Skip to content

Klagemålet mot mennesket og nåden i Kristus. Kropp og sjel og brødet frå himmelen. 

Kropp og sjel og brødet frå himmelen.

Platon tenkte seg at ved fødselen kom sjela frå ideverda, der ho hadde god innsikt i ideane og stupte ned i materien, der ho miste mykje av den innsikta ho hadde i ideane. Etter døden fer ho tilbake til ideverda og vinne igjen den gode innsikta i ideane. 

Dette høver godt med det som er sagt om Jesus.

Fil.2,1. Når det no er trøyst i Kristus, kveik i kjærleiken, samfunn i Anden, og så sant det finst medkjensle og miskunn,  2 så gjer mi glede fullkomen: Ver samlyndte, hald saman i kjærleik, ver eitt i hug og tanke.  3 Gjer ikkje noko av sjølvhevding eller lyst til tom ære, men ver audmjuke og set dei andre høgare enn dykk sjølve.  4 Tenk ikkje berre på det som gagnar dykk sjølve, men tenk òg på det som gagnar dei andre.  5 Lat det same huglaget vera i dykk som òg var i Kristus Jesus!

6 Då han var i Guds skapnad,

heldt han det ikkje for eit rov

å vera Gud lik.

     7 Men han gav avkall på sitt eige,

tok på seg ein tenars skapnad

og vart menneske lik.

I si ferd var han

som eit menneske;

8 han nedra seg sjølv

og vart lydig til døden,

ja, døden på krossen.

9 Difor har Gud storleg opphøgt han

og gjeve han det namn

som er over alle namn,

10 så kvart kne skal bøya seg i Jesu namn,

i himmelen, på jorda og under jorda,

11 og kvar tunge sanna:

Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Platon hevda at den fysiske naturen er vond og fornekta den som noko uverkeleg, samanlikna med ideverda som han meinte var den eigentlege røyndomen. Det betydde ein fundamental motsetnad mellom kropp og sjel. Men han fann eigentleg ikkje noko god løysing på det vondes problem. 

Bibelen gir ei langt betre forklaring på det det vondes problem, synda skilde menneska frå Gud (jfr. syndefallet), men med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Slik gir den også løysinga på det vondes problem.

Gud forsona verda med seg i Kristus, så på evangeliets grunnvoll, får vi komme inn i eit slikt forhold til han som menneska var i før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmlen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Han er brødet som kom ned frå himmelen for å gi verda liv, det ordet han har tala til oss er ånd og liv. Han gir oss livets vatn og det er som kjelda i Edens hage. han gir oss den Heilage Ande og det er som når Gud bles livsens ande i nasa på mannen.

1.Mos.2.4 Dette er soga om himmelen og jorda då dei vart skapte.

På den tid Herren Gud skapte jorda og himmelen,  5 fanst det ikkje ein busk på jorda, og endå hadde ikkje eit grønt strå runne. For Herren Gud hadde ikkje late det regna på jorda, og det var ikkje menneske til å dyrka marka.  6 Men så braut ei kjelde fram or jorda og vatna heile marka.  7 Og Herren Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsande inn i nasen hans, så mannen vart til ein levande skapning.

8 Herren Gud planta ein hage i Eden, ein stad i aust. Der sette han mannen han hadde skapt.  9 Og Herren Gud lét alle slag tre veksa opp or jorda, herlege å sjå på og gode å eta av, og midt i hagen livsens tre og det treet som gjev kunnskap om godt og vondt.

10 Ei elv gjekk ut frå Eden. Ho vatna hagen og delte seg sidan i fire greiner. 11 Den fyrste heiter Pisjon. Det er den som renn kring heile Havila-landet, der det er gull. 12 Gullet i det landet er godt. Der er det dei finn bedolah-kvae og karneol. 13 Den andre elva heiter Gihon. Det er den som renn kring heile Nubia. 14 Den tredje elva heiter Hiddekel. Det er den som renn austanfor Assur. Og den fjerde elva er Eufrat.

Så på evangeliets grunnvoll skulle vi få eit harmonisk og meiningfullt liv i samfunn med Gud, med harmoni mellom kropp og sjel og harmoni mellom mann og kvinne.

Lova kom ved Moses, men nåden og sanninga kom ved Kristus. Jøde fyrst, så grekar, sa Paulus, og med det tenkte han nok på alle andre heidningar også. Platon tenkte seg at ei lærd elite skulle styre med diktatorisk makt, men den platonske søkinga i ideverda etter det godes ide utarta seg som ei religiøs søking som ikkje førde fram, men som skapte eit unaturleg skilje mellom kropp og sjel, som vart årsak til sjukdom. Djupast sett låg nok årsak til det i avgudsdyrkinga i antikk mytologi.

Dette var det berre å legge daudt, i tråd med at Gud sa til Adam etter syndefallet at mold var han og til molda skulle han attende. Og så ta imot den nåden Gud gir oss i Kristus. Vi får den Heilage Ande av berre nåde, ved trua på Kristus, utan krav om gjerningar. Og Anden openberrar sanninga i Guds Ord for oss, så den set oss fri.

Så brukar vi vårt intellekt, vår analytiske evne, til realfag, teknologi, økonomi og til skrifttolking. Då blir det tydeleg at nokon har betre naturlege evne enn andre og blir leiarar på sine fagfelt og kompetente til å lære andre. Dei blir forskarar, økonomar og leiarar i næringslivet. Så med den korreksjonen som evangeliet gav, stadfestar dei langt på veg platonismen likevel. 

Gud har gitt meg sitt Ord og sin Ande i hjertet og gjer sitt verk i meg ved sitt Ord og sin Ande, det skal eg takke han for og la han fullføre det. Han har sagt til meg at verda tereng mitt varme hjerte og at han vil gjere meg til ein kanal for si velsigning. Han gir meg ei herleg og vidunderleg kvile som overgår min forstand. Men trua er eit utgangspunkt som eg har å tenke og leve utifrå og det er bruktbart for mitt intellekt.

Vår lekam er eit tempel for den Heilage Anden, vi er i Anden, så sjela er i Anden og den er i vår kropp, Herren er Anden og der Herrens Ande er, der er det fridom. Kristus er vår frelsar og Herre, ved trua på han let vi Gud frå makt i våre liv ved sitt Ord og sin Ande. Slik stiller vi lekamen fram som reiskap for rettferda, har vi Kristi Ande, så tilhøyrer vi han og er frelst, då skal vi også leva for han. Den Heilage Ande utruster oss til det, Jesus døyper oss med ein Ande til å vere ein lekam, så vi fungerer som lemer på hans lekam.

Så slik får vi altså harmoni mellom kropp og sjel.

 

Jesus gjer meg til kanal for si velsigning.

Eg er oppvokst i kyrkja og vart tidleg med både i kyrkja, bedehuset og på husmøte. Eg vart opplærd til å påkalle Kristus som min frelsar og Herre og be om frelse for mine næraste, for folket og be for landet. Eg forstod etter kvart at frelsa var det motsette av å verte forførde slik som ved syndefallet, så slik bad eg og når eg vart noko eldre bad eg Jesus gje meg ein kjæraste og ei kone ved at han frelste henne. Eg merka at kjærleiksforholdet mellom Kristus og hans brud var født i meg ved den Heilage Ande, så for meg gjaldt det kjærleiksforholdet mellom mann og kvinne.

Så eg har bedt Jesus gi meg ei frelst kvinne til kone sidan eg var ung og han har svart meg positivt på det heile tida, det er innkludert i det fullførde frelsesverket. For med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle, derfor er denne saka uproblematisk, Jesus er Sanninga, han er løysinga, han er svaret, han er Guds Ord. Sidan det er uproblematisk, treng eg ikkje vere oppteken av denne saka som om den var eg problem som eg treng å løyse, det ville vere unødvendig og meiningslaust, så evangeliet frigjer meg frå å bruke tid og krefter og pengar på noko som er unødvend og og meiningslaust for meg, slik frigjer det meg frå trældomen under avgudane. Det frigjer meg til å gjer noko som er meir nyttig og verdifullt, gjere eit praktisk arbeid som eg tener pengar på og studere realfag. Eg skal berre tru på han, vende meg til han, sjå på han og stole på han i den saka. Slik har han gitt meg fred i hjertet, fred og kvile i mitt sinn og min tanke og det har vore viktig for meg, både når eg har vore i praktisk arbeid, som fiskar, og når eg har studert realfag. 

Tidleg på 1990-talet sa Jesus til meg at han lengta etter å gi si kyrkje det som han ville gi henne. Men det var avhengig av min lydnad, at eg opna meg. Sidan har han mange gangar sagt til meg at han vil gjere meg til ein kanal for si velsigning. Jesus er velsignaren og eg skal sjå på han og velsigne han, så eg vert velsigna og vert til velsigning.

Hausten 2008 kalla Jesus meg til å gå med ein frigjerande bodskap (Sion Åheim) og noko seinare kalla han meg til å gå med ein bodskap om gjenoppretting (Ebeneser Volda), for på evangeliets grunnvoll vert vårt forhold til Gud gjennoppretta, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd.

Så eg reiste tilbake til Oslo, eg forstod det som svar på mi bøn om ei kone og då var det henne Reella eg tenkte på. Jesus sa eg skulle søke han i løynkammerbøna, kle meg i Guds full rustning og gå ut og vitne om han. Ei lite helsing frå han ville vere nok for han til å gjere storverk, for han ville vere med meg og den Heilage Ande ville bruke det. Det var ikkje eg som skulle overtyde verda om synd, rettferd og dom, men han hadde sendt den Heilage Ande til verda for at den skulle gjere det.

Likevel forstod eg at i mange av bodskapa som kom, talte Jesus til henne Virtuella, sjølv om ho ikkje var der. Han minna meg om å opne meg for nådestraumane og eg forstod at eg skulle opne meg som kanal for Guds velsigning til henne. Eg skreiv om korleis eg bad for henne Virtuella når vi gjekk på gymnaset, eg merka at Guds kjærleik var mellom oss og eg ved kjende for Gud at den var rett, same enten ho ville seie ja eller nei til mitt frieri. Med den vedkjenninga opna eg meg endå meir for den kjærleiken og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande og eg er viss på at det gjaldt henne også. Eg opna meg som kanal for Guds velsigning til henne, den var rett, for Jesus har fått retten, så det gjorde eg rett i. Og det gjer eg framleis rett i. Vi har fått høyre at Jesus kallar henne og så er det opp til henne om ho vil svare ja på hans kall og ta imot velsigninga.

Eg skreiv også om at omlag eit halvt år etter at eg byrja å studere og møtte henne igjen i Bergen, talte Jesus til meg omlag slik: «Du som fekk livet planta i deg, dette livet skal vekse.» då visste eg at det vart planta i meg ved Guds Ord allereie når eg var ein liten gutunge.

Så sa Jesus til oss at han har bestemmt at midt i hans kyrkjelyd, der skal livet, vekkinga og fornyinga vere. Så eg skulle sjå til at eg bidrog med det som Gud har gitt i mitt hjerte. Ja, det var denne fylden av den Heilage Ande. Men fekk eg med meg henne Virtuella?  Når det gjaldt mi bøn om ei kone, så var det henne Reella eg tenkte på.

Ved trua på Jesus får vi komme inn til Guds kvile, i dag om du høyrer hans røyst, så forherd ikkje ditt hjerte. Samtidig er det ei vandring, som når Moses leia folket mot det lova landet og då må vi sjå til at ingen vert liggande etter. Vi må sjå til at vi får med oss henne. Ho treng å få ete av mannaet frå himmelen, livets brød, Jesu ord som er ånd og liv. Dele det med henne, slik det vert symbolisert i nattverden, slik vil vi inkludere henne. Et vi av det same brødet, så er vi eitt.

Sommaren 1995 kjende eg meg einsom og forlatt i Oslo, men Jesus sa til meg at han ville snakke med meg. For nokre få år sidan sa han at eg skulle snakke med han og nyst har han sagt eg skal sjå til at eg ikkje tek imot råd frå menneske, men eg skal sjå opp til han og han vil gi meg råd med sitt auge. Eg skal sjå på han, han er velsignaren, han velsignar meg og gjer meg til kanal for si velsigning, eg skal halde fram med å velsigne henne og vere kanal for hans velsigning til henne, slik som når eg gjekk på gymnaset. Det gjer eg framleis rett i, dersom menneska svrar med å forbanne, så er feilen og problemet på deira side.

Velsigninga inneber at ho får drikke av livets vatn, så det vert i henne ei kjelde som veller opp til evig liv. Det kjennest for meg som om det er noko som skjer no. Korleis då? Jau, for dersom ein lem lid, så lid dei andre med. Og dersom ein lem gleder seg, gleder dei andre seg og. det levande vatnet gir liv til den lemen som lid og lækjer den, så den med god grunn kan glede seg, så ho går ut i dansen med dei glade.

Jesus sa til meg at eg skulle la han ta omsorg for sine born og sine henders verk. Det undra meg at han sa eg skulle la han gjere det, for eg meiner eg har bedt slik. Men eg skal vel gjere det ved at eg opnar meg som kanal for Guds velsigning.

Evangeliet er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur. Jesus gir liv til vår sjel og ånd til vår ånd, så vi får oppleve at Gud styrker oss ved si kraft. Han styrker meg til ånd, sjel og lekam, så det blir til hjelp for meg både når eg skal gjere eit praktisk arbeid, studere eller gjere eit teoretisk arbeid. Ja, Jesus har då sagt han er med oss alle dagar, inntil verda sin ende.

Min lekam er eit tempel for den Heilage Ande og eg trur det heng saman med at Jesu kyrkje er Jesu lekam og eit tempel for den Heilage Ande. Så når Gud styrker kroppen min med si kraft, heng det saman med at han styrker Jesu kyrkje med si kraft.

Når eg møtte igjen henne Virtuella i Bergen, fekk ho vite at eg var glad i henne og hadde bedt om å få møte henne igjen, så det kom som eit bønnesvar. Då ville eg sjølvsagt snakke med henne og det og fri til henne, men det vart altså ikkje mogleg. 

Når eg seinare studerte i Oslo og oppdaga henne Reella, sa eg til Jesus at dersom eg kunne få henne til kone, så ville eg ha henne. Då dreiv den Heilage Ande meg slik at eg møtte på henne og fekk ei åndeleg openberring, der Jesu openberr seg for meg og for henne. Så eg var kanal for Guds velsigning til henne og velsigninga var då at eg sa til Jesus at eg ville ha henne til kone og at han svarde meg på det, eg velsigna henne og han velsigna henne. Og når ho tek imot den velsigninga, vert eg og ho kanal for Guds velsigning til vårt folk. Og vårt folk vert til velsinging for andre folk. Slik tenker eg meg at verda treng mitt varme hjerte.

Men når eg bad for henne Virtuella, vedkjende eg for Gud at hans kjærleik var mellom oss og den var rett, same enten ho ville seie ja eller nei til mitt frieri og med den vedkjenning opna eg meg endå meir for den kjærleiken og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande. Slik vart eg kanal for Guds velsigning til henne. Det var rett og det er det framleis. Det som då har vore så merkeleg, er at det har vorte konkludert med at ssidan eg vart glad i henne og snakka med Jesus om det, så skulle ho ikkje ha noko meir med meg å gjere. Men når eg snakkar med Jesus og han svarar meg, så snakkar han om henne og då svarar eg han, så eg snakkar med han om henne, framleis. Han snakkar til henne og vil ha henne til å svare han. For han er framleis brudgommen som vil ha henne inn att i dette kjærleiksforholdet til seg, så ho svarer på hans kjærleik med kjærleik og svarer han som hans brud. Gud gjer meg til kanal for si velsigning til henne, slik trur eg han vil gjere henne henne også til kanal for si velsigning.

Så slik er Kristus hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som  er hans brud. Den Heilage Ande herlleggjer og openberrar Kristus for meg som min frelsar og Herre, det overgår min forstand, men det gir eg eit trygt og godt utganspunkt å tenke og leve utifrå. Så ber eg for kvinna og Jesus svarar meg ved å gjere meg til kanal for si velsigning til henne, så eg får oppleve at den Heilage Ande herleggjer og openberrar Kristus for henne også. Og ho vert openberra for meg som Guds barn, som han elskar og har omsorg for og som Jesus brud, som han elskar og har omsorg for. 

Dette har eg nyst skrive om i dokument der eg har vist til bodskap som har kome gjennom tyding av tungetale:

https://bluehost944.com/2018/07/10/jesus-gjere-meg-til-kanal-for-si-velsigning-velsigning-er-som-kjelda-i-edens-hage/

https://bluehost944.com/2018/07/10/jesus-leier-oss-inn-til-guds-kvile-1-mos-2-i-dag-samtidig-er-det-ei-vandring-som-nar-moses-leia-israelsfolket-mot-det-lova-landet-da-ma-vi-sja-til-at-ingen-vert-liggande-etter-helst-ikkje-med-kro/ 

Kvinnekamp, klassekamp som kamp mot sjela?

Når ein ung norsk mann vert glad i ei ung, norsk, kristen jente og vedkjenner si tru på Jesus for henne og fortel henne at han er glad i henne, med tanke på å fri til henne, så risikerer han at ho snakkar med prestar og andre lærde i staden og dei vert samde om at han er så ung og ulærd, samanlikna med dei, at han ikkje er kompetent til å snakke med henne. Han skal ikkje få ha noko meir med henne å gjere. 

Det blir tydeleg at dei dårer og forfører kvinna slik som ved syndefallet og så prøver dei å bruke henne til å lokke mannen med. Typisk vil ei Krf-kvinne som ikkje har fått seg mann, forklare det med at han er for ulærd og ikkje kompetent til det.

Slik erstattar dei mannen som friar. Prestane har frå gammalt av hatt monopol på å forkynne i kyrkja, som representanatar for den tradisjonelt lærde overklassa og slik utvidar dei monopolet til resten av samfunnet og med eit visst monopol på empirisk erfaring også. Det resulterer i Goebbels-retorikk og blir ein propaganda som vert framstilt som forsking og som delvis er underbygt av forsking, men som er bestillingsverk. Det utartar seg som eit justismord til samanlikning med drapet på Sokrates og resulterer i ei feildiagnose, der sjela som lever i samfunn med Gud som er ånd, vert diagnostisert som eit sjukdomstilfelle. 

Det er noko som er fundamentalt gale i dette opplegget. Eg vil bruke Karl Poppers påstand om at ein teori ikkje kan bevisast ved erfaring, berre motbevisast. Eit matematisk bevis («proof» på engelsk)er systematiske logiske resonnement og det kan brukast til å bevise noko i andre fag også. Men det som vert kalla «evidence» på engelsk er empirisk erfaring som underbygger ein teori eller som beviser ei straffesak eller avgjer ei diagnose. Men teorien er usynleg og til samanlikning er vår sjel vårt indre menneske og er usynleg. Den lever av brødet frå himmelen, Guds Ord, det er også usynleg, som ein teori, men det er ånd og liv og er dermed ein åndeleg røyndom. Det gjer vår sjel levande, så det blir tydeleg at den også er ein åndeleg røyndom.

Apostlane lærde oss å sky dei sanselege lystene (vårt ytre mennesket) som strir mot sjela (vårt indre menneske). Paulus sa at ved Anden skal vi døyde dei gjerningane lekamen gjer. Men det skal altså resultere i eit harmonisk liv og fredeleg liv, med harmoni mellom kropp og sjel. Og det gjeld sjølvsagt også når ein mann skal prøve å vinne seg si eiga kone i helging og når dei skal leve saman i ekteskapet.

Men kvinnerørsla har protesetert mot dette og «kvinnepolitikken» utartar seg no som kroppen som strir mot sjela. Og det ikkje så rart at det resulterer i psykisk sjukdom.

Debatt på «Facebook».

Resett

19. juli kl. 09:52 ·

Kenneth Olsen:

Det oppsiktsvekkende utspillet får mange til å reagere med sinne. Også hans egne kristne støttespillere mener han mistet fatningen i sin beskrivelse av den amerikanske presidenten.

RESETT.NO

Bondevik får kritikk etter å ha kalt Trump «utilregnelig»

Kjell Magne Bondevik brukte sterke ord da han beskrev Donald Trumps visitt i Europa. Det har satt sinnene i kok. «Forræder», «Drittsekk», «Logrer for Putin». Det har haglet med kritikk mot den amer…

https://resett.no/2018/07/19/bondevik-far-kritikk-etter-a-ha-kalt-trump-utilregnelig/

Torbjørn Sivertstøl Kvifor leitar Krf etter flisa i Trumps auge, men bjelken i sitt eige auge ser dei ikkje?

Matt.7,1 Døm ikkje, så de ikkje skal verta dømde! 2 For de skal dømast etter den domen de feller over andre, og det skal mælast opp til dykk med det målet de sjølve mæler med.

3 Kvifor ser du flisa i auga åt bror din, men bjelken i ditt eige auga vert du ikkje var? 4 Eller korleis kan du seia til bror din: Lat meg ta flisa ut or auga ditt, når det er ein bjelke i ditt eige? 5 Din hyklar! Ta fyrst bjelken ut or ditt eige auga! Då ser du klårt og kan ta flisa ut or auga på bror din.

6 Gjev ikkje hundane det som er heilagt, og kast ikkje perlene dykkar for svin. Dei kjem berre til å trakka dei ned og venda seg mot dykk og riva dykk sund.

Så der er mange «lærde» vi må passe oss vel for.

Etter reformasjonen var det viktig for pietistane å få i gong allmenn skulegang, slik at alle vart i stand til å lese Biblen sjølve, så dei ikkje skulle verte lurte og fornedra fordi dei ikkje visste betre. 

Når gamle Venstre kjempa for vårt sjølvstende, var allmenn skulegang og fråhaldsrørsla viktig, for å gjere folk kompetente til å delta i demokratiet, det var vesentleg for at dei skulle få det til å fungere. Men korleis står det til med dagens Venstre?

Forteljinga om Trine Skei Grande si deltaking i Borten Moes bryllaup står i grell motsetnad til dette. Eg synest det er utriveleg med slike saker i mediabildet, slikt som eg helst ignorerer, kva har dette med politikk å gjere. Det er då først og fremst personlege forhold. Men Trine har gått i 8. mars-tog, engasjert seg i kvinnerørsla og det er då først og fremst den som har gjort politikk ut av slikt. Og no engasjerer Venstre seg i PrideParader. 

Men la oss sjå dette i lys av kva som skjedde i dette bryllaupet, ho drakk seg full og då gjekk ho opp på ein talarstol og opplyste at ho ville ha seg mannfolk. Ja, det er av og til slik at det er frå barn og fulle folk ein får høyre sanninga. Men då har ho ikkje vore ærleg og sagt sanninga verken i 8.mars-demonstrasjonane eller i PrideParadene. PrideParadene er ikkje berre karneval, men det dei har til felles med 8.mars-demonstrasjonane er at dei trælkar under moralfilosofi som hindrar dei i å vere ekte og gjennom dialektisk omforming blir dei til noko anna enn dei var av naturen. 

Då er det heller ikkje demonstrasjon av frigjering, men demonstrasjon av å undertrykke kjærleikslivet og sjelslivet, det ekte og personlege i mann og kvinne og i forholdet mellom dei. 

Når ho drakk seg full, då vart ho ærleg. Og det ville vere svært trist om standarden for norske politikarar skulle vere den at dei ikkje får vere ærlege overfor seg sjølve, over for Gud og sine medmenneske som dei omgås. Då kunne ein ha større håp om at dei vart ærlege overfor folket, Stortinget og regjeringa også. Eg meiner ikkje at dei treng å legge ut om sine meir eller mindre misslukka personlege medmenneskelege forhold for alle og ein kvar, eg er ikkje særleg interessert i det, så lenge eg ikkje kan vere til hjelp for dei i alle fall. 

Trine anonnserte at ho ville ha seg mannfolk, så byrja ho å beføle dei, i staden for å prate med dei, heilt utruleg oppførsel, sjølv om ho var full. Det vitnar om mangelfulle personlege, sjelelege og sosiale eigenskapar. Og kvifor det? Jau, fordi verken opplæringa eller politikken har teke sikte på at folk skal verte kompetente til å delta i samfunnet på den måten. For opplæringa tek ikkje sikte på at folk skal verte kompetente til å delta i demokratiet, men den tek sikte på at folk skal verte sosialt inkompetentete, så dei ikkje vert kompetente til å delta i demokratiet heller. Og kvifor det? Det viser seg at den vesentlege hendsikta i den moralfilosofiske tradisjonen ikkje er sjølve innholdet i moralen, men strategien med å framstille nokre som inkompetente for andre skal framstå som kompetente, som den «lærde» og styrand overklassa.

I 8.mars-demonstrasjonane, metoo-aksjonane og i PrideParadene vert det demonstrert og påstått at menn og kvinner ikkje er kompetente til å snakke saman og derfor ikkje kompetente til å delta i samfunnet på ein normal og naturleg måte. Kva er det for slags demokrati?

I PrideParada i 2017 var det tydelegvis Knut Arild Hareide og kona hans som skulle framstå som dei kompetente. At dette var poenget vart endå meir tydeleg i ein avisartikkel seinare på hausten der kona hans påstod at amerikanarar ikkje var kompetente til å delta i demokratiet og burde ikkje få lov til å kalle seg kristne. Snakk om å vere hyklarisk! Men det sentrale problemet er meir nærliggande, at dei har ei liknande haldning til ein stor del av det norske folk.

https://www.vg.no/…/naa-klarer-jeg-ikke-aa-kalle-meg 

I bygdepride i Volda var det tydeleg vis Trine Skei Grande og John Georg Dahle som skulle framstå som dei kompetente. For han hadde vore i stand til å prate så godt med henne at han fekk henne til å leie Venstre inn i regjeringa. Så dei måler kompetansen slik og legg lista der, for at dei skal framstå som den «lærde» og styrande elite. Men det er ei elite som har kome fram på toppen av opplæringa i inkompetanse!https://resett.no/…/nervepsykolog-hevder-trump-har…/

Resett

1 t ·

Kenneth Olsen:

Kari Jaquesson skrev nylig i et innlegg i Dagbladet at menn aldri kan bli ekte kvinner og at pro trans-propagandaen tar helt av på nettet. Utspillet får toppledelsen i Unge Venstre til å se rødt.

Å vært «trans» er blitt en trend, mener Jaquesson, som mener oppmerksomheten i media og på sosiale medier har bidratt til å gjøre barn og unge forvirret.

https://resett.no/…/venstre-politiker-raser-etter-at-kari-…/

Venstre-politiker raser etter at Kari Jaquesson hevdet «trans-menn» aldri kan bli ekte kvinner

Av Kenneth Olsen

26. juli 2018 | 10:45

https://resett.no/2018/07/26/venstre-politiker-raser-etter-at-kari-jaquesson-hevdet-trans-menn-aldri-kan-bli-ekte-kvinner/

Torbjørn Sivertstøl Kjønnskromosoma for kvinner er XX og for menn er det XY, så menn har eit kromosom som kvinner ikkje har, derfor er dei ulike.

X kodar for langt fleire eigenskapar enn kjønn, for at kvinna ikkje skal produsere for mange protein, er det eine X-kromosomet delvis vekk-pakka. 

Y-kromosomet vert arva berre frå far til son og er mykje mindre, men med gen som dominerer over gen på andre kromosom og slik får mannen sekundær kjønnskarakter, så han blir ulik kvinna på den måten også.

Så «trua» på at menn og kvinner er like er anti-naturvitskapleg. Kva er det då? Eg vil kalle det postmoderne religiøs overtru.

Øyvind Midteng Bra, endelig en god biologisk framstilling. 

Enkelte mennesker kan ha kromosom-variasjoner som gjør dem til «verken mann eller kvinne» (som f.eks. blant hermafroditter), men dette er uhyre sjelden, og «noe annet» enn, og separat fra, transseksualisme. Ekte transseksualisme er et fenomen (man vet ikke helt hva det skyldes, men det kan være at f.eks. hormonnivåer i fosterfasen i mors liv fører til at fosterets hjerne utvikler seg mer slik som hos det motsatte kjønn), men det er nok langt fra så utbredt som det man skulle tro i dag. Jeg tror at p.g.a. alt dette fokuset på «kjønn som en sosial konstruksjon», så vil mange unge homofile feilaktig tolke sin homoseksualitet som transseksualitet. Og vips, så vil gutter bli jenter, og så er vi gang.

Solberg: – Hatet lever fortsatt

– I dag vet vi at den høyreekstreme terroristen befant seg i et ekkokammer med meningsfeller som delte hans konspiratoriske verdensbilde. Et verdensbilde preget av fremmedfrykt og at det finnes et «oss» og et «dem» i dette landet. I dag ser vi de samme konspirasjonene i kommentarfeltene. Hatet lever fortsatt, sa Solberg.

RESETT.NO

Solberg: – Hatet lever fortsatt– Sju år høres lenge ut, men mange har en hverdag som fortsatt er preget av 22. juli, sa statsminister Erna Solberg (H) under minnemarkeringen. Statsministeren talte under markeringen i regjeringsk…

https://resett.no/2018/07/22/solberg-hatet-lever-fortsatt/

Torbjørn Sivertstøl Apostlane åtvara mot Bileams villfaring og kva var det? Han var ein profet med godt ry, men så ville kong Balak betale han for å forbanne israelsfolket. Bileam vart med han, men Gud gav han beskjed om at han ikkje måtte seie noko anna enn det som han sa til han. Det vart velsigning og det gjorde Balak arg, men det var ikkje hjelp i, for Bileam måtte seie det som Gud sa til han. 

Men seinare fall Bileam i krigen mot israelittane. Så han hadde altså ikkje lært nok av det som han sjølv profeterte til å vite kva side det var rett av han å stå på i den striden. 

Det har aktualitet i vår tid, den karismatiske rørsla fekk motstand og det er mange som har vendt seg bort frå den evangeliske, det er mange politikarar som har maktinteresse til samanlikning med Balak og som prøver å bestikke kristne leiarar til samanlikning med Bileam. 

Så eg vil minne om det Jesus sa om korleis det skal vere i den siste tida, då skal menneska falle ifrå og svike og hate kvarandre, folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Men då skal vi vende blikket opp til han og vente på hans gjenkomst.

Når vi ser problema er det naturleg å verte problemorientert og tenke på korleis vi kan løyse dei. Så det kan verke som eit paradosk at vi skal ikkje skal sjå på problema, dei verdslege styresmaktene og politikarane, men i staden løfte blikket opp til Kristus og vente på hans gjenkomst.

Men etter syndefallet sa Gud til Adam at jorda skulle vere forbanna for hans skuld, med sveitte i andletet skulle han ete sitt brød til han for i jorda igjen. Det er framleis verda sitt problem. 

Men Abraham trudde Gud og det vart rekna han til rettferd og han fekk lovnaden at i han skulle alle folkesalg velsignast, dei som velsigna han skulle verte velsigna, men dei som forbanna han, skulle verte forbanna. Denne lovnaden har vi fått oppfyllt i Kristus. 

Vi som kom til tru på han og tok imot han, som vår frelsar og Herre, vi har velsigna han og vi har vorte velsigna ved å velsigne han og derfor har vi vorte til velsigning. Det skal vi halde fram med, ved at vi vender blikket opp til han og ventar på hans gjenkomst, så vi velsignar han som kjem i Herrens namn og vert velsigna og vert til velsigning i vårt lokalmiljø. Så vi går ut og forkynner evangeliet til kven som helst som vi møter i vår kvardag, slik som han sa og får sjå at han er med oss alle dagar.

Torbjørn Sivertstøl Den karismatiske rørsla hadde som slagord: “Jesus lever”, den glade bodskapen var at han sona vår synd og straff, så vi fekk oppleve at Gud elska oss i Kristus. Det var mange som ikkje ville vite av dette og det er det sikkert framleis. Og no “forkynner” altså den norske statsministeren at hatet lever. Vel, alle og ein kvar skal få moglegheit til å svare for seg sjølv, det er vel det sentrale poenget med demokratiet også?

Johnny Olsen Dette er svada og tåkeprat fra Solberg.

Hat vil for alltid være blant oss.Det er ikke noe som befinner seg kun hos meningsmotstandere.Hun bruker dette kun fordi folk nå begynner og våkne.Vi ønsker ikke og ledes av slike lederskikkelser.

Terje Osmo Jeg har aldri møtt noen slike < ekkokammer > personer Erna,- har du?

Torbjørn Sivertstøl I det gamle testamentet er det sagt at du skal elska Herren din Gud av heile titt hjarta, heile din hug, alt ditt vit og all di makt og elska nesten din som deg sjølv. 

Apostelen Johannes sa at kjærleiken er ikkje det at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt Son sin til soning for syndene våre. Gud er kjærleik, vi elskar fordi han elska oss fyrst. Paulus sa at håpet om Guds herlegdcom gjorde oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik er utrend i våre hjarte ved den Heilage Ande som er oss gitt.

Når politikarane fornektar den kristen trua og så ventar seg at vi skal elske dei, politikken og partiet deira i staden, så vil eg åtvare mot å byrje å dyrke dei som gudar. 

Når dei framstiller «guddommen» slik, kjem den som erstatning for folkets interesser og heng saman med at dei ikkje duger til å ivareta våre interesser.

Men når Jesus sende disiplane sine ut i verda med evangeliet, skulle dei forkynne det ofr kven som heslat som dei møtte, det var ikkje spørsmål om kva dei trudde eller meinte på førehand, verken om politikk, religion eller filosofi. Og slik er det framleis.

Torbjørn Sivertstøl I vårt opplyste demokratiske land ventar eg meg at politikarane skal kunne forklare korleis dei vil ivareta folkets interesser og få med seg folket på den måten, gjennomføre det til gang for folket og igjen få med seg folket på den måten. Kjærleiken i folket, kjærleiken mellom oss er verdifull for oss alle, og nettopp derfor har vi ein verdifull skatt i kristendomen.

Torbjørn Sivertstøl Etter syndefallet stengde Gud Adam og Eva ute frå Edens hage og sa til Adam at jorda skulle vere forbanna for hans skuld, torn og tistel skulle ho bere og med sveitte i andletet skulle han ete sitt brød. Mold var han og til molda skulle han attende.

Men Gud lova Abraham at i han skulle alle folekslag velsignast, dei som velsigna han vert velsigna og dei som forbannar han vert forbanna. Denne lovnaden får vi oppfyllt i Kristus. 

Gud forsona verda med seg i Kristus, så på evangeliets grunnvoll kjem vi inn att i eit slikt forhold til Gud som menneska var i før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Han elskar henne og har omsorg for henne og ho tek imot hans kjærleik og omsorg og svarar på han kjærleik med kjærleik. Gud skaper oss i Kristus og då skaper han oss i samsvar med 1.Mos.2, for Gud er den same no. Dette har Paulus forklart godt for oss. 

Men på slutten av 1970-talet protesterte kvinnerørsla mot dette og proklamerte mannshat. Dei forbanna Kristus og forbanna mannen og svarde på kjærleiken med hat. Men den som forbannar Kristus er forbanna. Derfor er dei til forbanning for andre og det viser seg i metoo-aksjonane og vert demonstrert i Pride-paradene. Og eg synest det er rart at norske menn og kvinner finn seg i å stemme på politikarar som forbannar dei (jfr. stm 74 av 1979).

Men sakens kjerne for meg er å vende meg til Kristus og velsigne han og verte velsigna og verte til velsigning.

Kulturministeren vil vedta medielov i kampen mot falske nyheter

Av NTB

20. juli 2018 | 06:46

243

https://www.aftenposten.no/norge/i/4dAjKR/Kulturministeren-vil-vedta-medielov-i-kampen-mot-falske-nyheter

Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil regulere medienes ansvar gjennom en ny lov som blant annet gjør det lettere å saksøke journalister og redaktører.

Slik ordningen er i dag, tar Pressens Faglige Utvalg (PFU) seg av det som måtte være av klager på etikken i norsk presse. Det finnes derfor ikke noe samlet lovverk.

Nå mener Grande, som omtaler seg selv som medie- og demokratiminister, at verdens mediebilde har gjort det nødvendig å vedta en medieansvarslov, sier hun til Dagsavisen. Spredningseffekten av falske nyheter, som den seneste tiden har økt i omfang, er årsaken til at statsråden mener det er nødvendig med juridiske tiltak.

Forslaget er allerede ute på høring, og kulturministeren håper den skal løfte de journalistiske idealene og presisere journalisters og redaktørers innholdsansvar.

– Det fungerer sånn at hvis du skriver noe som bryter med de prinsippene som ligger i loven, så kan jeg gå til sak mot deg og redaktøren din, sier hun til avisen.

annonse

Med loven håper Grande å gi et kvalitetsstempel til mediene som følger det etiske regelverket. Hun vil også ha en klargjøring av redaktøransvaret for det som publiseres i kommentarfeltene.

– Vi foreslår at det skal være redaktørens ansvar å ta bort ulovlige kommentarer innen rimelig tid, sier hun.

Torbjørn Sivertstøl Phil Collins syng ei vakker strofe: “Think twice, it is just another day in Paradise.” Og Trine bør først og fremst tenke over nytt om om kva ho tilt seg sjølv å seie og kva ho ikkje tillet seg sjølv å seie.

Etter reformasjonen var det viktig for pietistane å få i gong allmenn skulegang, slik at alle vart i stand til å lese Biblen sjølve, så dei ikkje skulle verte lurte og fornedra fordi dei ikkje visste betre. 

Når gamle Venstre kjempa for vårt sjølvstende, var allmenn skulegang og fråhaldsrørsla viktig, for å gjere folk kompetente til å delta i demokratiet, det var vesentleg for at dei skulle få det til å fungere. Men korleis står det til med dagens Venstre?

Forteljinga om Trine Skei Grande si deltaking i Borten Moes bryllaup står i grell motsetnad til dette. Eg synest det er utriveleg med slike saker i mediabildet, slikt som eg helst ignorerer, kva har dette med politikk å gjere. Det er då først og fremst personlege forhold. Men Trine har gått i 8. mars-tog, engasjert seg i kvinnerørsla og det er då først og fremst den som har gjort politikk ut av slikt. Og no engasjerer Venstre seg i PrideParader. 

Men la oss sjå dette i lys av kva som skjedde i dette bryllaupet, ho drakk seg full og då gjekk ho opp på ein talarstol og opplyste at ho ville ha seg mannfolk. Ja, det er av og til slik at det er frå barn og fulle folk ein får høyre sanninga. Men då har ho ikkje vore ærleg og sagt sanninga verken i 8.mars-demonstrasjonane eller i PrideParadene. PrideParadene er ikkje berre karneval, men det dei har til felles med 8.mars-demonstrasjonane er at dei trælkar under moralfilosofi som hindrar dei i å vere ekte og gjennom dialektisk omforming blir dei til noko anna enn dei var av naturen. 

Då er det heller ikkje demonstrasjon av frigjering, men demonstrasjon av å undertrykke kjærleikslivet og sjelslivet, det ekte og personlege i mann og kvinne og i forholdet mellom dei. 

Når ho drakk seg full, då vart ho ærleg. Og det ville vere svært trist om standarden for norske politikarar skulle vere den at dei ikkje får vere ærlege overfor seg sjølve, over for Gud og sine medmenneske som dei omgås. Då kunne ein ha større håp om at dei vart ærlege overfor folket, Stortinget og regjeringa også. Eg meiner ikkje at dei treng å legge ut om sine meir eller mindre misslukka personlege medmenneskelege forhold for alle og ein kvar, eg er ikkje særleg interessert i det, så lenge eg ikkje kan vere til hjelp for dei i alle fall. 

Trine anonnserte at ho ville ha seg mannfolk, så byrja ho å beføle dei, i staden for å prate med dei, heilt utruleg oppførsel, sjølv om ho var full. Det vitnar om mangelfulle personlege, sjelelege og sosiale eigenskapar. Og kvifor det? Jau, fordi verken opplæringa eller politikken har teke sikte på at folk skal verte kompetente til å delta i samfunnet på den måten. For opplæringa tek ikkje sikte på at folk skal verte kompetente til å delta i demokratiet, men den tek sikte på at folk skal verte sosialt inkompetentete, så dei ikkje vert kompetente til å delta i demokratiet heller. Og kvifor det? Det viser seg at den vesentlege hendsikta i den moralfilosofiske tradisjonen ikkje er sjølve innholdet i moralen, men strategien med å framstille nokre som inkompetente for andre skal framstå som kompetente, som den «lærde» og styrand overklassa.

I 8.mars-demonstrasjonane, metoo-aksjonane og i PrideParadene vert det demonstrert og påstått at menn og kvinner ikkje er kompetente til å snakke saman og derfor ikkje kompetente til å delta i samfunnet på ein normal og naturleg måte. Kva er det for slags demokrati?

I PrideParada i 2017 var det tydelegvis Knut Arild Hareide og kona hans som skulle framstå som dei kompetente. At dette var poenget vart endå meir tydeleg i ein avisartikkel seinare på hausten der kona hans påstod at amerikanarar ikkje var kompetente til å delta i demokratiet og burde ikkje få lov til å kalle seg kristne. Snakk om å vere hyklarisk! Men det sentrale problemet er meir nærliggande, at dei har ei liknande haldning til ein stor del av det norske folk.

https://www.vg.no/…/naa-klarer-jeg-ikke-aa-kalle-meg 

I bygdepride i Volda var det tydeleg vis Trine Skei Grande og John Georg Dahle som skulle framstå som dei kompetente. For han hadde vore i stand til å prate så godt med henne at han fekk henne til å leie Venstre inn i regjeringa. Så dei måler kompetansen slik og legg lista der, for at dei skal framstå som den «lærde» og styrande elite. Men det er ei elite som har kome fram på toppen av opplæringa i inkompetanse!

Resett

6 t ·

Helge Lurås:

Fra tid til annen kommer det artikler i de etablerte mediene i Norge som bruker «22. juli-kortet» mot Fremskrittspartiet. Denne gang er det liksom-konservative Bergens Tidende som lar en ung student bruke alle de velkjente triksene i boken.

Anne Rokkan, som beskrives som «gjestekommentator», starter et innlegg i Bergens Tidende med å trekke frem egne minner om et av ofrene for terroren 22. juli 2011.

Kommentator i BT vil ha seg frabedt kritikk mot AP og anklager Sylvi Listhaug for å være ondskapsfull

Av Helge Lurås

21. juli 2018 | 12:20

90

https://resett.no/2018/07/21/kommentator-i-bt-vil-ha-seg-frabedt-kritikk-mot-ap-og-anklager-sylvi-listhaug-for-a-vaere-ondskapsfull/

Fra tid til annen kommer det artikler i de etablerte mediene i Norge som bruker «22. juli-kortet» mot Fremskrittspartiet. Denne gang er det liksom-konservative Bergens Tidende som lar en ung student bruke alle de velkjente triksene i boken.

Ap-politiker vil ha «politi-knapp» på sosiale medier for å stoppe «høyreekstreme»

Av Kenneth Olsen

23. juli 2018 | 12:07

88

https://resett.no/2018/07/23/ap-politiker-vil-ha-politi-knapp-pa-sosiale-medier-for-a-stoppe-hoyreekstreme/

Torbjørn Sivertstøl Dette er å argumentere for ein politistat. Og kvifor det?

Etter syndefallet stengde Gud Adam og Eva ute frå Edens hage og sa til Adam at jorda skulle vere forbanna for hans skuld, torn og tistel skulle ho bere og med sveitte i andletet skulle han ete sitt brød. Mold var han og til molda skulle han attende.

Men Gud lova Abraham at i han skulle alle folekslag velsignast, dei som velsigna han vert velsigna og dei som forbannar han vert forbanna. Denne lovnaden får vi oppfyllt i Kristus. 

Gud forsona verda med seg i Kristus, så på evangeliets grunnvoll kjem vi inn att i eit slikt forhold til Gud som menneska var i før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. Han elskar henne og har omsorg for henne og ho tek imot hans kjærleik og omsorg og svarar på han kjærleik med kjærleik. Gud skaper oss i Kristus og då skaper han oss i samsvar med 1.Mos.2, for Gud er den same no. Dette har Paulus forklart godt for oss. 

Men på slutten av 1970-talet protesterte kvinnerørsla mot dette og proklamerte mannshat. Dei forbanna Kristus og forbanna mannen og svarde på kjærleiken med hat. Men den som forbannar Kristus er forbanna. Derfor er dei til forbanning for andre og det viser seg i metoo-aksjonane og vert demonstrert i Pride-paradene. Og eg synest det er rart at norske menn og kvinner finn seg i å stemme på politikarar som forbannar dei, så dei folkevalde sin politikk vert å organisere hatet mot sitt eige folk (jfr. stm 74 av 1979).

Men sakens kjerne for meg er å vende meg til Kristus og velsigne han og verte velsigna og verte til velsigning.

Hat, netthat og et Ap som lyver for seg selv

Av Mumler Gåsegg

24. juli 2018 | 12:58

14

https://resett.no/2018/07/24/hat-netthat-og-et-ap-som-lyver-for-seg-selv/

Hat og kjærlighet er nært forbundet. Det vet alle som har vært i et heftig forhold. Det ene utelukker ikke nødvendigvis det andre. Hat er ikke det motsatte av kjærlighet. Likegyldighet er det motsatte av kjærlighet. Det vet alle som har blitt dumpet. Er det likegyldighet våre politikere ønsker seg av oss? Det ville i så fall ha gitt dem fritt spillerom.

Hat og netthat er de nye ordene nå som rasisme er i ferd med å miste brodden. Rasismebegrepet er blitt så utvannet at det nesten er religiøst.

Torbjørn Sivertstøl Dette refererer tydelegvis til Eli Wiesel, sitat frå https://no.wikipedia.org/wiki/Elie_Wiesel: Wiesel fremsto som en betydelig åndelig leder og veiviser i en tid preget av vold, undertrykkelse og rasisme. Hans budskap var å tilgi, men ikke å glemme. Det er ikke hatet som er kjærlighetens verste fiende, sa han, det er likegyldigheten. Wiesel var av mange tilhengere regnet som en budbærer om fred og forsoning og menneskeverd.

Men eg er nok ikkje samd i det, det motsette av kjærleik er hat.

I Tyskland under andre verdskrig la nok folket merke til at jødane forsvannt, folket visste nok kvifor, men det var noko som dei ikkje snakka om, det vart fortia, folk var likgyldige til det. Det er bakgrunnen for denne formuleringa. Sitat frå https://www.vg.no/…/utenriks/i/Xyprm/elie-wiesel-er-doed : – De som var der, følte ikke bare torturen og drapene som fienden sto bak, men også det som vi opplevde som verdens likegyldighet og stillhet, sa Wiesel.

I denne samanheng er det på sin plass å minne om at Jesus sende disiplane sine ut i all verda med evangeliet, vi fekk Guds Ord frå jødane og det fekk oss i tale. Men det er også på sin plass å minne om at dei lærde jødiske leiarane stod bak kristendomsforfølgingane og slik verka dei til å bringe menneska til taushet.

Kong David elska Gud og hata Guds fiendar. Jesu apostlar lærer oss at venskap med verda er fiendskap mot Gud, vi skal elske Gud, derfor skal vi ikkje elske verda eller noko av det som er i verda. Paradoksalt nok vert det påstått at det er det verda treng. For håpet om Guds herlegdom gjer oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik er utrend i våre hjerte ved den Heilage Ande som er oss gitt. Vi elskar fordi vi har Guds kjærleik i hjertet. Paulus sa vi skulle la desse tre vere, tru, håp og kjærleik, men størst av dei er kjærleiken. Så pass på å ha det i hjertet, til tross for at andre ofte kan oppfatte trua vår som likgyldighet.

Vi tenker analytisk med hjerna og kan reagere spontant med aggresjon og vreide, det er naturleg. Då kan det verte konflikt mellom korleis vi tenker med hjertet og korleis vi tenker med hjerna. Då er det på sin plass å minne seg sjølv om det kong Salomo sa om å vakte hjertet sitt framfor alt det vi vaktar, for livet går ut ifrå det. Det kan vel vere at du langt på veg tenkte rett med hjerna, men har du fått trua, håpet og kjærleiken frå Gud i hjertet, så er det alltid rett, like vel, så pass på det som noko verdifullt, først og fremst for din eigen del.

Men i Johannes Openberring er det fortalt om Dyret som skal dømme «den Store Skjøkje», det skal hate henne, men det har retten på si side, så då er det ikkje lenger hjelp i å argumentere mot hatet. Og det er vel nettopp slik det kjem til å gå, når menneska har fornekta Kristus og avvist den kjærleiken Gud har vist oss i han.

Torbjørn Sivertstøl Kong David elska Gud og hata Guds fiendar. Jesu apostlar lærer oss at venskap med verda er fiendskap mot Gud, vi skal elske Gud, derfor skal vi ikkje elske verda eller noko av det som er i verda. Paradoksalt nok vert det påstått at det er det verda treng. For håpet om Guds herlegdom gjer oss ikkje til skamme, for Guds kjærleik er utrend i våre hjerte ved den Heilage Ande som er oss gitt. Vi elskar fordi vi har Guds kjærleik i hjertet. Paulus sa vi skulle la desse tre vere, tru, håp og kjærleik, men størst av dei er kjærleiken. Så pass på å ha det i hjertet, til tross for at andre ofte kan oppfatte trua vår som likgyldighet.

Vi tenker analytisk med hjerna og kan reagere spontant med aggresjon og vreide, det er naturleg. Då kan det verte konflikt mellom korleis vi tenker med hjertet og korleis vi tenker med hjerna. Då er det på sin plass å minne seg sjølv om det kong Salomo sa om å vakte hjertet sitt framfor alt det vi vaktar, for livet går ut ifrå det. Det kan vel vere at du langt på veg tenkte rett med hjerna, men har du fått trua, håpet og kjærleiken frå Gud i hjertet, så er det alltid rett, like vel, så pass på det som noko verdifullt, først og fremst for din eigen del.

Men i Johannes Openberring er det fortalt om Dyret som skal dømme «den Store Skjøkje», det skal hate henne, men det har retten på si side, så då er det ikkje lenger hjelp i å argumentere mot hatet. Og det er vel nettopp slik det kjem til å gå, når menneska har fornekta Kristus og avvist den kjærleiken Gud har vist oss i han.

Lars Gule kom med alvorlige beskyldninger mot Resett, så slettet han innlegget

Av Kenneth Olsen

24. juli 2018 | 16:06

78

https://resett.no/2018/07/24/lars-gule-kom-med-alvorlige-beskyldninger-mot-resett-sa-slettet-han-innlegget/

Resett

Kenneth Olsen:

Lars Gule har skiftet kurs etter å ha koblet Frps tankesett til drapsmannen Anders Behring Breivik. I en ny Facebook-kommentar vender han hatet og sinnet mot meg og hevder Resett kan brukes som kilde for å bekrefte hans påstander at det finnes flere tusen Breviker i Norge.

Lars Gule kom med alvorlige beskyldninger mot Resett, så slettet han innleggetLars Gule har skiftet kurs etter å ha koblet Frps tankesett til drapsmannen Anders Behring Breivik. I en ny Facebook-kommentar vender han hatet og sinnet mot meg og hevder Resett kan brukes som kil…

Torbjørn Sivertstøl Menneska si likgyldighet og taushet var noko av det verste for Eli Wiesel, sitat frå https://no.wikipedia.org/wiki/Elie_Wiesel: Wiesel fremsto som en betydelig åndelig leder og veiviser i en tid preget av vold, undertrykkelse og rasisme. Hans budskap var å tilgi, men ikke å glemme. Det er ikke hatet som er kjærlighetens verste fiende, sa han, det er likegyldigheten. Wiesel var av mange tilhengere regnet som en budbærer om fred og forsoning og menneskeverd.

Men eg er nok ikkje samd i det, det motsette av kjærleik er hat.

I Tyskland under andre verdskrig la nok folket merke til at jødane forsvannt, folket visste nok kvifor, men det var noko som dei ikkje snakka om, det vart fortia, folk var likgyldige til det. Det er bakgrunnen for denne formuleringa. Sitat frå https://www.vg.no/…/utenriks/i/Xyprm/elie-wiesel-er-doed : – De som var der, følte ikke bare torturen og drapene som fienden sto bak, men også det som vi opplevde som verdens likegyldighet og stillhet, sa Wiesel.

I denne samanheng er det på sin plass å minne om at Jesus sende disiplane sine ut i all verda med evangeliet, vi fekk Guds Ord frå jødane og det fekk oss i tale. Men det er også på sin plass å minne om at dei lærde jødiske leiarane stod bak kristendomsforfølgingane og slik verka dei til å bringe menneska til taushet.

Resett

Helge Lurås:

Det er ingen grunn til å «hate» bare fordi livet blir dårligere for en selv og ens etterkommere. Nei, dette må man ta med et smil. Man skal ikke ha noen negative følelser verken mot de som blir tatt i mot i Norge og gitt av ens egne ressurser eller mot Arbeiderpartiet som har lagt til rette for denne politikken og som nå får de fleste stemmene fra de nyankomne.

At folk «hater» dårlig politikk må dere nok leve med, Erna og Jonas

Av Helge Lurås

24. juli 2018 | 19:00

72

https://resett.no/2018/07/24/at-folk-hater-darlig-politikk-ma-dere-nok-leve-med-erna-og-jonas/ 

Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og et utvalg av kommentatorer og Ap-folk snakker om «hatet» som visstnok «florerer», er på «fremmarsj», er «mer utbredt enn noensinne» osv. Dernest «advarer» de mot hatet, sier at det må «bekjempes» osv.

De intellektuelt late og ansvarsløse politikerne liker å kunne isolere folks motstand mot deres egen politikk til en psykologisk og emosjonell brist. Folk må skjerpe seg, de er onde som ikke liker samfunnsutviklingen. Det er noe defekt ved nordmenn som ikke aksepterer islam og «mangfold». Ja, folk bør se bort i fra mindre ulemper som økt kriminalitet, flere voldtekter, drap, at norsk ungdom blir banket opp av innvandrergjenger eller at velferdssystemet kneler og skattene må gå opp.

Torbjørn Sivertstøl Bra! Når nokon seier noko til meg, kan dei gje uttrykk for følelsar som aggresjon, glede, frykt, kjærleik, hat og det er ei vurderingssak frå mi side og vurderinga kan vere feil, eg kan overvurdere eller undervurdere det, det er ein del av kommunikasjonen. Men det avgjerande er å oppfatte kva som vert sagt, tenke fornuftig og svare og reagere fornuftig deretter. Men det er meir enn rart at politikarar i eit demokrati kan ignorere det siste og tale om slike følelsar i staden.

Kjendisadvokat Wessel-Aas får kritikk etter å ha linket til Resett

Av Kenneth Olsen

25. juli 2018 | 10:45

https://resett.no/2018/07/25/kjendisadvokat-wessel-aas-far-kritikk-etter-a-ha-linket-til-resett/

Kjendisadvokat Jon Wessel-Aas delte et meningsinnlegg fra Resett på Facebook der han ønsket debatt etter en kommentar av Helge Lurås. Det ble det bråk av.

Wessel-Aas, som tidligere har stilt opp på Resett TV, hevder at kommentarfeltet til Resett er et talerør for mye av konspirasjonsteoriene som Anders Behring Breivik hadde.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor Helge Lurås konkluderer med at ABB nødvendigvis må sitte å gremmes i sin celle. Hans konspirasjonsteorier og hat mot «multikulturismen» og dens «agenter», blomstrer jo, blant annet i kommentarfeltene på resett.no, skriver advokaten i det han linker til Lurås kommentar om 22. juli.

Torbjørn Sivertstøl Det er då temmeleg utruleg dersom ein advokat ikkje forstår skilnaden på ein terroraksjon på grunnlag av konspirasjonsteoriar og å seie si meining med demokratiske metoder. 

Korleis vart ei subjektiv meining til ein konspirasjonsteori? Var det motparten som misstenkelggjorde deg og ikkje ville tillate deg å bruke demokratiske metoder? Så mistenkeleggjer du motparten din og så sit de der med kvar sine konspirasjonsteoriar.

Då foreslår eg å ta ein «Resett» og sei kva du ærleg meinar med demokratiske metoder. Så får vi sjå.

Ole Edvard Mandelid En som vil inn på Brynjar Melings lukrative marked… 

Torbjørn Sivertstøl Ja, advokatar tener sikkert godt på slike saker som ABB-saka og “Mulla Krekar-saka”.

Aftenposten burde skamme seg

Av Helge Lurås

26. juli 2018 | 10:48

47

https://resett.no/2018/07/26/aftenposten-burde-skamme-seg/ 

Resett

3 t ·

Helge Lurås:

Det er ikke godt å si om Langerød helt forstår hva han her gjør. Han er en ung mann uten særlig erfaring annet enn fra AUF. Og i den organisasjonen foregår det regelrett indoktrinering i multikulturalisme. Muligens er han så besatt av «godhet» at han overhodet ikke ser på Amundsen som et menneske i det hele tatt. Frp og deres politikere er kanskje bare ondskap i en abstrakt forstand i Langerøds hode. De fortjener ingen nåde.

Torbjørn Sivertstøl Det er ikkje rett å likestille kristendomen med religionane, for kristendomen er ikkje ein religion som vert lesst på folket som tunge bører, slik er den noko fundamentalt nytt i forhold til religionane. 

For Jesus kalla til seg alle som strevde og hadde tungt å bere og sa at hos han skulle dei få kvile. Vert vi verande i hans ord, skal vi få lære å kjenne sanninga, så den set oss fri. Han sona vår synd og betalte vår skuld då han døde i staden for oss på korset. Så ved korsets fot får vi legge av dei tunge børene av synd og skuld. Slik er evangeliet ein frigjerande bodskap som er uerstatteleg. Men då treng vi også å ta imot den Heilage Ande, så den får openberre Sanninga i Guds Ord for oss.

Evangeliet skulle forkynnast for alle folkeslag, så både einskildmenneske og folkesalg er fri til å ta imot det. Og då er det vesentleg at grupper av menneske som har teke imot det, samlar seg i kristne kyrkjelydar, der dei tener Kristus og hjelper kvarandre og forkynner den same glade bodskapen for andre.

Knut Knutsen Så du har ingen idé om hvordan ” Norge bli kristent “, dem som ikke tok i mot den nye tro blei et hue kortere. Ikke tro at “kristendommen” er noe spesielt. Tingen er at islam er ikke noen religion, det er en ideologi.

Torbjørn Sivertstøl Knut Knutsen Dei fyrste kristne søkte samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll, både i heimane og i kristne kyrkjelydar og oppdraget var å forkynne evangeliet for alle folkeslag. Det er kristendomen og den kristne kyrkja si metode.

Til tross for at styresmakta forfølgde dei, sa Paulus at den er Guds hevnar som skal hevne uretten. 

Apostlane profeterte om ein vreidedom som skal komme og forkynninga av evangeliet tek sikte å berge menneske frå den. Den dommedagen er allereie på gang, den kjem nok både som uventa katastrofer og som open krig. Så spørst det om norske politikarar har lært seg å dømme rett.

Torbjørn Sivertstøl Frp er eit liberalistisk parti og liberalismen tillet religionsfridom. Då var det mest nærliggande å tenke på kristendomen og frie kristne kyrkjer og religionsfridom vorte allment akseptert. 

Men sidan har kvinnerørsla og politikarar protestert mot Paulus si lære. Så har det vorte kravt at prestar i kyrkja skal vie homofile og det strir både mot kristendomen og jødedomen. Dette er ikkje å tillate religionsfridom.

Dersom de vil tillate religionsfridom, så må de la den kristen kyrkja få forkynne den bodskapen som Kristus og apostlane hans forkynnte.

Torbjørn Sivertstøl Dersom vi vil vite kva kristendom er for noko, så må vi gå til Bibelen. Og dersom vi vil vite kva jødedom er for noko, så må vi gå til det gamle testamentet. Ein messiansk jøde vil heller kalle det den gamle pakt, men den nye pakt er som eit testamente. Så dersom nokon vil erstatte evangeliet med noko anna, er det å lyge, ved å missbruke historisk kjeldemateriale, så det endåtil verkar som historieforfalsking. Det er som å endre på eit testamentet og poenget er nok at nokon ser vinning i det. 

Så vi gjer nok lurt i å vere førebudde på Goebbels-retorikk og at mafiaen er på ferde. Tips: sjå kva som er sagt om «den Lovlause» i 2.Tess.2.

Torbjørn Sivertstøl Det byrjar å likne ein science fixion film, ved at indoktrinerte menneske minner om programmerte robotar eller aliens, som liknar menneske og som samlar seg til strid mot normalt tenkande menneske.

Torbjørn Sivertstøl Den nye pakt i Jesu blod er eit testamente, ingen kan endre på det. vi er mange som har søkt samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll og som har fått oppleve at det er gyldig. 

Likevel er det dessverre mange prestar og predikantar som reduserer det eller reduserer gyldigheta av det og så kjem dei med erstatningar og slik fer dei med juks. Og så gjer politikarar også det. 

Då vil eg gjere merksam på at eit testamente er eit juridisk dokument og å endre det er straffbart.

Torbjørn Sivertstøl Er det rett å føre Stortinget bak lyset, føre regjeringa bak lyset, føre folket eller delar av folket bak lyset? Nei, det er det vel ikkje? Men det er nettopp det som skjer når kristne kyrkjer og organisasjonar erstattar evangeliet med noko anna og politikarar krev at dei skal gjere det. Og det er ikkje religionsfridom, men det er eit forsøk på å lure folk.

Den nye pakt i Jesu blod er eit testamente, ingen kan endre på det. Vi er mange som har søkt samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll og som har fått oppleve at det er gyldig. 

Likevel er det dessverre mange prestar og predikantar som reduserer det eller reduserer gyldigheta av det og så kjem dei med erstatningar og slik fer dei med juks. Og så gjer politikarar også det. 

Då vil eg gjere merksam på at eit testamente er eit juridisk dokument og å endre det er straffbart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: