Skip to content

Åsatru, avgudsdyrking, nazisme, Jehovas vitne og bokstavtolking av bibelen.

 

Aktuell sak: Norrøn mytologi og nazisme.

Norrøn mytologi og åsatro har ingenting med nazistiske verdier å gjøre | Anette Sivertstøl

“Høyreekstreme har ikke peiling på norrøn mytologi”

AFTENPOSTEN.NO

Odins soldatar og kyrkja.

Interessant artikkel, både om historie og samtid, eg var ikkje klar over at der fanst slike grupper som sondrar til norrøn mytologi og som ho kallar høgre-ekstreme. Ho meiner dei forvrenger biletet at den norrøne mytologien og seier at dei pissar på vår kulturarv. Men kva skal vi då seie om den antikke moralfilosofien som kom inn i kyrkja i middelalderen og vart dominerande tradisjon i kyrkja og presentert som kristendom i staden for den evangeliske forkynninga frå Jesus og apostlane hans. Det er grupper av menneske som prøver å ikle seg kristendomen som ei festdrakt for å få politisk makt og økonomisk vinning og det ser vi framleis, men det er som keisarens nye klede. Dei veit lite om kva som står skrive i Bibelen og forstår endå mindre, med Anettes terminologi er det som om dei pissar på Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. I si religiøse stoltheit pissar dei på naturvitskapen også, på den naturfaglege forklaringa av livet som ein kamp for tilværet. Og så pissar dei på alle som naturleg nok kjempar for sitt tilvære, for å oppnå noko her i livet, dei pissar på våre forfedrar, på deira kamp for tilværet under vanskelegare forhold enn det vi har. Dei protesterer mot det som står skrive i Bibelen om Gud skapte kvinna til å vere ei hjelp for mannen, så han kalla henne kvinne, dei pissar på kristendomen ved å lære noko anna og presentere det som kristendom. Så kanskje vi må til å kalle henne noko anna enn kvinne, kva med “Pissegorina” og det som ho driv med i staden for å leve for Kristus og vere ei hjelp for mannen, slik som Bibelen lærer oss, kan vi kalle for å “pissegoringe”, eg veit ikkje kva det går ut på, men det må vere noko irrasjonelle forholdsvis meiningslause greier, eg veit og forstår at det går ut på å opponere mot mannens vit og forstand. Dersom antikk mytologi skal fornye seg på den måten, så kan vel like gjerne norrøn mytologi gjere det, som motsvar? Så kanskje ein etnisk norsk mann også kan få lov til å bruke vite og forstand og føre slekta vidare slik som forfedrane hans har gjort? Eg føretrekk i alle fall å behalde vit og forstand og det gjere eg ved å takke Gud for at han held meg fast i si frelse og så studere realfag. Jesus lever og han gjev meg den fornyinga eg treng.

 

Kyrkja var bygd på evangeliets grunnvoll, den var inkluderande og samlande.

 

Vi kan samanlikne dagens samfunn med korleis kristendomen opphavleg gjekk fram i Romarriket. Menneska hadde eit religiøst og sosialt behov, det dei ikkje fann i den gamle religionen, fann dei i den kristne kyrkja og derfor gjekk den fram, til tross for forfølging. Etter keisar Markus Aurelius, den siste av ”dei gode keisarane” vart den romerske hæren oppsplitta mellom generalane og dette vart ei sosialt vanskeleg tid, men folk fann redninga i samhaldet i den kristne kyrkja og den vaks. Kristendomen vart legalisert og då var det ikkje lenge før den vart statsreligion. Folkevandringane var også ei uroleg og vanskeleg tid, Vestromarriket braut saman, men den kristen kyrkja fortsette å vekse. Men i vår tid ser vi at politiske særinteresser strider om å få makt over kyrkja og soleis over folket, og innvandringa er som ei folkevandring som kan få økonomien og vårt sosiale system til å bryte saman. Det er ikkje vanskeleg å forstå at der er grupper som satsar nettopp på det. Eg forstår det slik at gjennom «Odins soldatar» gjev mange uttrykk for at dei kjem i forsvarsposisjon, samtidig som det er eit sosialt behov, men eg trur ikkje der ligg noko religiøs søking i det. Men kven veit?

Prestane i kyrkja talar varmt om å ta imot Guds rike som eit lite barn, men når ein ung mann byrjar å interessere seg for ei ung jente med tanke på å få seg ein kjæraste og ei kone, så definerer dei det fort som den gamle naturen, så det skal ikkje ha noko med Gud å gjere. Resonnementet ligg i arvesyndslæra, det liknar på Paulus sitt resonnement, men det trekker ein annan konklusjon, det viser seg i deira protest mot at Kristus skulle vere hovudet for mannen og mannen vere hovudet for kvinna. Det er den platonske fordømminga av den fysiske naturen, menneskets kropp, den er så fundamentalistisk at menneska har vanskeleg for å forsvare seg mot den, dei vart førehandsdømde utan å få moglegheit til å svare for seg i retten, som om det var ein krigssituasjon, for at den tradisjonelt lærde overklassa skulle råde med diktatorisk makt.

Platonismen var filosofi som prøvde å heve seg over religionen, men i praksis var maktutøving gjennom religionen og sidan gjennom keisardyrkinga også. Denne argumentasjonen kom inn i kyrkja gjennom arvesyndslæra, med det platonske klagemålet mot det vesle nyfødde barnet, som ikkje veit om det og ikkje har mogelgheit til å svare for seg, og slik ligg det klart til bruk mot kven som helst seinare i livet. Det verkar slik at menneske stadig vert førehansdømde utan å få rett til å svare for seg. Ei «lærd» overklasse sikra seg soleis makta over kyrkja og folket med sin tradisjonelle, dogmatiske moralfilosofi. «Dei kristne» har satsa på å få makt over andre menneske og få makt i samfunnet på den måten og derfor har dei feila i å forkynne evangeliet til vårt eige folk.

Venstreradikale skulle liksom gjere revolusjon og få makta i staden, men så ser det ut til at dei er meir interessert i å bruke same metode, med dogmatisk moral- og politisk-filosofi. Til tider verkar det som dei to gruppene er samde om å forgude seg sjølve og fordømme det norske folk for vår naturlege arv, spesielt vert norske menn førehandsdømde, den vurderinga er mytologisk, den beror på gammal religiøs overtru. Den er så fundamentalistisk at du får ikkje moglegheit til å svare for deg og forsvare deg. Det platonske klagemålet utartar seg som ein påstand om at du er for vond og for dum til å tenke og tale sjølv og derfor må du la andre tenke å tale for deg. Og kva meir? Dei skal leve og gjere resten for deg også. Med tradisjon heilt tilbake til antikk mytologi vert det soleis argumentert for at du skal hylle dei og tilbe dei som gudar og vere deira træl. Og er du ikkje villig til det, verkar det som argument for å utrydde deg som folk. Essensen i det er ein påstand om at vår genetiske arv ikkje er god nok og grunngjevinga er i bunn og grunn ikkje vitskapleg men mytologisk, men det er falske gudar.

Der er berre ein Gud, han har skapt alle ting ved sitt Ord. det er meir fundamentalt enn alt mogleg anna. Kristus er min øvsteprest, min talsmann og min advokat hos Faderen. Han sende oss den Heilage Ande og den er min talsmann og min advokat på jorda.

Dette vart skrive som kommentar til Nett-artikkelen:

På tur med Odins Soldater

Det var en absurd opplevelse å gå sammen med Odins Soldater i Tønsbergs gater natt til søndag.

WWW.VG.NO

Mi samtale med Jehovas vitne, bokstavtolking av bibelen.

Aktuell sak:

Jehovas vitner jages fra Moskva

En domstol i Moskva forbød fredag Jehovas vitner å misjonere og avholde møter i den russiske hovedstaden.

WWW.VG.NO

For nokre år sidan fekk eg jamt besøk av eit eldre ektepar frå Jehovas Vitner, eg brukte å by dei inn på kaffi og dei var litt forbausa over at eg som gjekk i noko liknande pinsemenigheiter, ikkje var så avvisande som dei “kristne” elles. Eg svarde vel noko om at eg var realist med begge føtene trygt planta på jorda, eg studerte realfag og så kjende eg meg trygg i min bibelkunnskap. Vi snakka mykje om det som står skrive i Bibelen og eg var litt overraska over at det var så lite dei sa seg ueinig med meg om. Men når eg byrja å fortelje om bodskap gjennom tyding av tungetale og lækjedom ved bønn, vart dei skeptiske. Men det vert mange mellom dei “kristne” også. Han gav uttrykk for skepsisen ved å seie at på domedag skal mange seie at dei har gjort store gjerningar i Jesu namn, men han kjem til svare at han ikkje kjenner dei og vise dei bort (Matt.7,21-23).

Ormen sa til Eva at dei ikkje skulle døy, han meinte altså at mykje “kristen” forkynning verkar slik, sjølv om det vert presentert som evangelisk. Og eg måtte berre medgje at eg har oppdaga at mange kristne har den kunnskapsoppfatninga at all får kunnskap er frukt av kunnskapstreet, men det er då heilt bort i natta. 1.Mos.2 talar om ein fysisk hage, men brukar den som symbol på vårt tankeliv og åndsliv. Jesu gjev meg det evige livet og det er som å ete av livsens tre. Når eg studerer realfag er det som å ete av fruktene på dei andre trea, berre ikkje “kunnskapstreet”. Det gav vit på godt og vondt, så vi kan seie at det var ein slags moralfilosofisk kunnskap, menneska prøvde å forgude seg sjølve med den men det var dårskap. Vi har vel alle ein moral, men Adam vart til ei levande sjel (skapning) som levde i samfunn med Gud og her er det snakk om kva den skal leve av. I vår tid seier moralfilosofane at du treng ikkje vere redd for innvandringa, det kjem som eit ekko av det ormen sa til kvinna, du treng ikkje vere redd, for de skal ikkje døy, de skal ikkje døy ut. Det er den same forføring som står bak. Men eg kan ikkje akkurat innsjå at Jehovas Vitner har hatt ei slik betydingsfull forførande rolle i samfunnet. (Facebook 11.4.2016.)

 

Innvandringa er motivert av rasehat mot den kvite mann på mytologisk grunnlag.

Aktuell sak, dersom nokon tek til motmæle mot innvandringa, vert dei fort kalla rasistar:

Därför vågade ingen tala öppet om flyktingkrisen – DN.SE

Efter beslutet om skärpta gränser och id-kontroller har det sagts att ingen kunde förutspå utvecklingen.

DN.SE

 

Korleis kan det ha seg at fagrørsla har engasjert seg stikk i strid med den norske mann sine naturlege og grunnleggande sosiale interesser? Kan det forklarast med hegeliansk dialektikk?

 

Eg trur vi kan forklare propagandaen som hegeliansk dialektikk. Hegel var prest, men Gud og einskildmenneske hadde likevel lite og ingen betyding for den historiske utviklinga. Om du som einskildmenneske tek til motmæle vert du fort kalla rasist og kva meir? Eg hevdar det er det platonske klagemålet mot menneskets fysiske natur. Eg har vore fiskar og opplevt livet som ein kamp for tilvære og fått motstand som har utarta seg som ein kamp mot mitt tilvære på mytologisk grunnlag og eg ser denne politikken og propagandaen som ei forsterking av kampen mot vårt tilvære på mytologisk grunnlag.

Eg var tillitsmann på ein trålar og representerte fiskarane sine interesser overfor reiarlaget, delvis gjennom Sjømannsforbundet. Når ein mann vil ha seg ei kone, så er det ei sjølvsagt og naturleg sak som vi ikkje skulle trenge å gå den vegen med, men når eg går på møte i Jesu kyrkjelyd legge eg det fram for Gud i bønn og eg hevdar at han svarar meg. Men korleis kan det då ha seg at fagrørsla og sosialistisk side engasjerer seg stikk i strid med ei så grunnleggande og naturleg interesse og kallar det kvinnefrigjering? Kva er det for slags måte å representere oss på? Det er i alle fall ikkje å representere mine interesser?

Dei les i Bibelen om kvinna som let seg lokke med at dersom dei åt av kunnskapstreet, så skulle dei verte liksom Gud og så reknar dei med at slik skal det vere, stikk i strid med Paulus sine ord. Slik vart ho gudinne i “den sosialistiske gudeverda” til samanlikning med dei antikke gudane som rådde på kvar sine område. Dei kravde å få makta over skrøpelege menneske, laga av kjøt og blod. No har dei tydelegvis funne ut at dei skal stride mot den skandinaviske mann på grunn av hans fysiske natur, at han er laga av kjøt og blod. Men de treng ikkje tru på desse gudane, for dei er ikkje gudar, eg trur i alle fall ikkje på dei. Eg er så realistisk at eg kvalifiserer ikkje ein gong til å vere knekten i Hegels dialektikk og eg er berre glad for å få stå utanfor. Eg er like praktisk og realistisk og tenker like realfagleg, sjølv om eg går i ein evangelisk kyrkjelyd. Herren min Gud let seg ikkje forandre av tidas tann eller i den dialektiske omforminga, han er evig og alltid den same. I hans ord ser eg ein trygg rasjonalitet til samanlikning med matematikken.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: