Skip to content

Når de vik av til høgre eller venstre, skal øyro dine høyra det ordet bak deg: «Dette er vegen, gå på den!» (Jesaja.30,21).

Innleiing.

René Descart (biletet) var ein stor matematikar og han trudde på det fullkomne. I følgje Paulus får vi den Heilage Ande ved trua på Jesus, av berre nåde. Kristus er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd, han gir oss ånd og liv ifrå himmelen, slik det vert symbolisert i nattvereden. Og det er fullkome.

JOH 6,27 – JOH 6,35 Arbeid ikkje for den mat som forgår, men for den mat som varer og gjev evig liv, den som Menneskesonen skal gje dykk. For på han har Gud, Faderen, sett sitt segl.” 28   Då sa dei til han: “Kva gjerningar er det då Gud vil vi skal gjera?” 29 Jesus svara: “Dette er den gjerning Gud vil de skal gjera: Tru på han som Gud har sendt.” 30 “Kva teikn gjer du, så vi kan sjå det og tru på deg?” spurde dei. “Kva kan du gjera? 31 Fedrane våre åt manna i øydemarka, som skrive står: Brød frå himmelen gav han dei å eta.” 32 Jesus svara: “Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: Moses gav dykk ikkje brødet frå himmelen. Det er Far min som gjev dykk det sanne brødet frå himmelen. 33 Guds brød er det brødet som kjem ned frå himmelen og gjev verda liv.” 34 Då sa dei: “Herre, gjev oss alltid det brødet!” 35 Jesus svara: “Eg er livsens brød. Den som kjem til meg, skal ikkje svelta, og den som trur på meg, skal aldri tyrsta. 

JOH 6,47 – JOH 6,48 Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: Den som trur, har evig liv. 48 Eg er livsens brød. 

JOH 6,63 Det er Anden som gjer levande; her kan menneske ingen ting gjera. Dei ord eg har tala til dykk, er ånd og liv.

Guds Ord er som såkorn som han sår i hjertets jord, når vi trur det med hjertet, spirer og veks det til det ber grøde. Slik dyrker Gud vårt hjertes jord og slik dyrker han verda. Og slik dyrker vi Gud. Opphavleg sette då Gud adam og Eva til å dyrke hagen som han hadde planta og det er framleis oppdraget han gir oss.

JOH 10,1 – JOH 10,10 {EG ER DØRA}  Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: Den som ikkje går inn til sauene gjennom døra, men kliv over ein annan stad, han er ein tjuv og ein røvar. 2 Men den som går inn gjennom døra, er hyrding for sauene. 3 For han lèt dørvaktaren opp, og sauene høyrer målet hans. Han kallar sauene sine på namn og leier dei ut. 4 Og når han har fått ut alle sine, går han føre dei, og sauene fylgjer han, for dei kjenner målet hans. 5 Men ein framand vil dei ikkje fylgja, dei rømer frå han; for dei kjenner ikkje målet til den framande.” 6 Denne likninga fortalde Jesus; men dei skjøna ikkje kva ho skulle tyda. 7   Då sa Jesus: “Sanneleg, sanneleg, det seier eg dykk: Eg er døra inn til sauene. 8 Alle som er komne før meg, er tjuvar og røvarar; men sauene høyrde ikkje på dei. 9 Eg er døra. Den som går inn gjennom meg, skal verta frelst, og han skal gå inn og gå ut og finna beite. 10 Tjuven kjem berre for å stela, drepa og øyda. Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.   

Derfor er det viktig for oss å heilhjarta halde oss til han, vende hugen opp til han og ta imot det han gir oss frå himmelen, verte fyllt av den Heilage Ande, ære og takke han for frelsa, for Anden og livet som han gir oss.

Når vi soleis vender oss til han, openberrar Anden han for oss, så vi med hjertets opplatne auge ser han og innser kva han gir oss, erkjenner det og tek imot det, for han vil gi oss liv og overflod. Då er det også ein veg å gå og målet er det fullkomne. Det er ein port og ei dør å gå inn gjennom. 

MTT 7,13 – MTT 7,14 {DEI TO VEGANE}  Gå inn gjennom den tronge porten! For vid er den porten og brei er den vegen som fører til fortaping, og mange er dei som går inn gjennom den. 14 Men trong er den porten og smal er den vegen som fører til livet, og få er dei som finn han.   

JOH 14,6 Jesus seier: “Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan gjennom meg.

FIL 3,12 – FIL 3,21 {FRAM MOT MÅLET}  Eg meiner ikkje at eg alt har nått det eller alt er fullkomen, men eg jagar mot det for å gripa det, av di eg sjølv er gripen av Kristus Jesus. 13 Brør, eg trur ikkje om meg sjølv at eg har gripe det. Men eitt gjer eg: Eg gløymer det som er attanfor og tøyer meg etter det som er framanfor, 14 og jagar mot målet, mot den sigerskrans som Gud frå det høge har kalla oss til i Kristus Jesus. 15 Lat oss sjå det på denne måten, alle vi som har nått kristen mognad. Og er det noko de ser annleis på, skal Gud gjera det klårt for dykk. 16 Lat oss berre, så langt vi er komne, halda fram i same sporet! 17   Ha meg til førebilete, brør, og sjå på dei som ferdast på same måten som vi. 18 Eg har sagt dykk det ofte, og no seier eg det med tårer at mange lever som fiendar av Kristi kross. 19 Dei endar i fortaping, dei har magen til gud, dei set si ære i si skam, og dei er berre opptekne av jordiske ting. 20 Men vi har vår borgarrett i himmelen, og derifrå ventar vi Herren Jesus Kristus som frelsar. 21 Han skal omskapa vår veike og forgjengelege lekam og gjera han lik den lekamen han sjølv har i herlegdomen. For han har makt til å leggja alle ting under seg.  

ÅPE 3,7 – ÅPE 3,13 {TIL FILADELFIA}  Skriv til engelen for kyrkjelyden i Filadelfia:  Dette seier Den Heilage og Sannferdige, han som har Davids nykel, han som opnar så ingen kan stengja, og stengjer så ingen kan opna: 8 Eg veit om gjerningane dine. Sjå, eg har sett framfor deg ei opna dør, som ingen kan stengja. For du har lita kraft, og likevel har du halde fast på mitt ord og ikkje fornekta mitt namn. 9 Sjå, eg lèt nokre koma frå Satans synagoge, av dei som lyg og seier dei er jødar, men ikkje er det. Dei skal koma og kasta seg ned for føtene dine, og dei skal skjøna at eg har elska deg. 10 Du har halde fast på mitt ord om tolmod. Difor vil eg halda fast på deg i den prøvingstid som skal koma over heile verda, for å prøva dei som bur på jorda. 11 Eg kjem snart. Hald fast på det du har, så ingen skal ta krona di! 12   Den som sigrar, han vil eg gjera til ei søyle i min Guds tempel, og han skal aldri meir gå ut derifrå. Eg vil skriva min Guds namn på han og namnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som kjem ned frå himmelen, frå min Gud – og like eins mitt eige nye namn. 13   Den som har øyro, han høyre kva Anden seier til kyrkjelydane!   

Dette er vegen, vandre på den. 

Jesus har sagt til meg at han vil forsørgje meg. Eg kommenterte det og skreiv noko om at der er predikantar som så tydeleg traktar etter økonomisk gevingst og politisk makt, så dei vert korrupte, det skal eg vakte meg mot. Jesus har mange gangar minna meg om å sjå på han og gå den vegen han har staka ut for meg og det har han nyleg minna meg om igjen.

18.3. sa han at den Heilage Ande bringer meg ord frå heilagdomen og let meg takke Jesus for at alt som er hans, er mitt, jfr. den heimeverande sonen. Igjen sa han at han vil forsørgje meg, sitat:

«For det er eg, Herren, som har kalla dykk ved namn og de er mine. Og det er eg, Herren sjølv, som er profetrøysta. Så lytt ikkje til den kvar profetrøyst i denne tid, men gå inn i skriftene som eg, Herren, har innblest og inspirert mine tenarar, og du skal få lov til å finne alt kva du treng å vite. Derfor så skal du ikkje gå til verken høgre eller til venstre, men du skal sjå på meg og du skal stole på at eg har sagt og talt, ja, det skal eg og utføre. Fordi eg kan ikkje seie ein ting og ikkje gjere det. Men eg, Herren, eg vil seie og eg vil gjere det. Og når eg har sagt det i mitt Ord, så vil eg, Herren, trå til og fullføre min plan med mi menigheit, som eg, Herren, har planta på denne stad. Og menneske skal sjå det og dei skal forstå det, at dette er ikkje menneskeverk, men det er eit verk av meg, seier Herren. For eg er Herren som byrja og eg skal fullføre.

Ja, for eg ser over den ganske jord, for å kraftig støtte den som har eit heilt hjarte med meg. I dag så er det mange menneske som har vanskar med å kunne tru at eg er miraklenes Gud. For dei høyrer så mangt og mykje som ikkje stemmer overeins med mitt Andens inspirerte Ord, men når eg, den Heilage Ande, bringer deg ord ifrå heilagdomen,  og du opnar opp ditt hjerte og du seier: «takk skal du ha, Jesus, for at alt ditt, det er mitt», ja, så vil eg, Herren, drive plagene bort. Eg, Herren, vil forsørgje deg, eg, Herren, er din rådgjevar, eg, Herren, er din Fredsfyrste, eg, Herren, tek hand om deg og heile ditt hus, for eg, Herren, eg er den allmektige og eg står bak mitt Ord. Så stol på mitt Ord og hald fast ved mitt Ord, så vil eg, Herren, eg skal fullføre alle mine planar, all min herlegdom, det skal skje, for det er Herren, som har talt.»

https://tsivert.com/2018/03/19/2018-03-18-herren-er-sjolv-profetroysta-sa-lytt-ikkje-til-ei-kvar-profetroyst-i-denne-tida-mote-i-maranata/

Helga etter var eg ikkje på møtet, men fekk sjå og høyre utdrag på facebook. Då sa han at når eg let plassem min stå tom, så vert den sakna:

«Ja, du skal få merke mitt Ord som står ved makt midt i (dykkar kyrkjelyd)? Det er eg som istandset og utrustar deg. Og du skal vite at når din plass er tom, så vil din plass verte sakna. Og du skal vite at eg har gått foran deg, bakkar skal eg jevne, dører av kopar skal eg sprenge, bommar av jern skal eg hogge sønder og sammen.

Ja, kvifor ser du deg fryktsom rundt ikring, du har gått til høgre og du har gått til venstre, men i dag lyder det ut ei røyst, «dette er vegen, vandre på den». 

Har eg ikkje befalt deg, ver du retteleg frimodig og sterk, gå på mitt Ord, ta vare på mitt Ord, så vil mitt Ord bevare ditt hjerte. For når du held deg nær til meg, så vil eg halde meg nær til deg. Og du vil oppleve at mitt Ord, det vil stadfeste seg, når du handlar på det, når du går på det, for eg er den Herren, som har henta deg frå jorda sine ytste kantar og eg har sagt deg, du er min.»  

https://tsivert.com/2018/04/08/2018-03-25-dette-er-vegen-vandre-pa-den-mote-i-maranata/ 

Dette må vi sjå på grunnlag av bibelvers.

5.Mos.28,1 Er du lydig mot Herren din Gud og legg vinn på å leva etter alle boda hans, som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda.  2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:

3 Velsigna vere du i byen

og velsigna ute på marka!

4 Velsigna vere di livsfrukt

og grøda av di jord,

det dine husdyr ber,

det som vert født av storfe,

og det som kjem til mellom småfe!

5 Velsigna vere di korg og ditt bakstetrog!  6 Velsigna vere du når du kjem inn, 

og velsigna når du går ut!

7 Når fiendane dine reiser seg mot deg, skal Herren syta for at du vinn over dei. Dreg dei ut mot deg på éin veg, skal dei røma for deg på sju vegar.

8 Herren skal by velsigninga si vera med deg i matbua di og i alt du tek deg føre. Herren din Gud skal velsigna deg i det landet han gjev deg.

9 Herren vil gjera deg til eit heilagt folk for seg, som han med eid har lova deg, så sant du held boda åt Herren din Gud og ferdast på hans vegar. 10 Alle folk på jorda skal sjå at Herrens namn er nemnt over deg, og dei skal få age for deg.

11 Rikeleg skal Herren gje deg av alt det som godt er, av born og buskap og grøde på marka, i det landet Herren med eid lova fedrane dine å gje deg. 12 Han skal opna for deg sitt rike forrådskammer, himmelen, og la landet få regn i rette tid og velsigna alt det du gjer og tek deg føre. Du skal låna ut til mange folkeslag, men sjølv treng du ikkje låna. 13 Herren skal gjera deg til hovud og ikkje til hale. Alltid skal

SalOrdt.4,20 Lyd på det eg seier, son min,

vend øyra til og høyr mine ord!

21 Slepp dei aldri ut or syne,

gøym dei djupt i hjarta!

22 For dei er liv for den som finn dei,

og helsebot for heile kroppen.

23 Ta vare på hjarta framfor alt du tek vare på,

for livet går ut frå det.

    24 Hald deg frå falske ord,

bruk aldri lippene til svik!

25 Lat augo dine sjå beint fram,

fest blikket på det som ligg framføre deg!

26 Legg merke til dei far du skal fylgja,

hald heile vegen stø kurs!

27 Vik ikkje av til høgre eller venstre,

hald foten din frå det som er vondt!

Jesaja.30,19 Ja, du folk som bur på Sion, i Jerusalem, du skal ikkje gråta meir! Herren vil vera nådig mot deg når du ropar til han. Så snart han høyrer det, svarar han deg. 20 Han vil nok gje dykk trengsle, med lite brød og vatn. Men vegvisarane dine skal ikkje lenger halda seg løynde. Augo dine skal få sjå dei som syner deg veg, 21 og når de vik av til høgre eller venstre, skal øyro dine høyra det ordet bak deg: «Dette er vegen, gå på den!» 22 Då skal du halda dei for ureine, dei sølvkledde gudebileta dine og dei gullkledde støypebileta dine. Du skal slengja dei bort som skitne filler. «Ut med dykk!» skal du seia.

23 Då skal Herren gje regn til kornet du sår i åkeren, og brød av grøda som jorda ber, og det skal ha både saft og kraft. Den dagen skal feet ditt beita på vide marker. 24 Oksane og esla som arbeider på åkeren, får eta salta blandingsfôr som vert kasta fram med skuffel og greip. 25 På alle høge fjell og alle store haugar skal det vera rennande bekker, på den store drapsdagen, når tårna fell. 26 Månen skal lysa som sola, og solljoset skal verta sju gonger så sterkt – som ljoset for sju dagar, når Herren lækjer den skaden folket hans har fått, og fetlar det djupe såret deira.

Joh.14,6 Jesus seier: «Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan gjennom meg.

Når vi les og høyrer at vi ikkje skal ta av verken til høgre eller venstre, er det lett å overføre det på politikken, det kan nok aktualisere det og då vert konklusjonen ein form for sentrumspolitikk og nøytralitetspolitikk. Men det var vel ikkje akkurat det som var poenget heller. 

Aktuell debatt.

Realfag, evangeliet og moralfilosofien.

Jesus sende meg til Oslo med ein frigjerande bodskap. Først tok eg praktisk pedagogisk undervisning (PPU), så byrja eg å studere realfag igjen. Og så skreiv eg noko om at moral- og politisk-filosofiske aktivistar prøvde å få merksemda vår bort frå det realfaglege og liksom farisearane og dei skriftlærde lesse tunge bører på oss, men då er det viktig for oss å komme til han med det. 

Matt.11,25 På den tid tok Jesus til ords og sa: «Eg lovar deg, Far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og vituge, men openberra det for umyndige. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje. 27 Alt har Far min overgjeve til meg. Ingen kjenner Sonen utan Faderen, og ingen kjenner Faderen utan Sonen og den som Sonen vil openberra det for.

28 Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! 29 Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjarta; så skal de finna kvile for sjelene dykkar. 30 For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»

Slik prøver dei å gjere menneska til trælar, men Jesus frigjer oss frå det. Og det har vore viktig for meg når eg har studert realfag og er det framleis.

Den realfaglege sanninga er fundamental og soleis uavhengig av det politiske biletet og det er sanninga i Bibelen også. Men menneska treng å bygge på dette som er fundamentalt og bygge med dette som er varig. Det treng politikarane også. 

I det siste har eg likevel engasjert meg litt i den politiske debatten på sosiale medier. Men då har eg prøvt å gjere det klart at eg held både naturvitskapen, realfaga og Bibelen for å vere grunnleggande viktig for oss alle også for politikarar og politiske parti, men det blir opp til dei sjølve om dei så vil seie seg samde i det.

Bibleen seier at der er ein veg å gå, både for den einskilde og for eit folk og eit samfunn, målet er samfunnet med Faderen og å komme inn i det lova landet, komme inn til hans kvile. Og så spørst det om dei vil tru Guds Ord, høyre hans røyst og følgje hans kall.

Ja, så ved å delta i denne debatten har eg forkynnt Guds Ord for dei og lengre nede tek eg med mine siste innlegg.

Men samtidig lever vi i eit personleg Guds-forhold og dette er ei personleg sak. Eg har bedt Jesus om ei frelst kvinne til kone og det er då ei personleg og privat sak, samtidig som vi skal ha integritet i Jesu kyrkjelyd og i samfunnet elles. Ved at eg ser på Jesus og  takkar og lovpriser som min frelsar og Herre, blir det klart at eg lever i eit personleg forhold til han og ved at eg ber for henne og takkar han for at han frelser henne også, blir det klart at ho også lever i eit personleg forhold til han, slik ventar eg å få eit personleg forhold til henne også.

Hans Andreas Limi (Frp) avviser at det er aktuelt for Listhaug å skifte departement. 

Frp-topp: – Ikke akseptabelt at Listhaug bytter departement

Publisert: for 21 timer siden

Sist oppdatert: for 19 timer siden

https://www.nettavisen.no/nyheter/frp-topp—ikke-akseptabelt-at-listhaug-bytter-departement/3423426095.html 17.3.2017.

Kommentar i Frp´s vennegruppe på facebook.

Torbjørn Sivertstøl Sylvi har verken sagt eller gjort noko gale og der er ingen sakleg grunn til at ho skal beklage noko som helst. Hennar interesse var sjølvsagt å hindre terroraksjonar, oppfordre Ap om å vere med på ein slik politikk og når dei ikkje ville, så informerte ho folket på Facebook, framleis med ei sterk oppfordring til Ap. Men igjen er ikkje Ap i stand til å svare henne sakleg, i staden legg dei opp til ein massiv propaganda med personangrep mot henne. Dette minner om prosessen mot Sokrates, for det første resulterte den i eit justismord og for det andre vart det eit avgjerande steg mot avvikling av demokratiet. Når dei svarar justisministeren slik, er det så vidt som eg kan forstå viktig å støtte henne trufast. Ein slik politikk vil verne oss alle, Utøya-pårørande, Ap-politikarar og andre venstreradikale også, når Ap-tenker annleis om det, så ligg forklaringsoppgåva på deira side. Er dei ikkje i stand til det, så har vi grunn til å lure, kvar er forstanden, er dei ansvarlege, kan vi ha tillit til noko slikt då?

Hadia om anstendighet og konspirasjoner.

https://www.document.no/2018/03/25/hadia-om-anstendighet-og-konspirasjoner/ 26.3.2018.

Kommentarar på Frp-vennegruppe på FB.

Torbjørn Sivertstøl Regjeringa sitt forslag hadde støtte frå PST si vurdering av risikoen for at ISIL-framandkrigarar kunne gjere terroraksjon i Noreg. Då må ein kunne seie at risikoen er reell og at det handlar om realpolitikk. I tillegg til å redusere risikonen, ville forsalget effektivisere behandlinga av slike saker, så vi ikkje får  slike kostare såpeopra i rettsystemet som Mulla Krekar-saka. Så regjeringa hadde heilt rett i den realpolitiske saka og Listhaug hadde rett i det ho sa, sjølv om ho sette det på spissen, dette kunne godt utvikle seg slik at det handlar om sikkerheita både til einskilde borarar og riket. Og påstanden var ei sterk utfordring til Arbeidarpartiet, kva ville dei svare? då viste det seg at dei var ikkje i stand til å diskutere realpolitikk og gi eit realpolitsik svar, så diskusjonen spora av og vart ein sosiokulturell konstruksjon som hadde lite med realpoltikk å gjere, dei kunne like gjerne flytte inn i operaen og framføre det som eit aggresivt drama og ein sørgeleg såpeopera. Og dei har visst tenkt å ta opp tråden og halde fram med det.

Forslaget ville verne alle frå risikoen for terror, også Ap-politikarar og andre venstre-radikale. Forslaget skulle hindre slike terroraksjonar som på Utøya. Når Ap tenker annleis om det, er det framleis dei som vert svar skuldige. Kvifor skulle Utøya-pårørande føle seg såra og krenka av det? 

Tone Margrethe Ambjørnsen Torgersen har delt en lenke.

Dette er en konspirasjonsteori, skriver Hadia Tajik.

Listhaugs utsagn er dermed ikke bare en frekk formulering. Det fremmer og legitimerer en farlig konspirasjonsteori. som lever i beste velgående, som likes og deles og som ikke kan gis autoritet av et av landets høyeste embeter. sitat slutt. Vel -Vi kan ikke med vår beste vilje evne til å se konspirasjonsteorien her. Ap mener da vitterlig at rettssikkerheten til de PST anser som farlige for landet skal settes FØR landets sikkerhet. Ellers ville de jo ha stemt for lovforslaget.

Torbjørn Sivertstøl Regjeringa sitt forslag hadde støtte frå PST si vurdering av risikoen for at ISIL-framandkrigarar kunne gjere terroraksjon i Noreg. Då må ein kunne seie at risikoen er reell og at det handlar om realpolitikk. I tillegg til å redusere risikonen, ville forsalget effektivisere behandlinga av slike saker, så vi ikkje får slike kostare såpeopra i rettsystemet som Mulla Krekar-saka. Så regjeringa hadde heilt rett i den realpolitiske saka og Listhaug hadde rett i det ho sa, sjølv om ho sette det på spissen, dette kunne godt utvikle seg slik at det handlar om sikkerheita både til einskilde borgarar og riket. Og påstanden var ei sterk utfordring til Arbeidarpartiet, kva ville dei svare? då viste det seg at dei va rikkje i stand til å diskutere realpolitikk og gi eit realpolitsik svar, så diskusjonen spora av og vart ein sosiokulturell konstruksjon som hadde lite med realpoltikk å gjere, dei kunne like gjerne flytte inn i operaen og framføre det som eit aggresivt drama og ein sørgeleg såpeopera. Og dei har visst tenkt å ta opp tråden og halde fram med det.

Forslaget ville verne alle frå risikoen for terror, også Ap-politikarar og andre venstre-radikale. Forslaget skulle hindre slike terroraksjonar som på Utøya. Når Ap tenker annleis om det, er det framleis dei som vert svar skuldige. Kvifor skulle Utøya-pårørande føle seg såra og krenka av det?

Torbjørn Sivertstøl Dei fysiske realitetane kan ofte verke ubarmhjertige og slik er det med den dømmande makta også. Men vi må likevel bruke forstanden både til å forstå oss på dei fysiske ralitetane og til å dømme rett. Platon påstod at den fysiske naturen var vond, at menneskets fysiske natur er vond og dum, derfor har vi vanskar med å få insikt i ideverda og erkjenne det godes ide. Men med trua på Zev vart det vonde til religion og med diktaturet vart det til politikk der lygn og svik vart metode for å oppnår makt og med slike metode vart det forsøkt å infiltrere jødedommen. Men Kristus vart øvsteprest til evig tid etter Melkesediks vis, han er kongars konge samtidig som han er ein miskunnsam øvsteprest. det kan verke som to motstridande tenkemåtar, men eigentleg utfyller dei kvarandre. 

Sylvi hadde begge tenkemåtane og det var bra. 

Men legg merke til at når ho snakka om realpolitikk, så kom skuldingane, så dei endåtil skulda henne for å vere vond. Men det er nettopp dette vi treng evangeliet til å verne oss mot. (Sjå Efesarbrevet 6. kapittel).

Eg reknar med det vert ei utfordring for neste justisminister, å mestre begge tenkemåtane, både å tenke og dømme rett og å vise miskunn.

Gunnar Andaas Du har nok rett i at regjeringa hadde rett i vurderinga av risikoen. Det var det PST støtta. Men det var det politisk semje om i alle parti. Det usemja stod om, var om ein skulle gå utanom grunnlova og straffe folk utan at saka deira fyrst hadde vore innom rettsapparatet. Der møtte regjeringa motstand i partia på utsida av regjeringa. Når då tidlegare justisminister forvrengde denne saklege usemja ved å seie at eit visst parti var meir interessert i å forsvare terroristane enn å forsvare landet, så vart det heile ganske usakleg.

Folk som er kritiske til Listhaug oppfordrer til boikott av Interflora

Kenneth Olsen17. mars 2018

158 Comments

https://resett.no/2018/03/17/folk-som-er-kritiske-til-listhaug-oppfordrer-til-boikott-av-interflora/ 17.3.2018.

Min kommentar:

Torbjørn Sivertstøl Eg er realist samtidig som trur på Jesus og Sylvi er realpolitikar samtidig som ho trur på Jesus og det gleder meg. Ho uttalar seg som realpolitikar, men gang på gang får ho ikkje realpolitiske svar, men dei vik unna og svarar med personangrep, med moralfilosofiske fordømmingar. Det er ein fundamentalisme som det er vanskeleg å forsvare seg imot. Og det er nettopp derfor vi treng evangeliet om Kristus. Så det er på sin plass å minne om nokre bibelvers.

Dei krev at ho skal skamme seg, men ho har vedkjent si tru på Jesus.

Matt.10,32 Kvar den som kjennest ved meg for menneska, skal eg òg kjennast ved for Far min i himmelen. 33 Men den som fornektar meg for menneska, skal eg òg fornekta for Far min i himmelen.

Jesus sa til disiplane sine at verda kom til å hate dei og Johannes sa at vi må ikkje undre oss over det.

1.Joh.15,18 Når verda hatar dykk, skal de vita at ho har hata meg først. 

Joh.15,19 Hadde de vore av verda, då hadde verda elska sitt eige. Men de er ikkje av verda; eg har valt dykk ut av verda. Difor hatar verda dykk. 20 Kom i hug det ordet eg sa dykk: Ein tenar er ikkje større enn herren sin. Har dei forfølgt meg, vil dei forfølgja dykk òg. Har dei halde fast på mitt ord, vil dei òg halda fast på dykkar ord. 21 Men alt dette kjem dei til å gjera mot dykk for mitt namn skuld, fordi dei ikkje kjenner han som har sendt meg.

1.Joh.3,13 De må ikkje undra dykk, sysken, om verda hatar dykk.

Matt.5,13 De er saltet på jorda! Men mistar saltet si kraft, korleis skal det då bli gjort til salt att? Det duger ikkje lenger til noko; dei kastar det ut, og folk trakkar det ned.

Matt.15,14 De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast. 15 Ingen tenner ei oljelampe og set henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; då lyser ho for alle i huset. 16 Slik skal lyset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i himmelen!

Sylvi har sett lyset i staken, så det skin for alle som er i huset, då teng ho ikkje beklage at det skin på ei bestemt gruppe menneske, same kva dei enn kallar seg. Ingen har nokon som helst salgs rett til å sette om ein skjerm som skal skygge, så lyset ikkje skal nå dei.

Sylvis FB-kommentar.

Kommentarar på Sylvis FB-side:

Sylvi Listhaug

13. mars kl. 21:32 ·

Debatten rundt min FB status raser og sterke følelser er i sving. Mange lurer på hva nå, hva tenker jeg. Jeg føler et sterkt behov for å svare på det!

Min tanke med facebookinnlegget var kun å diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte. Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på.

Jeg har stor medfølelse for de etterlatte som mistet sine kjære på Utøya og alle de som opplevde det grusomme som skjedde i 2011.

Terrorbekjempelse er en viktig sak som vi må og skal diskutere. Jeg skal gjøre mitt for å bidra til en saklig debatt!

Jeg ble lei meg da Ap- lederen sa i sin landsstyremøtetale at jeg bevisst nører opp under det hatet som tok så mange liv den 22. juli. Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har.

Denne debatten har bevisstgjort meg og mange andre hvor viktig det er å ta hensyn til alle de som har opplevd terror.

Torbjørn Sivertstøl På møte i Maranata søndags kvelden, las predikanten mellom anna Gal.1,6 Det undrar meg at de så raskt vender dykk bort frå han som kalla dykk ved Kristi nåde, og til eit anna evangelium. 7 Men det finst ikkje noko anna; det er berre nokre som forvirrar dykk og vil forvrengja Kristi evangelium. 8 Men om vi sjølve, ja, om ein engel frå himmelen skulle forkynna dykk eit anna evangelium enn det vi forkynte dykk, forbanna vere han! Og i slutten av møtet vart det sagt gjennom tyding av tungetale: “For det er eg, Herren, som har kalla dykk ved namn og de er mine. Og det er eg, Herren sjølv, som er profetrøysta. Så lytt ikkje til den kvar profetrøyst i denne tid, men gå inn i skriftene som eg, Herren, har innblest og inspirert mine tenarar, og du skal få lov til å finne alt kva du treng å vite. Derfor så skal du ikkje gå til verken høgre eller til venstre, men du skal sjå på meg og du skal stole på at eg har sagt og talt, ja, det skal eg og utføre. Fordi eg kan ikkje seie ein ting og ikkje gjere det. Men eg, Herren, eg vil seie og eg vil gjere det. Og når eg har sagt det i mitt Ord, så vil eg, Herren, trå til og fullføre min plan med mi menigheit, som eg, Herren, har planta på denne stad. Og menneske skal sjå det og dei skal forstå det, at dette er ikkje menneskeverk, men det er eit verk av meg, seier Herren. For eg er Herren som byrja og eg skal fullføre.

Ja, for eg ser over den ganske jord, for å kraftig støtte den som har eit heilt hjarte med meg. I dag så er det mange menneske som har vanskar med å kunne tru at eg er miraklenes Gud. For dei høyrer så mangt og mykje som ikkje stemmer overeins med mitt Andens inspirerte Ord, men når eg, den Heilage Ande, bringer deg ord ifrå heilagdomen, og du opnar opp ditt hjerte og du seier: «takk skal du ha, Jesus, for at alt ditt, det er mitt», ja, så vil eg, Herren, drive plagene bort. Eg, Herren, vil forsørgje deg, eg, Herren, er din rådgjevar, eg, Herren, er din Fredsfyrste, eg, Herren, tek hand om deg og heile ditt hus, for eg, Herren, eg er den allmektige og eg står bak mitt Ord. Så stol på mitt Ord og hald fast ved mitt Ord, så vil eg, Herren, eg skal fullføre alle mine planar, all min herlegdom, det skal skje, for det er Herren, som har talt. ”

Eg hevdar det er ei slik falsk profetrøyst vi høyrer frå Krf, når dei krev at Sylvi og Frp skal be dei om tilgjeving. Det er falske Messiasar. 1Joh.5,21: “Mine born, ta dykk i vare for dei falske gudane!” Du treng ikkje audmjuke deg for dei falske gudane, men du treng tvert om å vakte deg for dei.

Ragnar Thorseth Skjønar ikkje kva du skal årsake. Du sa og skreiv berre sanninga og det tolest ikkje i visse sosialdemokratiske sjuke kretsar

Per Bjørn Vik Det er Støre som drar inn Utøya, kun for å avspore debatten ifra det som det faktisk dreier seg om, nemlig kampen mot terror. I et forsøk på å dra billige politiske poeng, river han glatt opp igjen såret som mange føler på. Han burde skamme seg.

Sjå https://www.nrk.no/norge/her-er-syv-skandaler-hareide-og-krf-har-tilgitt-listhaug-og-frp-1.13968363 18.3.2018. 

Arbeiderpartiet, en nasjonal tragedie – Eva Thomassen

Hanne Nabintu Herland

26. mars kl. 11:11 ·

ARBEIDERPARTIET, EN NASJONAL TRAGEDIE – Eva Thomassen. Samme år foregikk det en massakre lang unna, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre ga klarsignal til militærkuppet i Libya som førte til 1 million mennesker på flukt, mange titalls tusen drepte. Dette snakker Jonas Gahr Støre ikke om…. Listhaug-saken illustrerer igjen Arbeiderpartiets dobbeltspill er forkastelig og ….

http://www.hannenabintuherland.com/themiddleeast/arbeiderpartiet-en-nasjonal-tragedie-eva-thomassen/ 29.3.2018.

Torbjørn Sivertstøl I Daniels bok er det profetert om både Aleksander den Store og om Antiokus 4. Epifanes og i 1.Maccabearbok er det fortalt korleis profetien om Antiokus gjekk i oppfylling. Han kravde at alle i riket hans skulle dyrke Zevs og byrja forfølge dei jødane som heldt fram med å dyrke Israels Gud. Metoden hans var korrupsjon, lyg og svik for å få makt, dei jødane som gjekk med på å dyrke Zevs, gav han jord. Det samsvara med at det var aristokratiet og nokre frie bønder som eige jorda i Makkedonia, der Aleksander den store kom ifrå. Og det var aristokratiet som prøvde å gjenvinne den diktatoriske makta i Hellas. Aleksander let dei behalde ei svakt demokrati, som sidan vart lokaldemokrati samanlikna med hans storvelde. Og han var forholdsvis tolerant, men Antiokus vart ein diktatorisk tyrann. 

Det viktigaste for jødane var å innta landet og dyrke jorda og dyrke Gud, han skulle vere deira Gud og dei skulle ved hans folk. Det var det primære og viktigare enn å få seg ein konge, sjå berre Dommarane og Salomosbøkene. Det viste seg etter kvart at kongane deira svikta. Men denne kongen var då totalt imot dei og motsetnaden var at han kravde dei skulle dyrke ein annan gud. Og denne motsetnaden har då så tydeleg aktualitet i vår tid.

Jødane greip til våpen og kjempa med livet som innsats for å fri seg frå diktaturet. I følgje Moselova skulle øvsteprest og konge vere to stillingar for to personar, men no vart øvstepresten som ein konge. Når Jesus kom såg dei han som ein rival som utfordra makta deira, så viste det seg at dei brukte korrupsjon og svik for å få han vekk, så jødedomen hadde altså likevel vorte infiltrert. 

Jesus sa dei skulle søke fyrst Guds rike og hans rettferd, så skulle dei få alt det andre i tillegg. Hjertet var Guds åkerland, hans Ord var såkornet som vart sått der, ved å høyre Ordet og tru på det, skulle dei innta det lova landet, når Ordet ved trua smeltar saman med oss, får vi komme inn til Guds kvile, dette er ein lovand som står ved lag og ved evangeliet om Kristus gjeld den for heidningane også (Hebr.3-4).

Denne kvila baserer seg på at Jesus frelsesverk er Guds verk og det er fullført og fullkome. På det grunnlaget får vi komme inn i eit slikt forhold til Gud som menneska var i før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgjevande ånd. Gud skaper oss i Kristus og då skaper han oss i samsvar med 1.Mos.2, han som byrja, han skal og fullføra.

Paulus viste til 1.Mos.2-3 når han forkynnte at Kristus er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er Kristus hovudet for kyrkja som er hans brud. På slutten av 1970-talet og utover 1980-talet protesterte kvinnerørsla mot dette, dominert av sosialisme, og forkynnte mannshat. Og det har tydelegvis vorte til antirasistisk motstand mot den norske mann, så kvinna vert mønstra til kamp for tilværet som ein kamp mot den norske mann sitt tilvære. Dette er sjølvsagt ikkje vitskap. Men det er ei religiøs tru, trua på Zevs (Djevelen). 

Men Gud er den same og Jesus er den same, og det primære for oss er framleis å halde fram med å tru på Faderen og Sonen, søke fyrst Guds rike og hans rettferd.

Joh.16,7 Men eg seier dykk som sant er: Det er til gagn for dykk at eg går bort. For går ikkje eg bort, kjem ikkje talsmannen til dykk. Men går eg bort, skal eg senda han til dykk.  8 Og når han kjem, skal han gjera det klårt for verda kva synd er, kva rett er og kva dom er:  9 Synda er at dei ikkje trur på meg; 10 retten får eg, fordi eg går til Faderen, og de ikkje ser meg lenger; 11 domen er at hovdingen over denne verda er dømd.

Eg brukte same kommentaren på artikkelen: https://resett.no/2018/04/01/politisk-korrekthet-det-blir-verre-og-verre/ 

Facebook-venstre og ytringsfriheten | Kristian Gundersen

Dersom norske akademikere skal boikotte innvandringskritiske kanaler, vil vi bidra til å øke den mistillit til forskning som finnes i mange høyreorienterte miljøer.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kaynyB/Facebook-venstre-og-ytringsfriheten–Kristian-Gundersen 26.3.2018.

«Hvis frihet betyr noe som helst, så betyr det retten til å fortelle folk det de ikke ønsker å høre». Dette Orwell-sitatet formidlet mangfoldsforskeren professor Tony Burner på sin Facebook-vegg nylig.

Jeg reagerte nokså syrlig fordi jeg mente han satt i glasshus.

Kommentarar på Gundersens FB-side:

Mette Varegg

19. mars kl. 22:54 ·

Kristian Gundersen er en professor som det virkelig er verd å høre på. Han er av dem som virkelig forstår viktigheten av å snakke sammen. Du er konge, Kristian! Fortsett slik

“Polarisering av debatten er ikke bare et Facebook-problem. Bidragene fra alle sider, også blant ledende politikere kommentatorer i riksmediene, er blitt preget av mistenkeliggjøring, aksjonisme, stråmannsargumentasjon og krenkelsesproblematikk snarere enn av debatt om saker.

Pressen og politikerne må endre seg slik at vi igjen snakker ordentlig sammen med dem vi er uenige med om viktige ting. For egen del har jeg fortsatt tenkt å formidle også til det mange oppfatter som ekstreme grupper. Disse gruppene kan være de viktigste å inkludere i den offentlige samtalen.»

Torbjørn Sivertstøl Det er imponerande kor engasjert du er i å diskutere, mykje klokt og interessant, heng ikkje med på alt, men denne samtala på Resett fekk eg med meg, den var interessant og eg kommenterte noko av det. I ettertid har eg tenkt på det du sa om at nokre setningar i evolusjonsbiologien ikkje kan underbyggast eksperimentelt. Vi får vel kalle det naturfilosofiske då og hugse på Karl Poppers falsifiseringsprinsipp. Vel, der naturvitskapen slepp let eg trua på Bibelens Gud ta over, han er allmektig, har skapt alt og er miskunnsam, med hans miskunn kan eg få det til å stemme. Men det verkar som dominerande moralfilosofar ikkje viser miskunn og strir både mot menneske og naturvitskapen. Du er vel nokså positivistisk. Men i denne negativt formulerte og livsfiendtlege antirasisme-hetsen, vil no eg kalle det, kvar vert det av den naturvitskaplege forståinga med den positive formuleringa av at livet er ein kamp for tilværet?

Torbjørn Sivertstøl Det foregår tydelegvis ei religiøs og politisk vekking som strir imot naturvitskapen, håper du ikkje let deg rive med, men held fram med å tenke naturvitskapleg i ditt samfunnsengasjement. Apostelen Johannes sa at nåden og sanninga kom ved Kristus, han er sjølv sanninga. Så når eg erkjenner at han er sanninga heng det saman med at eg audmjuker meg og tek imot nåden. Og det verkar som at det må eg gjere når eg erkjenner den naturvitskaplege sanninga også og vil tenke naturvitskapleg.

Gebursdagshelsingar til Kristian Gundersen.

Kristian Gundersen

24. mars kl. 08:43 ·

Kjære Facebook venner. Takk for alle bursdagshilsener, fra venner jeg faktisk har møtt og mot/med debattanter, og andre jeg sikkert aldri vil møte. Neste år tilsier numrologisk magi at jeg kun bør motta kondolanser. Jeg forbanner tidens elv.

Torbjørn Sivertstøl Gratulere med overstått. Tidens tann gneg og fortærer, men vi treng deg lenge enno. Sats på nådens flod (Esekiel.47). Den er gratis.

Rolf Reikvam Gratulerer med overstått Kristian. Alt tar litt lengre tid i min alder. Derfor lett på etterskudd.

Øivind Nordahl Alltid flott med overståtte bursdager. Godt å komme ut av buret Glatullerer!

Hans-Petter Halvorsen Gratulerer på etterskudd!

Foretaksmodellen bør revurderes:

Universitetene er ikke foretak og bør ikke drives som foretak

https://www.dagbladet.no/kultur/universitetene-er-ikke-foretak-og-bor-ikke-drives-som-foretak/69658723 2.3.2018.

Den foreslåtte modellen kan gi mindre og ikke mer frihet.

Kristian Gundersen

31. mars kl. 21:13 ·

Akademisk frihet handler ikke om frihet for ansatte ledere, men om frihet for forskerne.

Universitetene er ikke foretak og bør ikke drives som foretak

Den foreslåtte modellen kan gi mindre og ikke mer frihet.

Torbjørn Sivertstøl Akademisk fridom må vel høve bra med liberalismen? Liberalismen skulle høve med den nye naturvitskapen, John Lock rådførde seg med Newton, så sjølvsagt hadde både naturvitskapen og liberlismen rasjonalitet, Lock trudde imidlertid ikkje på Descarts rasjonaitet, men han tillet religionsfridom og med tida kom der meir og meir frie kyrkjelydar som friare og friare forkynnt Guds Ord, med trua på det fullkomne (jfr. Descart), Jesus er den site Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd, det er fullkome og vi får det av berre nåde. Så det skulle passe bra inn i eit elles sekulært liberalt samfunn. 

Men så ser du all villfaringa og har teke på deg ekstrajobbar med å tilbakevise mykje av det. Men om alt skal prøvast med vitskaplege metode, vert det arbeidskrevjande og dyrt. Du prioriterer sjølvsagt å diskutere det som synest mest seriøst og som utfordrar tradisjonell skulemedisin.

Det er typisk for realfaga å søke enkle formuleringar som forklarar mykje på ein rett måte, slik at vi forstår mykje og det kan vi nytte oss av i folkeopplysing også og den enkle forklaringa eg siktar til her er metoden i realfag, den hypotetisk deduktive metode (grunnforsking). Vi alle lærer av erfaring i vårt daglege liv, men får dei forståing for den hypotetiske deduktive metode, så blir dei vel meir klartenkte, så dei lærer betre, øver seg i å bruke kritisk sans så dei ikkje så lett let seg lure. 

Har ei hypotese vorte teori, så deduserer vi ut ifrå teorien for å konstruere noko som er verdifullt for oss (anvendt forsking). Slik har vi fått teknologisk framsteg. Og vi ser no at dette har vorte verdifullt og grunnleggande viktig for vårt moderne samfunn. Det er i seg sjølv ein grunn til å opplyse folket om det. 

Jesus sa at dersom vi vert verande i hans Ord, så skulle vi få lære å kjenne sanninga, og den skal setje oss fri, be så skal de få, leit, så skal de finne, bank på, så skal det latast opp for dykk. Så når vi les i Bibelen og søker samfunn med Gud på evangelisets grunnvoll, blir vi vise, men denne visdomen er ikkje av denne verda og den er noko nytt for denne verda og det er viktig for oss å opplyse om metoden og relatere visdomen til metoda, ære Gud og Lammet for den. Når vi vert reinsa i Jesu blod, skal vi stå att med ei ærleg interesse av å søke Sanninga, kjennast ved Kristus og leve for han og det er ved at vi tek imot den Anden og det livet han gir oss frå himmelen. Og det er fullkome.

Vi er klar over at der er mange som fokynner Guds ord samtidig som dei har ei betydeleg eigen økonomisk interesse av det og/eller politisk maktinteresse av det resulterer i ei mangelfull forkynning, så dei kjem ikkje heilt fram til det verdifulle resultatet, med erkjenning av Sanninga, slik at den set menneska fri. Og i vår tid går det så langt at menge vil ha bort den evangeliske forkynninga. Årsaka er økonomiske og maktpolitikse interesser som satsar på korrupsjon og svik. Og det resulterer i endå meir humbug og arbeidsoppgåva vert endå større for dei som vil prøve å tilbakevise det. 

Paulus sa han hadde lagt grunnvoll som ein vis byggmeister, men ingen kunne legge annan grunnvoll en den som allereie er lagt, det er Kristus. Så dette kan vi kalle grunnarbeid. Ein annan bygger oppå, som Guds medarbeidar, han kan bygge med gull, sølv, edle steinar, tre, høy og strå, men må sjå til korleis han gjer det, for det skal prøvast i elden. Det som består eldprøva må vel vere det som varer utom dette jordelivet, det som er evig. Og for å få til å bygge med noko slikt, kan det vere lurt å la Gud få ein finger med i laget.

Det vesentlege er at det er Guds om gjer sitt verk og det er grunnleggande både for den einskilde og samfunnet av menneske, så vi kan kalle det grunnarbeid. Så det er kanskje av interesse for dei som driv grunnforsking? Men gløym då ikkje den andre sida av saka, at det handlar om å tru og tenke konstruktivt, for å bygg opp noko som er verdifullt for både Gud og menneske.

https://no.wikipedia.org/wiki/Grunnforskning:

Grunnforskning er grunnleggende forskning som har som formål å føre til ny innsikt (teoretisk kunnskap), uten at den nødvendigvis gir umiddelbar gevinst i økonomi eller kunnskap. Grunnforskning som begrep anvendes som motsetning til anvendt forskning. Sistnevnte er forskning som utnytter grunnforskningens resultater for å løse praktiske, definerte problemer.

Grunnforskning er forskning i et langsiktig perspektiv hvor målet ikke alltid er synlig. Av den grunn betraktes det som viktig at grunnforskningen er fri, og ikke styrt av kommersielle betingelser. Grunnforskning begrunnes ofte med at en mener ny kunnskap har en klar verdi i seg selv. Det argumenteres ofte for bevilgninger til grunnforskning ved å vise til at store vitenskapelige framskritt svært ofte er et resultat av grunnforskning. Ettersom grunnforskning ikke alltid fører til umiddelbare praktiske resultater er grunnforskning i all hovedsak finansiert av det offentlige eller veldedige stiftelser.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) definerer forskning på følgende vis:[1]

  • «Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.»
  • «Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.»

Forskning i seg selv har både kulturelle og instrumentelle begrunnelser. De kulturelle begrunnelsene handler om at forskning «gir oss ny kunnskap om oss selv og våre omgivelser og dermed bidrar til å utvikle vår kultur og sivilisasjon.» Forskningen vektlegger åpenhet, etterprøvbarhet og kritisk tenkning, noe som også bidrar til å sikre et velfungerende demokrati og en konstruktiv samfunnsdebatt.[2]

Kristian Gundersen har delt et minne.

Dessverre like aktuell…

Et befriende oppgjør med den store organisatoriske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/universitetet-i-oslo/visjonenes-tyranni/a/23649424/ 

Torbjørn Sivertstøl Eg går på halleluja-møter og får oppleve at Jesus talar til meg gjennom tyding av tungetale og hausten 2008 kalla han meg til å gå med ein frigjerande bodskap. Ja, for han har sagt at vert vi verande i hans ord, skal vi få lære å kjenne sanninga og den skal sette oss fri. Han er Guds Ord og han er sanninga og han er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er han hovudet for kyrkja som er hans brud. Har vi hans Ande, så tilhøyrer vi han, då er vi frelst, då lever vi for han. Det har si årsak i at Gud gjer sitt verk med oss, ved sitt Ord og sin Ande.

Jesu kyrkje er hans brud, hans kone, då er ho hans kropp og den har mange lemer med ulike oppgåver, han brukar dei slik at dei tener han og slik tener dei kvarandre. Ved trua på Jesus har vi fått eit personleg Guds-forhold, der kvar einskild be til han og leve for han, så kallet og visjonen vert individuell, men han har oversikta og samordar det heile.

Noko seinare kalla han meg til å gå med ein bodskap om gjenoppretting. Ja, for på evangeliets grunnvoll vert vårt forhold til Gud gjenoppretta, slik det var før syndefallet, men no er Kristus den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd. Han gir liv til vår sjel og vekker oss opp til liv i samfunn med seg og med Faderen. Gud er den same, han skapar oss i Kristus og då skaper han oss framleis i samsvar med 1.Mos.2. Han sette Adam til å dyrke og verne hagen og det var det Eva skulle hjelpe han med. Det er fysiske realitetar, men vi må forstå at det også handlar om å dyrke hjertets jord, så vi får ei dobbeltolking, der det siste er det primære, for Gud er ånd og han gjer seg til kjenne for vårt indre menneske.

Eg har bedt han gje meg ei frelst kvinne til kone, det er det sentrale poenget for meg og det er det han svarar meg på, han er min frelsar og Herren som har kalla meg og det vil han vere for henne også, han gir ånd og liv til mi sjel og vekker meg opp til liv i samfunn med seg og med Faderen og det vil han gi til henne også. Og eg ser fram til å få møte henne og få snakke med henne som ei frelst, frigjort og levande sjel. Det er ein visjon han har gitt meg, som svar på mi bøn.

For vel eit år sidan var eg med på eit kristent arrangement på Gardermoen, som vert kalla «Hellig Hverdag». Det var andre året dei hadde det og i år var endå fleire kristen organisasjonar med på det. Her la dei vekt på nettopp dette at det oppdraget Gud gav menneska var å dyrke og verne hagen, så dei la vekt på at vi skal vere vårt daglege arbeid og der, i møte med andre menneske skal vi vere lys og salt i verda. Vidare la dei vekt på å gjere bruk av moderne teknologi i næringslivet. 

Men det sentrale poenget er å blir at Jesu gir ånd og liv til vår sjel og vekker oss opp til liv i samfunne med seg og med Faderen. I han er liv og livet er lyset til menneska (Joh.1), når vi tek imot han, blir vi lys og salt i verda.

Tilleggs-kommentarar.

Risikovurdering.

PST vurderte risikoen for at «framand-krigarar» skulle vende tilbake til Noreg og utføre terroråtak her og det ville regjeringa prøve å hindre. Det var bakgrunnen for «Listhaugsaka». Men debatten spora då heilt av, ved at Støre og Co vurderte det som om den store risikoen låg hos Sylvi, Frp og normenn som støtta dei. Så tydelegvis med ei tradisjonell, dogmatisk marxist-leninistisk tenking vart det lagt opp til ei høgre-venstre-polarisering, som om det skal forklare alt.

Men attentatet i Orlando viser eit anna trusselbilete. Og demonstrasjonar som «Oslo Pride» verkar til å framprovosere slik terror, det vart vi varsla om gjennom tyding av tungetale i Maranata, så vi skulle be for folket og landet at Gud ville halde sin straffedom attende.

https://tsivert.com/2016/07/20/frelse-i-jesu-namn/ 

Slike demonstrasjonar kallar eg «Drakulas mønstringskampanje» for å få makta ove menneska ved å gjere dei til trælar under synda. Og det er no tydeleg at Ap og sosialistane i Noreg har satsa på å få politisk makt på den måten. Så dei bidreg til å framprovosere slike attentat og samtidig samarbeidar dei med muslimar som i følgje sin eigen religion vil staffe slik synd og som derfor kan stå bak terror i Noreg. Problemet for Ap er nok at dei med sin «splitt- og hersk-strategi» er kome i strid med seg sjølv.

Jesus tek seg av mi sak, då skal eg ikkje sjå meg fryktsom omkring, men sjå på han.

I bodskapen som kom 25.3.2018. sa Jesus til meg:

«Ja, kvifor ser du deg fryktsom rundt ikring, du har gått til høgre og du har gått til venstre, men i dag lyder det ut ei røyst, dette er vegen, vandre på den».

Eg har lurt litt på kva dette er sikta til, om det er sikta til mitt engasjement i denne debatten. Men eg har då gjort det klart i denne debatten at mi interesse ikkje fyrst og fremst er politisk, men å søke samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll og så er eg interessert i realfag, i naturvitskap, spesielt for å dyrke og verne Guds hage.

Kva er alternativet til å sjå seg fryktsom omkring? Det er å tru på Jesus og vende seg til han, vende hugen opp til han og verte fylt av den Heilage Ande, slik at vi får oppleve at den herleggjer og openberrar han for oss som vår frelsar og Herre. Med den Anden Gud gir oss i hjertet openberrar han si frelse for oss i Kristus, så vi med hjertets opplatne augo skal sjå på han og sjå og erkjenne det som Gud gir oss i han. 

Så når eg ser på Jesus, vert eg minna om at det saka gjeld for meg, er at eg har bedt han om å gi meg ei frelst kvinne til kone, det er den bøna han svarar meg på og det er den saka han tek seg av, for meg. Han svarar meg og får meg til å tru og erkjenne at han gir meg henne Reella til kone. 

Så skal eg gå den vegen som Jesus har staka ut for meg og som Anden minner meg om og leier meg på og den går inn i den himmelske heilagdomen, den leier til det fullkomne, den leier til det himmelske Jerusalem.

Det som skjer no, er oppfylling av profetiane. då skal vi løfte hovudet, for vår forløysing stundar til.

Bodskapen 20.5.2012:

Ja, eg har sagt i mitt ord, seier Herren, gled deg i meg, så eg skal gi deg kva ditt hjerte attrår. Og du skal vite at gleda i meg, det er din styrke. For sjå, seier Herren, når du frydar deg og gleder deg i mi frelse, ja, sjå då vert du oppteken med det som høyrer mitt rike til, seier Herren. Derfor vil eg at du mitt kjære barn, skal vende deg bort og sjå bort ifrå det som skjer i denne verda. Men du skal vere oppteken med det som er der oppe og søke meg, seier Herren. For sjå, det som skjer på jorda no i denne tida, det har eg føresagt i mitt ord. Og då har eg sagt at de skal løfte hovudet, for forløysinga stundar til, seier Herren. Eg kjem snart, eg kjem snart, derfor ver ikkje opptatt av det som skjer her nede.

Ja, eg skal ta meg ut eit folk i denne siste tida, som eg skal reinse og eg skal reinse dei nidkjært til gode gjerningar, det er eit folk som eg har heilaggjort hjertet, det er eit folk som vandrar i lyset. Og sjå, det er eit folk som søker meg og vert fylt av den Heilage Ande, for sjå, når du er fylt av den Heilage Ande, seier Herre, då kan ingenting stoppe deg. Men då (har du å) gå på og du skal få oppleve at kvar du går, så vinn du meir enn siger, for sjå, den kraft og den Ande som bur i deg, seier Herren, den er sterkare enn den som er i verda. Du har ingen ting å frykte mitt barn, derfor søk meg, vert fylt av min Ande, seier Herren, og du skal få kjenne at den kraft som kjem frå meg, den overvinner alt, seier Herren, både frykt og redsel, for sjå, seier Herren, min kjærleik, min kraft, den bringer frykta ut, seier Herren, derfor skal du vere frimodig i denne tida og bruke det som eg har gitt deg. Amen.

https://tsivert.com/2016/08/07/2012-05-20-maranata-gled-deg-i-herren-sa-vil-han-gje-deg-det-som-ditt-hjarte-attrar/ 

Bodskapen 17.9.2017:

«Du skal ikkje undre deg når du ser deg omkring, om alt det som skjer i denne verda, for her er det eg, Herren, som har talt at det må skje. Men midt opp i denne tid, så vil eg reise opp mi kyrkje, som står på mitt Ord, søker meg gjennom mitt Ord. Ja, eg ynskjer du (inntil?) skal få sjå meir av min herlegdom, så skal du oppleve beskjed ifrå meg, Herren, og eg skal seie her tett ved meg, på klippen, her er ein stad, still deg der, stå der. Så vil eg, Herren, eg vil velsigne deg, og du skal få kjenne, at eg Herren som har skapt deg, eg er Herren som har forma deg, for at eg skal bruke deg no, i denne avslutningstid. 

 For eg kallar deg ved namn og de er mine. Du skal ikkje lenger sjå deg engsteleg om, for det er eg, Herren, som har teke hand om deg. Og inntil i dag, så har eg bevara deg  med mi allmakts hand. Og du skal stole på og vite, at eg, Herren, slepp deg ikkje, eg forlet deg ikkje, ja, eg søv ikkje, eg slumrar ikkje, eg har mine auge festa på deg. Så høgt elska eg deg, at eg var villig til å lide døden, korsets død for deg. Og eg har heller ikkje etterlete deg åleine, men eg har sendt min Ande, for han skal verke i deg og gjennom deg, det eg byrja, det eg byrja, det eg byrja å lære mine disiplar og apostlar, slik er eg også i dag, eg er den som skal fullføre dette verket. For eg er alfa og omega og eg er Herren og eg er den som kjem ganske snart.»

https://tsivert.com/2017/10/26/herren-vil-velsigne-meg-sa-eg-skal-fa-kjenne-at-han-har-skapt-meg-og-forma-meg-for-a-bruke-meg-no-i-denne-avslutningstida-mote-i-maranata-17-9-2017/ 

 

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: