei i alle fall rekne dette som realistisk. Og det blir eit spørsmål om å stå på rett side. Hint: Matt.25,31…

Ann-Christin Markussen men så kom jesus, og han ville nok ikke godtatt at folk va så hatefull mot de homofile. størst av alt e kjærligheten…

Torbjørn Sivertstøl Jesus lærde disiplane sine å tru på han og elske kvarandre slik som han elska dei. Han førebudde dei på at verda kom til å hate dei, fordi ho hata han først, men han elska dei så høgt at han gav livet sitt for dei (Joh.15.9-20). Og Gud viste oss in kjærleik ved at han let Son sin døy i staden for oss, for å sone vår synd. Då må vi bøye oss for korsets fot og vedkjenne vår synd for han, ta imot tilgjevinga, så hans blod reinsar oss frå all synd og vi vert fylte av hans Ande. Det er å ta imot hans kjærleik og då elskar vi Gud fordi han elska oss fyrst (1.Joh.1,7 &4,9-17). Men det er nettopp det dei ikkje gjer, dei har forkasta Guds Son og så gjer dei Gud til ein lygnar (1.Joh.1,10).

 

Ann-Christin Markussen men e det tidsfrist på å angre?

 

Roy Larsen

Gruppeadministrator

Noe som er skrevet i GT i 1. mosebok for mange 1000 år siden kan ikke brukes idag som argumentasjoner. Å holde i hevd gammeltestamentlige skrifter som begrunnelse for en prideparade er uklokt. Etter NTs teologi så opphevet Jesus synden og banet vei en kontakt med vår Gud. Størst er kjærligheten og det demonstrerte han når han møtte den samaritanske kvinne ved brønnen. https://snl.no/Sodoma_og_Gomorra

Sodoma og Gomorra – Store norske leksikon

 

Ann-Christin Markussen det va det æ hadde førr mæ, roy. e alt førr mye gammeltestamentisk rundt omkring. gt og koran e skremmanes lik. æ trur jo ikke sjøl, men har ikke nåkka i mot at folk har ei tro. men den bør jo være moderne og opplyst, vi leve i 2017….

Torbjørn Sivertstøl Ann-Christin Markussen Vi tala om ei nådetid, sidan der kjem ein dom. Men for meg er den glade bodskapen om noko godt som det er om å gjere for meg å ta imot og få med meg og nytte meg av i denne tida, det gir meg meining med livet og tilveret her og no. Samtidig e eg realist som lever i eit sekulært samfunn. Det kan verke som å tenke på to måtar og ei utfordring å få det til å stemme. Men det er vel nettopp derfor vi treng Guds nåde.

Elisa Garpestad Alt som er skreve i skriftene er til lærdom sa jesus ( og det va i gt ) jesus oppheva ikkje lova men han oppfylte den!

Torbjørn Sivertstøl Elisa Garpestad Ja, men jødane hadde vorte blinde for herlegdomen, 2.Kor3,13-18 og vorte trælar. Men Jesus ville frigjere dei frå dei tunge børene og gi dei kvile (Matt.11,25-30), den Heilage Ande leier oss fram til heile sanninga, så den set oss fri. Håpet om Guds herlegdom gjer oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik er utrent i våre hjarte ved den Heilage Ande som er oss gitt Rom.5,1-5. Den er i seg sjølv Guds herlegdom og den openberrar Kristi herlegdom for oss. Det er ikkje noko vi sansar med dei ytre sansane (jfr. Descarts rasjonalitet), men det er heller ikkje berre teori. Det er ein åndeleg røyndom som vi erfarer i vårt indre menneske og kjennest herleg og salig og det gjer oss i stand til å gå ut i verda og bere frukt som varer.

Torbjørn Sivertstøl John Locks liberalisme høvde for eit sekulært samfunn, samtidig var han tolerant overfor religion som var tolerant og faktisk ikkje tolerant overfor ateisme, i alle fall om den var intolerant. Og skal vi vere tolerant overfor kristendomen, så må vi la kristne kyrkjer forkynne kristendomen, lese i bibelen og la dei prøve å forklare kva som står skrive der så godt dei kan. Lock såg på menneskets bevissthet som ei rein tavle (tabula rasa) frå fødselen av, alt som vert skrive på den skjer ved erfaring, dvs i det materielle miljø. Dette var motivert av den nye naturvitskapen, men den var eigentleg ikkje berre empiristisk, den hadde rasjonalitet også, den var hypotetiske deduktiv.. Kant vart inspirert av han og frå han gjekk det ei linje vidare til Hegel, Marx … Frå Hegel gjekk den også til Hitler. Og Goebbels sa at dersom ei løgn vert gjenteken mange nok gangar, vert den til slutt til ei sanning. Menneske vert indoktrinert. Og legg merke til at det er noko som vert gjenteke gang på gang, spesielt i slike demonstrasjonar og det strir imot evangeliet, det fornektar Guds Ord. Kvifor det? Det er indoktrinering og propaganda som programmerer menneska og de må vere førebudde på at det tek siket på å blåse liv i keisardyrkinga igjen. Som liberalt parti vil de vel ikkje verte forstått slik. Men Kristus sa at dersom vi vert verande i hans ord, så skal vi få lære å kjenne sanninga og den skal sette oss fri (Joh.8,31-32).

Roy Larsen

Gruppeadministrator

Du skriver godt og velreflektert takk for det. Jeg kan ikke godta at prester bruker GTs teologi og skrifter mot en parade i 2017 fordi samfunn og vår bevissthet har kommet lengre i 2017. Ikke sant? Etikk og etisk kunnskap har lenge opptatt meg, og ad bevissthet som du skriver litt om så er det slikt at kun 20 % vår bevissthet er basert på gjennomtenkte valg som styres av fornuften. Det er videre mye forskning på hva som definerer ett menneske jfr arv og miljø. Det er klart at miljøbetingelser fra det ytre miljø former oss. Vi kan ikke i 2017 ha tiltro til en prest som lyser ut forbannelse over ei bygd basert på flere tusen år gamle skrifter.

Torbjørn Sivertstøl Ja, det skulle berre mangle om vi ikkje skulle bruke sansane, Lock sa det vi no reknar for sjølvsagt. Men i tidlegare tider laga folk seg avgudar av stokk og stein og tilbad dei og så påstod Marx at det menneska produserer vert som avgudar for dei, gjennom framandgjeringa. Det er det maktinteresser i og det vert kunstig. Og bibelen seier at avgudsdyring er årsak til homoseksualitet (Rom.1,18-32). I det gamle testamentet er avgudane kalla Lyga, så som motsetnad til den er Kristus sanninga som set oss fri frå trældomen under synda og avgudane. No er eg mest interessert i realfag og der er rasjonaliteten i matematikken viktig, Descart trudde også på det fullkomne, så hans rasjonalitet er viktig for meg. Jesu frelsesverk er fullkome og fullført, han er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd (1.Kor.15,45). Han gir oss det gratis, av berr nåde, det er eigentleg enkelt å ta imot det, ja, vi må ta imot Guds rike som små born. Men det er viktig for meg i min kvardag. både når eg har vore i praktisk arbeid, på tråling og når eg har studert realfag.

Hans Nilsen Hauge var han ein vekkingspredikant som vart viktig for folket og landet. Professor Ola Gryttens forteljing om han overraska meg ved at han fortalde fyrst og fremst om hans forfattarskap som han tente pengar på og så byrja han med grynderverksemd og gjekk frå eine suksessen til den neste, ved å bruke fortenesta til å investere i ny verksemd https://www.youtube.com/watch?v=Lo9Kf4QNIPo . Slik gjorde han ei velgjerning for folket ved å gi dei arbeid. Han sjølv tente seg rik på det og det gjorde sikkert mange andre også, vanlege folk fekk arbeid og tente pengar. Framgangsmåten er vel kjerne-ideen i kapitalismen. Slik var han ein pioner på to måtar som starta ei utvikling av folket og landet fram mot nasjonal frigjering og demokrati. Styresmakta i Danmark såg faren i at verksemda hans kunne føre til at Noreg frigjorde seg, så den stod bak initiativet for å prøve å få han domfelt. Dei prøvde først å finne noko feil i hans økonomiske verksemd, så dei kunne klage han for, men fann ikkje noko. Men så fann dei ut at han hadde forkynt Guds Ord i ei sokn utan løyve frå soknepresten, så dei kunne dømme han etter konventikkel-plakaten. Og hans mange år i fengsel tok knekken på helsa hans.

I dette foredraget sa Grytten at det er akkurat det same som skjer i vår tid. Og eg hevdar det er slike interesser som ligg under her, det er som om ein propagandaminister har vore aktiv i mange år med Goebbels-retorikk: Dersom du gjentek ei løgn mange nok gangar, blir det til slutt ei ”sanning”. Dersom landbruksministeren skulle vere like livsfiendtleg og destruktiv i landbrukspolitikken, kunne han prøve å skilje frå verane frå søyene, så dei ikkje formeirar seg. Dei er naturlege og byrjar ikkje med homoseksualitet av den grunn og det er ikkje hjelp i å seie bæææ for å prøve å indoktrinere dei til det. Dei kunne kanskje prøve å spele inn lyd frå ein ver når han gjer tilnærmingar til ei søye. Dersom dei hadde smurt inn nokre verar med kjønnslukta frå ei søyer, så hadde dei nok fått andre verar til å prøve seg på dei. Men det hadde vore vanskelegare å få til noko tilsvarande med søyene. Ein slik landbrukspolitikk ville vere anti-kapitalistisk og antisauerasistisk og destruktiv som motsetnad til konstruktiv tenking og samfunnsoppbygging.

Det som særmerker menneska framfor alle andre dyr er språksansen og det er naturleg for menneska å bruke den i all slags kommunikasjon seg i mellom, også mellom menn og kvinner med tanke på formeiringa. Nettopp i den kommunikasjonen er Guds Ord viktig for oss. Men der tek altså presten over. Og så byrjar dei med indoktrinering i staden. Slik er det eigentleg ei antikristeleg og antiliberal maktinteresse som ligg under. I Oslo Pride 2017 vart det endåtil kalla fryktlaus kunnskap. Men det er då tydeleg at det er i strid med naturen og naturvitskapen.

Fryktløse Nordmenn (5) Hans Nilsen Hauge – Ola Grytten

Maria Zähler:

Farheen Ahmed, som er visepresident i Oxfords studentorganisasjon for velferd og like muligheter, ønsker initiativet velkommen som en “viktig del av å ta samtalen om rase og etnisitet inn i den videre bevisstheten.”

Britisk universitet innfører obligatoriske forelesninger i rasebevissthet

Studenter ved Magdalen College i Oxford kommer fra nå av til å måtte delta på forelesninger i rasebevissthet, dette rapporterer The Telegraph.…

https://resett.no/2017/11/19/britisk-universitet-innforer-obligatoriske-forelesninger-i-rasebevissthet/

Studenter ved Magdalen College i Oxford kommer fra nå av til å måtte delta på forelesninger i rasebevissthet, dette rapporterer. Forelesningene vil dekke rasisme, “institusjonalisert rasisme”, “kulturell appropriasjon” og partiskhet.

Farheen Ahmed, som er visepresident i Oxfords studentorganisasjon for velferd og like muligheter, ønsker initiativet velkommen som en “viktig del av å ta samtalen om rase og etnisitet inn i den videre bevisstheten.”

– Universitetet blir stadig mer bevisst på behovet på å prioritere studenters meninger om atemaer som rase, som vi ser i etableringen av ulike grupper satt til ta hånd om slike saker, sier Ahmed.

Såkalt “kulturell appropriasjon” beskriver hvite mennesker som tar til seg tradisjoner, vaner eller ideer fra andre folkegrupper, som noen ganger kan oppfattes som uautentisk eller ikke sensitivt nok for minoritetsgruppen det gjelder.

Eksempler på “kulturell appropriasjon” kan være bruk av en sombrero, eller som vi så i høst,

Torbjørn Sivertstøl Eg går ut ifrå at dette er naturfag. Kvifor er det så mange moralfilosofar som har problem med det? For ein stor del har det seg nok slik at dei har brukt naturvitskapen mot den nåden Gud gjev oss i Kristus og fornekta han. Men så viser det seg at dei får problem med å tenke naturvitskapleg og slik motseier dei seg sjølve. Dei har avvist nåden, kanskje først og fremst når det gjaldt andre menneske og så blir dei redde for at “naturen” skal verte nådelaus mot dei sjølve.

Einsretting i politikk og massemedia som tok sikte på krig.

To av de mest fatale beslutningene i moderne storpolitikk ble tatt på grunnlag av desinformasjon. I god tid før Trump.

 

https://www.aftenposten.no/viten/i/0wmB0/Desinformasjonens-tidsalder–Oyvind-Osterud

I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

Falske nyheter er en svøpe, men debatten er i ferd med å spore av. Det startet med Donald Trumps angrep på fiendtligsinnede massemedier for å spre fake news. Angrepet ble en boomerang som slo tilbake mot hans egen lemfeldige omgang med fakta.

Nå er uttrykket et våpen i politisk kamp mer enn en oppfordring til korrekt nyhetsformidling.

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Uviten-spaltist i Aftenposten.

https://www.aftenposten.no/viten/i/0wmB0/Desinformasjonens-tidsalder–Oyvind-Osterud

Fagbladet Forskningsetikk

Jeg hørte nylig en amerikansk professor forelese over fake news. Alle eksemplene var løgnpropaganda fra bevegelser og personer som opprørte hans liberale hjerte – fascister, rasister, trumpister og putinister. I hans politiske univers sto hvite sørstatsfolk nær bunnmålet av desinformasjon.

Det var heller ingen stor sak å utestenge reaksjonære forelesere fra universitetene – en bagatell mot hva liberale som ham var utsatt for ved universitetet i Alabama. Han befant seg på den hellige siden fra borgerkrigen.

Propaganda og vås er ikke «falske nyheter». Det er propaganda og vås. | Kristoffer Egeberg og Kjersti Løken Stavrum

Manipulasjon

Det franske magasinet Courrier international har i høst et spesialnummer om «desinformasjonens tidsalder» med bidrag fra presseorganer verden rundt.

Skillet mellom fakta og fiksjon som systematisk viskes ut av nettsider som skal tjene penger, fange oppmerksomhet, skape motsetninger og skandalisere motstandere – de mest absurde historier fra politikkens, kulturlivets og sportens verden. En populær løgnhistorie om David Cameron er særlig bisarr.

Midt i det hele ser vi en billedserie der kinesiske Silin Liu har manipulert seg selv inn i selskap med tidligere berømtheter som prinsesse Diana, Audrey Hepburn, Pablo Picasso og i åpen bil med Jacqueline og John F. Kennedy. Riktig troverdig å se til.

Irak-krig på feil grunnlag

Det er Donald Trump som har utløst den store oppmerksomheten rundt alt dette. I gnyet om Trump er det verdt å huske høydepunktene i den storpolitiske løgnaktighetens nyere historie. Krigen mot Irak våren 2003 var begrunnet med at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Det var feil.

Da USAs utenriksminister Colin Powell skulle bevise påstanden, viste han satellittbilder av noen skummelt utseende kjøretøyer på bakken i Irak.

Falske nyheter bekjempes ikke med mer fakta | Merete Nilsson

Bildene fremsto ikke som bevis for en eneste våken TV-seer, neppe heller for Powell selv. Beviset var en fiksjon. Lyspunktet var at fiksjonen var pinlig gjennomskuelig. Statsminister Tony Blair førte Underhuset bak lyset da han presset på for britisk deltagelse i krigen. Kilden var en avhopper som hadde alt å vinne på å overdrive farene fra Irak.

Fatale beslutninger

En rapport fra utenrikskomiteen i det britiske parlamentet påviste nylig at bombingen av Libya våren og sommeren 2011 baserte seg på en serie feilaktige informasjoner. FN-mandatet om humanitær intervensjon bygde på sterkt overdrevne tall for sivile ofre. Det stilltiende målet om å styrte Gaddafi fortrengte hensynet til korrekt saksfremstilling.

Da Donald Trump reagerte på en ubekreftet historie om syrisk bruk av giftgass i vår, nøyde han seg med et enkelt angrep med kryssermissiler mot en militær flyplass.

To av de mest fatale beslutningene i moderne storpolitikk, med omfattende kaos og terrorisme i Midtøsten og Nord-Afrika som følge, ble altså tatt på grunnlag av desinformasjon. I god tid før Trump. Hvorfor minne om dette? Fordi kampen mot fake news underminerer seg selv hvis den inngår i en ensidig kampretorikk mot dem vi ikke liker.

På Herland-rapporten vert det påstått at det har vore drive ei einsretting i massemedia for å mønstre til krig i arabarland. Eg tek med nokre artiklar.

Home » Europe » Uforståelig at noen kan stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en “krigsforbryter” til leder – Libya og Jonas Gahr Støre

Uforståelig at noen kan stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en “krigsforbryter” til leder – Libya og Jonas Gahr Støre

September 5, 2017 in Europe, In focus, News wheel, The Middle East 4 Comments

http://www.hannenabintuherland.com/themiddleeast/uforstaelig-at-noen-kan-stemme-pa-arbeiderpartiet-sa-lenge-de-har-en-krigsforbryter-til-leder-libya-og-jonas-gahr-store/

Det er for meg komplett uforståelig at det går an å stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en leder som Jonas Gahr Støre. Det er bare en eneste årsak til at Gahr Støre ikke ble sendt til den internasjonale krigsdomstolen i Haag (ICC) etter Libyakrigen, og det er at han er en vestlig, hvit leder – og disse slipper som kjent å ta ansvar for sine overgrep mot menneskeheten.

Hadde han vært afrikaner, serber eller russer ville Gahr Støre for lengst vært dømt som krigsforbryter. Og dette er altså den type kyniske globalister som Arbeiderpartiet gjerne vil ha til sin leder og statsministerkandidat.

En kort påminnelse om de faktiske forhold som ledet til NATOs militærkupp i Libya

I 2011, betraktet jeg hvordan mitt eget land, Norge og dets ledende politikere reservasjonsløst over helgen ga klarsignal til det som ble en ren militær massakre av Libya som nasjonalstat, stikk i strid med alt som heter respekt for prinsippet om nasjonal suverenitet og internasjonal lov. Siden har ingen blitt stilt til ansvar, mens Libya, Afrikas rikeste stat der velferden var jevnt fordelt på borgerne, ligger i ruiner.

Daværende statsminister, Jens Stoltenberg, ga klarsignal til krig mot et FN land uten regjeringsvedtak og uten behandling i Stortinget, i strid med norsk grunnlov. Pål Steigan har uttalt at Jens Stoltenberg brøt grunnloven og førte an i en krig mot folkeretten. Man bombet villig Libya, hjalp Al-Qaida affilierte grupper til makten, etter påtrykk fra USA. Over hele Midtøsten bidro den vestlig støttede «arabiske våren» til at stater med sekulære styreformer ble knust og religiøs-ekstremistisk islamisme, eller wahhabi-dominert politisk islam, innført i land etter land. Sivilbefolkningens lidelser, millioner på millioner med vanlige mennesker som fikk sine liv ødelagt, – disse overgrep snakker vi om, men gjør intet for å lindre. Til dags dato ligger Libya i ruiner. Og vi har ikke angret siden.

Da FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1973 den 17. mars 2011 om å bruke alle nødvendige midler i Libya for å «beskytte sivile og sivilt befolkede områder»  besluttet Norge allerede to dager etter, den 19. mars å bidra med seks F-16 jagerfly. Avgjørelsen ble tatt av daværende statsminister, nå NATO leder, Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre som ringte noen og skrev SMS til andre i løpet av lørdag den 19. mars. Søndag var avgjørelsen tatt.

Likegyldige Stortingspolitikere gidder ikke sette seg inn i saken, burde vært domfelt

I Stortinget kom spørsmålet opp 16. mars da en samlet opposisjon ønsket militær deltagelse. Jonas Gahr Støre skal ha vært sterkt kritisk til bruk av militærmakt i Libya på dette tidspunktet. Han snudde derimot brått da FN resolusjonen kom og et toppmøte i Paris implementerte resolusjonen den 19.mars. Det skal altså ikke mer til for å få en ledende politiker til å endre mening. Regjeringen hadde ingen formelle møter på dette før to dager senere, den 21. mars. Saken ble først diskutert i Utenrikskomiteen 22. mars. Allerede 24. mars var norske jagerfly på vingene mot det første angrepet i Libya, for å forhindre det som siden skulle vise seg å være en blank løgn, at «diktatoren Gaddafi angrep sin egen befolkning» og “bedrev folkemord”.

Disse påstandene har i ettertid blitt grundig avslørt som ren løgn, sist i den britiske House of Commons, Foreign Affairs Committee rapporten fra august, 2017: “Libya: Examination of intervention and collapse and the UK’s future policy options,” vektla, som tidligere nevnt, at premissen for Libyakrigen var basert på anklagene om at «Gaddafi dreper sin egen befolkning» og «folkemord i Libya» som viste seg å være ren løgn, ble presentert i vestlige- og gulf-land aviser. Rapporten viser også i hvilken grad Libyakrigen ble drevet frem av eksil-libyere som av en eller annen grunn hadde et ondt øye til Gaddafi.

Stoltenberg uttalte, i henhold til Klassekampen, at «bombingen var utmerket trening for det norske Flyvåpenet.» Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide uttalte i 2014 at: «Operasjonen i Libya var på mange måter svært godt gjennomført. I Norge er vi med god grunn stolte av vår innsats.» Statsminister Erna Solberg uttalte så sent som i 2015 at hun gjerne skulle gjort nøyaktig det samme om igjen. Det er altså godt etablert at Norge ikke angrer på noe som helst. Vi bidrar til overgrep mot menneskeheten uten at politiske ledere i ettertid blir stilt til ansvar.

Til Stortinget uttalte til og med nåværende NATO sjef, daværende statsminister i Norge, Jens Stoltenberg, den 29. mars at «Jeg tror det er lenge siden vi har hatt en så klar, så uforbeholden, så samstemt og tydelig enighet i Stortinget om full oppslutning om alle deler, om innretningen av de militære operasjonene og Norges bidrag.» Deretter fortsatte Stoltenberg med velkjente floskler: «Vi står sammen med verdenssamfunnet», og «vi merker oss at operasjonene blir hilst velkommen blant folk i den arabiske verden. Land etter land i regionen reiser seg mot eneveldige ledere og krever respekt for demokrati og universelle enneskerettigheter.» Dette ble uttalt til tross for at Stoltenberg godt visste at Tyskland ikke deltok, heller ikke India, Kina og Russland avsto fra å stemme i FNs Sikkerhetsråd, samt at Den afrikanske union og Den arabiske liga samt en lang rekke land i Afrika var sterkt imot.

Den desidert minst kunnskapsbaserte og infantile kommentaren «som for alltid vil fortjene en sentral plass i historien om norske tenkemåter», for å sitere professor Terje Tvedt, – kom fra KrFs Dagrun Eriksen, som entusiastisk støttet Libya bombingen: «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.»

Det kanskje mest skremmende er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités manglede vilje til å gå dette etter i sømmene,  slik at vi i ettertid som nasjon kan lære av dette og unngå slike feil i fremtiden.

NRK Brennpunkt “De gode bombene” beskriver Norges tilfeldige bombing av tilfeldige mål

Da de norske jagerflygerne returnerte til Norge i august hadde de sluppet 588 bomber og deltatt i 583 angrepstokter. De fortalte siden i NRK Brennpunkt dokumentaren «De gode bombene» at det var tilfeldig hva de bombet. Opptil 75 % av de norske bombetoktene hadde vært såkalte SCAR- oppdrag der piloten selv måtte finne egnede bombemål uten å ane hva han egentlig bombet. Det ble siden bekreftet at en rekke sivile mål ble truffet og mange mennesker drept og kvestet for livet.

De norske pilotene fortalte til NRK at de var klar over at opprørerne bombet og skjøt inn i sivile områder, men ble ikke beordret til å stanse dem fra å gjøre dette. De bevitnet med andre ord at opprørere skjøt mot sivile, men gjorde altså intet med det, til tross for at «beskyttelse av sivile» var deres egentlige mål i Libya. Nordmennene traff blant annet huset til en av Gaddafis sønner og drepte ham, flere av Gaddafis barnebarn, noe som ble bekreftet i mai, 2011. Da vi kom til august, uttrykker utenriksministre som Jonas Gahr-Støre kjølig: “Det er Libyas egne innbyggere som må ta ansvar for at Libya nå ikke erstatter et diktatur med et annet. Det er libyerne selv som har ført kampen i Libya.” Den slags sies til tross for at man meget godt vet at bakketropper ble sendt fra en rekke NATO land for å bistå og trene den libyske opprørshæren med den hensikt å styrte Gaddafi, stikk i strid med FN mandatet som ikke tillot denne typen intervensjon.

Jonas Gahr Støre som islamistenes talerør under “den arabiske våren”

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre utmerket seg på dette tidspunktet som en aktiv støttespiller til de Al Qaida affilierte gruppenes og islamistiske Det Muslimske Brorskaps forklaring på hva som skjedde i Midtøsten. Det Muslimske Brorskap var til og med på «studietur» til Norge for å «lære om demokrati» på dette tidspunktet, la oss anta at norske skattebetalere fikk den regningen. Støre oppsummerte på dette tidspunktet som en “nyttig idiot” i New York Times nøyaktig den narrativen og virkelighetsoppfatningen som de anti-sekulære, anti-moderat islam gruppene ville at Vesten skulle tro.

Støre hevdet at den arabiske våren “verken var kontrollert av islamske grupper eller basert på islamistiske strømninger, men er langt mer pragmatisk enn Vesten ser ut til å tro» og «ikke ville åpne for nye muligheter for Al Qaida». Dette var følgelig 100 % den type beskjed som islamistene – som nå var på full inntog i land etter land – ønsket at skulle skrives i vestlige aviser. At båndene var så tette mellom Obama administrasjonen, Hillary Clinton og en rekke islamistiske grupper, gjør jo saken ikke bedre for Norge, som amerikanernes nyttige vasallstat og Wall Street finansierings kilde.

Norge har et betydelig medansvar i flyktningekatastrofen vi nå opplever. Vi var mer enn villige i 2011 til å bidra til NATOs ødeleggelse av Libya basert på falske indisier og politisk press, uten engang en kvalitetssikrende debatt i Stortinget. Den gangen skrev jeg i Aftenposten at NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet. Jeg kan ikke akkurat huske at våre politiske ledere gråt over tapte arabiske liv den gangen, tusenvis ble drept og hele landet destabilisert og ødelagt med Norges hjelp.

Selv var jeg en av de ytterst få som hadde innsigelser, idet jeg påpekte i Aftenposten at NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten.

Erling Borgen påpekte syrlig i Dagsavisen at «hver av bombene har kostet skattebetalerne mellom 200.000 og 400.000 kroner. Hver jagerflytime har kostet 65.000 kroner i driftsutgifter. Norske piloter og soldater er beordret til Libya av et enstemmig norsk storting. NATO har gjennomført over 6000 flyangrep og truffet 5000 mål.» Nesten ingen nordmenn reagerte.

Det var åpenbart greit for likegyldige Kari og Ola både at vi bombet Libya, at vi ødela landet deres og at politikerne våre begår slike overgrep mot menneskeheten, bryter internasjonal lov, viser en ekstremistisk arrogant mangel på respekt for nasjonal suverenitet og deretter, blir Arbeiderpartiets leder! Det er for meg komplett uforståelig at det går an å stemme på Arbeiderpartiet så lenge de har en parti leder som Jonas Gahr Støre som i en rettferdig verden ville vært sendt – sammen med andre – til krigsdomstolen i Haag (ICC) og dømt der til mangeårig fengsel for overgrep begått mot menneskeheten under Libyakrigen.

Kommentar: Dei kristne skulle forkynne evangeliet for alle folkeslag, så då skulle dei ha eit betre alternativ å fare med og bruke betre metode enn dette. For Guds born er det ein åndeleg røyndom og ein levemåte. Men kva er dette for noko? I Krf? Infernalske, infantile, enfant terrible?

 

Før Libya krigen 2011: Afrikas rikeste land, nå et grusomhetens scenario

Stortingets utenrikskomité har vedtatt at det skal foretas en uavhengig gransking av Norges deltagelse i Libya krigen. I den forbindelse vil vi publisere noen få artikler om temaet, som kan bistå utvalget i dette viktige arbeidet for å avdekke hvorvidt FN resolusjonen om å “ta ansvar for å beskytte sivile” var et påskudd for å gjennomføre et militærkupp eller et reelt ønske om å “beskytte en befolkning”. En befolkning man like til denne dag, fullstendig har sviktet. Den første artikkelen ser på Libya før 2011.

http://www.free21.org/foer-libya-krigen-2011-afrikas-rikeste-land-naa-et-grusomhetens-scenario/?lang=nb

<Profile photo of Hanne Nabintu Herland” />

von Hanne Nabintu Herland

Libya krigen førte til at Al Qaida affilierte grupper tok makten, og til dags dato ligger landet i ruiner.

Dette skjer i dag mens vestlige observatører er fullstendig klar over at ISIS, Al Qaida, salafi, takfiri og andre militsgrupper tyranniserer lokalbefolkningen med overgrep, voldtekt av både menn og kvinner, kidnapping av voksne og barn, drap, etnisk rensning av mørkhudede libyere og en lang rekke terrorhandlinger mot lokalbefolkningen som alle har det til felles at vestlige medier ikke omtaler den forferdelige tilstanden i Libya. Det er helt bom stille.

Ingen vil snakke om hva vår bombing i Libya førte til, for da vil våre politiske ledere måtte stå til ansvar for sine forbrytelser mot menneskeheten. Det vil medføre et ubehag som nasjonen Norge ikke vil ha.

I 2011 ble libyere ble slaktet ned, sivile drept i titusentall, overgrep i hopetall begått da landets myndigheter mistet kontrollen over landets rettssikkerhet som følge av at nasjonen ble angrepet. Norge deltok aktivt og slapp hele 588 bomber over landet, norske jagerpiloter bekreftet siden at hele 75 % av de norske bombetoktene var såkalte SCAR oppdrag, det vil si at det var opp til piloten selv å finne og vurdere hva han ønsket å bombe, eller “treffe det han synes så ut som militære mål”.

De måtte plukke ut mål på egenhånd, og slapp bomber i tettbygde bystrøk. De norske pilotene fortalte til NRK at de var klar over at opprørerne bombet og skjøt inn i sivile områder, men ble ikke beordret til å stanse dem fra å gjøre dette. USA og vestlige aktører inngikk allianser med Qatar, Saudi Arabia og skulle det siden vise seg – Al Qaida affilierte grupper i jakten på å skifte ut statsoverhode i Afrikas rikeste stat. Krigen ble hyllet i avisene, Al Qaida flagget vaiet snart over Libyas domstoler, de aller fleste var  i ettertid godt tilfreds med Norges aktive militære deltagelse. Nesten ingen protesterte.

En stor takk til NRK Brennpunkt som var en av de ytterst få kritikerne med programmet De Gode Bombene, der det ble påpekt: “Vi gikk fra dyp fred i Norge til strategisk bombing i Afrika på få døgn.” La oss se litt nærmere på hvordan den libyske velferdsstaten var organisert og hvilket samfunn Norge og NATOs bombing og militærkupp i Libya effektivt ødela.

Med Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre og NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg i spissen bidro Norge svært aktivt til å  ødelegge Afrikas rikeste stat. Ingen av disse har siden blitt sendt verken til International Criminal Court i Haag for overgrep mot menneskeheten, eller på noen annen måte måttet stå til ansvar for sine overgrep mot menneskeheten. Da de faktiske forhold kom på bordet, har man i Norge valgt å dysse det hele ned i håp om at ingen får høre om lidelsene i Libya, som til dags dato innebærer forferdelige overgrep og grusomheter mot sivilbefolkningen.

I Norge har Arbeiderpartiet derimot klart det kunststykke å velge Jonas Gahr Støre til leder, mannen som står ansvarlig for denne alvorlige Libya tragedien og burde sittet fengslet i Haag for lenge siden. Libyeres liv har åpenbart null verdi for Arbeiderpartiets ledelse og dets velgere som ser på Libya overgrepene med lett uproblematisk blikk. For meg er det helt ubegripelig at det går an å stemme på et parti som Arbeiderpartiet så lenge de har en krigsforbryter som leder.

De fleste er nå klar over at under president Muammar Gaddafi ble Libya Afrikas rikeste stat, med velferden sosialistisk jevnt fordelt på den libyske befolkningen. Listen er lang. Gratis helsevesen for alle, gratis utdanning for både kvinner og menn, med rettigheter til å søke utdanning utenlands – også den betalt av den libyske stat. Dette gjaldt også for kvinner.

Som de fleste vet, hadde Libya fred i over 40 år. Gaddafi var en liberal tilhenger av kvinners rettigheter, og kvinner deltok i de militære styrker og ble oppmuntret til å ta utdannelse og så videre.

Dette ble, i sin tid, sterkt mislikt av salafi-ideologisk tilknyttede grupper, samt Al Qaida grupperinger som NATO siden støttet seg til for å kunne styrte Gaddafi. Samt eksempelvis ved opprettelsen av ekteskap, mottok vanlige libyere det som tilsvarer rundt 50 000 amerikanske dollar i etablerings stønad fra staten, lån ble gitt til borgerne uten rente.

Kjøp av eksempelvis biler var sterkt subsidiert, bilprisene var langt lavere enn i Europa og omtrent alle familier hadde råd til en bil. Brød, bensin og andre viktige dagligvarer var også sterkt subsidiert. Ingen betalte elektrisitetsregning i Libya, strøm var statssubsidiert og gratis for borgerne, ingen renter på lån i libyske banker, private bilkjøp ble subsidiert med 50 % fra staten.

Sentralbanken var fullt og helt selvstendig, uten lån fra IMF, Verdensbanken eller andre vestlige institusjoner. Om dette skriver Peter Hoekstra godt i boken Architects of Disaster. The destruction of Libya.

Libya hadde Afrikas høyeste gjennomsnittlige levealder, 78 år, med barnedødeligheten så lav som 20/1000 fødte. Landet hadde null utenlandsgjeld pr. 2011, mens Egypt hadde så mye som 72 % utenlandsgjeld i forhold til GDP. 7 % av befolkningen levde under fattigdomsgrensen pr. 2011, mot 22 % i Algerie og 20 % i Egypt.

En undersøkelse sier at så høy andel som 82 % av libyerne kunne lese og skrive, sammenlignet med Marocco 52 % og Algerie 69 % leseferdighet. I henhold til CIA Factbook var den nasjonale leseferdigheten så høy som 94 %.

„I 2007 ble Muammar Gaddafi hyllet av President George Bush for sin reformvilje. De to statslederne var på god fot. Condoleezza Rice hyllet Libya for landets aktive kamp mot Al Qaida terrorisme og det gode samarbeidet med USA. Libya nærmet seg nå Vesten og begynte å rydde opp i en rekke utfordringer som hadde skapt problemer i Libyas forhold til både USA og andre nasjoner.

Landet hadde ryddet opp i Lockerbie skandalen og åpnet det før så stengte landet for Vesten. Det var Saif al-Islam, Gaddafis sønn, som ble instrumentell for å løse Lockerbie-saken der betydelige erstatningsutbetalinger ble utbetalt til ofrenes familier. Det var også under Saif al-Islam Gaddafis ledelse at militæret ble bygget ned, man avviklet atomvåpenprogrammet og privatiserte økonomien, for å nærme seg Vesten og avslutte det fiendtlige forholdet.

Libya samarbeidet, lenge før 2011, tett med CIA og vestlig etterretning for å få bukt med de sunni-muslimske terrorgruppene i regionen, slik som al-Qaida. Om dette skriver Lawrence Wright godt i The looming tower, Al-Qaeda and the road to 9/11.

Gaddafi var kjent for å være Al-Qaidas store fiende, de hadde forsøkt å ta livet av ham flere ganger. (1) Gjennom dette samarbeidet skapte USA og Libya stabilitet i regionen og kontrollerte flyktningstrømmen mot Europa, som også den gangen var et stort problem. Gaddafi hadde en avtale med Italia om å sørge for å kontrollere den illegale virksomheten som i stor grad var ledet av menneskesmuglerbander.

Muammar Gaddafi ledet dog en stat der det var en liten og effektiv sentral organisering. Han var kjent for å ha fengslet mennesker uten lov og dom, støttet geriljabevegelser i Sør Amerika og styrte et komplekst land med mangfoldige afrikanske etniske minoriteter som tradisjonelt hadde ligget i krass strid med hverandre.

Til tross for at Gaddafi slo hardt ned på opposisjonelle, maktet han også å beholde ro og orden i over førti år i den høyst velfungerende og sosialistiske staten. Og han var mørkhudede libyeres store beskytter. Som kjent består det multi-etniske Libya i sør av en rekke etniske grupperinger som er mørke i huden, og Gaddafi snakket åpent kritisk mot de sterke rasismetendensene mot mørkhudede mennesker i arabiske land.

Libya hadde, i årene før 2011, vært preget av en betydelig vekst og reformvilje. Enkelte hevder at endringene kom i kjølvannet av at Gaddafi så hvorledes Irak hadde blitt angrepet og Saddam Hussein brutalt drept. Man mener han forsto at tiden var inne for å skifte taktikk overfor Vesten, og avslutte den utstrakte støtten til ulike geriljabevegelser, noe som hadde preget hans regjeringstid.

Gaddafi var en bastant motstander av såkalt vestlig imperialistisk politikk, og støttet økonomisk en rekke slike militsbevegelser, også i Sør Amerika. Han hadde, i likhet med Abdel Nasser i Egypt, hatt liten sans for politiske partier og styrte på mange måter Libya sammen med en militær ledelse, der Folkeforsamlingen på mange måter sto uten reell makt.

I 2007 ble Muammar Gaddafi hyllet av President George Bush for sin reformvilje. De to statslederne var på god fot. Condoleezza Rice hyllet Libya for landets aktive kamp mot Al Qaida terrorisme og det gode samarbeidet med USA. Libya nærmet seg nå Vesten og begynte å rydde opp i en rekke utfordringer som hadde skapt problemer i Libyas forhold til både USA og andre nasjoner. Gaddafi hadde også markert seg som en sterk arabisk stemme som aktivt arbeidet imot sunni-islamistiske Al Qaida og dets affilierte grupper.

Stemningen var med andre ord bedre enn på lenge. En rekke menneskerettighetsrapporter fra perioden viser også til de betydelige fremskritt Libya hadde gjort, deriblant en FN analyse som var under utarbeidelse i februar, 2011 der Libya fikk betydelig skryt for måten landet ble ledet på, noe jeg kommer tilbake til.

Så kom det Julian Assange betegner som “Hillary Clintons Libya war”, der Clinton og Frankrike sto i spissen for en vendetta mot Libya som fikk katastrofale følger. Den franske filosofen som spilte en sentral rolle i opptakten til Libya krigen, Bernard Henri-Lévy forteller selv at det var president Sarkozy’s personlige ambisjon og målsetning å fjerne Gaddafi og å opprette en ny regjering i Libya.

Da Gaddafi regimet falt, var det altså Al Qaida affilierte ledere som Libyan Islamic Fighting Group (1) leder, Abdulhakim Belhadj som dannet grunnstammen blant de vestlig støttede libyske lederne, mannen med lang historie tilknyttet terrorgrupper både i Afghanistan, Libya og andre steder – som følger samme ideologi som Al Qaradawi.

Noen få år etter var Belhadj blitt en av Afrikas rikeste menn, rangert med over 19 milliarder USD i verdier. Og i 2015, ble angivelig Belhadj  – John McCains gode venn – leder for ISIS i Libya. Slik oppsto fenomenet, som kan betegnes som en av vår tids største skandaler, nemlig at vestlige mediers fremstilling av Midtøstens virkelighet, sammenfaller med Al Qaida affilierte og sunni-ekstremistiske gruppers virkelighetsoppfatning av hvem som er “de onde” og hvem som er “de gode” i Midtøsten. Vi motarbeider de moderate, sekulære kreftene i regionen og samarbeider med de Islamistiske ekstremistene.

Total Scandal: The Norwegian Aid Industry only funds Al Nusra and rebel held areas in Syria – Eva Thomassen

6 days ago in In focus, News wheel, The Middle East, Uncategorized 1 Comment

http://www.hannenabintuherland.com/uncategorized/total-scandal-the-norwegian-aid-industry-only-funds-al-nusra-and-rebel-held-areas-in-syria-eva-thomassen/

Norwegian NGOs are smuggling millions of our tax money into Syria and that they are working with terrorist groups. The areas into which they are funnelling our money are controlled by terrorist groups such as al-Qaeda and are considered so dangerous that they do not dare to send in their own personnel.

The Norwegian government boasts of Norway having granted more than 3 billion NOK “to Syria” since 2011. Yet, Norwegian aid is only given to 10% of Syria, and ONLY to areas that are under the control of terrorist groups. Idlib plays a key role here—an area that is now considered to be al-Qaeda’s new base in Syria.

The Herland Report comments: It is one of the greatest scandals of our time: Especially after 2011, western media has, to a shocking degree, become a biased mouthpiece of the Islamist, al-Qaeda-affiliated groups’ narrative and world view in the Middle East.

We chronically tend to fight the moderate forces and support the extremist view. The scandalous politicisation of NGOs and relief agencies, spills into this. In many cases, NGOs are no longer playing an independent role, but are instead taking their spot in the game of politics by assisting the factions that receive military support in a conflict. (Photo, left: Another picture from the Norwegian aid supported “knitting courses” in terrorist held areas, Syria. Norway has given over 3 billion NOK to rebel held areas.)

In October, I was subject to a massive personal attack and political rhetoric, with the obvious aim to delegitimize my work from the Norwegian mainstream media owned, “fact checker” Faktisk. They claimed that I was lying in an op-edge at The Herland Report, saying that none of the Norwegian relief agencies (NGOs) will account for who is receiving Norwegian tax money

or what the money is actually being used for in Syria. Maybe the NGOs not know where the money actually ends up?

(Photo: Eva Thomassen. “Made in Norway” found in East Aleppo with the terrorists.)

Let us therefore take a closer look at this web of illegal money transfers into rebel held areas in Syria, the Hawala payment system and Norwegian cooperation with “local rebel councils.”

(Feature photo : East Aleppo City Council—the type of “councils” that Norwegian aid organisations cooperate with—which in East Aleppo are composed only of al-Nusra [al-Qaeda in Syria] leaders, pictured here with their leader in the middle. The man to the left is the one who beheaded the little Palestinian boy Abdullah Issa. The video is out online.)

I will call attention to some unsettling facts about how money is transferred illegally into Syria and how Norwegian aid organisations work ONLY with terrorist groups, as well as touch on a number of factors that demonstrate how we simply cannot be certain of who the final recipients are and what the money is actually used for.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: