Skip to content

BYGGE PÅ EVANGELIETS GRUNNVOLL ELLER AVKOLONISERING SOM STRIR MOT SJELA OG UNDERGREV VESTEN?

INNLEIING.

SAIH er ein støtteorganisasjon som arbeider for utdanning og folkeopplysning i u-landa, men no viser det seg at dei tvert om strir imot det ved å kalle det kolonialisme og ved sin avkoloniserings-ideologi vil dei fjerne litt av kvart frå Akademia. Strategien er tydelegvis å undergrave Vesten. Det utfordrar oss til å tenke over kva det er Vesten er bygt på, kva som har hatt slik suksess.

René Descart spurte seg kva det går an å tvile på for å gjere det klart kva ein kan vere mest sikker på, «metodisk tvil», og kom fram til den kjende utsegna: «eg tenker, altså er eg», det kunne vere mest sikker på. Kven som helst kan tenke og seie det same som noko sikkert. Likevel er dette noko av det «avkoloniseringsideologien» vil ha bort. Så det utartar seg som ein strid mot sjela og trua på Gud.

Vidare utartar det seg som ein strid mot ein vestleg, kvit, mannleg logikk. Argumentet er at han er kvit, men å bruke det som argument mot hans logiske tenking er då prinsipielt usakleg. Men det rammar logikken og rasjonaliteten både i den hermeneutiske metoda og metodene i realfaga.

Spesielt går den til åtak på erfaringsgrunnlaget i naturvitskapen, som om det repiterbare eksperimentet ikkje gir objektiv kunnskap. Men ein profesjonell forskar vurderer feilkjeldene og tek usikkerheita med i resultatet og kven som helst kan gjere eksperimentet eller eit liknande eksperiment og sjekke det.

Men Guds auge fær over heile jorda, så han kan styrke dei som heilhjarta held seg til han.

(2.Krøn.16,9).

Den kristne vekkinga; bygge på evangeliets grunnvoll, som motsetnad til fråfallet som undergrev Vesten. 

Kva Vesten er oppbygt på?

Først og fremst har kristendomen vore grunnleggande, Kristus er den hjørnesteinen som Gud la i Sion, den er byrjinga på eit nytt tempel. Paulus la grunnvoll som ein vis byggmeister, men ingen kunne legge annan grunnvoll enn den som allereie er lagt og det er Kristus. Andre kunne bygge på den, men dei måtte sjå etter korleis dei gjorde det, det var deira eige ansvar.

Vi er mange som har søkt samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll og fått oppleve at det fører fram. Kristus er Guds Ord, han er brødet som kom ned frå himmelen for å gi verda liv, det ordet han har tala til oss er ånd og liv. Hans frelsesverk er fullført og fullkome, han er fullkommen og den naturen, det livet og den Anden han gir oss frå himmelen, av berre nåde, er fullkommen. Dette er opphavleg kyrkja sin rasjonalitet og det er Descarts rasjonalitet, når han talte om det fullkomne som ein ikkje kan sanse med dei ytre fysiske sansane.

Dialektikk som motsetnad til Descarts rasjonalisme.

Descarts filosofi er noko som avkoloniseringideologien vil ha bort. Sitat frå https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jPEdLb/Stotter-universitetsrektorene-avkoloniseringsideologien :

En representant for avkoloniseringsideologien er Ramón Grosfoguel, professor i etniske studier ved Universitetet i California. Han påstår at vitenskapens tanke om universelt gyldig kunnskap forutsetter et immaterielt, kartesiansk «jeg» (etter René Descartes’ «jeg tenker, altså er jeg»).

Grosfoguel påstår at bare et slikt «jeg» kan gi en kunnskap som ikke er begrenset av konkrete gruppekjennetegn, som hvem man er, hvilket kjønn man har, og hvor man bor på kloden. Men dette jeget med dets «gudeblikk» på verden er en illusjon.

Den einskilde kan tenke slik som Descart og konkludere med at ein sjølv eksisterer og påstå at det er det som ein kan vere mest sikker på. Og den einskilde er kven som helst. Korelis kan då nokon finne på å seie imot dette? Den einskilde kan vidare tru tenke seg at der er ein Gud og tru på han til samanlikning med Descart. Og den einskilde er framleis kven som helst. Då er ikkje avkolonisering noko argument for å ekskludere filosofien hans. 

Dette «eg» er sjela, dermed er dette å nekte for Guds eksistens og å nekte for at mennesket har sjel. Så dersom du er ei levande sjel som lever i samfunn med Gud som er ånd, så blir dette å nekte for at du eksisterer. Så dersom du hevdar at du har sjel, skal du verte sett utanfor. 

Samanlikn med Hegels dialektikk, der Gud og einskildmenneske hadde lite og ingen betydning for tidsånda og historiens gang. («Nøytral kunnskapsdiskurs», sjå https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gPeV75/Naudsynt-a-avkolonisere-tankesett–Anders-Breidlid-og-Roy-Krovel). Det er altså ein kollektivisme der dei ikkje vil høyre verken på Gud eller den einskilde. Slik er altså dette ein strid mot Kristus og ein strid mot sjela.

Falskt evangelium til forbanning for alle folkeslag.

Korleis kan dei hevde at vegen til Faderen ikkje fører fram? Det må vel vere ved å  forfalske Guds veg. Så når vi går vegen til Faderen prøver dei altså å legge seg bort i det og forfalske Guds veg for oss? Men det kan dei ikkje. Jesus er den vegen og han er fullkommen og han er i går og i dag den same, ja, til evig tid. Og Gud er den same som han alltid har vore. Gud og hans Ord er frå opphavet Jesu kyrkja sin rasjonalitet. Vert vi vereande i Kristi Ord, får vi lære å kjenne sanninga og den skal setje oss fri, Kristus er sanninga som set oss fri. Den einskilde må komme til han slik som han eller ho er, slik må vi vere ærlege både mot oss sjølve og overfor han. Han som byrja den gode gjerning med oss, han skal også fullføra den.

Når dei med sin moral ikkje vil godta dette, betyr det at dei med sin moral er så maktsjuke og korrupte at dei ikkje vil tilate deg å vere ærleg og presentere deg som den du er. Men dei krev at du skal prøve å gje deg ut for å vere ein annan enn den du er. Slik gjer dei livet ditt til eit skodespel i staden for realitet.

Korleis kan dei då påstå at universalie ikkje finst, at kyrkja sin rasjonalitet ikkje finst, at vegen til Gud ikkje fører fram? Det må vel vere ved å erstatte slik som meg, som går Guds veg, for soleis å lage til ei forfalsking. Så strategien kan samanliknast med Antiokus 4. Epifanes som rydda vekk den jødiske øvstepresten og sette inn ein øvsteprest som dyrka Zevs og ofra eit svin for Zevs tett ved Guds alter i Jerusalem.

Paulus sa til kyrkjelyden i Galatia at den som forkynner eit anna evangelium enn det som han har forkynt, skal vere forbanna (Gal.1). Kvinnerørsla og mange politikarar har protestert mot Paulus si lære. Så kjem dei med noko anna i staden. Derfor er dei forbanna og er til forbanning, først og fremst for sitt eige folk. Dernest også for andre folk. Og det er tydeleg at SAIH prøver seg med eit anna evangelium til alle folkeslag, men det er dei til forbanning for alle for alle folkeslag.

Dialektikk som motsetnad til positivisme.

Vidare avviser dei «den autoritære positivismen» https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gPeV75/Naudsynt-a-avkolonisere-tankesett–Anders-Breidlid-og-Roy-Krovel, som om det repiterbare eksperimentet ikkje gir objektiv kunnskap. Og kva er det då for slags autoritet dei vil til livs? Den naturvitskaplege, faglege autoriteten. Og kvifor det? Jau, fordi det er nettopp med den det einskilde mennesket kan hevde seg, så det ikkje vert fornedra ved å verte narra av lygn, humbug, lureri, forfalsking, korrupsjon og svik.

Når ein profesjonell forskar gjer eit eksperiment, vurderer han alle moglege feilkjelder og tek det med som usikkerheit i resultatet. Om resultatet er eit tall, så er der klare reglar for korleis det skal gjerast og fagfolk som får det presentert veit det. Det er objektiv kunnskap, for kven som helst kan repetere eksperimentet.

Korleis kan dei då påstå at det likevel ikkje gir objektiv kunnskap? Kanskje ved å erstatte den ærlege, profesjonelle forskaren med ein som er korrupt og/eller uprofesjonell og så få han til å påverke prosessen i ei bestemt retning, utan å ta det med som feilkjelde. Kvifor det? Kanskje oppdraget var eit bestillingsverk? Men dette handlar om noko meir, å godta dette som metode. Kanskje fordi dei med sine samfunnsvitskaplege metoder har vanskeleg for å unngå å påverke eller ser meining i å påverke. Oppdraga deira er som bestillingsverk. Men då må dei i det minste innrømme og ta det med i resultatet at oppdragsgivaren og/eller dei sjølve hadde ein intensjon med det, at dei ville påverke det samfunnet dei undersøkte i ei bestemt retning. 

Men dette er altså eit åtak på empirien i realfaga.

Dialektikk som motsetnad til logikk.

I Ida Birkvads artikkel http://www.klassekampen.no/article/20180728/ARTICLE/180729969 blir Jens Saugstad sitert:

Ida Roland Birkvad tillegger meg ‘en mannlig, vestlig og hvit logikk’ (hva nå enn det måtte være), og Stine H. Bang Svendsen er uenig i at ‘bakgrunn er ubetydelig dersom en benytter faglige metoder og prinsipper’. Rent bortsett fra at hun forveksler det å heve seg over lokal identitet med ‘et gudeblikk som kom ingensteds fra’, har de åpenbart et relativistisk syn på logikk og kunnskap som neppe er forenlig med akademisk virksomhet», skriver Saugstad.

Når du gjer ei lang utrekning eller fører eit matematisk bevis, tek du utgangspunkt i ein påstand og tenker logisk utifrå den. Om du kjem fram til eit resultat som synest urimeleg eller feil, kan det enten vere utgangspunktet som er feil eller det kan vere det logiske resonnementet som er feil. Då er det tungvint å berre halde fram med å diskutere resultatet. Er det feil, så er det ikkje meining i å halde fram med å diskutere det.

Då er det betre å gå tilbake til utgangspunktet og rekne på nytt. Poenget er at i matematikken skal  utgangspunktet skal vere innlysande, sjølvsagt og forståeleg. Er resonnementet rett, så skal resultatet vere rett. Om det passar til å beskrive ein prosess som er observerbar, er ei anna sak. Då blir utgangspunktet likevel ei hypotese som skal prøvast med eksperiment. Om det ikkje passar, er det berre å gå til matematikken og finn ein ny formel og prøve den i staden. Å hente ein ny formel er uproblematisk. 

Men her vert det altså problematisert over det. Det er eit åtak på logikken, matematikken og dermed på den deduktive side av den hypotetisk deduktive metode.

Det mekanistiske verdsbildet og psykologien – læra om sjela. Newton, Kant, Luther, Descart.

Psykologi er læra om sjela og kan sporast tilbake til antikkens Hellas. https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologi 

Men bibelen er no sjølve kjelde materialet og læreboka om sjela, den andre skapingssoga handlar sjela. Gud let ei kjelde velle fram som vatna jorda, så skapte han mannen av mold frå marka og bles livets ande i nasa hans, så han vart til ei levande sjel. Eg meinar den kjelda er symbol på kjelda med det levande vatnet, Gud er sjølv den kjelda (Jeremias), det er frelseskjelda.

Når vi kjem til Jesus, får vi det vatnet gratis. Han er livets brød som kom ned frå himmelen, for å gi verda liv, vi får det ved å tru på han, av berre nåde, slik det vert symbolisert i nattverden.  

Immanuel Kant er sentral, som eit vegkryss, i filosofihistoria. Men forstod han eigentleg at den nye naturvitskapen er hypotetisk deduktiv? Hans uforanderlege transendentale former er eigentleg fysikk og matematikk, men moderne fysikk har vist at dei er ikkje så uforanderlge likevel. Det er tydelegvis berre rasjonaliteten, matematikken, i naturen som er uforanderleg og så spørst det berre kor mykje vi forstår.

Med sine transendentale former gjorde Kant matematikk og fysikk til psykologi. Det er i første omgang greit nok, matematisk kunnskap og innsikt er psykologi, ein må subjektivt velge å innstille seg på å prøve å forstå matematikken, for å forstå den og for å bruke den i fysikken. Men så må vi løfte ein åtvarande peikefinger, for det er ikkje berre psykologi, det vert brukt til å beskrive realitetane og soleis er det realitet. Vel, kor godt det beskriv realitetane kan diskuterast og det er no nettopp det som vert gjort med den hypotetisk deduktive metode og det viser seg fruktbart nettopp ved at det treff ganske godt med beskrivingane. 

Med sine uforanderlege transendentale former meinte han at vi har noko som er likt og felles i korleis vi oppfattar verda rundt oss, tingen slik som vi oppfattar den treng ikkje vere det same som tingen slik den er i seg sjølv. (Det siste har vi fått mykje meir kunnskap om sidan, med kvatefysikken). Så overførte han dette på moralfilosofien og tenkte seg at vi har ei felles uforanderleg moralsk oppfatning og forståing. 

Vi kan forstå dette på grunnlag av det mekanistiske verdsbiletet og samanlikne med Hobbes filosofi, den vesentlege skilnaden blir då at Kant tenkte seg at vi har ei felles moralsk oppfatning og at den er uforanderleg. 

Sitat frå  https://snl.no/Immanuel_Kant:

«I den erfarbare verdenen av naturlover som den teoretiske fornuften omtaler, finnes det ingen moral, men likevel føler vi oss underlagt et moralsk ansvar. Som moralske vesener kan vi overskride den strengt lovbestemte virkeligheten, og denne overskridelsen er det den praktiske fornuft som utforsker. Prinsippet for moralen kaller Kant for det kategoriske imperativ, som er ubetinget gyldig for alle fornuftsvesener.

Den mest kjente formuleringen av dette imperativet er «handle bare etter den maksime som du samtidig kan ville skal være en allmenn lov.» Dette betyr at man bare skal handle på en slik måte at man også kan ville at alle andre skal handle slik.

En annen formulering er «du skal alltid handle slik at du betrakter menneskeheten i så vel egen person som hos enhver annen som et formål i seg selv, og aldri bare som et middel.» Denne formuleringen understreker at mennesket har en uendelig stor verdi, og at vi aldri skal bruke andre mennesker kun som midler.

Det er vår plikt å handle i samsvar med det kategoriske imperativ, men for å ha en god vilje må man handle av plikt, og ikke bare i samsvar med plikten. Vi skal handle av plikt fordi det er plikt, og Kants etikk beskrives derfor som en pliktetikk.

Det er en handlings motiv som har med det spesifikt moralske ved handlingen å gjøre, det vil si vi spør etter hva aktørens sinnelag eller intensjoner var. Betegnelsen sinnelagsetikk brukes derfor også ofte om Kants etikk.

Den moralske verdien avhenger ene og alene av sinnelaget, det vil si av om handlingen er utført av plikt for pliktens skyld. Denne plikten er ikke noe mennesket blir pålagt av noe utenfor det selv, for det er dets egen fornuft som gir påbudet. Mennesket er autonomt, altså selvlovgivende eller selvstyrt.»

Vi kan godt samanlikne med kaoskampen i antikk mytologi, men no er det ikkje gudar som spring ut av kaoskampen, men jordiske herkarar, ein eineveldig herskar (Hobbes) til samanlikning med den romerske keisaren. Og den filosofiske retninga Kant – Hegel – Marks – … har også bore fram mange eineherskarar. Men mekanikken gir ikkje godt nok grunnlag for ein moral, etikk eller politikk som ei religiøs dogme. Kvantefysikken gjer dette berre endå klarare for oss. 

Historia som gjentek seg er at menneska prøver å forgude seg med sin moralfilosofiske kunnskap, slik som ved syndefallet. Men etter syndefallet sette Gud strid mellom ormen si ætt og kvinna si ætt, to ulike livsformer, tenkemåtar og levemåtar, og det gjeld menneskelivet.  Det gir den beste forklaringa. Så det handlar om psykologi altså. Kva er psykologi, er det bestemt av metodene til å stille diagnose og behandle sjukdom, som intraspeksjon og erfaringsbasert psykologi. Dersom psykologifaget definerer mennesket som sjukt i utgangspunktet, verkar det som ein sjølvoppfyllande profeti som gjer mennesket sjukt, då heng det truleg saman med at der er verdsleg makt som ser etter moglegheita til å få makt. Elles må vi vel i det minste tenke oss moglegheita for at menneskesjela kan eksistere og tenke sjølvstendig i forhold til verdsleg makt.

Det mekanistiske verdbildet er ei filosofisk retning som prøver å forstå heile tilværet som makanikk, men kva med vår tenking, den er då ikkje mekanisk determinisme, men logisk deduksjon og personleg samtale. Newton utvikla matematikken vidare og brukte den til å granske, forstå og forklare naturen, så han tenkte logisk utifrå idear, slik er Newtons mekanikk. 

All naturvitskap kan fomulerast med ord, men ikkje alt kan formulerast matematisk. Matematikken er ikkje så veleigna til å beskrive personlege medmenneskelege relasjonar, men til samanlikning med aksioma i matematisk analyse kan vi tru på Guds Ord og tenke logisk utifrå det. Slik vart Martin Luther pioner i hermeneutikken. Slik treng vi Descarts filosofi som ein link mellom biologi, medisin og psykologi og som ein link til meir matematisk baserte fag. 

Derfor treng vi den nåden Gud gir oss i Kristus, ved trua på han får vi den Heilage Ande av berre nåde og den openberrar Ordet for oss. Jesus er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Han er fullkomen og den Anden og det livet han gir oss frå himmelen er fullkome.

Den kristne vekkinga.

Profetane i det gamle testamentet kalla avgudane laga av stokk og stein for Løgn. Avgudsdyrkinga var synd og førde til synd og ureinskap og den gjorde folk til trælar. Som motsetnad til dette er Jesus sanninga som set oss fri frå trældomen under avgudane og synda.

Når vi bøyer oss for Jesu kors og vedkjenner vår synd for han, reinser Jesu blod oss frå all synd og ureinskap. Vi får den Heilage Ande av berre nåde. Vi søker vi samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll og vert fyllte av den Heilage Ande. Jesus gir oss ånd og liv og vekker oss opp til liv i samfunn med seg og Faderen. Gud gjer sitt verk i oss ved sitt Ord og sin Ande, han skaper oss i Kristus og då skaper han oss i samsvar med 1.Mos.2, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Gud er ånd og han rører ved oss i vårt indre menneske og gjer sitt verk med oss ved sitt Ord og sin Ande. 

For oss betyr det kvile, for ved trua på Faderen og Sonen baserer vi oss på at Gud fullførde sitt skaparverk og sitt frelsesverk, når Ordet ved trua smeltar saman med oss i vårt hjerte, får vi komme inn til Guds kvile. Likevel er det ein veg å gå, vegen til Faderen. Om vi tek av, til høgre eller venstre, får vi høyre ei stemme bak oss som seier: «Dette er vegen, vandre på den». Ved å gå den vegen, skal vi innta det lova landet.

Fråfallet er som syndefallet. Lygna og Lygnaren.

Fråfallet er å falle ifrå trua denne trua og fornekte Faderen og Sonen, kven er lygnaren utan han som nektar for at Jesus er Messias, komen i kjøt? Han er Antikrist, han som nektar Faderen og Sonen. 

Fråfallet er som syndefallet på nytt eller ei vidareføring av syndefallet. Ormen lokka Eva med at dersom dei åt av kunnskapstreet, skulle dei verte liksom Gud og kjenna godt og vondt. Ho åt og gav mannen sin med seg og han åt. då vart augo deira opplatne, så dei såg at dei var nakne og derfor gøymde dei seg for Gud med dårleg samvit. Altså på grunn av det det såg og sansa med sitt ytre menneske. Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsens ande i nasa hans, så han vart til ei levande sjel. Men på grunn av syndefallet vart han dømd til døden.

Gud er ånd og Gud er kjærleik og han gjorde sitt verk med dei i deira indre menneske, men dei bortforklarde det med det som dei såg og sansa med sitt ytre menneske, så dei bortforklarde hans kjærleik med den sanselege lysta som strir mot sjela. Så dei erstatta Gud som er ånd med avgudar laga av stokk og stein, som dei kunne sanse med sine ytre sansar.

Dette viser seg i kvinnerørsla sin protest mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkjka som er hans brud. Vidare viser det seg i «me-too-aksjonane» og i «Pride-paradene». Den «kristne» fråfallte kvinna er sentral i dette. Gud er ånd og Gud er kjærleik og han rørte ved henne i hennar indre menneske og gjorde sitt verk i henne med sitt Ord og sin Ande. Faderen elska henne som sitt barn og Kristus elska henne som si brud. Likevel fornekta Faderen og Sonen og bortforklarde Guds kjærleik med den ytre sanselege lysta, eigentleg  erstatta ho Guds Guds kjærleik med den ytre sanselege lysta. Den strir mot sjela og det viser seg i desse demonsterasjonane. Og no viser det seg også i denne «avkoloniserings-ideologien».

Gud er den same, Kristus er den same og evangeliet er det same. Bygge på evangeliets grunnvoll.

Men dette er framleis den gamle, vonde naturen. Og ved at vi trur på Kristus, skal vi halde den for å vere krossfesta med han, død og gravlagd med han. For Gud reiste han oppatt frå dei døde og sette han ved si høgre hand i himmelen og salva han til å vere øvsteprest og frelsarkonge og det er vårt håp.

Gud er den same og Kristus er den same, han er fullkomen og hans frelsesverk er fullført og fullkome. Han er brødet som kom ned frå himmelen for å gi verda liv, det ordet han har tala til oss er ånd og liv, den Anden og det livet han gir oss frå himmelen er fullkome.

Misjonærane er pionerar som har lagt grunnvoll som vise byggmeistarar, til samanlikning med Paulus, ingen kan legge annan grunnvoll enn den som allereie er lagt og det er Kristus. Og han har kalla meg til å ta over ein stafettpinne og bygge vidare på det som pionerar har byrja på. Sitat frå bodskapen 2.pinsedag 2007,https://tsivert.com/2016/08/14/2007-ebeneser-pinsestemne-pionerarbeid-ta-over-ein-stafettpinne/ :

Du har i dag sote og lytta til minnet om ei nær historie. Ei spennande historie, fasinerande og til tider mest utruleg. Men at her er ei historie i dag, det var for at der var nokon som hadde ei notid, dei hadde eit ”i dag”, og dette ”i dag” så høyrde dei ei røyst ifrå Herren. Kanskje dei ikkje høyrde ein lyd, men dei hadde ei djup overbevisning i sitt indre, dei høyrde dette her, kven skal eg sende og kven vil gå for meg. Du har høyrt og kjent det same over ditt unge liv, at der ligg eit kall til å tene den levande Gud, du har fått tilbod om å overta ein stafettpinne og du vegrar deg. Det fyrste du har å sette opp, det er at eg er for ung. Men bekymre deg ikkje for det, for det kjem du snart til å vokse ifrå. Så bekymra du deg over at du kan du ingenting når det gjelde åndeleg liv og virke. Men eg kalla deg ikkje til yrke fyrst og fremst, men eg kalla deg inn på ein skulebenk. Ein åndens skule i livets skule, ein skule der du kvar dag føler det at du må ha hjelp til oppgåva, du må ha hjelp til ….., og denne hjelpa den skal du få hos meg, seier Herren. Kjem du til eit punkt der du ikkje behøver denne hjelpa, så vil du ganske snart oppdage at dette treng eg igjen. Og du ser over ditt liv og du veit at du har ikkje dimensjonar på nokon måte til å kunne gjer ei gjerning som det du fekk (glimt av at)? Enkelte pionerar fekk vere med om, men eg kallar deg til å bygge vidare på dette byggverket. Det er ikkje slutt enno. Ein dag så skal denne tidshusholdning ta slutt. Du er kalla i denne tidshusholdning til å vente på Jesu snare komme i himmlens skyer. Men dette å vente på dette snare komme, det er noko som du må vente med tolmod på Kristus. Men du er ikkje berre kalla for å vente, men du er kalla til å vere med på å arbeide vidare på dette verket. For Herren han har enno ikkje komt igjen som du har registrert, han drøyer med sitt komme for at så mange som mogleg skal bli frelst. Og for at dei skal bli frelst, så må dei høyre ordet om korset og skal dei høyre ordet om korset, så må der vere nokon som er villig til å gå og forkynne dette ordet. Og i dag så kalla eg deg som er ung. For de gamle, de var unge, vi høyrde ein som var 28 år som var forstandar i den største menigheta i dette land. Så i dag så er det din anledning. Og eg spør ikkje etter kva du kan, men eg spør om du vil gi meg ditt hjerte og ditt liv. Amen.

I denne bodskapen ser vi også korleis Gud skaper historie, han gjer noko nytt ved sitt Ord og sin Ande.

Han kalla meg til å studere realfag, samtidig kalla han meg til å lese i bibelen, så har eg granska forholdet mellom realfag og bibeltekster og eg tenker meg at slik bygg eg vidare på evangeliets grunnvoll. 

Og vi veit at sølve må reinsast så vi får ut slagget, men sølvet er verdifullt å bygge med. Til tider har eg opplevd det som ein åndskamp og vi veit har mørkest makt heng saman med avgudsdyrking. Og det er tydelegvis det som viser seg i denne «avkoloniserings-ideologien» også. Men eg skal ikkje ha noko av verken avgudsdyrkinga eller ureinskapen som følgjer med den. 

Derfor har det vore viktig for meg å vere under reinsinga i Jesu blod og verte fylt av den Heilage Ande. Den openberrar Ordet for meg og gir meg åndeleg og rasjonall innsikt. Det er viktig for meg når eg studerer realfag. Kong Salomo sa du skal vakte hjertet ditt framfor alt du vaktar, for livet går ut ifrå det. Ved å tru på Ordet med hjertet, smeltar det sman med oss i hjertet og vert til ånd og liv for oss, ved trua på Jesus tek vi imot Guds Ande Og Guds kjærleik i hjertet og då må vi bevare det som ein dyrebar skatt i hjertet, lat då desse tre verte verande, tru, håp og kjærleik, men størst av dei er kjærleiken. 

Vi tenker ikkje så mykje med hjertet, med lange og/eller kompliserte ulegningar, men vi trur på Gud med hjertet, som eit barn stoler på sin Far. Slik får eg åndeleg innsikt og eg meiner det er fruktbart for mi rasjonelle innsikt også, men dei lange og/eller kompliserte logiske resonnementa er det hjerna som tek seg av. Jesu salving lærer oss alt, Anden granskar alt.

I denne bodskapen sa Jesus at han kalla meg inn på ein skulebenk, ein Andens skule der eg kvar dag føler eg treng hjelp til oppgåva. Ja, eg må heilhjerta halde meg til han, så vil han komme meg til hjelp med si kraft. Og slik håper eg han vil gi meg hjelp i form av ei kone også.

https://tsivert.com/2018/09/17/2018-09-09-filadelfia-ulsteinvik-2ko-517-difor-om-nokon-er-i-kristus-er-han-ein-ny-skapning-det-gamle-er-borte-sja-det-er-kome-noko-nytt/

AVKOLONISERINGS-DEBATTEN.

Avkolonisering til Besvær.

Kristian Gundersen har delt en lenke.

Avkolonisering til besværGamle forestillinger om koblinger mellom tenkning, etnisitet og hudfarge kommer til uttrykk igjen på de mest overraskende steder.

Dagfinn Koch Jeg tror dette med interessen for «avkolonisering» av vitenskapen er et behov for å presentere noe «nytt» paret med offerrolle, og søken etter et livsinnhold uttrykt som aktivisme.

Torbjørn Sivertstøl Avkolonisering ved fjerning av vestleg, mannleg, kvit logikk? Ja, det må no verte noko besværleg! Kva er logikk? Logikk kan brukast på forståelege påstandar, same enten dei er sanne eller usanne og nettopp for å forklare logikken i logikk-kurs, vert den ofte brukt på tullete påsandar. Men dersom du skal argumentere for ei sak, må du ta utgangpunkt i noko som du held for å vere gitt (modus ponens). Det er det vanlege, folk tenker oftast ikkje over kva utganspunkt dei tenker og talar utifrå. Men svært ofte kunne det vere verdt å få ei slik klargjering. 

Men når dei snakkar om ein mannleg, kvit logikk, så talar dei om korleis du ser ut på utsida, trynefaktoren, og brukar det som argument mot korleis du tenker og det er i prinsippet usakleg.

Det ville vere pinleg om eg skulle byrje å forklare enkel logikk i denne samanheng, men eg har gjort det i dokument som eg sjølv har skrive på mi bloggeside, «trua og entropien» (https://bluehost944.com) og spesielt i tolking av bibeltekstar synest eg det har vore fruktbart.

BLUEHOST944.COM

Trua & entropien.

Torbjørn Sivertstøl Kvifor er det ikkje udanna å ikkje kunne fysikk eller biologi (jfr tidlegare innlegg frå KG), kvifor er det ikkje udanna å ikkje forstå seg på metodene i realfag. Kvifor er det ikkje udanna å skrive artiklar som manglar logisk struktur? Kvifor er det ikkje udanna tvert om å kritisere andre for å tenke logisk? Om dei ikkje klarer å tenke logisk og skrive dokumenta sine med ein logsik struktur, så er problema på deira side og eg vil hevde det er både udanna og frekt å lesse problema over på andre på denne måten.

Den nye naturvitskapen er eksperimentell og hypotetisk deduktiv. Vi underbygger teoriane med påliteleg empiri som vi får ved sanse-erfaring og ved bruk av instrument får vi meir informasjon enn kva vi får ved det blåtte auget. Ved å stille hypoteser og prøve dei og etablere teori, får vi ein samanheng mellom det sansbare og ideverda, så den fysiske naturen vert meir forståeleg for oss.

Så den er tosidig, den har empiri og rasjonalitet. Men her vet det altså gått til åtak på begge deler.

Torbjørn Sivertstøl I Bibelen er det fortalt at etter syndefallet sette Gud strid mellom ormen si ætt og kvinna si ætt. Vi forstår vel at det likevel er menneska det er snakk om, deira levemåte og samfunn. Krypdyra er lavtståande rovdyr, som motsetnad til menneska som er dei mest høgtsåande skapningane. Det som særmerker og gjer dei meir høgtståande enn andre dyr, er språksansen, med symboltenking, matematikk og logikk og den ligg i storehjerna skjult i kraniet. Så vi må bruke språksansen til å kommunisere med andre menneske for å tilkjennegi eigenskapen for dei. 

Men her blir det då tydelegvis tvert om lagt opp til strid mot den typisk menneskelege eigenskapen.

Torbjørn Sivertstøl Platon førde klagemål mot menneska for for deira vonde fysiske natur og påstod at på grunn av den fekk dei mindre innsikt i ideverda og mindre forståing for det godes ide. Paulus har ei liknande forklaring på det vondes problem, men etter at Gud openberra si frelse for han, vart det klart for han at årsaka låg også i læra til den tradisjonelt lærde overklassa. Men som konsekvens av Moselova, måtte han sjå seg sjølv som krossfesta og død med Kristus. For ved trua på han fekk han ein ny natur av berre nåde, slik det vert symbolisert i nattvderden. 

I vår tid har det vorte protesert mot Paulus si lære, spesielt ved kvinnerørsla og det er det vi ser her igjen. Men det er å protestere mot den nye naturen og seie nei til den. Sjølv om dette vert framstilt som det nye, er det likevel å vere i den gamle nature, den naturen som Platon snakka om, som mangla innsikt i ideverda. Vi kan kalle det både åndeleg innsikt og rasjonell innsikt. 

At dei manglar rasjonell innsikt blir då tydeleg her, når dei enno ikkje har forstått eller anerkjent metodene i realfag, så det verkar som om det er først no det har går opp for dei at den nye naturvitskapen har rasjonalitet og då framstiller dei det som eit framandelement som dei prøver å misstenkeleggjere.

Men i følgje Paulus skal eg, med mi tru på Kristus, sjå meg sjølv som krossfesta og død med Kristus, for den nye naturen og det nye livet får ved å tru på, av berre nåde. Så trua er eit utgangspunkt eg har å tenke ut ifrå og det får konsekvensar for mitt liv. Slik gjer eg slutt på innvendingane frå den gamle, vonde naturen og slik avviser eg desse innvendingane og gjer slutt på denne diskusjonen for mitt vedkommande.

Eric Nævdal har delt et innlegg.

Simen får sagt det. Morsom lesning med alvor i bunn.

Beate Szanday har delt et innlegg.

10. september kl. 23:27 ·

For å følge opp forrrige post, nei, vi trenger slettes ikke “avkolonialisering og nymotens raseideologi”, ren og skjær fornuft fra Simen Gaure.

Simen Gaure

10. september kl. 21:52 ·

Jeg åsså har skrevet om avkolonialisering og nymotens raseideologi.

Avkolonisering til besværGamle forestillinger om koblinger mellom tenkning, etnisitet og hudfarge kommer til uttrykk igjen på de mest overraskende steder.

Øystein Sjølie Nydelig slutt!

Beate Szanday Veldig bra!!

Mette Tunold-Hanssen Lovely 

Arvid Fennefoss Bra, bra!! Disse folkene har ikke lest vitenskapshistorie, og opererer med samme typen anti-universalisme som gjorde at Einsteins teorier kunne kalles «jødefysikk.»

5

Jens Saugstad God fremstilling av en sprø tanke.

2

Lasse Hodne Avkoloniseringen har i realiteten foregått en del år i flere fag i akademia. Godt at fenomenet nå har fått et navn og møter motargumenter.

Listog Bjørn Olav Som salig Oswald Spengler uttrykte det (suspekt oversettelse?): «Mathematics, once thought to be the one universal field of knowledge, actually mean wildly different things to the different cultures. Each culture tends to fixate on a particular property or form in the mathematical world that mirrors its aesthetic, its big constraining idea that it will build upon until it expends all of its ideas as a large, baroque, soulless civilization that slowly declines back into barbarism. As with numbers, there is no universal truth of mankind- historical meaning is only really found from within a culture.» 

Første kapittel i Der Untergang des Abendlandes (1918) handler jo om ulike kulturkretsers matematikk. 

Snodig hvordan høyreradikal tenkning og argumentasjon fra 1918 til forveksling ligner noe som i samtiden oppfattes å tilhøre diametralt motsatte politisk fløy.

1

Simen Gaure Uten å ha lest Spengler skal det jo sies at tiden fra ca. 1860 til ca. 1940 var litt kaotisk i matematikkens fundament, med diverse stridigheter. Men jeg tror ikke de gikk langs denslags skillelinjer. Spengler må nok ha bedrevet en form for diktning her.

Avkolonisering til besvær | Simen Gaure

Gamle forestillinger om koblinger mellom tenkning, etnisitet og hudfarge kommer til uttrykk igjen på de mest overraskende steder.

https://www.aftenposten.no/viten/i/a2QGxL/Avkolonisering-til-besvar–Simen-Gaure

En unødvendig debatt.

Kristian Gundersen

12 t ·

Fornuftig om …..ja hva skal vi kalle det…..det ny-postmoderne forsøket

En unødvendig debattDebatten om såkalt avkolonisering av akademia er i beste fall unødvendig, og i verste fall direkte skadelig for norsk offentlighet.

Kristian Gundersen Jeg synes riktignok han er for lite kritisk til hva han mener vi fikk inn med morsmelken her i Norge også.

3

Jan Jørgen Skartveit Kan grunnen til at vi får denne diskusjonen ved våre universiteter nå, handle om at mange studenter de siste årene står med et bein i norsk kultur og det andre beinet i en annen kultur de egentlig ikke kjenner? Identitetspolitikken handler om usikre dobbel-identiteter? Debatten bør kanskje bli mer konkret, slik denne artikkelen jo er. Hvorfor er tønnies og weber viktigere enn Said? Det bør kanskje forklares enda grundigere?

Endre Boe Sukk. Dette er egentlig en diskusjon som ikke er akedemia verdig, samtidig så er den vel en del av akademisk “analyse” eller virkemåte. Et stort problem for samfunnsvitenskapene er et utall av ubekreftede “teorier” som har fått mer eller mindre fotfeste forskjellige steder, og hvor disse videre kan danne grunnlag for akademiske “fag”. Noe som gir et uhyre tynt reisverk som ikke er egnet til stort annet enn å skape begrepsforvirring. At mange av disse “teoretikerne” ofte også har sin utdannelse i andre fag enn “samfunnsanalyse” gjør det hele ikke særlig bedre. Max Weber “fant opp” sosiologien, og er i sosiologisk sammenheng viktig, Focault og Derrida er beste fall sosiologiske bisetninger – sammen med Said. “Identitestspolitikk” er et tøvet begrep. Vi har alle sammen mange identiteter (og lever som oftest i mange parallellsamfunn). At noen (samfunnsvitenskapene) tror at Habermas teori om “at det beste argumentet vinner” er korrekt, viser i all tydelighet at Harald Eia var inne på noe viktig omkring samfunnsvitenskapene i programserien “Hjernevask” (selv om han bommet med mange mil på målet).

Torbjørn Sivertstøl Dette som det vert påstått vi har fått inn med morsmelka er for meg ukjent, så det verkar som ei tilsniking. Men dette er no også noko vestleg. Og det saka gjeld er altså at dei meiner dette skal heve seg over alt anna og ta over for det som dei definerer som vestlig imperialisme.

Det er ei god kognitiv pedagogisk metode å la seg motivere av nysgjerrigheta etter vitskapleg sanning med god insikt og den er viktig på realfag. Men her er altså ein pedagog som er redd for at vi skal forstå for mykje?

Torbjørn Sivertstøl Det er visst mange som held seg til denne marxistiske trua som hever seg over både vitskap og fornuft: https://morgenbladet.no/ideer/2018/08/en-unodvendig-debatt og som kallar seg venstreradikale i det dei held det for gitt at dette har framtida for seg. Men med sin motsetnad mot moderne utvikling og framgang framstår dei som nokre erkereaksjonære bakstrevarar som lengtar tilbake til det gamle slavesamfunnet.

Eg vil samanlikne det med diktaren og krigaren Aiskylos som i sin motstand mot demokratiet i Aten fann på at Zevs skulle vere gud over alle gudar, som styrte med ein universell moral, så alt som skjedde var hans verk. Med tida vart dette diktverket til ein religion som mange trudde på og med den vart diktaturet hardare.

Antiokus 4. Epifanes kravde at alle i riket hans skulle tilbe Zevs og ingen annan gud. Tusen jødar for ut i øydemarka og ville feire sabbat i fred og ro, men dei vart massakrerte. Men ein prestefamile leia jødane i ein væpna motstandkamp og omsider klarde dei å frigjere seg. På denne tida gjorde dei avtale med Romarriket. Ein moderat klassekamp som gav dei fattige større rettar og velferd vart ei indre drivkraft i framveksten av Romarriket.

Keisar Augustus bles liv i den gamle religionen igjen og det vart kravt keisardyrking. Det kunne ikkje dei kristne gå med på, så dei vart forfølgde, pinte og hendretta. Men den kristne kyrkja voks likevel.

DEBATT / AVKOLONISERING AV AKADEMIA 14:28 – 08. august 2018

En unødvendig debatt

Debatten om såkalt avkolonisering av akademia er i beste fall unødvendig, og i verste fall direkte skadelig for norsk offentlighet.

Ny vår for gamle ideer: Kritikken av undertrykkelse og eksklusjon har vært inkorporert i europeisk akademia siden Karl Marx, og gjør campusradikalismen fra andre deler av verden malplassert, skriver Lars Petter Storm Torjussen. I Oxford har studenter demonstrert med krav om at en statue av Cecil Rhodes blir fjernet. Foto: Chris J Ratcliffe/Getty Images

https://morgenbladet.no/ideer/2018/08/en-unodvendig-debatt

Frykter dyrkingen av fortidens åndelige bragder.

Kristian Gundersen

Den indiske regjering likestiller ayurvedisk og vitenskapelig medisin.

Indias regjering bruker 200 mill Euro på ayurvedisk medisin.

I vesten vil man «avkolonisere» akademia og bryte det hvite mannlige kunnskapshegmoniet og hvit mannlig logikk i følge kolleger som nylig uttalte seg i KK.

Er det dette de vil?

Beate Szanday DNK er iferd med å gjenninføre både healing ved bønn anført av Snåsamannen og er åpen for åndeutdrivelse. Dette var vel egentlig noe vi kvittet oss med for ganske lenge siden, men de siste 10-15 årene er det på full fart inn. Sannsynligvis inspirert av okkultur og “respekt for tradisjoner.”

Sunnev Gran At trossamfunn flørter med spirituelle krefter er vel ikke like skummelt som hvis de akademiske instituttene gjør det?

Ivar Tronsmo At Jagland tror på det meste mellom himmel og jord, er mindre kjent. Han var også for å åpne for healing med krystaller på sykehus. I Tyskland har de gått lang i alternativ retning og dekker endel alternativ behandling på sykekassa. Her er vi heldigvis mer restriktive.

1

Kristian Gundersen Da jeg begynte å angripe alternativ medisin var det bred politisk motstand. KrF og FrP var verre enn AP. Det var Bondevik II regjeringen som av skaffet kvakksalverloven. Jens Stoltenberg rykket ut til slutt og sa at han og hans familie brukte vitenskapelig medisin da Bjarne Håkon Hansen som helseminister sa han trodde på Snåssmannens telefonhealing.

6

Beate Szanday Min far var rådgivende lege for trygdekontoret og det er ikke måte på hva folk kunne finne på å ville ha dekket av alternativ behandling. Det akselrerte vel rett før 2000 og den kvakksalverparagrafen, den ble fjernet i en slags misforstått snillhet overfor «tradisjonsmedisin» blant annet hos samer, men det ble ganske mye mer enn blodstilling som flere advarte mot og nå er som vi vet, helvete løst på det markedet, også i kirken.

Simen Sandelien Jeg frykter at du har rett, Beate. Alternativ medisin står sterkere i dag enn for 30 år siden, selv om folk som Kristian har gjort en veldig beundringsverdig jobb med å gi litt motstand.

Det er mye snodig alternativ medisin som har opparbeidet seg en slags kvasi-aksept i relativt brede lag av samfunnet vårt i dag, uten noen som helst god grunn annet enn kreativ markedsføring.

Jeg har – av hensyn til private relasjoner – selv brukt (litt for mye) tid på å fordype meg i akupunktur. I prosessen har jeg rett og slett blitt skremt over hvor fullstendig mangel på evidens det er for noen av disiplinens påstander.

Likevel godkjenner staten og lånekassen at elever studerer ved noe som kalles en “Akupunkturhøyskole”. En skole som er freidig nok til å bruke sin egen eksistens som som en aktiv del av markedsføringen av sitt kvakksalveri.

3

Beate Szanday Siden det norske helsevesenet tilbyr dette, så er det ikke rart du gikk 5 på. Det er dukket opp mye kvakk der også, og sykepleierutdanningen later til å ha fjernet seg en del fra det opprinnelige yrket.

https://www.dagbladet.no/…/aret-som…/60241520

1

Simen Sandelien Ja, helsevesenet tilbyr det. Man har en “godkjent” skole. Akupunktur er dessuten en alternativ-retning der det er litt lettere å spinne en pseudovitenskapelig fortelling om at nålestikket er en del av en plausibel evidensbasert årsakssammenheng. Mange seriøse mennesker, som ikke har satt seg inn i tullet, går rundt med en falsk overbevisning om at akupunktur antageligvis virker mot visse mindre lidelser, selv om de er skeptisk til mer grandiose påstander.

Men bak fasaden er det bare vanvidd. Lag på lag med vanvidd. Helsprø historier om chi som flyter rundt i egne kretsløp, diagnostisering i tunger og drøssevis med “pulser”. Ikke et eneste repeterbart evidensbasert funn gjennom undersøkelser gjort etter dobbel-blind test modell med fake-nåler og referansegrupper. Heller ingen interesse innen faget for at empiriske undersøkelser skal brukes til å komme nærmere noen sannhet om hva som virker eller ikke virker. Akupunktur skal være “holistisk”. God dag, mann økseskaft.

Dette burde man holdt helt unna helsevesenet og offentlige støtteordninger. Det er tull. Det virker ikke. De som finner trøst i dette, burde heller få psykologtimer.

4

Beate Szanday Vel, der traff du min andre pet peeve om uvitenskap i medisin, psykologi og psykiatri. Der er det mye rare og direkte skadelige teorier. Men det krever en lang avhandling, men den skal jeg jammen skrive, for de gjør mer skade enn gavn all den tid de ikke oppdaterer seg på andre medisinske og biologiske gjennombrudd på relevante områder.

3

Beate Szanday En liten humoristisk godnatthilsen til Professor Gundersen, tesene i denne boken av en amerikansk kvinnelig kriminolog, tror jeg vil finne støtte i biologien. 

https://nationalpost.com/…/christie-blatchford-another…

Terje Strand Å diskutere snåsamannen eller annen «alternativ behandling»med noen som er overbevist at dette fungerer har jeg gitt opp. Det blir som å diskutere bibelen med pastor eller koranen med en imam.

For en del år siden var det heftig diskusjon om «ønskekvisten». Flere hadde gjort det nesten til levebrød å reise rundt å påvise grunnvannskilder, på tross av at dette er humbug. Det har vært stille om den i en del år?

Simen Sandelien Ja, det er flere problemer. 

Det ene er at man ikke klarer å finne en felles epistemologisk basis som man kan begynne å bygge en felles forståelse på. Den “frelste” krever anerkjennelse for prinsippet om at enhver person har sin egen rett til å føle noe om hva som virker eller ikke virker. En evidensbasert tilnærming er, i deres øyne, bare en av flere sidestilte epistmologiske metodologier. 

Det andre problemet er at de virkelig fanatiske har prestert å bygge opp veldig mye av sin egen identitet rundt sin innlevelse i alternativ-industriens univers. Med en gang de eksponeres for den typen informasjon som skaper dissonans i dette fundamentet, reageres det med et intenst sinne mot budbringeren, på samme måte som man ser hos fanatisk religiøse. Det preller av.

Jeg tror at mange av de som rammes av dette, er mennesker som ikke fikk nok realfagskompetanse i sine formative ungdomsår. Det er folk som tvert imot har opplevd realfag som en uoverkommelig “fiende”, og som derfor lett kan lokkes inn i et univers der realfag og naturvitenskapelige akademikere kan plasseres i en kategori som underordnet og mindre “fullstendige” som mennesker. 

Det fremstår viktig å forsøke å bekjempe dette. Jeg tror det må starte med mer undervisning i naturfag i skolen. Kanskje med en tilpasning av faget som er spesielt beregnet på de gruppene som ikke har lett for det, og som kan risikere å vende ryggen til dette senere.

Sunnev Gran Her er en annen avvisning av forslaget om avkolonisering fra et litt annet ståsted enn ditt, Kristian. Jeg leser den også som et godt argument for å begrave en annen stridsøks og avslutte PoMo-krangelen. https://morgenbladet.no/ideer/2018/08/en-unodvendig-debatt

Christian Aastorp Jeg ser dette som en konsekvens av av Gud er død. Alt flyter, rasjonalitet er ikke motstandsdyktig nok mot alle følelsene folk har.

Torbjørn Sivertstøl På 1970-talet stod AKP-ml sterkt i universitetsmiljøet. Dei var motstandarar av EU og imperialismen. Lenge var Kina idealet, så var det snakk om Albania, men problemet deira var at til tross for alle dei sosialistiske landa, hadde dei ikkje noko ideelt kommunistisk land å vise til. 

Kristne organisasjonar i Noreg har drive mykje misjon i ”u-landa” og på slutten av 1970-talet vart det karismatisk vekking i Noreg. Dei viste gjerne til profeten Joel:

JOE 3,1 – JOE 3,2 {NÅR ANDEN VERT UTREND} Ein gong skal det henda at eg renner ut min Ande over alle menneske. Sønene og døtrene dykkar skal tala profetord; dei gamle mellom dykk skal ha draumar, og dei unge skal sjå syner. 2 Jamvel over trælar og trælkvinner vil eg renna ut min Ande i dei dagane.

I universitetsmiljøet vart det kultur-kollisjon mellom desse gruppene. AKP påstod at kapitalistane kom trippande i hælane på misjonærane og utnytta folket og landet deira, så dei bana vegen for imperialismen.

Då kan vi godt lese litt meir frå profeten Joel:

JOE 3,6 – JOE 3,8 {HERRENS DOM OVER FOLKA} For sjå, i dei dagar og på den tid, når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, 7 då vil eg samla alle folkeslag og føra dei ned i Josjafat-dalen. Der vil eg halda rettargang med dei om Israel, mitt folk og min eigedom, som dei spreidde mellom folka. Dei delte landet mitt [Josjafat-dalen: I denne dalen skal Herren halda dom over folkeslaga (sjå v. 17). Josjafat tyder “Herren dømer”.] 8 og kasta lodd om folket mitt; dei gav ein gut for ei skjøkje og selde ei jente for vin – og drakk. 

Men Noreg er også ei misjonsmark. Og Jesus sa han ville gjere meg til ein kanal for si velsigning. Så kalla han meg til å gå med ein frigjeranede bodskap (hausten 2008) og ein bodskap om gjenoppretting. For Kristus er sanninga som set oss fri, han er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. På evangeliets grunnvoll vert vårt forhold til Gud gjenoppretta slik det var før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som for oss har vorte ei livgivande ånd.

Så eg for tilbake til Oslo og då sa han eg skulle søke han i løynkammeret, kle meg i Guds fulle rustning og gå ut og vitne om han. Han ville vere med meg og om så det var berre ei lita helsing frå han, så var det nok for han til å gjere storverk. Den Heilage Ande ville bruke det som eg sa, det var ikkje eg som skulle overtyde verda om synd, rettferd og dom, men han hadde sendt den Heilage Ande til verda, for at den skulle gjere det.

Jesus sende ut disiplane sine for å forkynne evangeliet for alle folkeslag og dette var den metoda dei skulle bruke. Og den er framleis den rette og beste metoda.

Torbjørn Sivertstøl I det gamle testamentet er avgudane laga av stokk og stein kalla løgna. Som motsetnad til dette er Kristus Sanninga som set oss fri frå trældomen under avgudane.

Frykter dyrkingen av fortidens åndelige bragder

India opplever en bølge av pseudovitenskap og bisarr historieforfalskning. Det ligger en politisk strategi bak forsøkene på å gi religionen æren for vitenskapelige nyvinninger.

Gravitasjonens hemmelighet: På en utstilling i kultur- og tempelkomplekset Akshardham i Delhi kan man se fantastiske eksempler på hinduenes tidlige kunnskap. Foto: Swaminarayan Akshardham

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/08/frykter-dyrkingen-av-fortidens-andelige-bragder

Er kreftmedisiner virkelig et resultat av «mannlig, vestlig og hvit logikk»?

Kristian Gundersen

11 t ·

Så enkelt kan det sies. Jeg får nesten tårer i øynene av å lese denne her.

Er kreftmedisiner virkelig et resultat av «mannlig, vestlig og hvit logikk»?Meninger: «For cellen som ligger under mikroskopet, spiller det ingen rolle hvilket kjønn eller hudfarge du har. .»

Arne Nygaard Vaksinasjons-programmene basert på frivillighet kollapser i Europa nå pga postmoderne relativisme … vanvittig!

Torbjørn Sivertstøl Dette er ei sakleg og pedagogisk god forklaring av at eksperimentet er repterbart, derfor får vi ut objektiv kunnskap, så enkelt er det. Personleg synest eg dette er lett å forstå og det er ubegripeleg for meg at så mange lærde synest det er vanskeleg og problematisk. Men problemet er nok at dei har ikkje same metoden på samfunnsfag, så det er samfunnsvitarar som har problem med å kalle resultata sine objektive og vitskaplege i den forstand. Då bør dei prøve å løyse problema der dei er i staden for å lage problem av det som ikkje er noko problem.

Er kreftmedisiner virkelig et resultat av «mannlig, vestlig og hvit logikk»? | Jonas Skogestad

Så trist for meg da, at jeg gjennom årevis med forskning på hjertet har latt meg fange av min egen snevre logikk som mann, vestlig og hvit.

Jonas Skogestad

Lege, forsker og forfatter, Universitetet i Oslo

16. aug. 2018 17:30 13:49

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/L0OgJR/Er-kreftmedisiner-virkelig-et-resultat-av-mannlig_-vestlig-og-hvit-logikk–Jonas-Skogestad

Krangel om avsynging av latinsk drikkevise ved Universitetet i Oslo

Kristian Gundersen

Universitetenes nasjonalsang offer for politisk korrekthet ved UiO

Helledussen for et prippent rektorat vi har fått ved UiO. Man må vel kunna unne seg litt tradisjoner! Dessuten brukes sangen i dag som en slags kampsang for akademisk frihet. Dette var umusikalsk (!) Svein Stølen. Fortsetter det slik blir universitetet snart som en glassmanet.

Vivat academia
vivant professores

Krangel om avsynging av latinsk drikkevise ved Universitetet i OsloStudiestart. Rektoratet ved Universitetet i Oslo ville ikke synge den flere hundre år gamle latinske sangen Gaudeamus igitur, som blant annet omtaler «villige jomfuer», under årets åpningsseremoni. Nå får de kritikk for å bryte tradisjoner.

Krangel om avsynging av latinsk drikkevise ved Universitetet i Oslo

Man synger på åpningsseremonien til Universitetet i Oslo, men i år sang man ikke den flere hundre år gamle latinske sangen Gaudeamus igitur. F.v. Åse Gornitzka, Gro Bjørnerud Mo, Svein Stølen, ordfører Marianne Borgen, universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe. Foto: Ketil Blom Haugstulen

https://khrono.no/stolen-ntnu-uio/krangel-om-avsynging-av-latinsk-drikkevise-ved-universitetet-i-oslo/233523#.W35xS5l3ZT4.facebook 

Naudsynt å avkolonisere tankesett

Kristian Gundersen

1. september kl. 18:32 ·

Hehe, der trakk de positivismekortet gitt. La meg si det samme som dem med motsatt fortegn: «Vi trudde den kunnskapsrelativistiske, politiserte hermeneutiske metoden var død ved norske universiteter i det minste innen samfunnsvitenskapene…” anything goes er tilbake

AFTENPOSTEN.NO

Naudsynt å avkolonisere tankesettVi trudde den autoritære positivismens påstand om at sikre metodar gir «allmenngyldig kunnskap» var død ved norske universiteter .

Jostein Steinsvik Vidar Strømme: Det er ikke alle som får lov å tro på de rareste ting! Professorer er blant dem, som du sier. De er ikkeTROENDEsmenn, men VITENskapsmenn! Denne bølgen er et forferdelig eksempel på hvordan den vestlige sivilisasjons selvpisking kan gi seg de mest absurde utslag…

Vidar Strømme Enig Jostein, de er jo de som reduserer vitenskap til tro gjennom sin relativisme.

Kristian Gundersen Jeg tror de bla baserer seg på Feyerabend som sier at det ikke finnes noen vitenskapelig metode. Greit nok men ikke kall det vitenskap da med den autoritet vitenskapen tross alt har og med rette. Dette andre får vi se om noen gidder å høre på i lengden.

Torbjørn Trondsen Det viktige er vel å akseptere at vitenskapsutviklingen er en prosess som starter med observasjon og hypoteser, ofte i mange runder og med en mangfold av metoder før Vitenskapen trenger seg frem. Og ofte er det slik at det man engang trodde var Vitenskap med jevne mellomrom må revurderes og forskerne starte må starte forfra igjen. I dette perspektivet kan det være nyttig med mange innfallsvinkler til forskningen. Det er jo den frie grunnforskningens styrke i alt sitt mangfold.

Jostein Steinsvik Kristian Gundersen Feyerabend er en, ellers kryr det av tåkefyrster i samfunnsvitenskapen. “Vitenskapssosiologen” Steven Shapin, Julia Kristeva, som er psykoanalytiker og derfor ikke egentlig er vitenskapskvinne, men slik som Freud en strålende essayist; Bruno Latuor og et hav av andre, som ikke egentlig bedriver vitenskap…

Kristian Gundersen Jostein Steinsvik ja det er disse Jon Elster kaller obskurantister.

Torbjørn Sivertstøl I denne artikkelen ser vi motsetnaden mellom hermeneutikk og metodene i realfag. Luther var med sitt syn på Bibelen Pioneren i hermeneutikken og eg hevdar eg finn sanning både på den måten og ved å studere realfag, som motsetnad til dei som hevdar dei ikkje finn universell sanning uansett.

I det gamle testamentet ser vi at det ofte var konfliktfyllt for jødane om dei skulle halde seg til Gud og han Ord eller ikkje, når dei vende seg bort frå han vart det tl at dei dyrka gudar av stokk og stein i staden. Men profetane i det gamle testamentet kalla avgudane løgn, for dei erstatta den sanna Gud. I det dei prøvde å forgude seg sjølve, erstatta avgudane menneske også, slik øydela dei kommunikasjonen mellom Gud og menneske og kommunikasjonen mellom menneske, så det var uretten sett i system, ved at den einskilde ikkje fekk høve til å svare for seg sjølv. Så det kunne ende med justismord.

Men Jesus er Guds Ord og han sa at dersom vi vert verande i hans ord, skal vi få lære å kjenne sanninga og den skal sette oss fri. Han set oss fri frå trældomen under synda og avgudane. Så Martin Luther meinte vi fann sanning ved å tolke bibeltekster og slik vart han Pioneren i hermeneutikken, for resonnementet eller metoden vart etter kvart brukt på mykje anna litteratur.

Torbjørn Sivertstøl No har visst mange med denne metoda gått bort i frå Bibelen, men kvar vert det då av sanninga? Interessa til dei som brukar den hermeneutiske metoda går visst i heilt andre retningar enn å søke sanning, det er no tydeleg når dei endåtil konkluderer med at det repiterbare eksperimentet ikkje gir objektiv kunnskap. Men ein profesjonell forskar veit å vurdere feilkjeldene og beregne usikkerheita dei fører til i svaret, så det vert objektivt og rett innanfor ein viss feilmargin.

I sitt fyrste brev spurde apostelen Johannes kven som er lygnaren om ikkje han som nektar for at Jesus er Kristus (Messias), han er Antikrist, han som fornektar Faderen og Sonen. Så Antikrist er Løgnaren som får menneska til å tru på Løgn, til dømes gammaldagse og postmoderne avgudar.

Torbjørn Sivertstøl Eg er ein vestleg, kvit, mann som trur på Jesus samtidig som eg er realist. Mi metode er å lese i Bibelen, søke samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll og la den Heilage Ande openberre Guds Ord for meg og så tenke logisk utifrå det. I realfag anerkjenner eg metodene og brukar dei, logikken i matematikken og eksperimentet, den hypotetisk deduktive metode.

Så der er no minst ein vestleg, mannleg, kvit logikk. Ei kvit kvinne vil nok tenke litt annleis, men eg trur ikkje der er særleg stor grunn til at vi skulle vere usamde av den grunn, det er i alle fall viktig for ein mann og ei kvinne å finne ut av det, så dei kan verte samde om å arbeide for ei felles sak. Og eg vil hevde at ein slik logikk er ikkje berre vestleg og den er ikkje berre kvit.

Men dei vil ikkje anerkjenne mi interesse av å tenke logisk og bruke logiske resonnement i samtale med andre menneske, då bør vel eg konkludere med at slike folk skal eg aller helst kkje snakke med og dette er ei sak som eg ikkje treng bry meg med. Nei, der er då så mykje meir givande, interessante og viktigare tekster å lese, tolke og tenke på, i staden for å bry seg med dette tullpratet her.

Denne avkoloniserings-«ideologien» anerkjenner ikkje eksperimentet som vitskapleg metode. Ved å mistenkeleggjere ein vestleg, kvit, mannleg logikk, anerkjenner den ikkje rasjonaliteten i realfaga heller. Så dei anerkjenner ikkje verken eksperimentet eller rasjonaliteten i realfaga, til tross for den store suksessen dette har hatt.

Naudsynt å avkolonisere tankesett 

Anders Breidlid og Roy Krøvel

Vi trudde den autoritære positivismens påstand om at sikre metodar gir «allmenngyldig kunnskap» var død ved norske universiteter 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/gPeV75/Naudsynt-a-avkolonisere-tankesett–Anders-Breidlid-og-Roy-Krovel

Støtter universitetsrektorene avkoloniseringsideologien?

Simen Gaure

Avkoloniseringsgjengen får på pukkelen. Den destruktive ideologien bør ut av universitetet.

De utfordrer universitetsrektoreneSeks professorer og universitetslektorer vil blant annet ha svar på om rektorene kan forsvare særordningen med de fire tierne studenter betaler ekstra i semesteravgift hvert halvår.

Simen Gaure Her er Ida Birkvad i KK 28/7. Det er altså et angrep på epistemologien, ikke representasjon.

“Vi må ta inn over oss at de koloniale tenkemåtene som rådet i verden i over 400 år er til stede også i dagens maktstrukturer, sier forskeren.

Hun mener det derfor blir feil å snakke om en riktig og universell kunnskap.”

Deretter følger Svenden opp med en parafrase over Grosfoguels Descartes-utlegning om et “gudeblikk”.

http://www.klassekampen.no/art…/20180728/ARTICLE/180729969

1

Sjur J Holm Dag Herbjornsrud. Dette tolket også jeg til et angrep på epistemologien, og det var en av artiklene som førte til diskusjonen på Paul Omar Lervåg sin vegg.

Kjenner du til om Ida Birkvad har klargjort hva hun mener?

Hvis alt dreier seg om misforståelser så må det kunne avklares. Hvis et høylytt mindretall faktisk ønsker å innføre “alternativ” epistemologi så er det jo viktig å ikke la dem få ødelegge for resten av avkolonialiseringsbevegelsen.

Simen Gaure Dette er jo helt etter manuset til Grosfoguel. Vi må jo kunne lese oss opp på litteraturen og se hva det står der.

Dag Herbjornsrud Sjur J Holm les/sitér hele det sitatet/konteksten i journalistens artikkel. Det er et svar til kun Saugstad på et helt konkret utspill fra Saugstad, der han nekter å ville inkludere andre enn kristne europeere (el de som defineres i trad.). Blir meningsløst Saugstad-narrativ å diskutere et svar til ham i en journalistisk tekst istedenfor de kronikker/tekster der Birkvad, SAIH, Sandmo, Krøvel, NTNU (har egen arbeidsgruppe), jeg mfl forteller hva avkolonisering er. UCLA-prof Grosfoguel blir feilgjengitt av Saugstad mfl, lettere når han ikke leser norske aviser og når Saugstad ikke skriver internasjonalt, til nå kun norske leserinnlegg om temaet

1

Simen Gaure Så en artikkel med tittel “Ikke bare representasjon”, og som siterer Birkvad på:

“Inkluderingen av minoritetsperspektiver handler ikke om meningsløs representasjon, men om å faktisk endre disiplinene til det bedre”

Skal stadig tolkes til at dette kun gjelder representasjon? Bare rør, altså.

Sjur J Holm Dag Herbjornsrud. Alle jeg har sett diskutere “mot” avkolonisering har vært tydelige på at de er villige til å endre pensum dersom det er historisk korrekt og merittene tilsier at “ikke vestlige” burde være med eller erstatte noen.

Du og Sindre Bangstad forklarte meg tydelig hva dere mener avkolonisering skal bestå av, men avis innleggene og intervjuene fra diverse andre virker dessverre også på meg som rør. Gaures siste svar fikk meg til å tenke dette Orwell sitatet.

“The great enemy of clear language is insincerity. When there is a gap between one’s real and one’s declared aims, one turns as it were instinctively to long words and exhausted idioms, like a cuttlefish spurting out ink.”

Hva avkolonisering består i er uklart og så lenge noen er redde for endring av epistemologi er det som kommer til å bli diskutert. Hvis diskusjonen skal over på hvordan rette opp i historiske faktafeil og mangel på representasjon må talen være klar.

Jeg håper det går å skrive en kort tydelig kronikk der mange som jobber for avkolonisering skriver under på hva de ønsker å gjøre og hvordan de ønsker å gjennomføre det. Hvis de er tydelige på at de ikke står inne for meningene som er tillagt dem vil det bli vanskelig å tillegge dem meninger i fremtiden.

Simen Gaure Jeg har ikke sett noen være motstandere av å rette opp faktafeil. Det er ikke noe problem.

1

Dag Herbjornsrud Sjur J Holm omg, er begrenset hvor mye voksenopplæring man kan bedrive – tenker da spesielt overfor ideologer som mobben m Saugstad/Pedersen mfl. De vil uansett bedrive sabotasje av debatten – jeg har holdt på med dem/exphil i 16 år. Næss begynte i 1953 m exphil-pensum, da var det faren til dagens Saugstad som gikk ut mot han. Disse vil ikke ha løsning/debatt, for da må de jo endre pensum på filosofi – ikke bare ha hvite/kristne europeere, flere av dem rasister. Avkol er altså oppsummert i kortform i min Forskning.no-kronikk – der m linker til bøker – se også www.sgoki.org for den første debatt/art i Norge fra april av. Her fra 2016-debatt, da ble ikke avkol-begrep nevnt – reaksjonene var like hysteriske/irrasjonelle da, inkl mot Næss: http://universitas.no/debatt/61793/exphil-uten-nass/

Nils Lid Hjort > Historie er ikke pensum på mat.nat. Det hender det er noen ord om det i bøker, men aldri på eksamen. 

” The life-lengths vary from 1 to 96 years, and Pearson argued that these can be considered a random sample from one of the better-living classes in that society, at a time when a fairly stable and civilgovernment was in existence (as we recall, the violent ‘tax revolt’ with ensuing long-lasting complications took place under Antoninus Pius later, in 139 AD). […] You’re the Bayesian statistician now, and learn that you soon will have the chance to analyse a set of Egyptian life-lengths from the era of Gaius Cornelius Gallus, Gaius Aelius Gallus and Octavianus Augustus. In preparation for this, you are to construct a reasonable prior p(a, b) for the two parameters of the Weibull model. […] ”

Fra et av mine eksamensprosjekter. Jeg fletter altså inn historie her & der.

Simen Gaure Ja, det er vanlig. Må studentene ha oversikt over historien, eller holder det med det statistiske problemet? Kunne fortellingen vært byttet ut med noe helt annet og hatt samme faglige innhold?

Torbjørn Sivertstøl I denne artikkelen, https://www.aftenposten.no/…/Naudsynt-a-avkolonisere… ,ser vi motsetnaden mellom hermeneutikk og metodene i realfag. Luther var med sitt syn på Bibelen Pioneren i hermeneutikken og eg hevdar eg finn sanning både på den måten og ved å studere realfag, som motsetnad til dei som hevdar dei ikkje finn universell sanning uansett.

I det gamle testamentet ser vi at det ofte var konfliktfyllt for jødane om dei skulle halde seg til Gud og han Ord eller ikkje, når dei vende seg bort frå han vart det tl at dei dyrka gudar av stokk og stein i staden. Men profetane i det gamle testamentet kalla avgudane løgn, for dei erstatta den sanna Gud. I det dei prøvde å forgude seg sjølve, erstatta avgudane menneske også, slik øydela dei kommunikasjonen mellom Gud og menneske og kommunikasjonen mellom menneske, så det var uretten sett i system, ved at den einskilde ikkje fekk høve til å svare for seg sjølv. Så det kunne ende med justismord.

Men Jesus er Guds Ord og han sa at dersom vi vert verande i hans ord, skal vi få lære å kjenne sanninga og den skal sette oss fri. Han set oss fri frå trældomen under synda og avgudane. Så Martin Luther meinte vi fann sanning ved å tolke bibeltekster og slik vart han Pioneren i hermeneutikken, for resonnementet eller metoden vart etter kvart brukt på mykje anna litteratur.

Torbjørn Sivertstøl No har visst mange med denne metoda gått bort i frå Bibelen, men kvar vert det då av sanninga? Interessa til dei som brukar den hermeneutiske metoda går visst i heilt andre retningar enn å søke sanning, det er no tydeleg når dei endåtil konkluderer med at det repiterbare eksperimentet ikkje gir objektiv kunnskap. Men ein profesjonell forskar veit å vurdere feilkjeldene og beregne usikkerheita dei fører til i svaret, så det vert objektivt og rett innanfor ein viss feilmargin.

I sitt fyrste brev spurde apostelen Johannes kven som er lygnaren om ikkje han som nektar for at Jesus er Kristus (Messias), han er Antikrist, han som fornektar Faderen og Sonen. Så Antikrist er Løgnaren som får menneska til å tru på Løgn, til dømes gammaldagse og postmoderne avgudar.

Torbjørn Sivertstøl Eg er ein vestleg, kvit, mann som trur på Jesus samtidig som eg er realist. Mi metode er å lese i Bibelen, søke samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll og la den Heilage Ande openberre Guds Ord for meg og så tenke logisk utifrå det. I realfag anerkjenner eg metodene og brukar dei, logikken i matematikken og eksperimentet, den hypotetisk deduktive metode.

Så der er no minst ein vestleg, mannleg, kvit logikk. Ei kvit kvinne vil nok tenke litt annleis, men eg trur ikkje der er særleg stor grunn til at vi skulle vere usamde av den grunn, det er i alle fall viktig for ein mann og ei kvinne å finne ut av det, så dei kan verte samde om å arbeide for ei felles sak. Og eg vil hevde at ein slik logikk er ikkje berre vestleg og den er ikkje berre kvit.

Men dei vil ikkje anerkjenne mi interesse av å tenke logisk og bruke logiske resonnement i samtale med andre menneske, då bør vel eg konkludere med at slike folk skal eg aller helst kkje snakke med og dette er ei sak som eg ikkje treng bry meg med. Nei, der er då så mykje meir givande, interessante og viktigare tekster å lese, tolke og tenke på, i staden for å bry seg med dette tullpratet her.

Denne avkoloniserings-«ideologien» anerkjenner ikkje eksperimentet som vitskapleg metode. Ved å mistenkeleggjere ein vestleg, kvit, mannleg logikk, anerkjenner den ikkje rasjonaliteten i realfaga heller. Så dei anerkjenner ikkje verken eksperimentet eller rasjonaliteten i realfaga, til tross for den store suksessen dette har hatt.

Støtter universitetsrektorene avkoloniseringsideologien?

Avkoloniseringsideologien angriper grunntanken i all vitenskap: At det er mulig å komme frem til universelt gyldig kunnskap.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jPEdLb/Stotter-universitetsrektorene-avkoloniseringsideologien

 

 

Mangfold i akademia?

Resett

Tore Rasmussen:

I Norge og Vesten har vi lang tradisjon for at kunnskap erverves gjennom akademiske prosedyrene hvor man bruker det aktuelle fagets målestokk på riktig måte. SAIH angriper nå denne kunnskapsforståelsen og knytter vitenskapsformidling til en marxistisk kulturkamp. De mener at Norge må «avkoloniseres» og kvotere inn mennesker fra fremmede kulturer for å gjøre plass til perspektiver med rett hudfarge.

Mangfold i akademia?En skummel trend har kommet til norske universiteter, nemlig amerikansk venstreradikal «campusaktivisme» innen vitenskap og kunnskap.

Torbjørn Sivertstøl “Kvinnerørsla” har med si postmoderne kjønnsforskning gått i bresjen for dette. Dei har drive med noko samfunnsvitskapleg kjønnsforskning, lausrive frå naturfag og med den har dei latterliggjort Akademia. Slik vil nok dette også virke. Men for fornuftige, logisk tenkande menneske er dette ikkje dette noko å bry seg om. Vi har mykje anna å tenke på, som er intellektuelt fruktbart og som kan vere praktisk nyttig.

Torbjørn Sivertstøl Eg har følgt med litt i denne debatten, dei ville liksom utfordre den kvite manns logikk og når dei oppfordra oss til å svare for oss, brukte eg denne kommentaren: På 1970-talet stod AKP-ml sterkt i universitetsmiljøet. Dei var motstandarar av EU og imperialismen. Lenge var Kina idealet, så var det snakk om Albania, men problemet deira var at til tross for alle dei sosialistiske landa, hadde dei ikkje noko ideelt kommunistisk land å vise til. 

Kristne organisasjonar i Noreg har drive mykje misjon i ”u-landa” og på slutten av 1970-talet vart det karismatisk vekking i Noreg. Dei viste gjerne til profeten Joel:

JOE 3,1 – JOE 3,2 {NÅR ANDEN VERT UTREND} Ein gong skal det henda at eg renner ut min Ande over alle menneske. Sønene og døtrene dykkar skal tala profetord; dei gamle mellom dykk skal ha draumar, og dei unge skal sjå syner. 2 Jamvel over trælar og trælkvinner vil eg renna ut min Ande i dei dagane.

I universitetsmiljøet vart det kultur-kollisjon mellom desse gruppene. AKP påstod at kapitalistane kom trippande i hælane på misjonærane og utnytta folket og landet deira, så dei bana vegen for imperialismen.

Då kan vi godt lese litt meir frå profeten Joel:

JOE 3,6 – JOE 3,8 {HERRENS DOM OVER FOLKA} For sjå, i dei dagar og på den tid, når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, 7 då vil eg samla alle folkeslag og føra dei ned i Josjafat-dalen. Der vil eg halda rettargang med dei om Israel, mitt folk og min eigedom, som dei spreidde mellom folka. Dei delte landet mitt [Josjafat-dalen: I denne dalen skal Herren halda dom over folkeslaga (sjå v. 17). Josjafat tyder “Herren dømer”.] 8 og kasta lodd om folket mitt; dei gav ein gut for ei skjøkje og selde ei jente for vin – og drakk. 

Men Noreg er også ei misjonsmark. Og Jesus sa han ville gjere meg til ein kanal for si velsigning. Så kalla han meg til å gå med ein frigjeranede bodskap (hausten 2008) og ein bodskap om gjenoppretting. For Kristus er sanninga som set oss fri, han er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. På evangeliets grunnvoll vert vårt forhold til Gud gjenoppretta slik det var før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som for oss har vorte ei livgivande ånd.

Så eg for tilbake til Oslo og då sa han eg skulle søke han i løynkammeret, kle meg i Guds fulle rustning og gå ut og vitne om han. Han ville vere med meg og om så det var berre ei lita helsing frå han, så var det nok for han til å gjere storverk. Den Heilage Ande ville bruke det som eg sa, det var ikkje eg som skulle overtyde verda om synd, rettferd og dom, men han hadde sendt den Heilage Ande til verda, for at den skulle gjere det.

Jesus sende ut disiplane sine for å forkynne evangeliet for alle folkeslag og dette var den metoda dei skulle bruke. Og den er framleis den rette og beste metoda.

Gunnar Olaussen Dumskapen råder tydeligvis også i akademia

Torbjørn Sivertstøl Ikkje på realfag, der blir den avslørt, men det tek si tid.

Thomas Monkerud Godt vi kan tenke selv

Torbjørn Sivertstøl På realfag vert dumskapen avslørt, men det tek si tid. Tips: sjå diskusjonen på FB-sidene til biologiprofessor Kristian Gundersen og datautviklar Simen Gaure.

Elisabet Barth Heksekunster??? Kan jo spørre albinoene hva de synes. Ærlig talt!

Arild Øglænd Hvorfor får ikke europeerne beholde området og kulturen sin. Alle andre mennesker har jo denne retten. Det må være mye galt i hodene på dem som kjøper slike synspunkter.

Terje Ludvigsen Så SAIH ønsker heksebrenninga velkommen til Norge? Dert er brent over 50 000 “hekser” i Afrika etter avkolonialiseringa, men så var det en av de grønne som antyda at Listhaug burde brennes så de ligger kanskje på samme nivå som “afrikanerene”

Torbjørn Sivertstøl I denne artikkelen, https://morgenbladet.no/ideer/2018/08/en-unodvendig-debatt , vert det påstått at i Noreg treng vi ikkje oppklare det meiningslause i denne debatten som pågår i USA, og grunngivinga er at marxistisk kritikk av vitskap og fornuft på frankfurterskulen har vi i Europa og i Noreg fått inn med morsmelka.

På samfunnsvitskaplege fakultet og institusjonar har dei ord på seg for å drive med vitskap, men dette høyrest då ut som at dei med sin kritikk av vitskap og fornuft set seg over vitskapen som metode. 

Men dette er no også noko vestleg. Og det saka gjeld er altså at dei meiner dette skal heve seg over alt anna og ta over for det som dei definerer som vestlig imperialisme.

Det vert argumentert som om alle på Akademia har fått inne dette med morsmelka. At det går an? Det er endåtil ein førsteammanuensis i pedagogikk som skriv det! Når eg studerte realfag var eg interessert i å søke vitskapleg sanning med god innsikt og det er ei god kognitiv pedagogisk metode å la seg motivere av den nysgjerrigheita.

Mangfold i akademia?

Av Tore Rasmussen

11. august 2018 | 18:45

11

Statue av kolonialisten Cecil Rhodes, i Cape Town, Sør-Afrika, 17. mars 2015. (AP Photo/Schalk van Zuydam, FILE)

annonse

https://resett.no/2018/08/11/mangfold-i-akademia/ 

MIGRASJON.

– 14 etiske grunner til å være imot migrasjon

Roy Larsen har delt en lenke

Det skal letes lenge etter professorer i den offentlige debatt som har så klare og tydelige argumenter på et omdiskutert tema som innvandring/migrasjon er.

Jeg liker henne godt: 

“Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo.”

Flyktningehjelpen kritiserer henne(i frykt kanskje for å miste sine millioninntekter til administrasjon og lønninger), dog professoren har så rett i det hun sier:

“Matlary skriver det er uetisk av borgere ikke å bli værende i eget land for å bygge det opp politisk, økonomisk og moralsk – dersom de er i stand til å bli værende. Hun skriver ingen har rett til å migrere til et annet land og at det snarere er en plikt å bli værende i eget land.”

Er så enige!

– 14 etiske grunner til å være imot migrasjonProfessor trekker fram uetiske aspekter ved migrasjon. Flyktninghjelpen slår tilbake.

Siri Melfald Enig med henne .klok dame

6

Ellen Pedersen Dette er en dame jeg virkelig fikk stor respekt for når jeg hørte henne på TV. Det er godt det finnes noen

1

John Alexsander Kristoffersen Hun er en modig kvinne, som tørr, og stå imot trykket, om emnet innvandring, flykning!!

Torbjørn Sivertstøl Legg merke til at Janne seier moralen for migarsjon har vore einsidig og oppfordrer folk til å tenke sjølve. Ja, det er ikkje vanskeleg å legge merke til einsrettinga i propagandaen for migrasjon.

Men Pål påstår dette er feil og seier det er tydeleg at Janne ikkje er professor i etikk. Poenget med det er å antyde og påstå at ho ikkje er kvalifisert til å uttale seg om det og det er utruleg frekt. Kva så med vanlege folk som Janne oppfordrar til å tenke sjølve, som skal stemme i demokratiske val. Dette er å undergrave demokratiet.

Det er noko som går igjen i den moralfilosofike tradisjonen, historia som gjentek seg, at der er nokon som hevdar dei er kompetente til å tenke og tale i staden for andre menneske. Korleis har det seg?

14 etiske grunner til å være imot migrasjon

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/–14-etiske-grunner-til-a-vre-imot-migrasjon/3423538190.html 21.9.2018.

FORSVAR AV YTRINGFRIDOMEN.

Antirasistisk ­Senter vil fjerne Alliansen fra Arendalsuka

Resett

NTB:

«It is treason and the treasonous shall hang» og «Svikere, lands­svikerne, forræderne mot det norske folk skal stilles for ­retten og dømmes. Lov og dom. Alliansen er det eneste partiet med kandidater som fremmer at det må til et nytt landssviker-oppgjør (…)» lyder meldingene fra Alliansen-partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

Antirasistisk ­Senter vil fjerne Alliansen fra ArendalsukaAntirasistisk ­Senter krever at arrangøren av Arendalsuka revurderer om partiet Alliansen skal få delta, etter Twitter-meldinger av partilederen. «It is treason and the treasonous shall hang» og «S…

https://resett.no/2018/08/13/antirasistisk-%C2%ADsenter-vil-fjerne-alliansen-fra-arendalsuka/ 

Torbjørn Sivertstøl Det er visst mange som held seg til denne marxistiske trua som hever seg over både vitskap og fornuft: https://morgenbladet.no/ideer/2018/08/en-unodvendig-debatt og som kallar seg venstreradikale i det dei held det for gitt at dette har framtida for seg. Men med sin motsetnad mot moderne utvikling og framgang framstår dei som nokre erkereaksjonære bakstrevarar som lengtar tilbake til det gamle slavesamfunnet.

Eg vil samanlikne det med diktaren og krigaren Aiskylos som i sin motstand mot demokratiet i Aten fann på at Zevs skulle vere gud over alle gudar, som styrte med ein universell moral, så alt som skjedde var hans verk. Med tida vart dette diktverket til ein religion som mange trudde på og med den vart diktaturet hardare.

Antiokus 4. Epifanes kravde at alle i riket hans skulle tilbe Zevs og ingen annan gud. Tusen jødar for ut i øydemarka og ville feire sabbat i fred og ro, men dei vart massakrerte. Men ein prestefamile leia jødane i ein væpna motstandkamp og omsider klsrde dei å frigjere seg. På denne tida gjorde dei avtale med Romarriket. Ein moderat klassekamp som gav dei fattige større rettar og velferd vart ei indre drivkraft i framveksten av Romarriket.

Keisar Augustus bles liv i den gamle religionen igjen og det vart kravt keisardyrking. Det kunne ikkje dei kristne gå med på, så dei vart forfølgde, pinte og hendretta. Men den kristne kyrkja voks likevel.

Resett gjør opp status etter 365 dager

Resett

Helge Lurås:

Etablissementet i Norge har levd i en villfarelse. De har klamret seg til utopier, og de forstår ikke at frihet og demokrati må vernes mot totalitære ideologier selv om de kommer forkledd som en religion.

Resett gjør opp status etter 365 dagerI dag er Resett ett år. Vi er forbi første fase, kanskje den tøffeste av dem alle, men hvem vet. Det er mer galt med Norge enn vi har godt av, så utfordringene og temaene står i kø. Vi rakk akkura…

Torbjørn Sivertstøl Gratulerer! Resett har vorte ein nettstad for folk som er fri til å tenke sjølve, med kritisk sans, tenke sjølvstendig. Og det treng vi.

Torbjørn Sivertstøl Den messianske jøden David H. Stern kom med ei bibeloversetting spesielt mynta på jødar (Complete Jewish Bible) og i innleiinga skreiv han at den vestlege sivilisasjonen er grunnlagt på tradisjonen frå Aten og Jerusalem. Han hadde sans for den analytiske tenkinga frå Aten, men den forårsaka eit skilje mellom kropp og sjel, hjerte og hjerne, som vart årsak til mykje sjukdom i den vestlege verda. Men i den jødiske tradisjonen får vi samsvar og harmoni mellom kropp og hovud.

Vel, når eg les det gamle testamentet ser eg at det har slett ikkje vore problemfritt der heller, fordi folket gong på gong vende seg bort frå Herren. Men den endelege løysinga på problemet får både vi og dei ved at Gud forsona verda med seg i Kristus.

Den lærde overklassa i det gamle Romarriket hadd lang opplæring i antikk moralfilosofi og teologi og i følgje platonismen skulle ei lærd overklasse styre med diktatorisk makt. Men dette hindra utvikling og framgang, slik det synte seg i motstanden mot kristendomen. 

Men Kristus velsigna småborna, det betyr å komme inn i samfunn med Gud og verte førebestemmt til noko godt. For Jesus var velsigna, Faderen var med han og gjorde sitt verk ved sin Ande. Dette måtte følgjast opp med forkynning av Guds Ord etter kvart som borna voks opp, for trua kjem av forkynninga og forkynninga av Kristi Ord og det er ved å tru på han at vi vert velsigna og dermed førebestemmte til noko godt. 

Vi kan godt tenke atomistisk om samfunnet, men dette er ikkje mekanisk determinisme, men førebestemming til noko godt ved å tru på Guds Ord og tenke utifrå det.

Har vi teke imot Kristi Ande, så tilhøyrer vi han og er frelst. Då skal vi også leva for han. Korleis då? Vi får Anden ved tru av berre nåde og er i Anden og det er Guds verk, eg forstår det slik at det er vår sjel som er i Anden som Gud har gitt oss i vår eigen kropp og då skal vi la Anden råde i lekamen. Paulus forklarer dette godt i Romarbrevet og samanfattar det i lova åt livsens Ande som i Kristus har sett han fri frå lova åt synda og døden.

Dette uttrykket minner om byrjinga på den andre skapingssoga, jorda var tørr og livlaus, men så let Gud der velle fram ei kjelde som vatna den. Så skapte hann mannen av mold frå marka og bles livets ande i nasa hans, så han vart til ei levande sjel. Gud er ånd og han har makt over den molda han har skapt, så her var det harmoni mellom kropp og sjel.

Torbjørn Sivertstøl Paulus sa også at han hadde trulova kyrkjelyden med Kristus som ei rein møy, men han var redd for at liksom ormen forførde kvinna, så skulle deira sinn verte førde på avvegar, bort frå den enkle truskapen mot Kristus (2.Kor.11,2). Opplæringa skulle føre til at vi når fram til einskap i trua på Guds Son og i kjennskap til han og vi vert den mogne mann (Ef.4,13).

Det eine verset talar om ei einskild kvinne som personifiserer kyrkjelyden. Det andre verset talar om ein einskild mann som personifiserer heile gjengen. Men sidan Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna, handlar begge versa om både mann og kvinne. Kvinna skal også verte voksen og moden nok til å verte kona til ein voksen og moden mann.

Profetane i det gamle testamentet kalla avgudane laga av stokk og stein for Løgn. som motsetnad til dette er Kristus Sanninga som set oss fri frå trældomen under avgudane.

Herren er Anden og der Herrens Ande er, der er det fridom. Med ein Ande er vi alle døypte til å vere ein lekam, den lekamen er Jesu brud, Jesus er hovudet for den lekamen. Vi let Anden råde i vår døyelege lekam, så Kristus får bruke oss som lemer på sin lekam.

Når det her er tale om ein kropp og lemer, så tenker eg meg at det sentrale poenget at vår eigen kropp er eit tempel for den Heilage Ande, i Anden stiller vi våre eigne lemer fram til tenarar for rettferda, så ved trua på Kristus får vi harmoni mellom kropp og sjel, hjerte og hjerne.

Torbjørn Sivertstøl Profeten Jeremias levde i ei tid då israelsfolket hadde vendet seg bort frå Gud. Han klaga seg over at folket hans var sjukt, det hadde fått eit sår som var ulækjande. Han klaga seg over det som om det var han sjølv som kjende på den sjukdomen og det såret. Så fråfallet med avgudsdyrkinga førde altså til sjukdom. Samtidig kan det forståast som profeti om kor skadeleg Guds straffedom ville komme til å verte for dei.

Når eg byrja å studere realfag i Oslo hausten 1984, sa Jesus til meg at der var ein sjukdom mellom Guds folk og eg hadde fått kjenne noko av den sjukdomen i meg, men Jesus ville lækje den (Jfr Jermias). Eg hadde bedt Jesus gi meg ei frelst kvinne til kone sidan eg var ung og han har svart meg positivt på det heile tida, det er inkludert i det fullførde frelsesverket. Likevel har det ikkje vorte noko av, så det har ikkje fungert slik som det eigentleg skulle. 

Mor mi var på sjukeheimen i mange år og i september 2012 fekk ho lungebetenning og helveteseld. Søndags kvelden 30.9.2012. bad vi for henne i Maranata og samtidig bad eg for henne som eg trur Jesus vil gi meg til kone, ho studerte biologi på slutten av 1990-talet, så eg kallar henne Reella. Eg har ikkje snakka med henne, eg har berre snakka med Jesus om henne og han har svart meg. Då kom der ein bodskap som eg oppfatta som Jesu svar på mi bøn for meg sjølv:

«Du skal ikkje frykte for nokon ting. Men la i alle ting, alle dine ynskje komme fram for meg i bønn, med påkalling, med takkseiing, i tilbeding, og eg som veit før du ber, kva du treng, eg skal ause ut over deg min herlegdom, eg skal gi deg straumar av levande vatn, eg skal gi deg overflod av liv. Eg skal gi deg det Golgata har brakt deg, og det er eit fullbrakt og fullkome verk. I meg skal du få kjenne at du ingen ting skal mangle. I meg skal du få oppleve at du blir gjort rik på alt det du behøver, både her og i all framtid. Så pris meg og lov meg, eg er Herren, din gjenløysar.

Berre løys deg frå dine band, i mitt namn skal du kjenne banda brest, i mitt namn skal du kjenne lenkene, dei vert frigjorde. Og du skal få lov til å – kan du løfte frimodig ditt hovud, og du skal få kjenne at den eg set fri, er verkeleg fri. Du skal få oppleve det, at du skal stråle av glede. For fordømminga er teken bort, alt det tunge har eg bore, alle dine plager og sjukdomar tok eg på meg og i mine sår har du fått lækjedom. I kveld har du fått lækjedom, her og no har du fått lækjedom. Din kropp skal få oppleve lækjedom, fordi eg sona di synd, eg tok bort rota og eg fjerna årsaka og eg vart opphav til herleg frelse, til ånd og sjel og lekam for deg. Derfor i denne kveldsstund er du verkeleg fri, til ånd, til sjel og til lekam. Om er du broten ned på det ytre plan, eg kan reise deg oppatt, er du broten ned i ånda, eg skal blåse liv i deg, så du skal kjenne du blir ein ny skapning. Halleluja.»

Og etter tre dagar fekk eg vite at mors utslett hadde byrja å grådne, ho vart fort frisk att frå helveteselden, men lungebetenninga vart hard og langdryg. Søndagen to veker etter vart ho send på sjukehuset igjen. Då bad vi for henne i Maranta igjen og så reiste eg til Volda. Når eg kom inn på sjukhuset var dei allerei i ferd med å sende henne heim att. Jau, ho kom set til att.

Dette fortalde eg ein av dokterane på Fiskå og sa at eg trudde Gud hadde lækt henne og då sa han at det trudde dei også.

https://tsivert.com/…/2012-09-30-maranata-laekjedom-i…/ 

https://tsivert.com/2016/08/07/2012-10-14-m-alt-kjots-gud/

Torbjørn Sivertstøl Når ein ung mann vert glad i ei ung kristen jente og vedkjenner si tru på Jesus for henne, med tanke på å fri til henne, risikerer han at ho snakkar med prestar i staden og dei vert samde om at han er så ulærd, samanlikna med dei, at ho skal ikkje høyre på han eller ha noko med han å gjere. Han kan vere kroppsarbeidar og/eller realist, men ved trua på Kristus er han levande for Gud, av berre nåde. Men som representantar for den tradisjonelt lærde overklassa i antikkens Hellas og det gamle Romarriket kjenner dei seg krenka, fordi initiativet hans bryt med det tradisjonelle klasseskiljet.

Og dei venstreradikale foraktar slike menn som er så puslete at dei audmjukar seg for Kristus og ber om nåde. Men alternativet deira går i retning av å verte gladiator i ein gladiatorkamp eller noko liknande, like meiningslaust. Då er det vel betre å bruke si manndomskraft til å studere og gjere ein god jobb. Men då vert dei fort kalla mannssjovinistar. Det er slike påfunn dei kjem med som om det skulle vere forskingsresultat, men det er som å lage seg avgudsbilete i staden for å høyre og tale og samtale. 

Så dei foraktar han som mann og som menneske og veit liksom ikkje heilt korleis dei skal få sagt det. Eitt er å seie nei til eit frieri, men dei har organiset ein kamp mot den norske mann sitt tilvære motivert av eit religiøst hat. Og den postmoderne kjønnsforskinga er tydelegvis eit bestillingsverk for å prøve å finne motiv for det hatet. Men dette er rasehat mot den kvite mann.

Og det er kvinna som vert forførd slik som ved syndefallet, dei lokkar henne med at ho skal forgude seg med den kunnskapen menneska fekk av kunnskapstreet, så ho skal framstå som gudinne i staden for å ha noko med han å gjere, snakke med han, verte kjærasten hans og kona hans.

Kvinnerørsla og diverse prestar og politikarar har protestert mot Paulus si lære om at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet fom kyrkja som er hans brud. Det er å samanlikne med prosessen mot Sokrates. Det var tydelegvis den lærde og styrande overklassa som oppvigla folket mot han og det gjorde sitt til å få slutt på demokratiet. Tilsvarande ber dette preg av klassekamp til tross for at det er retta mot heilt vanlege menn, kropparbeidarar og realistar. Kristus og mannen vert erstatta av avgudar, i dette tilfellet politikarar og styresmakter. Og merksemda vert retta mot dei ytre verdifulle tinga om vert produserte. det var då som den Store Skjøkje (Op.17-18). I staden for å ville høyre på Kristus og høyre på den mannen som han er hovudet for, er dei opptekne av det ytre mennesket, slik det viser seg i 8. mars-demonstrasjonane, metoo-aksjonane og pride-paradene. Så opplegget er at den sanselege lysta strir mot sjela, slik strir det ytre mennesket strir mot sjela. Det skaper eit skilje og ein motsetnad mellom kropp og sjel, hjerte og hjerne og er årsak til sjukdom. Ja, det verkar då som om heile opplegget er sjukt.

Men Peter sa at vi skulle sky dei sanselege lystene som strir mot sjela.

1.Pet.2,11 Eg legg dykk på hjartet, mine kjære, de som er framande og utlendingar i verda, at de skal sky lystene i dykkar kjøt og blod som fører krig mot sjela.

Og Paulus sa at mannen skal vite å vinne seg si eiga kone i helging, ikkje i sanseleg lyst som heidningane altså.

1.Tess.4,1 Elles, brør, bed og påminner vi dykk i Herren Jesus: De har teke imot og lært av oss korleis de skal leva og vera til hugnad for Gud, og såleis lever de alt. Men de må gjera endå større framsteg i dette! 2 De veit då kva bod vi gav dykk frå Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – dykkar helging: De skal halda dykk frå hor; 4 kvar og ein skal vita å vinna seg si eiga kone i heilagdom og ære, 5 ikkje i sanseleg lyst som heidningane, som ikkje kjenner Gud. 6 Og ingen må gjera bror sin urett eller lura han på nokon måte. Herren straffar alt slikt, som vi før har sagt og lagt dykk på hjarta. 7 For Gud kalla oss ikkje til ureinskap, men til eit heilagt liv. 8 Den som då avviser dette, han avviser ikkje eit menneske, men Gud, som gjev dykk sin Heilage Ande.

Torbjørn Sivertstøl Ved semesterstart ved Universitetet i Oslo ville dei no ikkje synge Gaudeamus igitur, “Universiteta sin nasjonalsang” på grunn av at det var kvinner som kjende seg krenka av verset: « Leve alle villige, vakre jomfruer! Men facilis kan også bety ‘vennlig’, ‘human’, ‘dyktig’, så alternativt kan dette bety: Leve alle dyktige, vakre unge kvinner! Fortsettelsen kan oversettes slik: Leve også (voksne) kvinner, unge/spede, elskverdige, gode, arbeidsomme!» https://khrono.no/…/krangel-om-avsynging-av…/233523…. 

Korleis kan dei berre påstå at det er deira tolking av verset og deira forståing av korleis menn tenker som er rett og derfor skal dei kjenne seg krenka og forakte mannen? Fordi dei uttalar seg med forskarens autoritet? Men kva er det for slags «forskar» som kan tillate seg å erstatte mannens eigen tenking og hans rett til å svare for seg sjølv?

Men for meg, er dette å vise kvinna ære. Når dei då påstår at dei kjenner seg krenka av det, så er det å vise forakt for meg og mange andre menn også, det er å krenke oss. Og det er å vise forakt for kvinner som forstår det rett og oppfattar det som ei ære.

Resett gjør opp status etter 365 dager

Av Helge Lurås

28. august 2018 | 07:02

284

https://resett.no/2018/08/28/resett-gjor-opp-status-etter-365-dager/ 

Morgenbladet går til angrep på Resett-redaktør, kan være oppfordring til vold

Resett

Kenneth Olsen:

Resett har innhentet en betenkning om saken. Vedkommende sier: «Å kaste noe på en i den hensikt å treffe, er å regne som vold, og den kan være forsettlig. En tomat kan gjøre like stor skade som en tennisball om den treffer et øye. Å oppfordre til tomatkastning er å oppfordre til vold.»

Morgenbladet går til angrep på Resett-redaktør, kan være oppfordring til voldI fredagens utgave av Morgenbladet har man på forsiden et stort bilde av

Ove Harald Lilleborgen Takker høyere makter, Resett med Lurås i spissen, kom på banen !!! Snart kommer Resett Talkshow ut i ny drakt, blir helt pærfekt !!!!

7

Roal Østskog Venstreekstremisme har alltid vært den mest voldelige!

9

Peter Skogdahl Nå er politiet inne i pride paraden som var i Harstad. Noen kastet grønnsaker på deltakerne, og politiet ser alvorlig på saken. Kanskje disse kasterne fikk inspirasjon fra Morgenbladet.

2

Ingrid Sampson At en avisredaktør tyr til symbolsk tomatkasting i stedet for å yte meningsmotstand, viser at hun mangler saklige argumenter. Det viser også at hun er desperat og hatefull. Muligens innser hun nå at Sumaya Jirde Ali ikke ble et trumfkort for avisen Morgenbladet.

3

Bjørn Bekkevold Tullingene ytterst på venstresiden er værstingene når det gjelder mobbing øv voldligheter.

1

Torbjørn Sivertstøl I artikkelen http://www.klassekampen.no/art…/20180728/ARTICLE/180729969 seier Ida Birkvad:

Avkoloniseringsbevegelsen i akademia er bred og har stor oppslutning internasjonalt. En kan mistenke Saugstad for å frykte at hans eget provinsielle vitenskapssyn, basert på en mannlig, vestlig og hvit logikk, skal bli utfordret.

Dei hevdar altså at Universiteta må avkoloniserast ved å få bort den logiske tenkinga til vestlege, kvite menn. Trynefaktoren (kvit) vert brukt som argument mot den logiske tenkinga, men det er fundamentalt usakleg, det bryt med logikken og er ikkje vitskapleg. Det er å samanlikne med å vende seg til avgudsbilete, sjå på det og bruke det som argument mot tru, tankar, meiningar og idear som mennesket tenker utifrå.

Så der eksisterer altså ein «kvinneleg» politikk som soleis brukar trynefaktoren som argument mot menneskets logiske tenking, det er ikkje demokratisk, men bryt med demokratisk tenking. Den bryt med logikken og er ikkje vitskap. Men då høyrer det ikkje heime i Akademia.

Torbjørn Sivertstøl Platon førde klagemål mot menneska for for deira vonde fysiske natur og påstod at på grunn av den fekk dei mindre innsikt i ideverda og mindre forståing for det godes ide. Paulus har ei liknande forklaring på det vondes problem, men etter at Gud openberra si frelse for han, vart det klart for han at årsaka låg også i læra til den tradisjonelt lærde overklassa. Men som konsekvens av Moselova, måtte han sjå seg sjølv som krossfesta og død med Kristus. For ved trua på han fekk han ein ny natur av berre nåde, slik det vert symbolisert i nattvderden. 

I vår tid har det vorte protesert mot Paulus si lære, spesielt ved kvinnerørsla og det er det vi ser her igjen. Men det er å protestere mot den nye naturen og seie nei til den. Sjølv om dette vert framstilt som det nye, er det likevel å vere i den gamle nature, den naturen som Platon snakka om, som mangla innsikt i ideverda. Vi kan kalle det både åndeleg innsikt og rasjonell innsikt. 

At dei manglar rasjonell innsikt blir då tydeleg her, når dei enno ikkje har forstått eller anerkjent metodene i realfag, så det verkar som om det er først no det har går opp for dei at den nye naturvitskapen har rasjonalitet og då framstiller dei det som eit framandelement som dei prøver å misstenkeleggjere.

Men i følgje Paulus skal eg, med mi tru på Kristus, sjå meg sjølv som krossfesta og død med Kristus, for den nye naturen og det nye livet får ved å tru på, av berre nåde. Så trua er eit utgangspunkt eg har å tenke ut ifrå og det får konsekvensar for mitt liv. Slik gjer eg slutt på innvendingane frå den gamle, vonde naturen og slik avviser eg desse innvendingane og gjer slutt på denne diskusjonen for mitt vedkommande.

Jakob Pettersen Hvem deler ut statstøtte til Morgenbladet, jo Trine Skei Grande. Sier ikke mer.

Olav Bekkevold Det burde ha vært en murstein i stedet for en tomat.

1

Morgenbladet går til angrep på Resett-redaktør, kan være oppfordring til vold

Av Kenneth Olsen

15. september 2018 | 13:09

211

https://resett.no/2018/09/15/morgenbladet-gar-til-angrep-pa-resett-redaktor-kan-vaere-oppfordring-til-vold/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: